ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/1/30.03.1995

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-03-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-03-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-03-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Διεύρευνση του πεδίου δραστηριοτήτων της Εθνικής Τράπεζας ΕπενδύσεωνΒιομηχανικής Ανάπτυξηςκαι έγκριση ίδρυσης νέων υπηρεσιακών μονάδων. (Συνεδρίαση 554/10.3.95, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις ΠΔ/ΤΕ 1827/24.10.90 και 2065/17.4.92, που αφορούν στις εργασίες που επιτρέπεται να διενεργούν οι τράπεζες επενδύσεων, β) τα 746/7.3.94 1000/313.94 και 3924/28.12.94 έγγραφα της ΕΤΕΒΑ (ΑΠ 12059/10.3.94,12167/1.4.94 και 13767/30.12.94), γ) το 41/7.2.95 (ΑΠ 14007/9.2.95) έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας, δ) την απόφ. ΕΝΠΘ 505/8/23.2.92, όπως ισχύει, ε) σχετικά εισηγητικά σημειώματα των Δ/νσεων Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Να τροποποιήσει και να συμπληρώσει τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2065/92 και της ΠΔ/ΤΕ 1827/90 και να καθορίσει τα εξής: 1.Επιτρέπεται στην Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ): 1)να αποδέχεται όλες τις κατηγορίες καταθέσεων σε δραχμές και συνάλλγμα (ανεξαρτήτως διάρκειας) συμπεριλαμβανομένων και των καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5638/1932. 2)να χορηγεί πάσης φύσεως εγγυήσεις και βραχυπρόθεσμα δάνεια και κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης κάθε κατηγορίας επιχειρήσεων, υπό τον όρο ότι το εκάστοτε υπόλοιπο των βραχυπρόθεσμων δανείων δεν θα υπερβαίνει το 40% του υπολοίπου των συνολικών χορηγήσεων της (μη συμπεριλαμβανομένων, στη βάση υπολογισμού, των τοποθετήσεων της στη διατραπεζική αγορά). 2.Παύει να ισχύει ως προς την ΕΤΕΒΑ: 1)ο περιορισμός της παραγρ. 2α της ΠΔ/ΤΕ 2065/92 για τις αντλήσεις κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά χρήματος σε δραχμές διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης των 90 ημερών. 2)Το όριο της παραγρ. 1γ της ΠΔ/ΤΕ 2065/92 που αφορά στη χρησιμοποίηση βραχυπροθέσμων καταθέσεων για τοποθετήσεις σε μεσομακροπρόθεσμα ή ομολογιακά δάνεια. 3.Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία από την ΕΤΕΒΑ πέντε νέων υποκαταστημάτων στην Ελλάδα. Η ΕΤΕΒΑ οφείλει να γνωστοποιήσει τον τόπο εγκατάστασης των νέων υπηρεσιακών της μονάδων και να αναγγείλη την έναρξη της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφ. 505/8/92. Η έναρξη λειτουργίας των νέων υπηρεσιακών μονάδων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.3.96 κατά παρέκκλιση της σχετικής διάταξης της ως άνω απόφασης. 4.Η ΕΤΕΒΑ οφείλει να ενισχύσει το σύστημα μηχανογραφικής υποστήριξης και να προσαρμόσει τις διαδικασίες εσωτερικού και εν γένει διοικητικού ελέγχου στις ανάγκες που προκύπτουν από τη διεύρυνση του πλαισίου λειτουργίας που εγκρίνεται με την παρούσα απόφαση. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-03-30
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/60
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία