Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 17ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας (Αθήνα, 18.4.1995).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Το άρθρο 1 της Συμφωνίας για τη σύσταση Μικτής Κυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που υπογράφηκε στη Σόφια στις 8 Οκτωβρίου 1971 και εγκρίθηκε με την από 21 Μαΐου 1972 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 105 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 30 Ιουνίου 1972. 2.Το κείμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου, αποφασίζουμε. Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 17ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 18 Απριλίου 1995 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία