Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοαρμενικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 17.10.1995).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 1 ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-αρμενικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα την 17 Οκτωβρίου 1995 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 20 Ιανουαρίου 1992 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 2125/1993 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 45 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 31 Μαρτίου 1993 και τέθηκε σε ισχύ την 1.10.1994 δια της οποίας συνιστάται Μικτή Επιτροπή συνεργασίας.
  • Του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου της Μικτής Ελληνοαρμενικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας,