ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1995/558

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1995-10-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1995-10-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1995-09-11

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
i) Χρηματοδότηση από τις κτηματικές τράπεζες των πάσης φύσεως επιχειρήσεων για κάλυψη των σε κεφάλαια κίνησης αναγκών τους και Ιί) χορήγηση δανείων στεγαστικού ταμιευτηρίου με προσωπική ασφάλεια. (Συνεδρίαση 559/1.8.95, θέμα 9) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝΈχοντας υπόψη: α) την ΠΔ/ΤΕ 2063/10.4.92 σχετικά με τη διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων των κτηματικών τραπεζών, β) το άρθρο 26 (παραγρ. 6) του Ν. 2076/92, γ) την ΠΔ/ΤΕ 1253/2.3.88, όπως ισχύει, που αφορά στους όρους λειτουργίας του στεγαστικού ταμιευτηρίου, δ) τα από 3.3.95, 11.4.95, 10.5.95 και 27.6.95 (ΑΠ 14165,14315,14416, και 14630) έγγραφα της Εθνικής Κτηματικής Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε: να συμπληρώσει τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2063/10.4.92 και να καθορίσει τα εξής: Επιτρέπεται στις κτηματικές τράπεζες: α) να χρηματοδοτούν πάσης φύσεως επιχειρήσεις για κάλυψη των σε κεφάλαια κινήσεως αναγκών τους. Το υπόλοιπο των χρηματοδοτήσεων αυτής της κατηγορίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 5% του εκάστοτε υπολοίπου των συνολικών χορηγήσεων τους. β) να χορηγούν, στα πλαίσια του στεγαστικού ταμιευτηρίου δραχμών ή συναλλάγματος (ΠΔ/ΤΕ 1253/2.3.88, όπως ισχύει), δάνεια για την επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση κατοικιών με προσωπική ασφάλεια και μέχρι ποσού δρχ. 3 εκατ. κατά δανειοδοτούμενο. Από τις διατάξεις τής παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1995-10-05
Τροποποίηση Τύπος
A/1995/207
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία