ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/Φ.0546/4/ΑΣ12/Μ.4540

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών αυτής αφ ενός και της Δημοκρατίας της Τυνησίας αφ ετέρου μετά των Παραρτημάτων, των Πρωτοκόλλων και Κοινών Δηλώσεων αυτής. (Βρυξέλλες, 17.7.1995).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 1.Εγκαθιδρύεται σύνδεση μεταξύ της Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Τυνησίας, αφετέρου. 2.Οι στόχοι της παρούσας συμφωνίας είναι οι ακόλουθοι: να παράσχει κατάλληλο πλαίσιο για τον πολιτικό διάλογο των μερών, ο οποίος θα επιτρέψει την ενίσχυση των σχέσεών τους σε όλους τους τομείς που αυτά θεωρούν αναγκαίους στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου, να καθορίσει τους όρους της προοδευτικής απελευθέρωσης των συναλλαγών αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων, να αναπτύξει τις συναλλαγές και να εξασφαλίσει ισόρροπες οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των μερών, ιδίως μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας, ώστε να ευνοήσει την ανάπτυξη και την ευημερία της Τυνησίας και του τυνησιακού λαού, να ενθαρρύνει την ολοκλήρωση του Μαγκρέμπ διευκολύνοντας τις συναλλαγές και τη συνεργασία μεταξύ της Τυνησίας και των χωρών της περιοχής, να προωθήσει τη συνεργασία στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και χρηματοδοτικό τομέα. Άρθρο 2 Οι σχέσεις μεταξύ των μερών, καθώς και όλες οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, βασίζονται στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των δικαιωμάτων του Ανθρώπου που καθοδηγούν τις εσωτερικές και τις διεθνείς τους πολιτικές και αποτελούν σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας. ΤΙΤΛΟΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Άρθρο 3 1.Καθιερώνεται τακτικός πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών. Ο διάλογος αυτός επιτρέπει τη δημιουργία σταθερών δεσμών αλληλεγγύης μεταξύ των μερών που θα συμβάλουν στην ευημερία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου και στην ανάπτυξη κλίματος κατανόησης και ανοχής μεταξύ των πολιτισμών. 2.Ο διάλογος και η συνεργασία στον πολιτικό τομέα προορίζονται ιδίως να : 1)διευκολύνουν την προσέγγιση των μερών με την ανάπτυξη καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και με τη διενέργεια τακτικών διαβουλεύσεων για τα διεθνή θέματα για τα οποία υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον, 2)επιτρέψουν σε κάθε μέρος να λαμβάνει υπόψη τη θέση και τα συμφέροντα του άλλου μέρους, 3)προωθήσουν την παγίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή της Μεσογείου και του Μαγκρέμπ ειδικότερα, 4)επιτρέψει την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών. Άρθρο 4 Ο πολιτικός διάλογος αφορά όλα τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τα μέρη και, ειδικότερα, τους όρους για την εγγύηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της περιφερειακής ανάπτυξης στηρίζοντας τις προσπάθειες για συνεργασία, στο πλαίσιο ιδίως των χωρών του Μαγκρέμπ. Άρθρο 5 Ο πολιτικός διάλογος πραγματοποιείται, κατά τακτά διαστήματα και κάθε φορά που υπάρχει ανάγκη, ιδίως : α) σε υπουργικό επίπεδο, στο πλαίσιο, κυρίως, του Συμβουλίου Σύνδεσης, β) σε επίπεδο ανωτέρων υπαλλήλων που εκπροσωπούν την Τυνησία, αφενός και την Προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή, αφετέρου, γ) με πλήρη αξιοποίηση των διπλωματικών οδών και, ιδίως, με τακτικές ενημερώσεις, διαβουλεύσεις με την ευκαιρία διεθνών συνεδριάσεων και με επαφές μεταξύ διπλωματικών αντιπροσώπων σε τρίτες χώρες, δ) σε περίπτωση ανάγκης, με κάθε άλλο τρόπο που μπορεί να συμβάλει στην εντατικοποίηση και στην αποτελεσματικότητα του διαλόγου αυτού. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 6 Η Κοινότητα και η Τυνησία δημιουργούν προοδευτικά μια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου που διαρκεί, κατ ανώτατο όριο, δώδεκα έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με τον τρόπο που περιγράφεται στη συνέχεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 και των λοιπών πολυμερών συμφωνιών για τις εμπορευματικές συναλλαγές, οι οποίες προσαρτώνται στη συμφωνία για την ίδρυση του ΠΟΕ, καλούμενη εφεξής ΓΣΔΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Άρθρο 7 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Τυνησίας. εκτός από τα προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 8 Στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας δεν επιβάλλεται κανένας νέος εισαγωγικός δασμός ή επιβάρυνση ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 9 Τα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας εισάγονται στην Κοινότητα με απαλλαγή από τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος και χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ούτε μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 10 1.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν αποκλείουν τη διατήρηση της επιβολής εκ μέρους της Κοινότητας ενός γεωργικού στοιχείου κατά την εισαγωγή των εμπορευμάτων, καταγωγής Τυνησίας, που απαριθμούνται στο παράρτημα 1. Το εν λόγω γεωργικό στοιχείο απεικονίζει τις αποκλίσεις μεταξύ των τιμών στην αγορά της Κοινότητας των γεωργικών προϊόντων που θεωρείται ότι χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτών των εμπορευμάτων και των τιμών εισαγωγής με προέλευση από τρίτες χώρες, όταν το συνολικό κόστος των εν λόγω βασικών προϊόντων είναι μεγαλύτερο στην Κοινότητα. Το γεωργικό στοιχείο μπορεί να λάβει τη μορφή σταθερού ποσού ή δασμού καταξίαν. Οι αποκλίσεις αυτές αντικαθίστανται, ενδεχομένως, από ειδικούς δασμούς, που προκύπτουν από τη δασμολόγηση του γεωργικού στοιχείου ή από δασμούς καταξία. Οι διατάξεις του κεφαλαίου 2 που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα εφαρμόζονται mutatis mutandis στο γεωργικό στοιχείο. 2.Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδίζουν το διαχωρισμό, από την Τυνησία, γεωργικού στοιχείου από τους ισχύοντες δασμούς κατά την εισαγωγή των προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα 2, καταγωγής Κοινότητας. Το γεωργικό στοιχείο μπορεί να λάβει τη μορφή σταθερού ποσού ή δασμού καταξία. Οι διατάξεις του κεφαλαίου 2 που ισχύουν για τα γεωργικά προϊόντα εφαρμόζονται mutatis mutandis και στο γεωργικό στοιχείο. 3.Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στην κατάσταση 1 του παραρτήματος 2, καταγωγής Κοινότητας, η Τυνησία δεν επιβάλλει κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας εισαγωγικούς τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος μεγαλύτερους από αυτούς που ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1995 εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάσταση. Κατά την κατάργηση του βιομηχανικού στοιχείου των δασμών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, τα επίπεδα των δασμών που πρόκειται να εφαρμοστούν για τα προϊόντα για τα οποία θα καταργηθούν οι δασμολογικές ποσοστώσεις, δεν μπορούν να υπερβαίνουν εκείνα που Ίσχυαν την 1η Ιανουαρίου 1995. 4.Για τα προϊόντα της κατάστασης 2 του παραρτήματος 2, καταγωγής Κοινότητας, η Τυνησία καταργεί το βιομηχανικό στοιχείο των δασμών σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11, παράγραφος 3 της συμφωνίας για τα προϊόντα του παραρτήματος 4. Για τα προϊόντα των καταστάσεων 1 και 3 του παραρτήματος 2, καταγωγής Κοινότητας, η Τυνησία καταργεί το βιομηχανικό στοιχείο των δασμών σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 3 της συμφωνίας για τα προϊόντα του παραρτήματος 5. 5.Τα γεωργικά στοιχεία που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 είναι δυνατό να μειωθούν όταν, στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας, η επιβάρυνση που επιβάλλεται σε κάποιο βασικό γεωργικό προϊόν μειώνεται ή όταν οι μειώσεις αυτές προκύπτουν από αμοιβαίες παραχωρήσεις σχετικές με τα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα. 6.Η μείωση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η κατάσταση των σχετικών προϊόντων και, ενδεχομένως, οι δασμολογικές ποσοστώσεις, εντός των ορίων στα οποία εφαρμόζεται η μείωση, καθορίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης. Άρθρο 11 1.Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Τυνησία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας άλλων από αυτά που αναφέρονται στην κατάσταση των παραρτημάτων 3 έως 6, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. 2.Οι τελωνειακοί δασμοί και οι επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Τυνησία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος 3, καταργούνται προοδευτικά σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα : Κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 85% του βασικού δασμού. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 70% του βασικού δασμού. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 55% του βασικού δασμού. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 40% του βασικού δασμού. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 25% του βασικού δασμού. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 3.Οι τελωνειακοί δασμοί και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή στην Τυνησία προϊόντων καταγωγής Κοινότητας, που αναφέρονται στις καταστάσεις των παραρτημάτων 4 και 5, καταργούνται προοδευτικά, σύμφωνα με τα παρακάτω χρονοδιαγράμματα : Για την κατάσταση του παραρτήματος Α : Κατά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 92% του βασικού δασμού. Ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 84% του βασικού δασμού. Δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 76% του βασικού δασμού. Τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 68% του βασικού δασμού. Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 60% του βασικού δασμού. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 52% του βασικού δασμού. Έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 44% του βασικού δασμού. Επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 36% του βασικού δασμού. Οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 28% του βασικού δασμού. Εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 20% του βασικού δασμού. Δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 12% του βασικού δασμού. Ένδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 4% του βασικού δασμού. Δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. Για την κατάσταση του παραρτήματος 5 : Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 88% του βασικού δασμού. Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 77% του βασικού δασμού. Έξι έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 66% του βασικού δασμού. Επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 55% του βασικού δασμού. Οκτώ έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 44% του βασικού δασμού. Εννέα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 33% του βασικού δασμού. Δέκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 22% του βασικού δασμού. Ένδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, κάθε δασμός και επιβάρυνση μειώνεται στο 11% του βασικού δασμού. Δώδεκα έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, καταργούνται οι εναπομένοντες δασμοί. 4.Σε περίπτωση σοβαρών δυσχερειών για δεδομένο προϊόν, τα χρονοδιαγράμματα που εφαρμόζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, είναι δυνατό να αναθεωρηθούν με κοινή συμφωνία από την Επιτροπή Σύνδεσης με την προϋπόθεση ότι το χρονοδιάγραμμα για το οποίο ζητείται η αναθεώρηση δεν μπορεί να παραταθεί για το συγκεκριμένο προϊόν πέραν της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των δώδεκα ετών. Εάν η Επιτροπή Σύνδεσης δεν αποφασίσει σχετικά εντός των 30 ημερών που ακολουθούν την κοινοποίηση του αιτήματος της Τυνησίας για αναθεώρηση του χρονοδιαγράμματος, αυτή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει προσωρινά το χρονοδιάγραμμα για περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος. 5.Για κάθε προϊόν, ο βασικός δασμός επί του οποίου πρέπει να διενεργηθούν οι διαδοχικές μειώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3, είναι ο δασμός που πράγματι ίσχυε έναντι της Κοινότητας την 1η Ιανουαρίου 1995. 6.Αν, μετά την 1η Ιανουαρίου 1995, εφαρμοστεί δασμολογική μείωση erga οmnes, ο μειωμένος δασμός αντικαθιστά το βασικό δασμό που αναφέρεται στην παράγραφο 5 από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται αυτή η μείωση. 7.Η Τυνησία γνωστοποιεί τους βασικούς δασμούς της στην Κοινότητα. Άρθρο 12 Οι διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 19 β) δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία αναφέρονται στην κατάσταση του παραρτήματος 6. Το καθεστώς που εφαρμόζεται στα εν λόγω προϊόντα θα επανεξεταστεί από το Συμβούλιο Σύνδεσης 4 έτη μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Άρθρο 13 Οι διατάξεις σχετικά με την κατάργηση των εισαγωγικών τελωνειακών δασμών, ισχύουν επίσης για τους τελωνειακούς δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα. Άρθρο 14 1.Η Τυνησία μπορεί να λαμβάνει, υπό μορφή αύξησης ή αποκατάστασης δασμών, έκτακτα μέτρα περιορισμένης διάρκειας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 11. Τα μέτρα αυτά μπορούν να αφορούν μόνο νεοσύστατες βιομηχανίες, ή ορισμένους τομείς υπό αναδιάρθρωση ή τομείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες, κυρίως στην περίπτωση που αυτές οι δυσχέρειες προκαλούν σημαντικά κοινωνικά προβλήματα. Οι εισαγωγικοί τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στην Τυνησία για τα προϊόντα, καταγωγής Κοινότητας, βάσει αυτών των μέτρων, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 25% κατ αξίαν και πρέπει να διατηρούν ένα στοιχείο προτιμησιακού χαρακτήρα για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας. Η συνολική αξία των εισαγωγών προϊόντων που υπόκεινται σε αυτά τα μέτρα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των συνολικών εισαγωγών βιομηχανικών προϊόντων από την Κοινότητα, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη, εκτός εάν η Επιτροπή Σύνδεσης εγκρίνει μεγαλύτερη διάρκεια. Παύουν να ισχύουν το αργότερο κατά τη λήξη της μέγιστης μεταβατικής περιόδου των 12 ετών. Τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να εισάγονται για ένα προϊόν, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της τριετίας από την κατάργηση όλων των δασμών και ποσοτικών περιορισμών ή επιβαρύνσεων ή μέτρων ισοδύναμου αποτελέσματος όσον αφορά το συγκεκριμένο προϊόν. Η Τυνησία ενημερώνει την Επιτροπή Σύνδεσης σχετικά με οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο προτίθεται να λάβει και, κατόπιν αιτήσεως της Κοινότητας, διοργανώνονται διαβουλεύσεις σχετικά με τα μέτρα αυτά και τους τομείς στους οποίους θα εφαρμόζονται, πριν από την έναρξη εφαρμογής τους. Κατά τη λήψη αυτών των μέτρων, η Τυνησία υποβάλλει στην Επιτροπή Σύνδεσης χρονοδιάγραμμα σχετικά με την κατάργηση των τελωνειακών δασμών που θεσπίζονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. Αυτό το χρονοδιάγραμμα προβλέπει τη σταδιακή, σε ετήσιες δόσεις, κατάργηση αυτών των δασμών, αρχής γενομένης το αργότερο στο τέλος του δευτέρου έτους μετά την εισαγωγή τους. Η Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. 2.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1, τέταρτο εδάφιο, η Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί. για να λάβει υπόψη τις δυσκολίες που συνδέονται με τη δημιουργία νέας βιομηχανίας, να επιτρέψει, κατεξαίρεση. στην Τυνησία να διατηρήσει τα μέτρα που έχει ήδη λάβει βάσει της παραγράφου 1 για μέγιστη περίοδο τριών ετών πέραν της δωδεκαετούς μεταβατικής περιόδου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Άρθρο 15 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται στα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας και Τυνησίας, η κατάσταση των οποίων περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Άρθρο 16 Η Κοινότητα και η Τυνησία εφαρμόζουν προοδευτικά μεγαλύτερη ελευθερία στις αμοιβαίες συναλλαγές τους στον τομέα των προϊόντων της γεωργίας και της αλιείας. Άρθρο 17 1.Τα προϊόντα της γεωργίας και της αλιείας καταγωγής Τυνησίας υπάγονται κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα στις διατάξεις των πρωτοκόλλων αριθ. 1 και 2, αντιστοίχως. 2.Τα γεωργικά προϊόντα καταγωγής Κοινότητας υπάγονται κατά την εισαγωγή τους στην Τυνησία στις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 3. Άρθρο 18 1.Από της 1 ης Ιανουαρίου 2000, η Κοινότητα και η Τυνησία θα εξετάσουν την κατάσταση με σκοπό τη θέσπιση μέτρων ελευθέρωσης που θα εφαρμοστούν από την Κοινότητα και την Τυνησία από της 1ης Ιανουαρίου 2001 σύμφωνα με το στόχο που θέτει το άρθρο 16. 2.Με την επιφύλαξη των διατάξεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και λαμβάνοντας υπόψη τα ρεύματα των συναλλαγών στον τομέα των γεωργικών προϊόντων μεταξύ των μερών, καθώς και την ιδιαίτερη ευαισθησία των προϊόντων αυτών, η Κοινότητα και η Τυνησία θα εξετάσουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης, για κάθε προϊόν ξεχωριστά, και σε αμοιβαία βάση, τη δυνατότητα παραχωρήσεων με τον κατάλληλο τρόπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Με την επιφύλαξη των διατάξεων της ΓΣΔΕ : Α) απαγορεύεται η εισαγωγή οποιουδήποτε νέου ποσοτικού περιορισμού κατά την εισαγωγή, ή μέτρου ισοδυνάμου αποτελέσματος στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας, β) οι ποσοτικοί περιορισμοί και τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή στις συναλλαγές μεταξύ της Τυνησίας και της Κοινότητας, καταργούνται από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας, γ) η Κοινότητα και η Τυνησία δεν εφαρμόζουν μεταξύ τους κατά την εξαγωγή τελωνειακούς δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, ούτε ποσοτικούς περιορισμούς και μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος. Άρθρο 20 1.Σε περίπτωση θέσπισης ειδικής ρύθμισης λόγω εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής ή σε περίπτωση τροποποίησης των υφιστάμενων ρυθμίσεων ή σε περίπτωση τροποποίησης ή εξέλιξης των διατάξεων περί εφαρμογής της γεωργικής τους πολιτικής, η Κοινότητα και η Τυνησία μπορούν να τροποποιήσουν, για τα προϊόντα που αποτελούν αντικείμενο της πολιτικής αυτής, το καθεστώς που προβλέπεται στη συμφωνία. Το μέρος που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη τροποποίηση ενημερώνει την Επιτροπή Σύνδεσης. Μετά από αίτηση του άλλου μέρους, η Επιτροπή Σύνδεσης συνέρχεται για να λάβει υπόψη, με τον κατάλληλο τρόπο, τα συμφέροντα του εν λόγω μέρους. 2.Σε περίπτωση κατά την οποία η Κοινότητα ή η Τυνησία, κατεφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, τροποποιήσουν το καθεστώς που προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία για τα γεωργικά προϊόντα, αυτές παραχωρούν, για τις εισαγωγές καταγωγής του άλλου μέρους, πλεονέκτημα συγκρίσιμο προς το προβλεπόμενο στην παρούσα συμφωνία. 3.Η τροποποίηση του καθεστώτος που προβλέπεται στη συμφωνία αποτελεί αντικείμενο, μετά από αίτηση του άλλου συμβαλλομένου μέρους, διαβουλεύσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης. Άρθρο 21 Τα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας δεν υποβάλλονται, κατά την εισαγωγή τους στην Κοινότητα, σε μεταχείριση ευνοϊκότερη από αυτή που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους. Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μη θιγόμενου του κανονισμού ΕΟΚ/1911/91 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1991, για την εφαρμογή των διατάξεων του κοινοτικού δικαίου στις Καναρίους Νήσους. Άρθρο 22 1.Τα δύο μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα και δεν προβαίνουν σε πρακτικές εσωτερικής φορολογικής φύσεως με τις οποίες επιβάλλονται, άμεσα ή έμμεσα, διακρίσεις μεταξύ των προϊόντων ενός εκ των μερών και των ομοειδών προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους. 2.Τα προϊόντα που εξάγονται στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών δεν τυγχάνουν επιστροφής εσωτερικών έμμεσων επιβαρύνσεων που υπερβαίνουν τις έμμεσες επιβαρύνσεις που πλήττουν άμεσα ή έμμεσα τα εξαγόμενα προϊόντα. Άρθρο 23 1.Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων, ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, στο μέτρο που δεν μεταβάλλεται το καθεστώς των συναλλαγών που προβλέπεται στη συμφωνία. 2.Τα μέρη διαβουλεύονται στο πλαίσιο της Επιτροπής Σύνδεσης όσον αφορά τις συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για όλα τα σημαντικά θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους έναντι τρίτων χωρών. Σε περίπτωση, ιδίως, που τρίτη χώρα προσχωρήσει στην Κοινότητα, οι διαβουλεύσεις αυτές διενεργούνται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της Κοινότητας και της Τυνησίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία. Άρθρο 24 Αν ένα από τα μέρη διαπιστώσει ότι ασκούνται πρακτικές ντάμπινγκ στις σχέσεις του με το άλλο μέρος κατά την έννοια του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα κατά των πρακτικών αυτών, σύμφωνα με τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου VΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, τη σχετική εσωτερική του νομοθεσία και υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 27. Άρθρο 25 Σε περίπτωση που παρατηρείται αύξηση των εισαγωγών ενός προϊόντος σε ποσότητες και με όρους που προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν : σοβαρή ζημία στους εθνικούς παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων στο έδαφος ενός των συμβαλλομένων μερών ή σοβαρές διαταραχές σε τομέα οικονομικής δραστηριότητας ή δυσχέρειες οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης μιας περιοχής, η Κοινότητα ή η Τυνησία μπορούν να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 27. Άρθρο 26 Σε περίπτωση που η τήρηση των διατάξεων του άρθρου 19 γ) οδηγεί σε : i) επανεξαγωγή προς τρίτη χώρα προϊόντος το οποίο αποτελεί στο εξάγον συμβαλλόμενο μέρος αντικείμενο ποσοτικών περιορισμών, εξαγωγικών τελωνειακών δασμών ή μέτρων ισοδυνάμου αποτελέσματος ή ii) σοβαρή έλλειψη ή κίνδυνο έλλειψης προϊόντος που είναι ουσιώδους σημασίας για το εξάγον μέρος, και εφόσον η προαναφερθείσα κατάσταση προκαλεί ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει μείζονες δυσχέρειες για το εξάγον μέρος, το μέρος αυτό μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα υπό τους όρους και με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο άρθρο 27. Αυτά τα μέτρα δεν πρέπει να επιβάλλουν διακρίσεις και καταργούνται, όταν οι συνθήκες δεν δικαιολογούν πλέον τη διατήρησή τους. Άρθρο 27 1.Η Κοινότητα ή η Τυνησία ενημερώνονται αμοιβαία σε περίπτωση που υποβάλλουν τις εισαγωγές προϊόντων που ενδέχεται να δημιουργήσουν τις δυσχέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 25, σε διοικητική διαδικασία που αποβλέπει στην ταχεία παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξέλιξη των εμπορικών ροών. 2.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 24, 25 και 26, πριν λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται σ αυτά ή, το ταχύτερο δυνατόν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η παράγραφος 3 στοιχείο δ), η Κοινότητα ή η Τυνησία, ανάλογα με την περίπτωση, παρέχει στην Επιτροπή Σύνδεσης, όλες τις χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να εξευρεθεί λύση αποδεκτή και από τα δύο μέρη. Τα μέτρα που διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της συμφωνίας, πρέπει να επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Τα μέτρα διασφάλισης κοινοποιούνται αμέσως από το ενδιαφερόμενο μέρος στην Επιτροπή Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο περιοδικών διαβουλεύσεων, με σκοπό ιδίως την κατάργησή τους μόλις το επιτρέψουν οι περιστάσεις. 3.Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις : 1)Όσον αφορά το άρθρο 24, το εξάγον μέρος πρέπει να ενημερώνεται για την περίπτωση ντάμπινγκ, μόλις οι αρχές του εισάγοντος μέρους αρχίσουν την έρευνα. Εάν δεν έχει τεθεί τέρμα στην πρακτική ντάμπινγκ κατά την έννοια του άρθρου VΙ της ΓΣΔΕ ή αν δεν έχει εξευρεθεί καμμία άλλη ικανοποιητική λύση, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. 2)Όσον αφορά το άρθρο 25, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από την κατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται προς εξέταση στην Επιτροπή Σύνδεσης, η οποία μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα σε αυτές τις δυσχέρειες. Εάν η Επιτροπή Σύνδεσης ή το εξάγον μέρος δεν έχει λάβει απόφαση που να θέτει τέρμα στις δυσχέρειες ή δεν έχει εξευρεθεί ικανοποιητική λύση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση του ζητήματος, το εισάγον μέρος μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά πρέπει να μην υπερβαίνουν την έκταση που είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που παρουσιάστηκαν. 3)Όσον αφορά το άρθρο 26, οι δυσχέρειες που δημιουργούνται από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο αυτό, κοινοποιούνται προς εξέταση στην Επιτροπή Σύνδεσης. Η Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να λάβει οποιαδήποτε απόφαση είναι αναγκαία για να θέσει τέρμα στις δυσχέρειες. Εάν δεν έχει λάβει απόφαση εντός 30 ημερών αφότου της κοινοποιήθηκε το ζήτημα, το εξάγον μέρος μπορεί να εφαρμόσει τα κατάλληλα μέτρα για την εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. 4)Σε περίπτωση που εξαιρετικές συνθήκες απαιτούν άμεση δράση και αποκλείουν την εκ των προτέρων ενημέρωση ή εξέταση, η Κοινότητα ή η Τυνησία, ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να εφαρμόζει αμέσως, στις καταστάσεις που περιγράφονται στα άρθρα 24, 25 και 26, τα μέτρα διασφάλισης που είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ενημερώνει αμέσως σχετικά το άλλο μέρος. Άρθρο 28 Η παρούσα συμφωνία δεν αντιτίθεται στις απαγορεύσεις ή στους περιορισμούς κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση, που δικαιολογούνται από λόγους δημόσιας ηθικής, δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της υγείας και της ζωής των ανθρώπων, των ζώων ή των φυτών, προστασίας των εθνικών θησαυρών που έχουν καλλιτεχνική, ιστορική ή αρχαιολογική αξία ή προστασίας της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, ή στις ρυθμίσεις που αφορούν το χρυσό και τον άργυρο. Ωστόσο, οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί απαγορεύεται να αποτελούν μέσο αυθαίρετων διακρίσεων ή συγκεκαλυμένο περιορισμό στο εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών. Άρθρο 29 Η έννοια καταγόμενα προϊόντα ή προϊόντα καταγωγής καθορίζεται, για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος τίτλου και των σχετικών μεθόδων διοικητικής συνεργασίας, στο πρωτόκολλο αριθ. 4. Άρθρο 30 Για την κατάταξη των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των δύο μερών, εφαρμόζεται η συνδυασμένη ονοματολογία των εμπορευμάτων. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο 31 1.Τα μέρη συμφωνούν να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, έτσι ώστε να συμπεριλάβουν το δικαίωμα εγκατάστασης των εταιρειών του ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από τις εταιρείες ενός μέρους προς τους παραλήπτες υπηρεσιών στο άλλο μέρος. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θα διατυπώσει τις αναγκαίες συστάσεις για την επίτευξη του στόχου που περιγράφεται στην παράγραφο 1. Κατά τη διατύπωση των εν λόγω συστάσεων, το Συμβούλιο Σύνδεσης θα λάβει υπόψη την πείρα που έχει αποκτηθεί από την εφαρμογή της αμοιβαίας παροχής της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους (ΜΕΚ) και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών σύμφωνα με τη Γενική Συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών, η οποία προσαρτάται στη συμφωνία για την ίδρυση του ΠΟΕ, καλούμενη εφεξής GΑΤS, και ιδίως αυτές του άρθρου V. 3.Η υλοποίηση αυτού του στόχου θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης εξέτασης από το Συμβούλιο Σύνδεσης το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Άρθρο 32 1.Σε ένα πρώτο στάδιο, τα μέρη επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της GΑΤS και ιδίως την αμοιβαία παραχώρηση της μεταχείρισης του μάλλον ευνοουμένου κράτους για τους τομείς των υπηρεσιών που καλύπτει αυτή η υποχρέωση. 2.Σύμφωνα με τη GΑΤS, η μεταχείριση αυτή δεν ισχύει για : 1)πλεονεκτήματα που χορηγεί το ένα ή το άλλο μέρος σύμφωνα με τις διατάξεις συμφωνίας, όπως ορίζεται στο άρθρο V της GΑΤS ή με τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει μιας τέτοιας συμφωνίας 2)άλλα πλεονεκτήματα που παρέχονται σύμφωνα με την κατάσταση απαλλαγών από τη ρήτρα του μάλλον ευνοουμένου κράτους, που προσαρτάται από το ένα ή το άλλο μέρος στη συμφωνία GΑΤS. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Άρθρο 33 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 35, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέψουν, σε νόμισμα ελεύθερα μετατρέψιμο, όλες τις τρέχουσες πληρωμές τις σχετικές με τρέχουσες συναλλαγές. Άρθρο 34 1.Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Κοινότητα και η Τυνησία εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις στην Τυνησία, από εταιρείες οι οποίες συνιστώνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και την εκκαθάριση ή τον επαναπατρισμό του προϊόντος των επενδύσεων αυτών και οποιωνδήποτε κερδών απορρέουν από αυτές, 2.Τα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους, για να διευκολύνουν την κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας και να την απελευθερώσουν πλήρως, εφόσον συγκεντρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Άρθρο 35 Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Κοινότητας ή η Τυνησία αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσχέρειες στο ισοζύγιο πληρωμών ή υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουν τέτοιες δυσκολίες, η Κοινότητα ή η Τυνησία, κατά περίπτωση, μπορεί, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου ή τα άρθρα VΙΙΙ και ΧΙV του καταστατικού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να θεσπίσει, για περιορισμένο χρονικό διάστημα περιοριστικά μέτρα επί των τρεχουσών · συναλλαγών, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την επανόρθωση της κατάστασης του ισοζυγίου πληρωμών. Η Κοινότητα ή η Τυνησία, κατά περίπτωση, ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος και του υποβάλλει το ταχύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα για την κατάργηση αυτών των μέτρων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 36 1.Δεν συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας, στο βαθμό που μπορούν να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας : 1)όλες οι συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οι συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που έχουν στόχο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού, 2)η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της δεσπόζουσας θέσης που κατέχουν στο σύνολο του εδάφους της Κοινότητας ή της Τυνησίας, ή σε σημαντικό τμήμα του, 3)οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση που νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής, εκτός από τις παρεκκλίσεις που επιτρέπει η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος. 2.Οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς το παρόν άρθρο αξιολογείται με βάση τα κριτήρια που προκύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων των άρθρων 85, 86 και 92 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για τα προϊόντα που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος και Χάλυβος, των κανόνων των άρθρων 65 και 66 της συνθήκης αυτής, καθώς και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις συμπεριλαμβανομένου του παραγώγου δικαίου. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης εγκρίνει, εντός προθεσμίας πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τους απαραίτητους κανόνες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. Έως ότου εγκριθούν οι κανόνες αυτοί, ισχύουν οι διατάξεις της συμφωνίας σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των άρθρων VΙ, ΧVΙ και ΧΧΙΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, ως κανόνες για την εφαρμογή της παραγράφου 1 σημείο γ) και των σχετικών εδαφίων της παραγράφου 2. 4. 1)Για τους σκοπούς της εφαρμογής της παραγράφου 1 σημείο γ), τα μέρη συμφωνούν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κάθε κρατική ενίσχυση που χορηγεί η Τυνησία αξιολογείται αφού ληφθεί υπόψη ότι η Τυνησία εξομοιώνεται με τις περιοχές της Κοινότητας που περιγράφονται στο άρθρο 92 παράγραφος 3 στοιχείο α) της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Κατά την ίδια περίοδο η Τυνησία μπορεί κατεξαίρεση, όσον αφορά τα προϊόντα του τομέα του χάλυβα που καλύπτονται από τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος, να χορηγεί κρατικές ενισχύσεις για την αναδιάρθρωση, υπό τον όρο ότι: η ενίσχυση αυτή συμβάλλει στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που τη λαμβάνουν υπό κανονικές συνθήκες αγοράς κατά τη λήξη της περιόδου αναδιάρθρωσης, το ποσό και η έκταση της ενίσχυσης αυτής περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία επίπεδα για την εξασφάλιση αυτής της βιωσιμότητας και μειώνονται προοδευτικά, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης συνδέεται με συνολικό σχέδιο ορθολογικής χρησιμοποίησης των δυνατοτήτων της Τυνησίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποφασίζει, αφού λάβει υπόψη την οικονομική κατάσταση της Τυνησίας, κατά πόσο η περίοδος αυτή θα πρέπει να παραταθεί για περαιτέρω πενταετείς περιόδους. 2)Κάθε μέρος εξασφαλίζει διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων, με την ενημέρωση, μεταξύ άλλων, ετησίως του άλλου μέρους σχετικά με το συνολικό, ποσό και την κατανομή των χορηγούμενων ενισχύσεων και με την παροχή, κατόπιν αιτήσεως, πληροφοριών, όσον αφορά τα προγράμματα ενισχύσεων. Κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη, το άλλο μέρος παρέχει πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες περιπτώσεις χορήγησης κρατικών ενισχύσεων. 5.Όσον αφορά τα προϊόντα που αναφέρονται στον τίτλο ΙΙ κεφάλαιο 2 : δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 1 σημείο γ), οποιαδήποτε πρακτική αντίθετη προς την παράγραφο 1 σημείο α) πρέπει να αξιολογείται σύμφωνα με τα κριτήρια που εφαρμόζει η Κοινότητα με βάση τα άρθρα 42 και 43 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα κριτήρια που καθορίζονται στον κανονισμό αριθ. 26/1962 του Συμβουλίου. 6.Εάν η Κοινότητα ή η Τυνησία κρίνουν ότι μια συγκεκριμένη πρακτική είναι ασυμβίβαστη με τους όρους της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και : δεν καλύπτεται ικανοποιητικά από τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ή ελλείψει τέτοιων κανόνων και αν η πρακτική αυτή προκαλεί ή απειλεί να προκαλέσει σοβαρή ζημία στο άλλο μέρος ή ζημία στην εγχώρια βιομηχανία του, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των υπηρεσιών, μπορεί να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα μετά από διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της Επιτροπής Σύνδεσης ή μετά από 30 εργάσιμες ημέρες μετά την προσφυγή στην εν λόγω Επιτροπή Σύνδεσης. Στην περίπτωση πρακτικών ασυμβίβαστων με την παράγραφο 1 σημείο γ) του παρόντος άρθρου, μπορούν να εγκρίνονται αυτά τα κατάλληλα μέτρα, στις περιπτώσεις που ισχύει η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου, μόνο σύμφωνα με τις διαδικασίες και υπό τους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω συμφωνία και σε οποιαδήποτε άλλη σχετική πράξη που έχει αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα της και που εφαρμόζεται μεταξύ των μερών. 7.Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων που εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 3, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες εντός των ορίων που επιβάλλονται από την ανάγκη τήρησης του επαγγελματικού και επιχειρηματικού απορρήτου. Άρθρο 37 Τα κράτη μέλη και η Τυνησία διαρρυθμίζουν προοδευτικώς, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ΓΣΔΕ, όλα τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του πέμπτου έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν υπάρχουν διακρίσεις όσον αφορά τους όρους εφοδιασμού και εμπορίας των εμπορευμάτων, μεταξύ των υπηκόων των κρατών μελών και των υπηκόων της Τυνησίας. Η Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τα μέτρα που υιοθετούνται για την υλοποίηση του στόχου αυτού. Άρθρο 38 Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν χορηγηθεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα, το Συμβούλιο Σύνδεσης διασφαλίζει ότι από το πέμπτο έτος μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, δεν θεσπίζεται ούτε διατηρείται κανένα μέτρο που ενδέχεται να διαταράξει τις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας σε βαθμό που αντιβαίνει προς τα συμφέροντα των μερών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει, για νομικούς ή πραγματικούς λόγους, τη διεκπεραίωση του ειδικού έργου που έχει ανατεθεί σαυτές τις επιχειρήσεις. Άρθρο 39 1.Τα μέρη εξασφαλίζουν κατάλληλη και αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των μέσων για την επιβολή αυτών των δικαιωμάτων. 2.Η εφαρμογή του άρθρου αυτού και του παραρτήματος 7 εξετάζεται τακτικά από τα μέρη. Σε περίπτωση που υπάρχουν δυσχέρειες στον τομέα της πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας που επηρεάζουν τις εμπορικές συναλλαγές, διεξάγονται, μετά από αίτηση οποιουδήποτε από τα μέρη, επειγόντως διαβουλεύσεις, ώστε να εξευρεθούν λύσεις αμοιβαία ικανοποιητικές. Άρθρο 40 1.Τα μέρη θέτουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέσα για την προώθηση της εφαρμογής από την Τυνησία των τεχνικών κανόνων της Κοινότητας και των ευρωπαϊκών προτύπων για την ποιότητα των βιομηχανικών προϊόντων και των προϊόντων της βιομηχανίας γεωργικών ειδών διατροφής, καθώς και των διαδικασιών πιστοποίησης. 2.Βάσει των αρχών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα μέρη θα συνάψουν συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιήσεων όταν θα πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις. Άρθρο 41 1.Τα μέρη καθορίζουν ως στόχο την αμοιβαία και προοδευτική απελευθέρωση των δημοσίων συμβάσεων. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1. ΤΙΤΛΟΣ V ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 42 1.Τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενισχύσουν την οικονομική τους συνεργασία, προς εξυπηρέτηση του αμοιβαίου τους συμφέροντος και στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης που επιβάλλει η παρούσα συμφωνία. 2.Η οικονομική συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δράσης της Τυνησίας, ενόψει της διαρκούς και σταθερής οικονομικής και κοινωνικής της ανάπτυξης. Άρθρο 43 1.Η συνεργασία θα καλύψει κατά προτεραιότητα τους τομείς δραστηριοτήτων που υφίστανται περιορισμούς και εσωτερικές δυσχέρειες ή θίγονται από τη διαδικασία ελευθέρωσης του συνόλου της οικονομίας της Τυνησίας και ειδικότερα από την ελευθέρωση των συναλλαγών μεταξύ της Τυνησίας και της Κοινότητας. 2.Ομοίως, η συνεργασία θα αφορά κατά προτεραιότητα τους τομείς που προσφέρονται για τη διευκόλυνση της προσέγγισης των οικονομιών της Τυνησίας και της Κοινότητας, ιδίως αυτούς που ευνοούν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. 3.Η συνεργασία θα ενθαρρύνει την οικονομική ολοκλήρωση στο πλαίσιο των χωρών του Μαγκρέμπ με τη θέση σε εφαρμογή κάθε μέτρου που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των εν λόγω σχέσεων μεταξύ των χωρών του Μαγκρέμπ. 4.Η συνεργασία θα αποτελέσει ουσιαστική συνιστώσα, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διαφόρων τομέων της οικονομικής συνεργασίας, την προστασία του περιβάλλοντος και των οικολογικών ισορροπιών. 5.Τα μέρη καθορίζουν, ενδεχομένως, με κοινή συμφωνία, άλλους τομείς οικονομικής συνεργασίας. Άρθρο 44 Μέσα και τρόποι Η οικονομική συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω : α) του τακτικού οικονομικού διαλόγου μεταξύ των δύο μερών που καλύπτει όλους τους τομείς της μακροοικονομικής πολιτικής, β) της ανταλλαγής πληροφοριών και ενεργειών ενημέρωσης, γ) των ενεργειών παροχής συμβουλών, πραγματογνωμοσύνης και κατάρτισης, δ) της εκτέλεσης κοινών ενεργειών, ε) της τεχνικής, διοικητικής και κανονιστικής βοήθειας. Άρθρο 45 Περιφερειακή συνεργασία Προκειμένου να μπορέσει η παρούσα συμφωνία να καταστεί πλήρως αποτελεσματική, τα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν κάθε μορφή δράσης με συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο ή στην οποία συνδέονται και άλλες τρίτες χώρες, στους τομείς, ιδίως: α) του ενδοπεριφερειακού εμπορίου σε επίπεδο Μαγκρέμπ, β) του περιβάλλοντος, γ) της ανάπτυξης των οικονομικών υποδομών, δ) της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ε) του πολιτισμού, στ) των τελωνειακών θεμάτων, ζ) των περιφερειακών οργάνων και της εφαρμογής κοινών ή εναρμονισμένων προγραμμάτων και πολιτικών. Άρθρο 46 Εκπαίδευση και κατάρτιση Η συνεργασία σκοπεύει : α) να προσδιορίσει τα μέσα για την αισθητή βελτίωση της κατάστασης του τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, στην οποία περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση, β) να ενθαρρύνει ειδικότερα την πρόσβαση του θηλυκού πληθυσμού στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής και ανώτερης εκπαίδευσης καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης, γ) να ενθαρρύνει τη δημιουργία σταθερών δεσμών μεταξύ ειδικευμένων οργανισμών των μερών, που θα οδηγήσουν σε από κοινού χρησιμοποίηση καθώς και σε ανταλλαγή πείρας και μέσων. Άρθρο 47 Επιστημονική, τεχνική και τεχνολογική συνεργασία Η συνεργασία σκοπεύει : α) να διευκολύνει τη δημιουργία μόνιμων δεσμών μεταξύ των επιστημονικών κοινοτήτων των δύο μερών μέσω, ιδίως : της πρόσβασης της Τυνησίας στα κοινοτικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στα προγράμματα αυτά, της συμμετοχής της Τυνησίας στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας, της προώθησης συνεργιών μεταξύ των τομέων κατάρτισης και έρευνας, β) να ενισχύσει τις δυνατότητες έρευνας της Τυνησίας, γ) να ενθαρρύνει την τεχνολογική καινοτομία, τη μεταφορά νέων τεχνολογιών και τεχνογνωσίας, δ) να ενθαρρύνει όλες τις ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία συνεργιών με συνέπειες σε περιφερειακό επίπεδο. Άρθρο 48 Περιβάλλον Η συνεργασία αποσκοπεί στην πρόληψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητάς του, στην προστασία της υγείας των ανθρώπων και στην ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων ενόψει της εξασφάλισης αειφόρου ανάπτυξης. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν ιδίως στους τομείς : α) της ποιότητας του εδάφους και των νερών, β) των συνεπειών της βιομηχανικής, ιδίως, ανάπτυξης (ειδικότερα, ασφάλεια των εγκαταστάσεων, απόβλητα), γ) του ελέγχου και της πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης. Άρθρο 49 Βιομηχανική συνεργασία Η συνεργασία σκοπεύει : α) να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των οικονομικών παραγόντων των μερών, ακόμη και όσον αφορά την πρόσβαση της Τυνησίας στα κοινοτικά δίκτυα προσέγγισης των επιχειρήσεων ή στα δίκτυα αποκεντρωμένης συνεργασίας, β) να στηρίξει τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας, γεωργικών προϊόντων διατροφής, που έχουν αναλάβει ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας της Τυνησίας, γ) να ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο την τόνωση και τη διαφοροποίηση της παραγωγής, που προορίζεται για τις τοπικές αγορές και τις αγορές των εξαγωγών, δ) να αξιοποιήσει τους ανθρώπινους πόρους και το βιομηχανικό δυναμικό της Τυνησίας μέσω καλύτερης εκμετάλλευσης των πολιτικών καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. ε) να διευκολύνει την πρόσβαση στις πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων. Άρθρο 50 Προώθηση και προστασία των επενδύσεων Η συνεργασία αποσκοπεί στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για τα επενδυτικά ρεύματα και πραγματοποιείται, ιδίως, μέσω : α) της καθιέρωσης εναρμονισμένων και απλουστευμένων διαδικασιών, μηχανισμών κοινών επενδύσεων (ιδίως μεταξύ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων), καθώς και μηχανισμών προσδιορισμού επενδυτικών δυνατοτήτων και σχετικής ενημέρωσης, β) της θέσπισης, ενδεχομένως, νομικού πλαισίου που ευνοεί τις επενδύσεις με τη σύναψη, ιδίως μεταξύ της Τυνησίας και των κρατών μελών, συμφωνιών προστασίας των επενδύσεων και συμφωνιών για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης. Άρθρο 51 Συνεργασία στον τομέα της τυποποίησης και διαπίστωσης της συμμόρφωσης Τα μέρη συνεργάζονται για να αναπτύξουν : α) την εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων στον τομέα της τυποποίησης, της μετρολογίας, της διαχείρισης και της εξασφάλισης της ποιότητας, καθώς και της διαπίστωσης της συμμόρφωσης, β) τη βελτίωση του επιπέδου των εργαστηρίων της Τυνησίας για τη σύναψη, εν καιρώ, συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης, γ) τις δομές της Τυνησίας που είναι επιφορτισμένες με την πνευματική, τη βιομηχανική και την εμπορική ιδιοκτησία, την τυποποίηση και την ποιότητα. Άρθρο 52 Προσέγγιση των νομοθεσιών Η συνεργασία σκοπεύει να βοηθήσει την Τυνησία να προσεγγίσει τη νομοθεσία της με την Κοινότητα στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία. Άρθρο 53 Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες Η συνεργασία αποσκοπεί στην προσέγγιση των κανόνων και κοινών προτύπων, μεταξύ άλλων, όσον αφορά : α) την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών τομέων της Τυνησίας. β) τη βελτίωση των λογιστικών συστημάτων, του λογιστικού ελέγχου, της επιτήρησης, της θέσπισης κανόνων για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τον δημοσιονομικό έλεγχο της Τυνησίας. Άρθρο 54 Γεωργία και αλιεία Η συνεργασία αποσκοπεί : α) στον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση των τομέων της γεωργίας και της αλιείας, μέσω και του εκσυγχρονισμού των υποδομών και των εξοπλισμών και της ανάπτυξης τεχνικών συσκευασίας και αποθήκευσης, καθώς και της βελτίωσης των ιδιωτικών κυκλωμάτων διανομής και εμπορίας, β) στη διαφοροποίηση της παραγωγής και των εξωτερικών διεξόδων, γ) στη συνεργασία στον τομέα της υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας και των καλλιεργητικών τεχνικών. Άρθρο 55 Μεταφορές Η συνεργασία αποσκοπεί: α) στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των οδικών, σιδηροδρομικών, λιμενικών και αερολιμενικών υποδομών κοινού ενδιαφέροντος σε σχέση με τους μεγάλους διευρωπαϊκούς άξονες επικοινωνίας, β) στον καθορισμό και την εφαρμογή προτύπων λειτουργίας συγκρίσιμων προς αυτά που ισχύουν στην Κοινότητα, γ) στην ανανέωση των τεχνικών εξοπλισμών σύμφωνα με τα εν λόγω κοινοτικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, τις μεταφορές με εμπορευματοκιβώτια και τη μεταφόρτωση, δ) στην προοδευτική βελτίωση των όρων οδικής διαμετακόμισης και διαχείρισης των αερολιμένων, της εναέριας κυκλοφορίας και των σιδηροδρόμων. Άρθρο 56 Τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες πληροφοριών Οι δράσεις συνεργασίας προσανατολίζονται ιδίως προς : α) το γενικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών, β) την τυποποίηση, τις δοκιμές συμμόρφωσης και την πιστοποίηση στον τομέα των τεχνολογιών πληροφοριών και των τηλεπικοινωνιών, γ) τη διάδοση των νέων τεχνολογιών πληροφοριών, ιδίως στον τομέα των δικτύων και των διασυνδέσεών τους (τα ψηφιακά δίκτυα ενοποιημένων υπηρεσιών (R.Ν.Ι.S.). της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων (Ε.D.Ι.), δ) την ενθάρρυνση της έρευνας και τον προσδιορισμό νέων διευκολύνσεων επικοινωνίας και τεχνολογιών πληροφοριών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της αγοράς των ειδών εξοπλισμού, υπηρεσιών και εφαρμογών που συνδέονται με τις τεχνολογίες πληροφοριών και τις επικοινωνίες, τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις. Άρθρο 57 Ενέργεια Οι δράσεις συνεργασίας προσανατολίζονται ιδίως προς : α) τις ανανεώσιμες ενέργειες, β) την προώθηση της οικονομίας ενέργειας, γ) την εφαρμοσμένη έρευνα που αφορά τα δίκτυα των τραπεζών δεδομένων που συνδέουν οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες των δύο μερών, δ) τη στήριξη των προσπαθειών εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ενεργειακών δικτύων και των διασυνδέσεών τους με τα δίκτυα της Κοινότητας. Άρθρο 58 Τουρισμός Η συνεργασία αποσκοπεί στην ανάπτυξη του τομέα του τουρισμού, ιδίως όσον αφορά : α) τη διαχείριση ξενοδοχείων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα διάφορα επαγγέλματα που συνδέονται με τον ξενοδοχειακό τομέα, β) την ανάπτυξη του μάρκετινγκ. γ) την προώθηση του τουρισμού των νέων. Άρθρο 59 1.Η συνεργασία σκοπεύει να διασφαλίσει το σεβασμό του εμπορικού μηχανισμού και τη νομιμότητα των συναλλαγών και αφορά κατά προτεραιότητα : 1)την απλούστευση των τελωνειακών ελέγχων και διατυπώσεων, 2)την εφαρμογή του ενιαίου διοικητικού εγγράφου και ενός δεσμού μεταξύ των συστημάτων διαμετακόμισης της Κοινότητας και της Τυνησίας. 2.Με την επιφύλαξη λοιπών μορφών συνεργασίας που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και, ιδίως, στα άρθρα 61 και 62, οι διοικητικές αρχές των συμβαλλομένων μερών παρέχουν αμοιβαία συνδρομή σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου αριθ. 5. Άρθρο 60 Συνεργασία στον τομέα της στατιστικής Η συνεργασία αποσκοπεί στην προσέγγιση των μεθόδων που χρησιμοποιούν τα μέρη και στην επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων που αφορούν όλους τους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, εφόσον υπάρχει ανάγκη συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων. Άρθρο 61 1.Τα μέρη συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη να συνεργαστούν για να εμποδίσουν τη χρησιμοποίηση των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων για τη νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες γενικά και από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ειδικότερα. 2.Η συνεργασία σαυτόν τον τομέα περιλαμβάνει ιδίως την παροχή διοικητικής και τεχνικής βοήθειας με σκοπό την υιοθέτηση των κατάλληλων προτύπων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ανάλογων προς αυτά που έχει αποδεχθεί σχετικά η Κοινότητα και τα διεθνή όργανα που αναπτύσσουν δραστηριότητα σαυτόν τον τομέα, ιδίως η ομάδα διεθνούς χρηματοοικονομικής δράσης (GΑFΙ). Άρθρο 62 Αγώνας κατά των ναρκωτικών 1.Η συνεργασία αποσκοπεί: 1)στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών και των μέτρων εφαρμογής για την πρόληψη και την καταστολή της παράνομης παραγωγής, προσφοράς και εμπορίου ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, 2)στην εξάλειψη κάθε παράνομης κατανάλωσης των εν λόγω προϊόντων. 2.Τα μέρη καθορίζουν από κοινού, σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, τις στρατηγικές και τις μεθόδους συνεργασίας που ενδείκνυνται για την επίτευξη αυτών των στόχων. Οι ενέργειές τους, όταν δεν είναι κοινές, αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων και στενού συντονισμού. Στις ενέργειες είναι δυνατό να συμμετέχουν τα αρμόδια δημόσια και ιδιωτικά όργανα, οι διεθνείς οργανισμοί σε συνεργασία με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τυνησίας και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Κοινότητας και των κρατών μελών της. 3.Η συνεργασία διενεργείται ιδιαιτέρως μέσω : 1)της δημιουργίας ή της επέκτασης κοινωνικοϋγειονομικών ιδρυμάτων και κέντρων ενημέρωσης για τη θεραπεία και την επανένταξη των τοξικομανών, 2)της εφαρμογής σχεδίων πρόληψης, ενημέρωσης, κατάρτισης και επιδημιολογικής έρευνας, 3)της υιοθέτησης των κατάλληλων προτύπων για την πρόληψη της παράνομης χρησιμοποίησης των πρόδρομων και άλλων σημαντικών ουσιών που χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών, αναλόγων προς αυτά που έχει αποδεχθεί η Κοινότητα και οι άλλοι διεθνείς ενδιαφερόμενοι φορείς, ιδίως η ομάδα δράσης για τα χημικά προϊόντα (GΑΡC)). Άρθρο 63 Τα δύο μέρη θα καθορίσουν από κοινού τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση της συνεργασίας στους τομείς που περιλαμβάνονται στον παρόντα τίτλο. ΤΙΤΛΟΣ VΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Άρθρο 64 1.Κάθε κράτος μέλος παρέχει στους εργαζομένους τυνησιακής υπηκοότητας, οι οποίοι απασχολούνται στην επικράτειά του, καθεστώς που χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια σε σχέση με τους δικούς του υπηκόους, όσον αφορά τους όρους εργασίας, αμοιβής και απόλυσης. 2.Κάθε τυνήσιος εργαζόμενος που έχει άδεια για άσκηση έμμισθης επαγγελματικής δραστηριότητας στην επικράτεια ενός κράτος μέλους σε προσωρινή βάση, υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 1, όσον αφορά τους όρους εργασίας και αμοιβής. 3.Η Τυνησία παρέχει το ίδιο καθεστώς στους εργαζομένους υπηκόους των κρατών μελών, που απασχολούνται στο έδαφός της. Άρθρο 65 1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων των ακολούθων παραγράφων, οι εργαζόμενοι τυνησιακής υπηκοότητας και τα μέλη της οικογενείας τους που διαμένουν με αυτούς, απολαύουν στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, καθεστώτος που χαρακτηρίζεται από την απουσία κάθε διάκρισης βασιζόμενης στην ιθαγένεια, σε σχέση με τους υπηκόους των κρατών μελών στα οποία απασχολούνται. Η έννοια της κοινωνικής ασφάλισης καλύπτει τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν τις παροχές ασθένειας, μητρότητας, αναπηρίας, γήρατος, επιζώντων, εργατικού ατυχήματος και επαγγελματικής ασθένειας, τα επιδόματα θανάτου, ανεργίας και τις οικογενειακές παροχές. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εφαρμογή των λοιπών κανόνων συντονισμού που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία που βασίζεται στο άρθρο 51 της συνθήκης ΕΚ, υπό όρους διαφορετικούς από αυτούς που καθορίζονται στο άρθρο 67 της παρούσας συμφωνίας. 2.Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν του συνυπολογισμού των περιόδων ασφαλίσεως, απασχολήσεως ή διαμονής, των συμπληρουμένων στα διάφορα κράτη μέλη. όσον αφορά τις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων, των οικογενειακών παροχών, των παροχών ασθενείας και μητρότητας, καθώς και της ιατρικής περίθαλψης τόσο των ιδίων όσο και των μελών της οικογενείας τους που κατοικούν εντός της Κοινότητας. 3.Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν των οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογενείας τους που κατοικούν εντός της Κοινότητας. 4.Οι εργαζόμενοι αυτοί απολαύουν της ελεύθερης μεταφοράς στην Τυνησία, βάσει της ισοτιμίας που εφαρμόζεται δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή των κρατών μελών τα οποία είναι οφειλέτες, των συντάξεων γήρατος, επιζώντων, εργατικών ατυχημάτων ή επαγγελματικής νόσου καθώς και αναπηρίας, σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, με εξαίρεση τις ειδικές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα. 5.Η Τυνησία παρέχει στους εργαζομένους υπηκόους των κρατών μελών, οι οποίοι απασχολούνται στην επικράτειά της, καθώς και στα μέλη της οικογενείας τους, καθεστώς ανάλογο του προβλεπομένου στις παραγράφους 1, 3 και 4. Άρθρο 66 Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στους υπηκόους ενός των μερών που διαμένουν ή εργάζονται παράνομα στο έδαφος της χώρας υποδοχής. Άρθρο 67 1.Πριν από το τέλος του πρώτου έτους μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εκδίδει τις διατάξεις που επιτρέπουν την εξασφάλιση της εφαρμογής των αρχών που καθορίζονται στο άρθρο 65. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει τους τρόπους εφαρμογής διοικητικής συνεργασίας, που εξασφαλίζει τις εγγυήσεις διαχείρισης και ελέγχου που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Άρθρο 68 Οι διατάξεις που θεσπίζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 67 δεν θίγουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διμερείς συμφωνίες, οι οποίες συνδέουν την Τυνησία και τα κράτη μέλη, στο μέτρο που οι συμφωνίες αυτές προβλέπουν καθεστώς περισσότερο ευνοϊκό υπέρ των υπηκόων της Τυνησίας ή των υπηκόων των κρατών μελών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Ι ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 69 1.Καθιερώνεται τακτικός διάλογος μεταξύ των μερών για κάθε θέμα του κοινωνικού τομέα που τα ενδιαφέρει. 2.· Αυτός αποτελεί το μέσο αναζήτησης τρόπων και όρων της προόδου που πρέπει να πραγματοποιηθεί όσον αφορά την κυκλοφορία των εργαζομένων, την ίση μεταχείριση και την κοινωνική προσαρμογή των υπηκόων της Τυνησίας και της Κοινότητας που κατοικούν νόμιμα στα εδάφη των κρατών υποδοχής. 3.Ο διάλογος αφορά ιδίως προβλήματα σχετικά με : 1)τους όρους διαβίωσης και εργασίας των μεταναστών, 2)τη μετανάστευση, Υ) την παράνομη μετανάστευση και τους όρους επιστροφής των ατόμων που διαπράττουν παραβάσεις της νομοθεσίας για τη διαμονή και την εγκατάσταση, που ισχύει στη χώρα υποδοχής, 3)τις δράσεις και τα προγράμματα που ευνοούν την ίση μεταχείριση μεταξύ των υπηκόων της Τυνησίας και της Κοινότητας, την αμοιβαία γνωριμία του πολιτισμού και των πολιτισμικών χαρακτηριστικών, την ανάπτυξη της ανοχής και την κατάργηση των διακρίσεων. Άρθρο 70 Ο διάλογος στον κοινωνικό τομέα διενεργείται στο Ίδιο επίπεδο και σύμφωνα με τον ίδιο τρόπο που προβλέπονται στον τίτλο Ι της παρούσας συμφωνίας, ο οποίος μπορεί επίσης να του χρησιμεύσει ως πλαίσιο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 71 1.Προκειμένου να σταθεροποιηθεί η συνεργασία στον κοινωνικό τομέα μεταξύ των μερών, θα εφαρμοστούν δράσεις και προγράμματα για κάθε θέμα που τα ενδιαφέρει Οι ακόλουθες δράσεις έχουν σχετικά πρωταρχικό χαρακτήρα : 1)η μείωση της μεταναστευτικής πίεσης, ιδίως μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της ανάπτυξης της κατάρτισης στις ζώνες όπου υπάρχει μεταναστευτική τάση, 2)η επανένταξη των επαναπατριζόμενων λόγω του παράνομου χαρακτήρα της κατάστασής τους σύμφωνα με τη νομοθεσία του σχετικού κράτους, Υ) η προώθηση του ρόλου της γυναίκας στη διαδικασία οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της παιδείας και των μέσων ενημέρωσης, στο πλαίσιο της σχετικής πολιτικής της Τυνησίας, 3)η ανάπτυξη και η ενίσχυση των τυνησιακών προγραμμάτων οικογενειακού προγραμματισμού και προστασίας της μητέρας και του παιδιού, 4)η βελτίωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας, 5)η βελτίωση του συστήματος υγειονομικής κάλυψης, 6)η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις μειονεκτούσες περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση πληθυσμού, 7)η εφαρμογή και η χρηματοδότηση προγραμμάτων ανταλλαγών και ψυχαγωγίας για μικτές ομάδες νέων ευρωπαϊκής και τυνησιακής καταγωγής, που κατοικούν στα κράτη μέλη, ενόψει της προώθησης της αμοιβαίας γνωριμίας των πολιτισμών και της ανοχής. Άρθρο 72 Οι δράσεις συνεργασίας μπορούν να πραγματοποιούνται σε συντονισμό με τα κράτη μέλη και τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς. Άρθρο 73 Πριν από το τέλος του πρώτου έτους μετά την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης προβαίνει στη σύσταση ομάδας εργασίας επιφορτισμένης με τη συνεχή και τακτική αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων των κεφαλαίων 1 έως 3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι V ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Άρθρο 74 1.Προκειμένου να βελτιώσουν την αμοιβαία γνωριμία και κατανόηση και, λαμβάνοντας υπόψη τις ήδη αναληφθείσες δράσεις, τα μέρη υποχρεούνται να καθορίσουν καλύτερα, στα πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού των πολιτισμών τους, τους όρους μόνιμου πολιτιστικού διαλόγου και να προωθήσουν έντονη πολιτιστική συνεργασία μεταξύ τους, χωρίς να εξαιρέσουν εξαρχής κανέναν τομέα δραστηριοτήτων. 2.Τα μέρη καταβάλλουν, κατά τον καθορισμό των δράσεων και προγραμμάτων συνεργασίας καθώς και των σχετικών δραστηριοτήτων, ιδιαίτερη προσοχή στους νέους και στα γραπτά και οπτικοακουστικά μέσα έκφρασης και επικοινωνίας, στα θέματα που συνδέονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και με τη διάδοση του πολιτιστικού προϊόντος. 3.Τα μέρη συμφωνούν ότι τα προγράμματα πολιτιστικής συνεργασίας που υφίστανται στην Κοινότητα ή σε ένα ή περισσότερα από τα κράτη μέλη της είναι δυνατό να επεκταθούν στην Τυνησία. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 75 Προκειμένου να υπάρξει πλήρης συμβολή στην υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας, θα εφαρμοστεί χρηματοδοτική συνεργασία υπέρ της Τυνησίας σύμφωνα με κατάλληλο τρόπο και με τα ενδεικνυόμενα χρηματοδοτικά μέσα. Ο τρόπος αυτός καθορίζεται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών και χρησιμοποιούνται τα πλέον κατάλληλα μέσα από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας. Οι τομείς εφαρμογής της εν λόγω συνεργασίας, εκτός από αυτούς που περιλαμβάνονται στους τίτλους V και VΙ της παρούσας συμφωνίας, είναι ιδίως : η διευκόλυνση των μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, η ανύψωση του επιπέδου των οικονομικών υποδομών, η προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων και των δραστηριοτήτων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, ο συνυπολογισμός των συνεπειών για την τυνησιακή οικονομία της προοδευτικής δημιουργίας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, ιδίως στο πλαίσιο της ανύψωσης του επιπέδου και της μετατροπής του βιομηχανικού κλάδου, τα συνοδευτικά μέτρα των πολιτικών αυτών στον κοινωνικό τομέα. Άρθρο 76 Στο πλαίσιο των κοινοτικών μέσων που προορίζονται για τη στήριξη των προγραμμάτων διαρθρωτικής αναπροσαρμογής στις μεσογειακές χώρες και σε στενή συνεργασία με τις τυνησιακές αρχές και τους λοιπούς παράγοντες, ιδίως τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, η Κοινότητα θα εξετάσει τα μέσα που ενδείκνυνται για τη στήριξη των διαρθρωτικών πολιτικών της Τυνησίας που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των μεγάλων οικονομικών ισορροπιών και στη δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού περιβάλλοντος για την επιτάχυνση της αύξησης, με ταυτόχρονη φροντίδα για βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας του πληθυσμού. Άρθρο 77 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη προσέγγιση των εξαιρετικών μακροοικονομικών και χρηματοδοτικών προβλημάτων που θα μπορούσαν να προκύψουν από την προοδευτική εφαρμογή των διατάξεων της συμφωνίας, τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή στην παρακολούθηση της εξέλιξης των εμπορικών συναλλαγών και των χρηματοδοτικών σχέσεων μεταξύ της Κοινότητας και της Τυνησίας στο πλαίσιο του τακτικού οικονομικού διαλόγου που καθιερώνεται βάσει του τίτλου V. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 78 Ιδρύεται Συμβούλιο Σύνδεσης που συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο, μια φορά το έτος και κάθε φορά που υπάρχει σχετική ανάγκη, με πρωτοβουλία του προέδρου του υπό τους όρους που προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του. Εξετάζει τα σημαντικά προβλήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο της συμφωνίας καθώς και όλα τα διμερή ή διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 79 1.Το Συμβούλιο Σύνδεσης αποτελείται από μέλη το Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέλη της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από μέλη της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου. 2.Τα μέλη του Συμβουλίου Σύνδεσης δύνανται να προβλέπουν την εκπροσώπησή τους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό λειτουργίας του. 3.Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας του. 4.Την Προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκεί εναλλακτικά ένα μέλος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μέλος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού λειτουργίας του. Άρθρο 80 Για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψεως αποφάσεων. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να απευθύνει τις κατάλληλες συστάσεις. Εκδίδει τις αποφάσεις και διατυπώνει τις συστάσεις του κατόπιν κοινής συμφωνίας μεταξύ των μερών. Άρθρο 81 1.Ιδρύεται Επιτροπή Σύνδεσης η οποία είναι επιφορτισμένη με τη διαχείριση της συμφωνίας με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του συμβουλίου. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αναθέσει στην επιτροπή το σύνολο ή μέρος των αρμοδιοτήτων του. Άρθρο 82 1.Η Επιτροπή Σύνδεσης που συνέρχεται σε επίπεδο υπαλλήλων αποτελείται από εκπροσώπους των μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αφενός, και από εκπροσώπους της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου. 2.Η Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον κανονισμό λειτουργίας της. 3.Η Προεδρία της Επιτροπής Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από έναν εκπρόσωπο της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τυνησίας. Καταρχήν, η Επιτροπή Σύνδεσης συνέρχεται εκ περιτροπής στην Κοινότητα και στην Τυνησία. Άρθρο 83 Η Επιτροπή Σύνδεσης διαθέτει εξουσία λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση της συμφωνίας, καθώς και στους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο της έχει παραχωρήσει την αρμοδιότητα. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών και είναι δεσμευτικές για τα μέρη που υποχρεούνται να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτεί η εκτέλεσή τους. Άρθρο 84 Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να συστήσει ομάδα εργασίας ή όργανο αναγκαίο για την εκτέλεση της συμφωνίας. Άρθρο 85 Το Συμβούλιο Σύνδεσης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για να διευκολύνει τη συνεργασία και τις επαφές μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Εθνικής Συνέλευσης της Δημοκρατίας της Τυνησίας, καθώς και μεταξύ της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Κοινότητας και του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Τυνησίας. Άρθρο 86 1.Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει στο Συμβούλιο Σύνδεσης κάθε διαφορά όσον αφορά την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας. 2.Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να διευθετήσει τη διαφορά με απόφαση. 3.Κάθε μέρος δεσμεύεται να λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της απόφασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 4.Σε περίπτωση που δεν δύναται να διευθετήσει τη διαφορά σύμφωνα με την παράγραφο 2, κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει στο άλλο μέρος το διορισμό ενός διαιτητή. Το άλλο μέρος είναι υποχρεωμένο στη συνέχεια να διορίσει δεύτερο διαιτητή εντός διμήνου. Για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, η Κοινότητα και τα κράτη μέλη θεωρούνται ως ένα μέρος της διαφοράς. Το Συμβούλιο Σύνδεσης διορίζει τρίτο διαιτητή. Οι αποφάσεις των διαιτητών λαμβάνονται με πλειοψηφία. Κάθε μέρος που ενέχεται στη διαφορά υποχρεούται να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της διαιτητικής απόφασης. Άρθρο 87 Η παρούσα συμφωνία ουδόλως εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να λάβει μέτρα τα οποία : α) θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της διάδοσης πληροφοριών, που αντιβαίνει σε ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας, β) αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την έρευνα, ανάπτυξη ή παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού, όσον αφορά τα προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικώς για στρατιωτικούς σκοπούς, γ) θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής, που διαταράσσει τη διατήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή σοβαρών διεθνών αναταραχών που αποτελούν απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας. Άρθρο 88 Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν : οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Δημοκρατία της Τυνησίας έναντι της Κοινότητας δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους ή των εταιριών τους, οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Κοινότητα έναντι της Δημοκρατίας της Τυνησίας δεν πρέπει να επιτρέπουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων της Τυνησίας ή των εταιριών της. Άρθρο 89 Καμία διάταξη της συμφωνίας δεν συνεπάγεται: την επέκταση των πλεονεκτημάτων που παρέχει ένα μέρος στο φορολογικό τομέα σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία ή ρύθμιση με την οποία δεσμεύεται αυτό το μέρος, την παρεμπόδιση της θέσπισης ή της εφαρμογής από ένα μέρος οποιουδήποτε μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή της φοροαποφυγής ή της φοροδιαφυγής, την παρεμπόδιση του δικαιώματος κάποιου μέρους να εφαρμόσει τις σχετικές διατάξεις της φορολογικής του νομοθεσίας έναντι των φορολογουμένων που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπη κατάσταση όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους. Άρθρο 90 1.Τα μέρη λαμβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό μέτρο που απαιτείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Φροντίζουν για την επίτευξη των στόχων που θέτει η παρούσα συμφωνία. 2.Αν ένα μέρος θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η παρούσα συμφωνία, μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Προτού το πράξει, υποχρεούται, με εξαίρεση την περίπτωση επείγουσας ειδικής ανάγκης, να παράσχει στο Συμβούλιο Σύνδεσης όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εμπεριστατωμένη εξέταση της κατάστασης ενόψει της εξεύρεσης λύσης αποδεκτής από τα μέρη. Η επιλογή πρέπει να αφορά κατά προτεραιότητα τα μέτρα που διαταράσσουν ολιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν το αντικείμενο διαβουλεύσεων στο πλαίσιο αυτού μετά από αίτηση του άλλου μέρους. Άρθρο 91 Τα πρωτόκολλα 1 έως 5 και τα παραρτήματα 1 έως 7 καθώς και οι δηλώσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συμφωνίας. Άρθρο 92 Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, ο όρος μέρη αφορά αφενός την Κοινότητα ή τα κράτη μέλη, ή την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, και αφετέρου την Τυνησία. Άρθρο 93 Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Η συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της κοινοποίησης αυτής. Άρθρο 94 Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζονται οι συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος υπό τους όρους που προβλέπονται στις συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Δημοκρατίας της Τυνησίας. Άρθρο 95 Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, φινλανδική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και αραβική γλώσσα, και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Άρθρο 96 1.Η παρούσα συμφωνία εγκρίνεται από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τις κατ ιδίαν διαδικασίες τους. Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαία την ολοκλήρωση των διαδικασιών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο. 2.Η παρούσα συμφωνία, μόλις αρχίσει να ισχύει, αντικαθιστά τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας καθώς και τη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακος και Χάλυβος και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, που υπεγράφησαν στην Τύνιδα στις 25 Απριλίου 1976. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ Άρθρο 1 1.Τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα, καταγωγής Τυνησίας, εισάγονται στην Κοινότητα σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται παρακάτω και στο παράρτημα. 2.Οι εισαγωγικοί δασμοί, ανάλογα με τα προϊόντα, καταργούνται ή μειώνονται κατά τα ποσοστά που αναφέρονται για καθένα από αυτά στη στήλη α. Για ορισμένα προϊόντα, για τα οποία το κοινό δασμολόγιο προβλέπει την εφαρμογή δασμού καταξία και ειδικού δασμού, οι συντελεστές μείωσης που αναγράφονται στη στήλη α καθώς και στη στήλη γ και αναφέρονται στην παράγραφο 3 εφαρμόζονται μόνο στους δασμούς καταξία. 3.Για ορισμένα προϊόντα οι δασμοί καταργούνται εντός των ορίων δασμολογικών ποσοστώσεων που ορίζονται για καθένα από αυτά στη στήλη β. Για τις ποσότητες που εισάγονται καθυπέρβαση των ποσοστώσεων, οι δασμοί του κοινού δασμολογίου μειώνονται κατά τα ποσοστά που αναγράφονται στη στήλη γ. 4.Για ορισμένα άλλα προϊόντα που απαλλάσσονται από δασμούς καθορίζονται, στη στήλη δ, ποσότητες αναφοράς. Αν οι εισαγωγές ενός προϊόντος υπερβαίνουν τις ποσότητες αναφοράς, η Κοινότητα μπορεί. λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών που καταρτίζει, να υπαγάγει το προϊόν σε κοινοτική δασμολογική προσόστωση για όγκο ίσο με την εν λόγω ποσότητα αναφοράς. Σε μια τέτοια περίπτωση ο δασμός του κοινού δασμολογίου εφαρμόζεται, ανάλογα με τα προϊόντα, στο σύνολό του ή μειωμένος κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη γ για τις ποσότητες που εισάγονται καθυπέρβαση της ποσόστωσης. 5.Για ορισμένα από τα προϊόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 και περιλαμβάνονται στη στήλη ε, το ύψος των ποσοστώσεων ή των ποσοτήτων αναφοράς αυξάνεται σε τέσσερις ίσες δόσεις, που ισοδυναμούν με το 3% των αντίστοιχων ποσοτήτων, κάθε έτος από την 1η Ιανουαρίου 1997 έως την 1η Ιανουαρίου 2000. 6.Για ορισμένα προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 και περιλαμβάνονται στη στήλη ε, η Κοινότητα μπορεί να καθορίσει μια ποσότητα αναφοράς κατά την έννοια της παραγράφου 4 αν, βάσει της κατάρτισης του ετήσιου ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών, διαπιστώσει ότι οι ποσότητες που πρόκειται να εισαχθούν κινδυνεύουν να δημιουργήσουν δυσκολίες στην κοινοτική αγορά. Αν στη συνέχεια το προϊόν υπαχθεί σε δασμολογική ποσόστωση, υπό τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 4. ο δασμός του κοινού δασμολογίου εφαρμόζεται, ανάλογα με τα προϊόντα, στο σύνολό του ή μειωμένος κατά τα ποσοστά που αναφέρονται στη στήλη γ για τις ποσότητες που εισάγονται καθυπέρβαση ,της ποσόστωσης. Άρθρο 2 Για τα κρασιά από νωπά σταφύλια της κλάσης 2204 της συνδυασμένης ονοματολογίας καταγωγής Τυνησίας, που απολαύουν ονομασίας καταγωγής, οι διατάξεις του άρθρου 1 εφαρμόζονται στα κρασιά που προσκομίζονται σε δοχεία που περιέχουν δύο λίτρα ή λιγότερο και έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο 15 % νοl ή λιγότερο. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Τυνησίας, τα κρασιά αυτά φέρουν τις ακόλουθες ονομασίες : Cοteaux de Τebοura, Cοteaux dUtique, Sidi Salem, Κelibia, Τhibar, Μοrnag, Grand cru Μοrnag. Άρθρο 3 1.Για κάθε περίοδο εμπορίας, κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 1ης Ιανουρίου 1996 και της 31ης Δεκεμβρίου 1999, και εντός των ορίων ποσότητας 46.000 τόνων ανά περίοδο εμπορίας, εισπράττεται δασμός ύψους 7,81 Εcu/100 kg κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα μη κατεργασμένου ελαιόλαδου των διακρίσεων 1509 10 10 και 1509 10 90 της συνδυασμένης ονοματολογίας, που έχει παραχθεί πλήρως στην Τυνησία και έχει μεταφερθεί απευθείας από τη χώρα αυτή στην Κοινότητα. 2.Αν οι εισαγωγές ελαιολάδου που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος αυτού κινδυνεύουν να βλάψουν την ισορροπία της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω, ιδίως, των υποχρεώσεων που αυτή έχει αναλάβει για το συγκεκριμένο προϊόν στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα μπορεί να λάβει τα κατάλληλα μέτρα που θα επιτρέψουν τη ρύθμιση της κατάστασης. 3.Τα μέρη θα επανεξετάσουν την κατάσταση κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 1999 για να καθορίσουν το καθεστώς που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2000. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 2 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ Άρθρο 1 Τα παρακάτω προϊόντα, καταγωγής Τυνησίας, εισάγονται στην Κοινότητα με απαλλαγή από δασμούς ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 1604 11 00 Σολομοί 1604 12 Ρέγγες ex 1604 13 11 Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus σε ελαιόλαδο (1) ex 1604 13 19 Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus εκτός από τις περιεχόμενες σε ελαιόλαδο (1) 1604 14 Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.) 1604 15 Σκουμπριά 1604 16 00 Αντσούγιες 1604 19 10 Σολομοειδή, άλλα από σολομούς 1604 19 31 Ψάρια του γένους Εuthynnus, άλλα από παλαμίδες 1604 19 39 (Εuthynnus (Κatsuwοnus) pelamis) : 1604 19 50 Ψάρια του είδους Οrcynοpsis unicοlοr 1604 19 91 έως Άλλα 1604 19 98 1604 20 Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες : 1604 20 05 Παρασκευάσματα από σουρίμι 1604 20 10 Σολομών 1604 20 30 Σολομοειδών, άλλων από σολομούς (1) Εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 100 τόνων κοινής για τις διακρίσεις ex 1604 13 11. ex 1604 13 19 και ex 1604 20 50. ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1604 20 40 Αντσουγιών ex 1604 20 50 Σαρδελών του είδους Sardina pilchardus (1) 1604 20 70 Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Εuthynnus 1604 20 90 Άλλων ψαριών 1604 30 Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού 1605 10 00 Καβούρια 1605 20 Γαρίδες 1605 30 00 Αστακοί 1605 40 00 Άλλα μαλακόστρακα 1605 90 11 Μύδια (Μytilus spp., Ρerna spp.), σε δοχεία ερμητικά κλεισμένα 1605 90 19 Άλλα μύδια 1605 90 30 Άλλα μαλάκια 1902 20 10 Ζυμαρικά παραγεμισμένα (έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα) που περιέχουν σε αναλογία μεγαλύτερη από 20% κατά βάρος μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια (1) Εντός των ορίων κοινοτικής δασμολογικής ποσόστωσης 100 τόνων κοινής για τις διακρίσεις ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 και ex 1604 20 50. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 3 ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Για τα προϊόντα καταγωγής Κοινότητας που απαριθμούνται στο παράρτημα, οι εισαγωγικοί δασμοί που επιβάλλει η Τυνησία δεν είναι μεγαλύτεροι από αυτούς που αναφέρονται στη στήλη α) εντός των ορίων των δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται στη στήλη β). Κωδικός ΣΟ Περιγραφή των εμπορευμάτων Μέγιστος δασμός % α Προτιμησιακές δασμολογικές ποσοστώσεις β Ειδικές διατάξεις 0102 10 Βοοειδή ζωντανά, αναπαραγωγής καθαρής φυλής 17 2000 0102 90 Άλλα από αναπαραγωγής καθαρής φυλής 27 35 χ 0201 20 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη σε τεμάχια με κόκαλα 27 8000(1) χ 0201 30 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, χωρίς κόκαλα 27 8000(1) χ 0202 20 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα, σε τεμάχια με κόκαλα 27 8000(1) χ 0202 30 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα, χωρίς κόκαλα 27 8000(1) χ 0207 21 Πουλερικά μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα (πετεινοί και κότες) 43 400 (2) 0402 10 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %. 17 9700 (3) χ 0402 21 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερείς μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που υπερβαίνει το 1,5 %. 17 9700 (3) χ 0402 99 Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα εκτός από την σκόνη ή υπό άλλες στερεές μορφές ή/και. με προσθήκη ζάχαρης η άλλων γλυκαντικών 17 9700 (3) χ 0405 00 Ι Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες του γάλακτος 35 250 χ (χ) Οι εισαγόμενες ποσότητες βάσει των δασμολογικών ποσοστώσεων που έχει ανοίξει η Τυνησία στο πλαίσιο του ΠΟΕ σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία μειώνονται κατά την προτιμησιακή δασμολογική ποσόστωση. (1) Η ποσότητα των 8000 Τόνων καλύπτει και τις τέσσερις διακρίσεις. (2) Από την 1η Ιουλίου έως το τέλος Φεβρουαρίου. (3) Η ποσότητα των 9.700 τόνων καλύπτει και τις τρεις διακρίσεις ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 4 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Ι ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: α) ως κατασκευή ή παρασκευή, νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή ακόμη και ειδικών εργασιών, β) ως ύλη νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κλπ, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος, γ) ως προϊόν νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία, δ) ως εμπορεύματα νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα, ε) ως δασμολογητέα αξία νοείται η αξία που προσδιορίζεται με βάση τη συμφωνία περί της εφαρμογής του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του 1994 (Συμφωνία για τη Δασμολογητέα Αξία του ΠΟΕ) στ) ως τιμή εκ του εργοστασίου νοείται η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν, ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του παραχθέντος προϊόντος,ως αξία υλών νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή. εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές εντός των συγκεκριμένων εδαφών. η) ως αξία καταγόμενων υλών νοείται η αξία αυτών των υλών όπως περιγράφεται στο σημείο ζ), που εφαρμόζεται καταναλογία. θ) ως κεφάλαια και κλάσεις νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί) που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία, η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων, που αναφέρεται στο παρόν Πρωτόκολλο ως εναρμονισμένο σύστημα ή ΕΣ, ι) ο όρος υπαγόμενος αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μία συγκεκριμένη κλάση. κ) ως αποστολή εμπορευμάτων νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 2 Κριτήρια καταγωγής Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και με την επιφύλαξη των άρθρων 3, 4 και 5 του παρόντος Πρωτοκόλλου, θεωρούνται ως: 1) Προϊόντα καταγωγής Κοινότητας: α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου, β) τα προϊόντα που παράγονται στην Κοινότητα και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Κοινότητα επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 2.Προϊόντα καταγωγής Τυνησίας: 1)τα προϊόντα που έχουν εξ ολοκλήρου παραχθεί στη Τυνησία κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου, 2)τα προϊόντα που παράγονται στη Τυνησία και περιέχουν ύλες που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σαυτή, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά έχουν υποστεί στην Τυνησία, επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 3 1.Παρά το άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο β), τα προϊόντα καταγωγής Τυνησίας κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρούνται ως προϊόντα κοινοτικής καταγωγής και δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Παρά το άρθρο 2 σημείο 2 στοιχείο β) τα προϊόντα κοινοτικής καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Τυνησίας και δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις, υπό τον όρο όμως ότι έχουν υποστεί επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 4 Σώρευση με ύλες καταγωγής Αλγερίας ή Μαρόκου 1.Παρά το άρθρο 2 σημείο 1) στοιχείο β) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4. οι ύλες καταγωγής Αλγερίας ή Μαρόκου κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Κοινότητας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις στην Κοινότητα, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Παρά το άρθρο 2 σημείο 2 στοιχείο β) και με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 οι ύλες καταγωγής Αλγερίας ή Μαρόκου κατά την έννοια του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 που προσαρτάται στις συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας και των εν λόγω χωρών, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής Τυνησίας και δεν είναι απαραίτητο να έχουν υποβληθεί σε επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν εκείνων που αναφέρονται στο άρθρο 8 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 για τις ύλες καταγωγής Αλγερίας ισχύουν μόνον εφόσον οι συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και της Αλγερίας και μεταξύ της Τυνησίας και της Αλγερίας διέπονται από πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής. 4.Οι διατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 για τις ύλες καταγωγής Μαρόκου ισχύουν μόνον εφόσον οι συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και του Μαρόκου και μεταξύ της Τυνησίας και του Μαρόκου διέπονται από πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής. Άρθρο 5 1.Για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Τυνησία, ή, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4, στην Αλγερία ή το Μαρόκο, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στην Κοινότητα, αν τα ληφθέντα προϊόντα γίνονται αργότερα αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων στην Κοινότητα. 2.Για την εφαρμογή του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β), οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται στην Κοινότητα, ή, εφόσον πληρούνται οι όροι του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4. στην Αλγερία ή το Μαρόκο, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκαν στην Τυνησία, αν τα ληφθέντα προϊόντα γίνονται αργότερα αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποιήσεων στην Τυνησία. 3.Όταν, κατεφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, τα προϊόντα καταγωγής παράγονται σε δυο ή περισσότερα από τα κράτη που αναφέρονται στις εν λόγω διατάξεις ή στην Κοινότητα, θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής του κράτους ή της Κοινότητας όπου πραγματοποιήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση, εφόσον η εν λόγω επεξεργασία ή μεταποίηση υπερβαίνει αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 8. Άρθρο 6 Προϊόντα παραγόμενα εξ ολοκλήρουΚατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1 στοιχείο α) και σημείο 2 στοιχείο α), θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου είτε στην Κοινότητα είτε στη Τυνησία: α)τα ορυκτά προϊόντα τα εξορυσσόμενα από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο ή ωκεάνειο πυθμένα τους, β)τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στις χώρες αυτές, γ)τα ζώντα ζώα τα γεννώμενα και εκτρεφόμενα στις χώρες αυτές, δ)τα προϊόντα τα προερχόμενα από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές, ε) τα προϊόντα της θήρας και αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές, στ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα θαλάσσια προϊόντα, τα εξαγόμενα εκ της θαλάσσης από πλοία τους, ζ) τα προϊόντα τα παραγόμενα επί των πλοίων - εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο στ), η) τα άχρηστα είδη που έχουν συλλέγει στις χώρες αυτές και δεν μπορούν να χρησιμεύσουν παρά μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των μεταχειρισμένων ελαστικών που χρησιμοποιούνται μόνο για αναγόμωση ή ως απορρίμματα, θ) τα απόβλητα και απορρίμματα τα προερχόμενα από βιομηχανικές εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες αυτές, ι) τα προϊόντα που εξάγονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών υδάτων εφόσον η χώρα αυτή έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του εδάφους ή υπεδάφους, κ) τα εμπορεύματα τα παραγόμενα στις χώρες αυτές αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι). 2.Οι όροι πλοία τους και πλοίων - εργοστασίων τους στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) ισχύουν μόνο για τα πλοία και πλοία - εργοστάσια τα οποία : είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Κοινότητας ή στη Τυνησία, έχουν σημαία κράτους μέλους της Κοινότητας ή της Τυνησίας, - ανήκουν, κατά το ήμισυ τουλάχιστον, σε υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Τυνησίας ή σε εταιρεία της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε ένα από τα κράτη αυτά ή στη Τυνησία, της οποίας ο ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των συμβουλίων τούτων είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας και της Τυνησίας και της οποίας, επιπλέον, όσον αφορά τις προσωπικές εταιρείες ή εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στα κράτη μέλη ή στην Τυνησία ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους των κρατών μελών ή της Τυνησίας, οι αξιωματικοί των οποίων είναι στο σύνολο τους υπήκοοι των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Τυνησίας, το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, σε αναλογία 75% τουλάχιστον, από υπηκόους των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Τυνησίας. 3.Εφόσον οι συναλλαγές μεταξύ της Τυνησίας ή της Κοινότητας και της Αλγερίας ή του Μαρόκου διέπονται από πανομοιότυπους κανόνες καταγωγής οι εκφράσεις πλοία τους και πλοίων - εργοστασίων τους στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ) ισχύουν επίσης και για τα πλοία και πλοία - εργοστάσια της Αλγερίας και του Μαρόκου κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 2. 4 Οι όροι η Κοινότητα και η Τυνησία καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα των κρατών μελών της Κοινότητας και της Τυνησίας αντιστοίχως. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων των πλοίων - εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται η μεταποίηση ή η επεξεργασία των προϊόντων της αλιείας τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της Κοινότητας ή της Τυνησίας, με την επιφύλαξη ότι πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Άρθρο 7 Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 1.Για τους σκοπούς του άρθρου 2, οι μη καταγόμενες ύλες θωρούνται επαρκώς επεξεργασμένες ή μεταποιημένες, όταν το παραχθέν προϊόν κατατάσσεται σε διαφορετική δασμολογική κλάση από εκείνη στην οποία υπάγονται όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και του άρθρου 8. 2.Οταν πρόκειται για προϊόν που αναφέρεται στις στήλες 1 και 2 του πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, πρέπει να πληρούνται οι όροι της στήλης 3 αντί του κανόνα της παραγράφου 1. Για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 84 έως 91, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέξει, ως εναλλακτική λύση σε σχέση με τους όρους που καθορίζονται στη στήλη 3, τους όρους που αναφέρονται στη στήλη 4. Σε περίπτωση εφαρμογής στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ ποσοστιαίου κανόνα για τον προσδιορισμό της καταγωγής ενός προϊόντος που έχει παραχθεί στην Κοινότητα ή τη Τυνησία, η προστιθέμενη αξία από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση πρέπει να αντιστοιχεί προς την τιμή εκ του εργοστασίου του παραχθέντος προϊόντος, μείον την αξία των υλών που εισάγονται από τρίτες χώρες στην Κοινότητα ή τη Τυνησία. 3.Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα για το προϊόν αυτό. χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του. Άρθρο 8 Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση Για την εφαρμογή του άρθρου 7, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται πάντοτε ως ανεπαρκείς για να προσδώσουν την ιδιότητα καταγόμενου προϊόντος, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει ή όχι αλλαγή κλάσης: α) οι εργασίες που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της διατήρησης των προϊόντων στην Ίδια κατάσταση κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και αποθήκευσής τους (αερισμός, άπλωμα, ξήρανση, απλή ψύξη. τοποθέτηση σε άλμη ή σε θειωμένο νερό, ή σε νερό στο οποίο προστέθηκαν άλλες ουσίες, αφαίρεση κατεστραμμένων μερών και παρεμφερείς εργασίες), β) οι απλές εργασίες αφαίρεσης της σκόνης, κοσκινίσματος, διαλογής, ταξινόμησης, δημιουργίας συνόλων (περιλαμβανομένης και της σύνθεσης σειρών εμπορευμάτων), πλύσης, βαφής, κοπής. γ) i) οι αλλαγές συσκευασίας και οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων, ii) η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κυτία, η στερέωση επί λεπτοσανίδων κλπ και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας, δ) η επίθεση επαυτών των ιδίων προϊόντων, ή επί των συσκευασιών τους, σημάτων, ετικετών ή άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων, ε) η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφόρων ειδών, εφόσον ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος δεν ανταποκρίνονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το παρόν Πρωτόκολλο ώστε να είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως καταγόμενα είτε από την Κοινότητα είτε από τη Τυνησία. στ) η απλή συνένωση μερών ειδών με σκοπό τη σύσταση ενός πλήρους είδους, ζ) η σώρευση δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως στ), η) η σφαγή ζώων. Άρθρο 9 1.Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο ποσό, το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονισμένου συστήματος. Σύμφωνα με αυτά: 1)όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονισμένο σύστημα, σε μια μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού, 2)όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονισμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 2.Όταν, κατεφαρμογή του γενικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συσκευασίες κατατάσσονται με τα εμπορεύματα που περιέχουν, τότε πρέπει να θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με αυτά τα εμπορεύματα για τον προσδιορισμό της καταγωγής. Άρθρο 10 Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται με ένα υλικό, μία μηχανή, μία συσκευή ή ένα όχημα, αποτελούν μέρος του συνήθους εξοπλισμού τους και των οποίων η τιμή συμπεριλαμβάνεται στην τιμή τους ή δεν τιμολογούνται μεμονωμένα, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω υλικό, μηχανή, συσκευή ή όχημα. Άρθρο 11 Συνδυασμοί Οι συνδυασμοί κατά την έννοια του γενικού κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος θεωρούνται ως καταγόμενα προϊόντα υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα είδη τα οποία υπεισέρχονται στη σύνθεση αυτών είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός που αποτελείται από καταγόμενα και μη καταγόμενα είδη θεωρείται ως καταγόμενος στο σύνολο του. υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων ειδών δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. Άρθρο 12 Ουδέτερα στοιχεία Για να προσδιοριστεί εάν ένα εμπόρευμα κατάγεται από την Κοινότητα ή από την Τυνησία δεν είναι αναγκαίο να ερευνάται εάν η ηλεκτρική ενέργεια, τα καύσιμα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα και εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εμπορεύματος τούτου ή εάν οι ύλες ή τα προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της παραγωγής που δεν υπεισέρχονται ή δεν επρόκειτο να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος, κατάγονται ή όχι από αυτές. ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Άρθρο 13 Αρχή της εδαφικότητας Οι όροι του τίτλου ΙΙ σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στην Κοινότητα ή τη Τυνησία, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 και 5. Άρθρο 14 Επανεισαγωγή εμπορευμάτων Αν καταγόμενα προϊόντα, που έχουν εξαχθεί από την Κοινότητα ή τη Τυνησία προς μία άλλη χώρα, επιστραφούν, με την επιφύλαξη των άρθρων 4 και 5, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι: α) τα εμπορεύματα που επιστρέφονται είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που είχαν εξαχθεί, και β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. Άρθρο 15 Απευθείας μεταφορές 1.Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπει η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται μόνο για προϊόντα ή υλικά που μεταφέρονται μεταξύ του εδάφους της Κοινότητας και του εδάφους της Τυνησίας ή, όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5, της Αλγερίας ή του Μαρόκου χωρίς να εισέλθουν στο έδαφος άλλης χώρας. Ωστόσο, η μεταφορά προϊόντων καταγωγής Κοινότητας ή Τυνησίας που συνιστούν μία και μόνον αποστολή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εδάφους άλλου από το έδαφος της Κοινότητας ή της Τυνησίας ή, όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3, της Αλγερίας ή του Μαρόκου με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στο έδαφος αυτό, εφόσον τα εμπορεύματα παραμένουν υπό την επίβλεψη των τελωνειακών αρχών της χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και δεν υφίστανται τυχόν άλλες εργασίες εκτός από την εκφόρτωση και την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση. Προϊόντα καταγωγής Τυνησίας ή Κοινότητας είναι δυνατόν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους άλλου από εκείνο της Κοινότητας ή της Τυνησίας. 2.Η απόδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την προσκόμιση στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής 1)είτε ενιαίας φορτωτικής που εκδίδεται στο κράτος εξαγωγής και καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα διαμετακόμισης, 2)είτε πιστοποιητικού που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και που περιλαμβάνει: 3)ακριβή περιγραφή των εμπορευμάτων, ii) την ημερομηνία εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων ή ενδεχομένως της φόρτωσης ή εκφόρτωσης αυτών επί του πλοίου, με τις ονομασίες των χρησιμοποιηθέντων πλοίων ή άλλων μεταφορικών μέσων, και iii) την πιστοποίηση των προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις οποίες πραγματοποιείται η παραμονή των εμπορευμάτων στη χώρα διαμετακόμισης, 4)είτε. ελλείψει αυτών, με κάθε αποδεικτικό έγγραφο. Άρθρο 16 Εκθέσεις 1.Προϊόντα που αποστέλλονται από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη για να συμμετάσχουν σε έκθεση τρίτης χώρας και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις ευνοϊκές διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος Πρωτοκόλλου, που τους επιτρέπουν να αναγνωρισθούν ως καταγόμενα από την Κοινότητα ή τη Τυνησία και ότι παρέχεται στις τελωνειακές αρχές ικανοποιητική απόδειξη ότι: 1)κάποιος εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη στη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί, 2)ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε κατά άλλον τρόπο σε πρόσωπο σε άλλο συμβαλλόμενο μέρος, 3)τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος στην κατάσταση που είχαν αποσταλεί στην έκθεση, και 4)τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη συγκεκριμένη έκθεση. 2.Πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Τίτλου ΙV και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθησαν. 3.Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση, εμποροπανήγυρη, δημόσια εκδήλωση, εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. ΤΙΤΛΟΣ ΙV ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ Άρθρο 17 Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 Ως απόδειξη της καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου, προσκομίζεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας προϊόντων ΕUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 18 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μετά από γραπτή αίτηση, που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, με ευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 2.Για το σκοπό αυτό ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν το έντυπο του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και το έντυπο της αίτησης, υποδείγματα των οποίων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα έντυπα αυτά πρέπει να συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες, στις οποίες έχει εκδοθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στο πλαίσιο που προορίζεται γιαυτό το σκοπό χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Οταν στο πλαίσιο υπάρχουν κενές γραμμές πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο κενός χώρος. 3.Ο εξαγωγέας που ζητεί την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναλαμβάνει την υποχρέωση να υποβάλει, εάν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 κάθε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της εκπλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. 4.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από την Κοινότητα κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1) του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της Τυνησίας εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγόμενα από τη Τυνησία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 5.Οπου ισχύουν σωρευτικά οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας ή της Τυνησίας εξουσιοδοτούνται να εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον παρόν Πρωτόκολλο, εάν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως καταγόμενα προϊόντα της Κοινότητας ή της Τυνησίας κατά την έννοια του παρόντος Πρωτοκόλλου και υπό την επιφύλαξη ότι τα προϊόντα στα οποία αναφέρονται τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ευρίσκονται στην Κοινότητα ή στη Τυνησία. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδονται μετά από προσκόμιση του αποδεικτικού εγγράφου καταγωγής το οποίο εξεδόθη η συνετάγη προηγουμένως. Το εν λόγω αποδεικτικό έγγραφο καταγωγής πρέπει να φυλάσσεται επί τρία τουλάχιστον έτη από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής. 6.Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της πλήρωσης των λοιπών όρων του παρόντος Πρωτοκόλλου. Για το σκοπό αυτό έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών καταχωρίσεων του εξαγωγέα ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο θεωρούν αναγκαίο. Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν το πιστοποιητικό εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών. 7.Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 αναγράφεται στο τμήμα του πιστοποιητικού που προορίζεται για τις τελωνειακές αρχές. 8.Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, κατά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά. Τίθεται στη διάθεση του εξαγωγέα μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλισθεί πραγματική εξαγωγή. Άρθρο 19 1.Παρά το άρθρο 18 παράγραφος 8, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 είναι δυνατό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδοθεί και μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά, εάν: 1)δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακουσίων παραλείψεων ή ειδικών περιστάσεων, ή 2)αποδεικνύεται κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι εκδόθηκε πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, το οποίο δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για τεχνικούς λόγους. 2.Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας στην αίτησή του πρέπει να αναφέρει τον τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων, τα οποία αφορά το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση. 3.Οι τελωνειακές αρχές είναι δυνατόν να εκδώσουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1, μόνον αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου. 4.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR 1 που εκδίδονται εκ των υστέρων πρέπει να φέρουν μία από τις ακόλουθες φράσεις: ΝΑCΗΤRΑGLΙCΗ ΑUSGΕSΤΕLLΤ. DΕLΙVRΕ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, RΙLΑSCΙΑΤΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ ΑFGΕGΕVΕΝ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΙSSUΕD RΕΤRΟSΡΕCΤΙVΕLΥ, UDSΤΕDΤ ΕFΤΕRFΟLGΕΝDΕ. ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ. ΕΧΡΕDΙDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΕΜΙΤΑDΟ Α ΡΟSΤΕRΙΟRΙ, ΑΝΝΕΤΤU JΑLΚΙΚΑΤΕΕΝ, UΤFΑRDΑΤ Ι ΕFΤΕRΗΑΝD 5.Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 εγγράφεται στο πλαίσιο Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 Άρθρο 20 Εκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού ΕUR.1 1.Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής ενός πιστοποιητικού ΕUR.1. ο εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο που συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν. 2.Το αντίγραφο που εκδίδεται, καταυτόν τον τρόπο, πρέπει να φέρει μία από τις ακόλουθες ενδείξεις : •DUΡLΙΚΑΤ, DUΡLΙCΑΤΑ, DUΡLΙCΑΤΟ. DUΡLΙCΑΑΤ, DUΡLΙCΑΤΕ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ, DUΡLΙCΑDΟ, SΕCUΝDΑ VΙΑ. ΚΑΚSΟΙSΚΑΡΡΑLΕ, 3.Η μνεία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 καθώς και η ημερομηνία έκδοσης και ο αύξων αριθμός του πρωτότυπου πιστοποιητικού αναγράφονται στο χώρο Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 4.Το αντίγραφο επί του οποίου πρέπει να αναγραφεί η ημερομηνία του αρχικού πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, αρχίζει να ισχύει από αυτή την ημερομηνία. Άρθρο 21 Αντικατάσταση πιστοποιητικών 1.Η αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά είναι πάντοτε δυνατή, υπό τον όρο ότι πραγματοποιείται από το τελωνείο η από άλλες αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο των εμπορευμάτων.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να θεωρείται ως τελικό πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 για τους στόχους της εφαρμογής του παρόντος Πρωτοκόλλου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 3.Το πιστοποιητικό αντικατάστασης πρέπει να εκδίδεται με βάση γραπτή αίτηση του επανεξαγωγέα, αφού πρώτα οι ενδιαφερόμενες αρχές ελέγξουν τις πληροφορίες που παρέχονται στην αίτηση. Η ημερομηνία και ο αύξων αριθμός του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ΕUR.1 πρέπει να αναγράφονται στη θέση 7. Άρθρο ΑΡΘΡΟ 22 Απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών 1.Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 18, 19 και 20 του παρόντος Πρωτοκόλλου, εφαρμόζεται μια απλουστευμένη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν. 2.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα, ο οποίος στο εξής ονομάζεται εγκεκριμένος εξαγωγέας και ο οποίος πραγματοποιεί συχνά εξαγωγές εμπορευμάτων για τις οποίες είναι δυνατόν να εκδοθούν πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 και παρέχει εγγυήσεις, ικανοποιητικές για τις αρμόδιες αρχές, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων, να μην προσκομίζει στο τελωνείο την αίτηση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 του οποίου αποτελούν αντικείμενο τα εμπορεύματα αυτά, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού ΕUR.1 υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 18 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 3.Η αναφερόμενη στην παράγραφο 2 άδεια ορίζει, κατεπιλογήν των αρμοδίων αρχών, ότι η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού ΕUR.1 πρέπει : 1)είτε να έχει εκ των προτέρων το αποτύπωμα της σφραγίδας του αρμόδιου τελωνείου του κράτους εξαγωγής καθώς και την υπογραφή, χειρόγραφη ή όχι, ενός υπαλλήλου του εν λόγω τελωνείου, 2)είτε να φέρει, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, το αποτύπωμα ειδικής σφραγίδας εγκεκριμένης από τις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής το οποίο να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V του παρόντος Πρωτοκόλλου. Το αποτύπωμα αυτό μπορεί να τυπώνεται εκ των προτέρων επάνω στα έντυπα. 4.Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο α), η θέση 7 Παρατηρήσεις του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 φέρει μία από τις ακόλουθες μνείες : ΡRΟCΕDΙΜΙΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ. FΟRΕΝΚLΕΤ ΡRΟCΕDURΕ, VΕRΕΙΝFΑCΗΤΕS VΕRFΑΗRΕΝ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ¦SΙΜΡLΙFΙΕD ΡRΟCΕDURΕ, •ΡRΟCΕDURΕ SΙΜΡLΙFΙΕΕ, •ΡRΟCΕDURΑ SΕΜΡLΙFΙCΑΤΑ, •VΕRΕΕΝVΟUDΙGDΕ ΡRΟCΕDURΕ, ΡRΟCΕDΙΜΕΝΤΟ SΙΜΡLΙFΙCΑDΟ •ΥΚSΙΝΚΕRΤΑΙSΤΕΤΤU ΜΕΝΕΤΤΕLΥ. FΟRΕΝΚLΑΤ FΟRFΑRΑΝDΕ 5. Η θέση 11 Θεώρηση του τελωνείου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 συμπληρώνεται, ενδεχομένως, από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα. 6.Ο εγκεκριμένος εξαγωγέας αναφέρει, ενδεχομένως, στη θέση 13 Αίτηση ελέγχου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 το όνομα και τη διεύθυνση της αρχής που είναι αρμόδια για τον έλεγχο του πιστοποιητικού ΕUR.1 7.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν, στην περίπτωση της απλουστευμένης διαδικασίας, να επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση πιστοποιητικών ΕUR.1, τα οποία να φέρουν χαρακτηριστικό διακριτικό σήμα. 8.Στις άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, οι αρμόδιες αρχές αναγράφουν, ιδίως: α) τους όρους υπό τους οποίους συντάσσονται οι αιτήσεις πιστοποιητικών ΕUR.1, 1)τους όρους υπό τους οποίους οι αιτήσεις αυτές πρέπει να φυλάσσονται επί τρία τουλάχιστον έτη. γ), στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 στοιχείο β), την αρχή που είναι αρμόδια να διενεργήσει τον έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 33 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 9.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες εμπορευμάτων από την εφαρμογή της ειδικής μεταχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 2. 10.Οι τελωνειακές αρχές αρνούνται τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, στους εξαγωγείς οι οποίοι δεν παρέχουν όλα τα εχέγγυα που οι αρχές αυτές κρίνουν χρήσιμα. Οι αρμόδιες αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Οφείλουν να το πράττουν όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι της έγκρισης ή όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τα σχετικά εχέγγυα. 11.0 εγκεκριμένος εξαγωγέας είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τη διαδικασία που οι αρχές αυτές καθορίζουν, σχετικά με τις αποστολές που προτίθεται να πραγματοποιήσει, προκειμένου να μπορέσει το αρμόδιο τελωνείο να διενεργήσει ενδεχομένως έλεγχο πριν από την αποστολή του εμπορεύματος. 12.Οι τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής μπορούν να υποβάλλουν τους εγκεκριμένους εξαγωγείς σε κάθε είδους έλεγχο που θα κρίνουν απαραίτητο. Οι εν λόγω εξαγωγείς πρέπει να επιτρέπουν τη διενέργεια αυτών των ελέγχων. 13.Το παρόν άρθρο δεν θίγει την εφαρμογή των ρυθμίσεων της Κοινότητας, των κρατών μελών και της Τυνησίας σχετικά με τις τελωνειακές διατυπώσεις και τη χρησιμοποίηση των τελωνειακών εγγράφων. Άρθρο 23 1.Όταν εφαρμόζονται τα άρθρα 3, 4 και 5 για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, το αρμόδιο τελωνείο του κράτους από το οποίο ζητείται η έκδοση του εν λόγω πιστοποιητικού για προϊόντα στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα προερχόμενα από την Αλγερία. το Μαρόκο ή την Κοινότητα, λαμβάνει υπόψη τη δήλωση, υπόδειγμα της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα VΙ, που κάνει ο εξαγωγέας του κράτους προέλευσης, είτε επί του σχετικού με τα εμπορεύματα αυτά εμπορικού τιμολογίου είτε επί παραρτήματος του τιμολογίου αυτού. 2.Το ενδιαφερόμενο τελωνείο δύναται, ωστόσο, να ζητήσει από τον εξαγωγέα την κατάθεση του πληροφοριακού δελτίου το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 και του οποίου το υπόδειγμα παρατίθεται στο παράρτημα VΙΙ, είτε για τη διενέργεια ελέγχου της γνησιότητας και κανονικότητας των πληροφοριών που παρέχονται στη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 είτε για τη λήψη συμπληρωματικών πληροφοριών, 3.Το πληροφοριακό δελτίο που αφορά τα χρησιμοποιηθέντα προϊόντα εκδίδεται μετά από αίτηση του εξαγωγέα των προϊόντων αυτών, είτε στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 είτε με πρωτοβουλία του εξαγωγέα, από το αρμόδιο τελωνείο του κράτους από το οποίο εξήχθησαν τα προϊόντα αυτά. Τούτο συντάσσεται εις διπλούν. Ένα αντίτυπο παραδίδεται στον αιτούντα, ο οποίος πρέπει να το αποστείλει είτε στον εξαγωγέα των τελικώς παραχθέντων προϊόντων, είτε στο τελωνείο προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 για τα εν λόγω προϊόντα. Το δεύτερο αντίτυπο φυλάσσεται από το τελωνείο που το εξέδωσε επί τρία τουλάχιστον έτη. Άρθρο 24 1.Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη χώρα εξαγωγής και πρέπει να προσκομίζεται εντός της ίδιας χρονικής περιόδου στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής. 2.Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η μη τήρηση της προθεσμίας οφείλεται σε ανωτέρα βία ή σε εξαιρετικές περιστάσεις. 3.Πέραν των περιπτώσεων αυτών, οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά ΕUR.1, όταν τα εμπορεύματα έχουν προσκομισθεί σε αυτές πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσμίας. Άρθρο 25 Υποβολή πιστοποιητικών καταγωγής Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1 πρέπει να προσκομίζεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο συγκεκριμένο κράτος. Οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού. Μπορούν επιπλέον να απαιτούν να συμπληρώνεται η διασάφηση εισαγωγής με δήλωση του εισαγωγέα που να βεβαιώνει ότι τα εμπορεύματα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας. Άρθρο 26 Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές Όταν μετά από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής, ασυναρμολόγητα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρμονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα κεφάλαια 84 και 85 του Εναρμονισμένου Συστήματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, και μπορεί να προσκομισθεί ένα και μόνο πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ΕUR.1, στις τελωνειακές αρχές, κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής. Άρθρο 27 1.Παρά το άρθρο 17. ο χαρακτήρας καταγωγής των προϊόντων, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, για αποστολές που αποτελούνται αποκλειστικά από καταγόμενα προϊόντα και των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τα 5110 ΕCU ανά αποστολή, μπορεί να αποδεικνύεται με δήλωση, το κείμενο της οποίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙV, που τίθεται από τον εξαγωγέα σε ένα τιμολόγιο, δελτίο παράδοσης ή κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά προϊόντα αρκετά λεπτομερώς ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της ταυτότητάς τους (καλούμενη εφεξής δήλωση τιμολογίου). 2.Η δήλωση τιμολογίου συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα ή, υπευθύνη του εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. 3.Για κάθε αποστολή συμπληρώνεται δήλωση τιμολογίου. 4.Ο εξαγωγέας που συνέταξε δήλωση τιμολογίου υποχρεούται να υποβάλει στις τελωνειακές αρχές του κράτους εξαγωγής, μετά από σχετική αίτηση, όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη χρήση της εν λόγω δήλωσης. 5.Τα άρθρα 24 και 25 εφαρμόζονται καταναλογία στις δηλώσεις τιμολογίου. Άρθρο 28 Απαλλαγές από την υποχρέωση απόδειξης καταγωγής 1.Προϊόντα τα οποία αποτελούν αντικείμενο μικροαποστολών προς ιδιώτες ή περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καταγωγής εφόσον τα εν λόγω προϊόντα στερούνται εμπορικού χαρακτήρα και έχει γίνει δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει αμφιβολία περί του αληθούς της εν λόγω δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η εν λόγω δήλωση πραγματοποιείται στην τελωνειακή δήλωση C2/CΡ3 ή σε φύλλο χαρτιού συνημμένο στο εν λόγω έγγραφο. 2.Θεωρούνται ως στερούμενες εμπορικού χαρακτήρα οι εισαγωγές που παρουσιάζουν ευκαιριακό χαρακτήρα ή αφορούν μόνο προϊόντα ατομικής χρήσης των παραληπτών, των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους, εάν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν έχουν εμπορικό σκοπό. 3.Επιπλέον, η συνολική αξία των εν λόγω προϊόντων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 500 ΕCU στην περίπτωση μικροαποστολών ή τα 1200 ΕCU στην περίπτωση προϊόντων που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών. Άρθρο 29 1.Ο εξαγωγέας, που υποβάλλει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1, υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφοι 1 και 3. 2.Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου υποχρεούται να φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 27, παράγραφος 1. 3.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 υποχρεούνται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 18. παράγραφος 2. 4.Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής υποχρεούνται να φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας ΕUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που κατατίθενται σ αυτές. Άρθρο 30 1.Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 και εκείνων που περιλαμβάνονται στα έγγραφα που κατατίθενται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των εμπορευμάτων, δεν συνεπάγεται αφεαυτής την ακυρότητα του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1 εάν αποδειχθεί δεόντως ότι αυτό το έγγραφο πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα. 2.Εμφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR.1 δεν συνεπάγονται τη μη αποδοχή του εν λόγω εγγράφου, αν τα σφάλματα αυτά δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των στοιχείων του σχετικού εγγράφου. Άρθρο 31 Ποσά εκφρασμένα σε ΕCU 1.Τα ποσά σε εθνικό νόμισμα του κράτους εξαγωγής που ισοδυναμούν με τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU καθορίζονται από το κράτος εξαγωγής και ανακοινώνονται στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Όταν αυτά τα ποσά υπερβαίνουν τα ποσά που καθορίζονται από το κράτος εισαγωγής, τότε το κράτος εισαγωγής τα δέχεται εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα του κράτους εξαγωγής ή άλλου κράτους προβλεπομένου στο άρθρο 4 του παρόντος Πρωτοκόλλου. Εάν το εμπόρευμα τιμολογείται στο νόμισμα ενός άλλου κράτους μέλους της Κοινότητας το κράτος εισαγωγής αναγνωρίζει το ποσό που γνωστοποίησε η ενδιαφερόμενη χώρα. 2 Μέχρι και τις 30 Απριλίου 2000 τα ποσά που εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας, είναι ίσα με την αντίστοιχη αξία, σε εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, του ΕCU κατά την 1η Οκτωβρίου 1994. Για κάθε διαδοχική χρονική περίοδο πέντε ετών, τα ποσά που εκφράζονται σε ΕCU και το ισόποσο τους στα εθνικά νομίσματα των κρατών επανεξετάζονται από το Συμβούλιο Σύνδεσης βάσει των τιμών συναλλάγματος του ΕCU την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου του αμέσως προηγουμένου της πενταετούς περιόδου έτους. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει μείωση των ποσών που πρόκεται να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε εθνικό νόμισμα και εξετάζει τη σκοπιμότητα διατήρησης των συνεπειών των σχετικών ορίων σε πραγματικές τιμές. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ΕCU. ΤΙΤΛΟΣ V ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Άρθρο 32 Κοινοποίηση αποτυπωμάτων σφραγίδων και διευθύνσεων Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών και της Τυνησίας κοινοποιούν αμοιβαία, μέσω της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για την έκδοση και έλεγχο των πιστοποιητικών ΕUR.1 καθώς και των δηλώσεων τιμολογίων. Άρθρο 33 Έλεγχος των πιστοποιητικών κυκλοφορίας ΕUR.1, των δηλώσεων τιμολογίων και των πληροφοριακών δελτίων 1.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πιστοποιητικών ΕUR.1 και των δηλώσεων τιμολογίων πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής έχουν βάσιμες αμφιβολίες, ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, το χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την εκπλήρωση των άλλων όρων του παρόντος πρωτοκόλλου. 2.Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής οφείλουν να επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας ΕUR. 1, τη δήλωση τιμολογίου ή το αντίστοιχο αντίγραφο, στις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους που δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση της αίτησής τους για εκ των υστέρων έλεγχο αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που δικαιολογούν την υποψία ότι οι μνείες που αναγράφονται στο πιστοποιητικό ΕUR.1 ή στη δήλωση τιμολογίου είναι ανακριβείς. 3.Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για το σκοπό αυτό, αυτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν αναγκαίο. 4.Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, οφείλουν να επιτρέψουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα υπό τον όρο επιβολής των προληπτικών μέτρων που κρίνονται απαραίτητα. 5.Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου πρέπει να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του ελέγχου το αργότερο εντός δέκα μηνών. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορεί πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου. 6 Εάν, σε περίπτωση βάσιμων αμφιβολιών, δεν υπάρχει απάντηση εντός δέκα μηνών ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εντύπου ή την πραγματική καταγωγή των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές που έχουν ζητήσει πληροφορίες αρνούνται. εκτός ανωτέρας βίας ή εκτάκτων περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων που προβλέπει η συμφωνία. 7.Ο εκ των υστέρων έλεγχος των πληροφοριακών δελτίων που αναφέρονται στο άρθρο 23 πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και σύμφωνα με μεθόδους ανάλογες προς αυτές που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6. Άρθρο 34 Διακανονισμός διαφορών Οταν προκύπτουν διαφορές σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 33, οι οποίες δεν μπορούν να ρυθμιστούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή όταν δημιουργούνται προβλήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου, αυτά υποβάλλονται προς εξέταση στην επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών του κράτους εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω κράτους. Άρθρο 35 Κυρώσεις Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 36 Ελεύθερες ζώνες 1.Τα κράτη μέλη και η Τυνησία λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα εμπορεύματα, που ανταλλάσσονται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού ΕUR.1 και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη που βρίσκεται στο έδαφός τους, δεν αντικαθίστανται ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες άλλες από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στη διατήρησή τους στην αρχική τους κατάσταση. 2.Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1. όταν προϊόντα καταγωγής της Κοινότητας ή της Τυνησίας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την κάλυψη πιστοποιητικού ΕUR.1 και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι ενδιαφερόμενες αρχές οφείλουν να εκδίδουν νέο πιστοποιητικό ΕUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. ΤΙΤΛΟΣ VΙ Θέουτα και Μελίλια Άρθρο 37 1.Ο όρος Κοινότητα που χρησιμοποιείται στο παρόν πρωτόκολλο δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια. Ο όρος προϊόντα καταγωγής Κοινότητας, δεν καλύπτει τα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας. 2.Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 38. Άρθρο 38 Ειδικοί όροι 1.Εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις αντί των άρθρων 2 έως 4, παράγραφοι 1 και 2 και οι αναφορές στα άρθρα αυτά ισχύουν, τηρουμένων των αναλογιών, για το παρόν άρθρο. 2 Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως : 1) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας : 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια, στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι: i) τα προϊόντα αυτά αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ότι ϋ) τα προϊόντα αυτά κατάγονται από τη Τυνησία ή την Κοινότητα κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, ή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4, από την Αλγερία ή το Μαρόκο εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8. 2) Προϊόντα καταγωγής Τυνησίας : 1)τα προϊόντα τα παραγόμενα εξ ολοκλήρου στη Τυνησία, 2)τα προϊόντα τα παραγόμενα στη Τυνησία στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα εκτός αυτών του σημείου α), υπό την προϋπόθεση ότι : i) αποτέλεσαν το αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 7 του παρόντος πρωτοκόλλου, ή ότι (ii) κατάγονται, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Κοινότητα, ή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 3 και 4, από την Αλγερία ή το Μαρόκο εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν των ανεπαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 8. 3.Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ένα μόνον έδαφος. 4.Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράψει τις μνείες Τυνησία και Θέουτα ή Μελίλια στη θέση 2 του πιστοποιητικού ΕUR.1. Επιπλέον, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, ο χαρακτήρας καταγωγής πρέπει να αναγράφεται στη θέση 4 του πιστοποιητικού ΕUR.1. 5 Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές αναλαμβάνουν να διασφαλίσουν την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου στη Θέουτα και Μελίλια. ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 39 Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει, μετά από αίτηση είτε ενός από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη είτε της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας, να τροποποιήσει την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 40 Επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας 1.Συγκροτείται επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας η οποία αναλαμβάνει, αφενός, να εξασφαλίζει τη διοικητική συνεργασία που στοχεύει στην ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου και. αφετέρου, να φέρει εις πέρας κάθε άλλη αποστολή στον τελωνειακό τομέα που ενδέχεται να της ανατεθεί. 2 Η επιτροπή απαρτίζεται, αφενός, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και υπαλλήλους των υπηρεσιών της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι αρμόδιες για τελωνειακά θέματα και. αφετέρου, από τελωνειακούς εμπειρογνώμονες της Τυνησίας. Άρθρο 41 Παραρτήματα Τα παραρτήματα του παρόντος πρωτοκόλλου αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Άρθρο 42 Εφαρμογή του πρωτοκόλλου Η Κοινότητα και η Τυνησία λαμβάνουν στο βαθμό που τις αφορά, τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεση του παρόντος Πρωτοκόλλου. Άρθρο 43 Διακανονισμοί με την Αλγερία και το Μαρόκο Τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για τη σύναψη διακανονισμών με την Αλγερία και το Μαρόκο, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα συμβαλλόμενα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία τα μέτρα που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό. Άρθρο 44 Διαμετακόμιση ή αποθήκευση εμπορευμάτων Οι διατάξεις της συμφωνίας μπορούν να εφαρμοσθούν σε εμπορεύματα που πληρούν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας, ευρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε έχουν υπαχθεί στην Κοινότητα ή στη Τυνησία ή. στο μέτρο που εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3. 4 και 5. στην Αλγερία ή το Μαρόκο, σε καθεστώς προσωρινής εναπόθεσης, τελωνειακής αποταμίευσης ή ελεύθερων ζωνών, με την επιφύλαξη ότι, εντός τεσσάρων μηνών από την προαναφερθείσα ημερομηνία, κατατίθεται στις τελωνειακές αρχές του κράτους εισαγωγής, πιστοποιητικό ΕUR.1 εκδοθέν εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές του κράτους εξαγωγής, καθώς και τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απευθείας μεταφορά. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις εφαρμόζονται επίσης, όπου χρειάζεται, σε όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από μη καταγόμενες ύλες, ακόμα και σε εκείνα που δεν αποτελούν αντικείμενο των ειδικών όρων που μνημονεύονται στον πίνακα του παραρτήματος ΙΙ και τα οποία υπόκεινται απλώς στον κανόνα αλλαγής κλάσης που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Σημείωση 1 : ι 1.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραχθέν προϊόν. Στην πρώτη στήλη δίνεται ο αριθμός της δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και στη δεύτερη η περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σαυτή την κλάση ή κεφάλαιο στο εναρμονισμένο σύστημα. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, δίνεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Οταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ο αριθμός της πρώτης στήλης φέρει ένα ex, αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 1.2. Οταν περισσότερες κλάσεις συγκεντρώνονται στη στήλη 1 ή αναφέρεται στη στήλη αυτή ένας αριθμός κεφαλαίου και. κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, ο σχετικός κανόνας που αναφέρεται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζεται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου συστήματος. κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή στις κλάσεις που είναι συγκεντρωμένες στη στήλη 1. Σημείωση 2 : 2.1. Σε περίπτωση που κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα, εφαρμόζεται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1. Αν ο όρος της αλλαγής κλάσης εφαρμόζεται στις κλάσεις ή αποσπάσματα κλάσεων τα οποία περιλαμβάνονται στον πίνακα, τότε αυτός ο όρος αναφέρεται στον κανόνα στη στήλη 3. 2.2. Η επεξεργασία ή η μεταποίηση που απαιτείται από έναν κανόνα της στήλης 3 αφορά μόνο τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες Καταναλογία, οι περιορισμοί που περιλαμβάνονται σε έναν κανόνα στη στήλη 3 εφαρμόζονται μόνο για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες. 2.3. Οταν ένας κανόνας ορίζει ότι ύλες κάθε κλάσης μπορούν να χρησιμοποιούνται, οι ύλες της ίδιας κλάσης με εκείνη του προϊόντος μπορούν να χρησιμοποιούνται επίσης, με την επιφύλαξη πάντως ειδικών περιορισμών που μπορεί να αναφέρονται στον κανόνα. Εντούτοις, η έκφραση κατασκευή από ύλες κάθε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης ... σημαίνει ότι μόνον ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με εκείνη του προϊόντος και των οποίων η περιγραφή είναι διαφορετική από εκείνη του προϊόντος όπως αναγράφεται στη στήλη 2 του πίνακα μπορούν να χρησιμοποιούνται. 2.4. Αν ένα προϊόν που κατασκευάζεται από μη καταγόμενες ύλες και το οποίο απέκτησε το χαρακτήρα καταγωγής κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταποίησης με εφαρμογή του κανόνα της αλλαγής κλάσης ή του κανόνα που καθορίζεται επί του προκειμένου στον πίνακα, χρησιμοποιείται ως ύλη στη διαδικασία κατασκευής ενός άλλου προϊόντος, τότε δεν υπόκειται στον κανόνα του πίνακα ο οποίος εφαρμόζεται στο προϊόν στο οποίο είναι ενσωματωμένο. Π.χ. : Ενας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων υλών που μπορούν να ενσωματωθούν δεν πρέπει να υπερβεί το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από ημιτελή προϊόντα σφυρηλατήσεως από χαλυβοκράματα της κλάσης 7224. Αν το ημιεπεξεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε στην εν λόγω χώρα με σφυρηλάτηση ενός μη καταγόμενου μύδρου, το ημιεπεξεργασμένο προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο απέκτησε ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος, με εφαρμογή του κανόνα που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης 7224. Το ημιεπεξεργασμένο αυτό προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως καταγόμενο προϊόν στον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του κινητήρα χωρίς να χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αν αυτό το ημιεπεξεργασμένο προϊόν κατασκευάστηκε ή όχι στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκευάστηκε ο κινητήρας. Η αξία του μη καταγόμενου μύδρου δεν πρέπει λοιπόν να ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται. 2.5. Ακόμη και αν τηρούνται ο κανόνας της αλλαγής κλάσης ή οι άλλοι κανόνες που αναφέρονται στον πίνακα, το τελικό προϊόν δεν αποκτά την καταγωγή αν η εργασία που υπέστη είναι ανεπαρκής κατά την έννοια του άρθρου 6. Σημείωση 3 : 3.1. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται, και από αυτό συνάγεται ότι οι περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα της καταγωγής, και ότι, αντίθετα, οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που παραμένουν κάτω από αυτό το κατώφλι δεν προσδίδουν την ιδιότητα της καταγωγής. Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται, η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο λιγότερο προχωρημένο επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρήση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε ένα στάδιο περισσότερο προχωρημένο δεν επιτρέπεται. 3.2. Οταν ένας κανόνας, στον πίνακα καθορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται προφανώς να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα όλες οι ύλες. Π.χ. : Ο κανόνας για τα υφάσματα προβλέπει ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ουσίες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα οι φυσικές ίνες και οι χημικές ουσίες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη ή ακόμη και οι δύο μαζί. Κατά συνέπεια, αν στον ίδιο κανόνα ένας περιορισμός αναφέρεται για μια ύλη και άλλοι περιορισμοί για άλλες ύλες, οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται μόνο για τις ύλες που έχουν πράγματι χρησιμοποιηθεί. Π.χ.: 0 κανόνας για τις ραπτομηχανές προβλέπει, κυρίως, ότι ο μηχανισμός τάσης της κλωστής, όπως και ο μηχανισμός του ζικ-ζακ, πρέπει να είναι καταγόμενοι. Αυτοί οι δύο περιορισμοί εφαρμόζονται μόνον αν οι μηχανισμοί στους οποίους αναφέρεται καθένας απαυτούς έχουν πράγματι ενσωματωθεί στη ραπτομηχανή. 3.3. Οταν ένας κανόνας προβλέπει στον πίνακα ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευασθεί από μια καθορισμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να πληρούν τον κανόνα. Π.χ. : Ο κανόνας για την κλάση 1904, ο οποίος εξαιρεί ρητώς τη χρήση των δημητριακών και των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ορυκτών αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων προσθετικών, κατά το μέτρο που δεν λαμβάνονται από δημητριακά. Π.χ.: Στην περίπτωση ενός είδους που κατασκευάζεται από υφάσματα μη υφασμένα, αν προβλέπεται ότι είδος αυτού του τύπου μπορεί να κατασκευάζεται μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν μπορούν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται σε κατάσταση επεξεργασίας η οποία είναι προγενέστερη του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. Βλέπε επίσης τη σημείωση 6.3 όσον αφορά τα κλωστοϋφαντουργικά. 3.4. Αν προβλέπονται σ έναν κανόνα του πίνακα δύο ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν. Επομένως η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία εφαρμόζονται σε ειδικά προϊόντα ύστερα από αυτές τις διατάξεις. Σημείωση 4 : 4.1. Ο όρος φυσικές ίνες όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να περιορίζεται στις Ίνες σε όλα τα στάδια που μπορούν να βρεθούν πριν τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. 4.2. Ο όρος φυσικές ίνες καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών της κλάσης 0503, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής καταγωγής των κλάσεων 5301 έως 5305. 4.3. Οι όροι κλωστοϋφαντουργικοί πολτοί, χημικές ουσίες και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις μη υφαντικές ύλες (οι οποίες δηλαδή δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63) που μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νήματα ή ίνες από χαρτί. 4.4. Ο όρος Τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. Σημείωση 5 : 5.1. Για τα προϊόντα τα οποία κατατάσσονται στις κλάσεις οι οποίες αποτελούν αντικείμενο στον πίνακα μιας παραπομπής στην παρούσα εισαγωγική σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες κλωστοϋφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή τους όταν, στο σύνολό τους, αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4). 5.2. Εντούτοις, η ανοχή αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ανάμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες : - μετάξι, - μαλλί, - χοντροειδείς ζωικές τρίχες, - λεπτές ζωικές τρίχες, - τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, - βαμβάκι, - ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, - λινάρι. κάνναβι, - γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου, - σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Αgaνe, - κοκοφοίνικας, άβακας, ραμί και άλλες υφαντικές ίνες, - συνθετικές ίνες συνεχείς, - τεχνητές ίνες συνεχείς, • συνθετικές ίνες μη συνεχείς, - τεχνητές Ίνες μη συνεχείς. Π.χ. : Ενα νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από ίνες από βαμβάκι της κλάσης 5203 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές Ίνες μη συνεχείς, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του νήματος. Π.χ: Ενα ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα σύμμεικτο. Επομένως, συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (κατασκευή από χημικές ύλες ή κλωστοϋφαντουργικό πολτό) ή νήματα από μαλλί ή συνδυασμών των δύο τύπων, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (που ζητούν κατασκευή από φυσικές ίνες που δεν έχουν χτενιστεί ή λαναριστεί ή έχουν προετοιμαστεί με άλλο τρόπο για νηματοποίηση), μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % του βάρους του υφάσματος. Π.χ: Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα ύφασμα από βαμβάκι της κλάσης 5210, θεωρείται ότι είναι ένα σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ύφασμα από βαμβάκι είναι αυτό το ίδιο ένα σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο ξεχωριστές κλάσεις ή αν τα νήματα από βαμβάκι που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα. Π.χ: Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια κατασκευάζεται από νήματα από βαμβάκι της κλάσης 5205 και από ένα συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, είναι τότε προφανές ότι τα νήματα που χρησιμοποιούνται είναι δύο διαφορετικές υφαντικές ύλες βάσης και η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι συνεπώς σύμμεικτο ύφασμα. Π.χ: Ενας τάπητας φουντωτός, κατασκευασμένος από τεχνητά νήματα και νήματα από βαμβάκι, με ένα υπόθεμα από γιούτα, είναι ένα σύμμεικτο προϊόν γιατί χρησιμοποιούνται τρεις βασικές υφαντικές ύλες. Οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται σε ένα στάδιο της κατασκευής πιο προχωρημένο από εκείνο που προβλέπεται από τον κανόνα, μπορούν να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι το ολικό τους βάρος δεν υπερβαίνει το 10 % του βάρους των υφαντικών υλών του τάπητα. Ετσι τα τεχνητά νήματα το υπόθεμα από γιούτα ή/και τα νήματα από βαμβάκι μπορούν να εισάγονται κατά το στάδιο της κατασκευής στο μέτρο που πληρούνται οι όροι βάρους. 5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα, αυτή η ανοχή είναι 20 % για τα νήματα αυτά. 5.4. Στην περίπτωση προϊόντων που σχηματίζονται από μία ψυχή που αποτελείται είτε από μια λεπτή λουρίδα αλουμινίου είτε από μια ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αλουμινίου. φάρδους που δεν υπερβαίνει τα 5 χιλιοστά και η ψυχή αυτή έχει ενσωματωθεί με κόλλημα μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την ψυχή αυτή. Σημείωση 6 : 6.1 Τα έτοιμα υφαντουργικά προϊόντα, για τα οποία υπάρχει υποσημείωση στον πίνακα που παραπέμπει στην παρούσα ερμηνευτική σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 6.2. Υλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. Π.χ. : Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντικές ύλες. 6.3. Οταν εφαρμόζεται ένας κανόνας ποσοστού, η αξία των ειδών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. Σημείωση 7 : 7.1. Οι καθορισμένες επεξεργασίες, σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715. ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες : α) η εν κενώ απόσταξη, β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης (1), γ) η πυρόλυση. δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα. αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της. με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, ζ) ο πολυμερισμός. η) η αλκυλίωση. θ) ο ισομερισμός. (1) Βλέπε συμπληρωματική επεξηγηματική σημείωση 4β) του κεφαλαίου 27 της συνδυασμένης ονοματολογίας. 7 2. Οι καθορισμένες επεξεργασίες σύμφωνα με την έννοια των κωδικών ΣΟ 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες : α) η εν κενώ απόσταξη, β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης, γ) η πυρόλυση, δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση, ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες, στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις : επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη, ζ) ο πολυμερισμός, η) η αλκυλίωση, θ) ο ισομερισμός, ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά τα του κωδικού ΣΟ ex 2710, με την οποία πετυχαίνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85 % της περιεκτικότητας σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ΑSΤΜ D 1266-59 Τ), κ) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθιση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710, λ) η επεξεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά για προϊόντα του κωδικού ΣΟ ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιού του κωδικού ΣΟ ex 2710, που έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν • θεωρούνται, αντίθετα ως καθορισμένες επεξεργασίες, μ) η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση (αποκλειστικά όσον αφορά προϊόντα του κωδικού ΣΟ 2710) εφόσον αυτά αποστάζουν κατόγκο, με τις απώλειες, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ΑSΤΜ D 86, ν) η επεξεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας (αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσεως του κωδικού ΣΟ ex 2710). 7.3. Κατά την έννοια των κωδικών ΣΟ ex 2707, 2713 έως 2715. ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Κατάλογος επεξεργασιών ή μεταποιήσεων στις οποίες υποβάλλονται οι μη καταγόμενες ύλες για να αποκτήσει το μεταποιημένο προϊόν την ιδιότητα καταγωγής Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή Κατασκευή από ύλες διατηρημένα με απλή ψύξη οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κατεψυγμένο κρέας βοοειδών της κλάσης 0202 0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας βοοειδών, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη. της κλάσης 0201 0206 Παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων. γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά. διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το ολόκληρο σφάγιο των κλάσεων 0201 έως 0205 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άλμη. αποξηραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα, σφαγίων Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το κρέας και τα παραπροϊόντα των κλάσεων 0201 έως 0206 και 0208, και τα συκώτια πουλερικών της κλάσης 0207 0302 έως 0305 Ψάρια, άλλα από τα ζωντανά Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0402 0404 έως 0406 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας Κατασκευή από ύλες οποιωνδήποτε κλάσεων, με εξαίρεση το γάλα και την κρέμα γάλακτος των κλάσεων 0401 ή 0402 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 0403 Βουτυρόγαλα πηγμένο με γάλα και πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο Κατασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει ήδη να είναι καταγόμενες, όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή γκρέηπφρουτ) της κλάσης 2009 πρέπει να είναι καταγόμενοι, και η αξία οποιασδήποτε ύλης του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιείται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 0408 Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξηραμένα. βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα αυγά πτηνών της κλάσης 0407 ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου, επεξεργασμένες Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και τέντωμα τριχών χοίρου ή αγριόχοιρου ex 0506 Ακατέργαστα κόκκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 0710 έως 0713 Βρώσιμα λαχανικά, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα, προσωρινά διατηρημένα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 0710 και ex 0711, για τα οποία οι ισχύοντες κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες είναι ήδη καταγόμενες ex 0710 Καλαμπόκι γλυκό (παρασκευασμένο ή μη στον ατμό ή βρασμένο στο νερό), κατεψυγμένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι ex 0711 Καλαμπόκι γλυκό, προσωρινά διατηρημένο Κατασκευή από νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη γλυκό καλαμπόκι Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών: - Με προσθήκη ζάχαρης Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος - Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 0812 Καρποί και φρούτα προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρηση τους), αλλά ακατάλληλα για τη διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 0813 Καρποί και φρούτα αποξηραμένα. άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι 0806. Μείγματα αποξηραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος, του παρόντος κεφαλαίου Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 0814 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη ή σε θειωμένο νερό ή άλλα συντηρητικά διαλύματα ή καλά αποξηραμένες Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 56 Δασμολογική Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη κλάση ΕΣ καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) (4) ex κεφ. 11 Προϊόντα αλευροποιίας βύνη, άμυλα κάθε είδους, ινουλίνη, γλουτένη, εκτός εκείνων της κλάσης ex 1106 για τα οποία ισχύουν οι κανόνες που εκτίθενται στη συνέχεια Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες και βολβοί της κλάσης 0714 ή οι καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1106 Άλευρα και σιμιγδάλια από αποξηραμένα και αποφλοιωμένα όσπρια της κλάσης 0713 Ξήρανση και άλεση όσπριων της κλάσης 0708 1301 Γομαλάκα φυσικές γόμες, ρητίνες, γόμες - ρητίνες και βάλσαμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 1301 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1501 Λίπος χοιρινό με την ονομασία Saindοux. Άλλα χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών, λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών - Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 0203, 0206 ή 0207, ή τα κόκαλα της κλάσης 0506 -Άλλα Κατασκευή από κρέας ή βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων πουλερικών της κλάσης 0207 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) 1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, ακατέργαστα (ξίγκια) ή λιωμένα, έστω και με πίεση, ή που εξάγονται με τη βοήθεια διαλυτών - Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνων της κλάσης 0201, 0202, 0204 ή 0206, ή από κόκαλα της κλάσης 0506 - Αλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 1504 Λίπη και έλαια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: - Στερεά κλάσματα λαδιών ψαριών και λιπών και λαδιών θαλάσσιων θηλαστικών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1504 - Άλλα Κατασκευή κατά την οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1505 Λανολίνη εξευγενισμένη Παρασκευή από εριολίπος της κλάσης 1505 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 58 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) ex 1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1603 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών, ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1. Πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1604 Παρασκευάσματα ψαριών και διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1605 Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα υδρόβια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 1506 Αλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα Στερεά κλάσματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 1506 Άλλα Κατασκευή στην οποία οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι καθ ολοκληρίαν καταγόμενες ex 1507 έως 1515 Πηγμένα φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα: - Στερεά κλάσματα, εκτός εκείνων του λαδιού jοjοba Κατασκευή από άλλες ύλες των κλάσεων 1507 έως 1515 Άλλα εκτός: του λαδιού tung, του κεριού myrica και του κεριού Ιαπωνίας εκείνων για τεχνική ή βιομηχανική χρήση, εκτός από την παρασκευή προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1516 Ζωικά και φυτικά έλαια και λίπη και τα κλάσματά τους, επανεστεροποιημένα, έστω και εξευγενισμένα αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ή ζωικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1517 Βρώσιμα υγρά μείγματα από φυτικά έλαια των κλάσεων 1507 έως 1515 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 1519 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες χαρακτηριζόμενες ως τεχνητοί κηροί Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών οξέων της κλάσης 1519 1601 Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα. Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1602 Άλλα παρασκευάσματα ή διατηρημένα κρέατα, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1 1603 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών, ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων Κατασκευή από ζώα του κεφαλαίου 1. Πάντως όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια, μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1604 Παρασκευάσματα ψαριών και διατηρημένα ψάρια. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα ψάρια και αυγοτάραχα πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1605 Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μαλακόστρακα, μαλάκια και λοιπά ασπόνδυλα υδρόβια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από ζαχαρότευτλα και χημικά καθαρή σακχαρόζη, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) 1702 Άλλα σάκχαρα, στα οποία περιλαμβάνονται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεά κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμεμειγμένα με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα: Χημικώς καθαρή μαλτόζη και φρουκτόζη Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των άλλων υλών της κλάσης 1702 Άλλα σάκχαρα, σε στερεά κατάσταση, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών • Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν κατά την εξαγωγή ή τη διύλιση της ζάχαρης, αρωματισμένες ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου το προϊόντος 1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 1806 Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 50% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία κατώτερη του 10% κατά βάρος και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: Εκχυλίσματα βύνης Κατασκευή από δημητριακά του κεφαλαίου 10 Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) 1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες ουσίες) ή και αλλιώς παρασκευασμένα όπως σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, gnοcchi, ραβιόλια, κανελόνια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και παρασκευασμένο Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά (εκτός του σκληρού σίτου), το κρέας, τα παραπροϊόντα σφαγίων, τα ψάρια, τα μαλακόστρακα ή μαλάκια πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση το άμυλο πατάτας της κλάσης 1108 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή Φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες - κορν-φλέικς). Δημητριακά άλλα από καλαμπόκι, σε κόκκους, προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα: Που δεν περιέχουν κακάο Κατασκευή κατά την οποία: - τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά και άλευρα (εκτός από το καλαμπόκι Ζea Ιndurata και το σκληρό σιτάρι καθώς και παράγωγά τους) θα πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραχθέντα και η αξία των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Που περιέχουν κακάο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, άλλες από εκείνες της κλάσης 1806, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και με προσθήκη κακάου. Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τις ύλες του κεφαλαίου 11 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 2001 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξύδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ντομάτες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2003 Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα μανιτάρια και τρούφες πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2004 και 2005 Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα αλλιώς παρά με ξύδι ή οξικό οξύ, κατεψυγμένα ή μη Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2006 Καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου 2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που λαμβάνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παραχθέντα ή διατηρημένα με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού: - Φρούτα και καρποί (περιλαμβανομένων των ξηρών καρπών), παρασκευασμένα όχι με ατμό ούτε βρασμένα στο νερό, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, κατεψυγμένα Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα και καρποί πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα - Ξηροί καρποί, που δεν περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη ούτε οινόπνευμα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των καταγόμενων καρπών και ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801, 0802 και 1202 έως 1207 που χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το 60% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2009 Χυμοί φρούτων (συμπεριλαμβανομένου και του μούστου σταφυλιών) χωρίς προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 2101 Φρυγμένο κιχώριο και τα εκχυλίσματα αυτού, συμπυκνώματα και αποστάγματα αυτού Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 2103 Σάλτσες και παρασκευάσματα αυτών Ανάμεικτα αρτύματα και καρυκεύματα: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιημένες ύλες υπάγονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται και αλεύρια σιναπιού ή παρασκευασμένη μουστάρδα Παρασκευασμένη μουστάρδα Κατασκευή από αλεύρι σιναπιού ex 2104 Σούπες και ζωμοί και παρασκευάσματα αυτών: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα παρασκευάσματα ή διατηρημένα λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005 ex 2104 Σύνθετα ομοιογενοποιημένα είδη διατροφής Εφαρμόζεται ο κανόνας της κλάσης στην οποία θα κατατασσόταν το προϊόν υπό τη μη συσκευασμένη μορφή του ex 2106 Σιρόπια ζάχαρης, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ι 2201 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα νερά πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) (4) 2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή αρωματισμένα και άλλα μη αλκοολούχα ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 2009 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, με την προϋπόθεση ότι η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου 17 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος και ότι όλοι οι χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών ανανά, κίτρου και γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη καταγόμενοι ex 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια. περιλαμβανομένων και των ενισχυμένων κρασιών, και μούστος από σταφύλια με προσθήκη αλκοόλης Κατασκευή από άλλους μούστους από σταφύλια 2205 ex 2207 ex 2208 και Τα ακόλουθα προϊόντα που περιέχουν ουσίες από σταφύλια: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση τα σταφύλια και κάθε παράγωγο σταφυλιών ex 2209 Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια αρωματισμένα με φυτά ή αρωματικές ουσίες· Αιθυλική αλκοόλη και άλλα οινοπνεύματα, μετουσιωμένα ή όχι. Οινοπνεύματα, λικέρ και άλλα αλκοολούχα παρασκευάσματα χρησιμοποιούμενα για την παρασκευή ποτών Ξύδι ex 2208 Ουίσκυ με αλκοολικό τίτλο κάτω του 50% κατόγκο Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων οινοπνευμάτων δημητριακών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου | του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 2303 Κατάλοιπα της παραγωγής αμύλου από καλαμπόκι (εκτός των συμπυκνωμένων νερών μουσκέματος), περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες 40% κατά βάρος ξηρού προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2306 Πλακούντες ελαιοπυρήνων και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής ελαιολάδου, που περιέχουν ελαιόλαδο άνω του 3% Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να είναι ήδη καταγόμενες 2309 Παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή ζώων Κατασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά, σάκχαρα ή μελάσες, κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη καταγόμενα 2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Κατασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70% του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο ex 2403 Καπνός για κάπνισμα Κατασκευή κατά την οποία τουλάχιστον το 70% του βάρους καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή των απορριμμάτων καπνού της κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη καταγόμενο Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 25 Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα, εκτός από τις κλάσεις ex 2504, ex 2515, ex 2516, ex 2518, ex Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε 2519, ex 2520, ex 2524, ex 2525 και ex 2530, για τις οποίες οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 2504 Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, εμπλουτισμένος με άνθρακα, καθαρισμένος. αλεσμένος Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθαρισμός και άλεση του ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη ex 2515 Μάρμαρα, απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο, μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm ex 2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης. ψαμμίτης και άλλες πέτρες για πελέκημα ή κτίσιμο, απλά κομμένες, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm Κοπή. με πριονισμό ή άλλον τρόπο, πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης) πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm ex 2518 Δολομίτης πυρωμένος Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 2519 Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμητικά κλεισμένα, και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία (φρυγμένη) Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης) ex 2520 Γύψος ψημένος. παρασκευασμένος ειδικά για την οδοντιατρική Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 2524 Φυσικές ίνες αμιάντου Παρασκευή από συμπυκνώματα αμιάντου ex 2525 Μαρμαρυγίας σε σκόνη Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή απορριμμάτων μαρμαρυγία ex 2530 Χρωστικές γαίες, πυρωμένες (φρυγμένες) ή σε σκόνη Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή άλεση χρωστικών γαιών Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7, παράρτημα Ι. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 72 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών, ασφαλτώδεις ύλες, ορυκτά κεριά, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 2707 και 2709 έως 2715, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που αποστάζουν το 65 % τουλάχιστον του όγκου τους στους 250 C (περιλαμβανομένων των μειγμάτων αποσταγμάτων του πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1). Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην Ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2709 Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα ορυκτά Πυρόλιχτη ασφαλτούχων ορυκτών Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 2710 έως 2712 Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70% ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό Αέριο πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος Βαζελίνη, παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια • προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή με άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα 2713 έως 2715 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών Άσφαλτοι εν γένει φυσικοί σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα Μείγματα ασφαλτικά με βάση τη φυσική άσφαλτο, εν γένει την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα 1 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex Κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 2805, ex 2811, ex 2833 και ex 2840, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 2805 Μischmetall Παρασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2811 Τριοξείδιο του θείου Παρασκευή από διοξείδιο του θείου ex 2833 Θειικό αργίλιο Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 2840 Υπερβορικό νάτριο Παρασκευή από πεντένυδρο βόρακα (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7, παράρτημα 1. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 75 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, 2932, 2933 και 2934, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1). Αλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7 - Παράρτημα 1. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρογονάνθρακες (εκτός από τα αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1) Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex 2905 Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης ή γλυκερόλης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 2905 Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται αλκοξείδια που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2915 και 2916 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου»» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 2932 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(α) οξυγόνου : Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλογονίδια σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 2909 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. Κυκλικές ακετάλες και εσωτερικές ημιακετάλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα και νιτροδωμένα παράγωγά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, η αξία όλων των άλλων χρησιμοποιούμενων υλών αυτής της κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(α) αζώτου, οξέα νουκλεικά και τα άλατά τους Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 2934 Άλλες ενώσεις ετεροκυκλικές Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. Εντούτοις, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 2932 και 2933 και 2934 δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα. εξαιρουμένων των προϊόντων των κλάσεων 3002, 3003 και 3004, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί και άλλα συστατικά του αίματος. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα : Προϊόντα που αποτελούνται από συστατικά αναμεμιγμένα μεταξύ τους. παρασκευασμένα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις, ή μη αναμεμιγμένα προϊόντα, παρασκευασμένα για τις Ίδιες χρήσεις, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλα : Αίμα ανθρώπων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Συστατικά του αίματος, εκτός από τους ειδικούς ορούς από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί, την αιμοσφαιρίνη και τον ορό γλοβουλίνης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και ορός γλοβουλίνης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης 3002. Οι ύλες με αυτή την περιγραφή είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3003 και 3004 Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 και 3006) Παρασκευή κατά την οποία : Όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, ύλες της κλάσης 3003 ή 3004 είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους, λαμβανόμενη συνολικά, δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 31 Λιπάσματα εκτός από εκείνα της κλάσης ex 3105, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) ex 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία : άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg, από τα οποία εξαιρούνται τα εξής: Νιτρικό νάτριο Κυαναμίδη του ασβεστίου Θειικό κάλιο Θειικό καλιομαγνήσιο Παρασκευή κατά την οποία : όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και ότι η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφαλαίο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα, ταννίνες και τα παράγωγά τους, χρωστικές ύλες, χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια, μαστίχες (στόκοι), μελάνια, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 3201 και 3205, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος « ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα οι αιθέρες, οι εστέρες και άλλα παράγωγά τους Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα φυτικής προέλευσης CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 81 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποίο προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3205 ex κεφάλαιο 33 Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του παρόντος κεφαλαίου, με βάση τις χρωστικές λάκες (1) Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα. εξαιρουμένων εκείνων της κλάσης 3301, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τις κλάσεις 3203, 3204 και 3205. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης 3205, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3301 Αιθέρια έλαια (απατερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα» Ρητινοειδή. Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθέριων ελαίων σε λίπη, σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση ή εμπότιση. Τερπενικά υποπροϊόντα, κατάλοιπα της αποτερπένωσης των αιθέριων ελαίων Αποσταγμένα αρωματικά νερά και υδατικά διαλύματα αιθέριων ελαίων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, περιλαμβανομένων υλών άλλης «ομάδας» (2) της εν λόγω κλάσης. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της Ίδιας ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) Η σημείωση 3 τον κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά για την παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη κλάση του κεφαλαίου 32. (2) Ως ομάδα θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον γύψο, εξαιρουμένων εκείνων των κλάσεων ex 3403 και 3404, για τα οποία οι εφαρμοστέοι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή λάδια από ασφαλτούχα ορυκτά σε ποσοστό κάτω του 70 % κατά βάρος Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένης επεξεργασίας (1). Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 7, παράρτημα 1. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 83 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 84 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα : Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, το κερί από υπολείμματα παραφινών Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση ; Υδρογονωμένα έλαια που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 1516 Λιπαρά οξέα μη καθορισμένα χημικώς ή βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες που ανήκουν στα κεριά της κλάσης 1519 Ύλες της κλάσης 3404 Αυτές οι ύλες είναι, ωστόσο, δυνατό να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 35 3505 Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, κόλλες, ένζυμα, εκτός από εκείνα των κλάσεων 3505 και ex 3507. Οι κανόνες για τις κλάσεις 3505 και ex 3507 καθορίζονται κατωτέρω : Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους, εκτός από άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα ή αιθεροποιημένα. Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Αιθέρες και εστέρες αμύλου Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης. συμπεριλαμβανομένων των άλλων υλών της κλάσης 3505 Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της κλάσης 1108 ex 3507 Ένζυμα παρασκευασμένα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 86 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες, είδη πυροτεχνίας, σπίρτα, πυροφορικά κράματα, εύφλεκτες ύλες Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα, εκτός από εκείνα των κλάσεων 3701, 3702 και 3704, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) από άλλες Ολες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) έστω και συσκευασμένες σε ειδική θήκη : Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης για έγχρωμες φωτογραφίες, συσκευασμένες σε ειδική θήκη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή 3702. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην κλάση 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Αλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή 3702. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες των κλάσεων 3701 και 3702, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3702 Ταινίες φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογραφικές στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης, σε κυλίνδρους. ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί στο φως (παρθένες) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 ή 3702 3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 3701 έως 3704 ex κεφάλαιο 38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανικών, εκτός από εκείνα των κλάσεων 3801, ex 3803, ex 3805. ex 3806, ex 3807, 3808 έως 3814, 3818 έως 3820. 3822 και 3823, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, από την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3801 Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων προϊόντων: Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται σε λάδι και ημικολλοειδής γραφίτης. Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ι(1) (2) (3) (4) [ Γραφίτης με μορφή πολτού, που είναι μείγμα με αναλογία πάνω από 30 % κατά βάρος σε γραφίτη με ορυκτέλαια Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3403 δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία Ι όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 3803 Ταλλέλαιο εξευγενισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου ταλλελαίου ex 3805 Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτομάζας με θειικό άλας, καθαρισμένο Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευγενισμό ακατέργαστου αιθέριου ελαίου το οποίο προκύπτει από την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας ex 3806 Γόμες εστέρες Παρασκευή από ρητινικά οξέα ex 3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισσάσφαλτος) Απόσταξη ξυλόπισσας 3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια προϊόντα, που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφή ειδών, όπως ταινίες, φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγοκτόνο χαρτί Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 89 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3809 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή προσκόλλησης χρωστικών ουσιών και άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα (π.χ. είδη γ/α κολλάρισμα παρασκευασμένα και παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής) των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3810 Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Συλλιπάσματα και άλλα βοηθητικά παρασκευάσματα για τη συγκόλληση ή τη συνένωση των μετάλλων Πολτοί και σκόνες για συγκολλήσεις ή συνενώσεις που αποτελούνται από μέταλλο και άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα. ανασχετικό της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών. προσθετικά κατά της διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά για ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά λάδια: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) (4) Παρασκευασμένα προσθετικά για λιπαντικά λάδια, που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών Παρασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 3811 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3812 Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3813 Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3814 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης ή των βερνικιών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 91 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 92 Δασμολογική κλάση Εt Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3818 Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων. πλακιδίων ή ανάλογες μορφές Χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη χρησιμοποίησή τους στην ηλεκτρονική Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3819 Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα παρασκευασμένα υγρά για υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο του 70% κατά βάρος λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της «εκ του εργοστασίου» τιμής του προϊόντος 3820 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 3822 Σύνθετα αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3002 ή 3006 Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 3823 Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Τα κατωτέρω προϊόντα της παρούσας κλάσης : Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με βάση προϊόντα φυσικών ρητινών Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της κλάσης 2905 Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών Ιοντοανταλλάκτες Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις ηλεκτρικές λυχνίες Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα προερχόμενα από τον καθαρισμό του φωταερίου Σουλφονικοναφθενικά οξέα και άλατα αδιάλυτα στο νερό και εστέρες τους Ζυμέλαια και λάδι Dippel Μείγματα αλάτων που έχουν διαφορετικά ανιόντα Πολτοί αντιγραφής με βάση τη ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα από χαρτί ή ύφασμα Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 3901 έως 3915 Πλαστικές Ολες σε αρχικές μορφές, απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα της κλάσης ex 3907, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης Παρασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου)· του προϊόντος (1) -Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906 όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 95 (1 ) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906 όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) ex 3907 Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου στυρολίου (ΑΒS) Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Εντούτοις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ύλες που κατατάσσονται στην ίδια κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) ex 3916 έως 3921 Ημικατεργασμένα προϊόντα και τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 3916, ex 3917 και ex 3920, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Επίπεδα προϊόντα, που είναι -κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο από τετράγωνο ή ορθογώνιο: άλλα προϊόντα. που είναι κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια Άλλα : Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που κατατάσσονται τόσο στις κλάσεις 3901 έως 3906 όσο και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) (4) προϊόντα ομοπολυμερισμού προσθήκης Παρασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 39 δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος(1). | ex 3916 και ex 3917 Είδη καθορισμένης μορφής και σωλήνες Παρασκευή κατά την οποία : η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που κατατάσσονται στην ίδια κλάση με το προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) ex 3920 Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς Παρασκευή από θερμοπλαστικό άλας, που είναι συμπολυμερές αιθυλενίου και μεθακρυλικού οξέος μερικώς εξουδετερωμένου με ιόντα μετάλλων, κατά κύριο λόγο ψευδαργύρου και νατρίου ex 3921 Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλαστικές ύλες Παρασκευή από ταινίες υψηλής διαφάνειας από πολυεστέρα, πάχους μικρότερου από 23 μ(1) 3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικό Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ, εξαιρουμένων εκείνων των κλάσεων ex 4001, 4005. 4012 και ex 4017. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4001 Ελασμένα τεμάχια φύλλων καουτσούκ τύπου «κρεπ» για σόλες υποδημάτων Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ 4005 Καουτσούκ αναμεμιγμένο, μη βουλκανιομένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών. εκτός από το φυσικό καουτσούκ, δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1 ) Οι παρακάτω ταινίες θωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θολερότητα μετρημένη σύμφωνα με το ΑSΤΜ-D 1003-16 με το νεφελόμετρο του Γκάρντνερ (συντελεστής θολερότητας) είναι μικρότερη από 2% CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 98 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πεπιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες) από καουτσούκ : Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή κοίλα, από καουτσούκ Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, με εξαίρεση εκείνες των κλάσεων 4011 και 4012 ex 4017 Τεχνουργήματα από σκληρυμένο καουτσούκ Παρασκευή από σκληρυμένο καουτσούκ ex κεφαλαίο 41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα), εξαιρουμένων εκείνων των κλάσεων ex 4102, 4104 έως 4107 και 4109. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες Ι ύλες κατατάσσονται σε κλάση Ι άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4102 Δέρματα ακατέργαστα αρνιών ή προβατοειδών αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί Αποψίλωση προβείων δερμάτων 4104 έως 4107 Δέρματα αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί, άλλα από εκείνα των κλάσεων 4108 και 4109 Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων ή Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες Ι ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 4109 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα Παρασκευή από δέρματα των κλάσεων 41.04 έως 41.07 υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα άλλα από εκείνα των κλάσεων 4302 και 4303. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα που έχουν συναρμολογηθεί : Φύλλα, σταυροειδή σχήματα και παρόμοιες μορφές Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την κοπή και συναρμολόγηση των μη συναρμολογημένων. δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων Άλλα Παρασκευή από μη συναρμολογημένα. δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα 4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα Παρασκευή από μη συναρμολογημένα. δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα της κλάσης 4302 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 100 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο άλλα από εκείνα των κλάσεων ex 4403, ex 4407, ex 4408, 4409, ex 4410 έως 4413, ex 4415, ex 4416, 4418 και ex 4421, για τις οποίες οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4403 Ξυλεία ορθογωνισμένη Παρασκευή από ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη ή απλώς χοντροπελεκημένη ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (καπλαμάδες) και φύλλα πολύστρωτα (αντικολλητά, κόντρα πλακέ), πάχους όχι μεγαλύτερου των 6 mm, συγκολλημένα, και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 101 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 102 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) 0) (4) 4409 (συνέχεια) Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε «V», γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό : Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό Λείανση με ελαφρόπετρα ή κόλληση με δακτυλικό αρμό ξυλείας Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές Άλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4410 έως ex 4413 Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια. εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς αγωγούς και παρόμοια Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια. κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από ξύλο Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 4416 βαρέλια, κάδοι, μαστέλα κουβάδες και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω και πριονισμένες και στις δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς επεξεργασμένες 4418 Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές, στα οποία περιλαμβάνονται και οι κυψελώδεις πλάκες - διαφράγματα. οι πλάκες για παρκέτα και τα πέταυρα (shingles και shakes) από ξύλο: Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κυψελώδεις πλάκες - διαφράγματα και τα πέταυρα Μεταποίηση σε πήχες από ξύλο ή με γλυφές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 103 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 104 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα. Ξυλόπροκες υποδηματοποιίας Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409 ex κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό, εκτός από εκείνα της κλάσης 4503 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό που κατατάσσεται στην κλάση 4501 κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαβοποιίας Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Απορρίμματα και κατάλοιπα χαρτιού ή χαρτονίου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 4811, 4816, 4817. ex 4818, ex 4819, ex 4820 και ex 4823. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 4811 Χαρτί και χαρτόνια, απλώς γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με τετραγωνίδια Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4609). μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας, από χαρτί ή από χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 4818 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 ex 4619 Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της αξίας «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 4820 Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 105 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr106 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη Κατασκευή από ύλες παραγωγής χαρτιού του κεφαλαίου 47 ex κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων. του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια. εκτός από εκείνα των κλάσεων 4909 και 4910, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις Κατασκευή από ύλες μη καταταγόμενες στις κλάσεις 4909 ή 4911 4910 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων αφαιρούνται τα φύλλα: Ημερολόγια «διαρκείας» ή με μπλοκ που μπορούν να αντικατασταθούν, τοποθετημένα σε βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή χαρτόνι Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στις κλάσεις 4909 η 4911 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 50 Μετάξι, εκτός από εκείνα των κλάσεων ex 5003, 5004 έως ex 5006 και 5007, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 5003 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια), λαναρισμένα ή χτενισμένα Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού 5004 έως ex 5006 Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα από μετάξι Κατασκευή από (1): ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού λαναρισμένα ή χτενισμένα ή επεξεργασμένα με άλλο τρόπο για την κλώση, άλλες φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, η ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5007 Υφάσματα από μετάξι ή από απορίμματα από μετάξι: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) : (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες, υφαντικούς πολτούς, ή ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα». λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος» τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χοντρότριχες εκτός από εκείνα των κλάσεων 5106 έως 5110 και 5111 έως 5113, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες Όλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 5106 έως 5110 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες Κατασκευή από (1) ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού. λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση, φυσικές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό ή από ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5111 έως 5113 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότριχες: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νercer, κατεργασία προς ξήρανση (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 52 Βαμβάκι, εκτός από εκείνο των κλάσεων 5204 έως 5207 και 5208 έως 5212. για το οποίο οι κανόνες καθορίζεται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 5204 έως 5207 Νήματα και νήματα για ράψιμο από βαμβάκι Κατασκευή από ( ): ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού. λαναρισμένο ή χτενισμένο, ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση, άλλες φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5208 έως 5212 Υφάσματα από βαμβάκι: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα (1) Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες. υφαντικούς πολτούς, ή ύλες για την παραγωγή χαρτιού κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα», λείανση επεξεργασία, για την αποφυγή του «μαζέματος». τελείωμα διαρκείας, (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών. βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία η μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο. λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νοuer, κατεργασία προς ξήρανση «αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από χαρτί εκτός από εκείνα των κλάσεων 5306 έως 5306 και 5309 έως 5311. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 5306 έως 5308 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί Κατασκευή από (1): ακατέργαστο μετάξι ή . απορρίμματα μεταξιού. λαναρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση, φυσικές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό, ή ύλες που χρησιμεύουν στην παραγωγή χαρτιού 5309 έως 5311 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Αλλα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα, φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές Ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες. υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νercer. κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα, λείανση. επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος», τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό. εμποτισμό επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντοςέως 5406 Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. συνεχείς Κατασκευή από (1). ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού, λαναρισμένο η χτενισμένο η επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση. άλλες φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε κτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5407 έως 5408 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές η τεχνητές ίνες. συνεχείς Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr112 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) Η) Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer, κατεργασία προς ξήρανση, αφράτεμα, λείανση. επεξεργασία, για την αποφυγή του μαζέματος τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47.5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5508 έως 5511 Νήματα και νήματα για ράψιμο Κατασκευή από (1): ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα μεταξιού λαγαρισμένο ή χτενισμένο ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για την κλώση, άλλες φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού « 5512 έως 5518 Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη συνεχείς: Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών. βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 114 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, χημικές ύλες. υφαντικούς πολτούς, ή ύλες για την παραγωγή χαρτιού ή Τύπωση συνοδευόμενη από δυο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ χ. πλύσιμο. λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer. κατεργασία προς ξήρανση, αφράτεμα, λείανση επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος, τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση κόμβων), όπου η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της «εκ του εργοστασίου» τιμής του προϊόντος ex κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα, νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά Είδη σχοινοποιίας. με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 5602, 5604 5605 και 5606. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω : Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα Φυσικές ίνες. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία η μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα. επιχρισμένα, επικαλυμμένα η με απανωτές στρώσεις: Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Άλλα Κατασκευή από (1) : φυσικές ίνες, χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402. ίνες μη συνεχείς πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506. ή δέσμες από ίνες συνεχείς πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501. εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα η ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του εργοστάσιου του προϊόντος Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, οι συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες από καζεΐνη, ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ. επικαλυμμένα με υφαντικά Υφαντικά νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 η 5405. εμποτισμένα, επιχρισμένα. επικαλυμμένα η επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη: Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα του γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημειώση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 115 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Αλλα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. που αποτελούνται από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 η 5405. συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με μέταλλο Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού 5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 η 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες Νήματα σενίλλης Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα» Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές η τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση. χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς, ή ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες. ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Όμως: συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402. ίνες πολυπροπυλενίου των κλάσεων 5503 ή 5506. ή συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501, (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 116 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία η μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (2) (3) (4) εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής ·εκ του εργοστασίου· του προϊόντος - Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Άλλα Κατασκευή από (1): νήματα από ίνες κοκοφοίνικα συνθετικές ή τεχνητές δέσμες νημάτων. φυσικές ίνες, ή μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση ex κεφάλαιο 58 Ειδικά υφάσματα Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες Δαντέλες. Είδη επίστρωσης Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 5805 και 5810, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω: Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ Κατασκευή από απλά νήματα (1) Άλλα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών. βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής ή τελειώματος (λ.χ. πλύσιμο. λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο του Νeuer, κατεργασία προς ξήρανση, «αφράτεμα, λείανση, επεξεργασία για την αποφυγή του «μαζέματος». τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση σχισμών και αφαίρεση των κόμβων), όπου η άξια των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 5805 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και είδη επίστρωσης κεντημένα με βελόνα (π.χ ανεβατό, σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη βιβλιοδεσία χαρτοδεσία κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις Υφάσματα για ιχνογράφηση ή διαφανή για το σχέδιο Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική Υφάσματα που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την πιλοποιία Κατασκευή από νήματα 5902 Φύλλα υφασμένα για επίσωστρα με πεπιεσμένο αέρα που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια. πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία η μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Που περιέχουν όχι περισσότερο από 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες Κατασκευή από νήματα Άλλα Κατασκευή από χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό 5903 Υφάσματα εμποτισμένο, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη. άλλα από εκείνα της κλάσης 5902 Κατασκευή από νήματα 5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη. έστω και κομμένες Κατασκευή από νήματα (1) 5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες: Εμποτισμένες, επιχρισμένες. επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από καουτσούκ. πλαστικές ή άλλες ύλες Άλλα Κατασκευή από νήματα Κατασκευή από (1): νήματα κοκοφοίνικα. φυσικές ίνες. μη συνεχείς τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη λαγαρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό ή (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 119 (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 120 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 121 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών ή οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος πλεκτά. Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα Κατασκευή από νήματα (1) Άλλα Κατασκευή από (2): φυσικές ίνες. μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για την κλώση, η οι χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό ex κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 6202. ex 6204. ex 6206. ex 6209. ex 6210 6213,6214 ex 6216. και 6217 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή από νήματα (1) (2) ex 6202 ex 6204 ex 6206 και ex 6209 Ενδύματα και άλλα συμπληρώματα του ενδύματος για γυναίκες, κορίτσια και μικρά παιδία, κεντημένα Κατασκευή από νήματα (2) ή Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (2) ex 6210 και ex 6216 Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από νήματα (2) η Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (2) (1) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. (2) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών. βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 122 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 6213 και 6214 Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης, σάλια σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ. μαντίλες βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη: Κεντημένα Αλλα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) (2) η Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) (2) 6217 Αλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος Μέρη ενδυμάτων η συμπληρωμάτων του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212: Κεντημένα Κατασκευή από νήματα η Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα των οποίων η άξια δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (1) Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμένου Κατασκευή από νήματα (1) ή Κατασκευή από μη επικεχρισμένα υφάσματα των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος (1) (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών. βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. (2) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος |1Ι (2) (3) (4) Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και μανικέτια, κομμένες Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Κατασκευή από νήματα (1) ex κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη Συνδυασμοί Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη. Ράκη Εκτός από εκείνα των κλάσεων 6301 έως 6304. 6305. 6306. ex 6307 και 6308 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ . κουρτίνες κ.λπ και άλλα είδη επίπλωσης Από πιλήματα από μη υφασμένα υφάσματα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Αλλα Κατασκευή από (2): φυσικές ίνες, ή χημικές ύλες ή υφαντικό πολτό Κεντημένα Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) (2) ή Κατασκευή από μη κεντημένα υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά) με την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων κεντημένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Αλλα Κατασκευή από απλά νήματα Ι φυσικού χρώματος (1) (2) (1) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. (2) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 124 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από (1): φυσικές Ίνες, μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές ίνες. μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένες για την κλώση, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς 6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων. κ.λπ.. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά. Σκηνές Είδη για κατασκήνωση: Μη υφασμένα υφάσματα Άλλα Κατασκευή από (1): φυσικές ίνες, ή χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς Κατασκευή από απλά νήματα φυσικού χρώματος (1) 6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 6308 Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται από τεμάχια υφασμάτων και νήματα, έστω και με εξαρτήματα, για την κατασκευή ταπήτων, ειδών επίστρωσης (ταπετσαρίες), κεντημένων τραπεζομάντιλων ή πετσετών ή παρόμοιων υφαντουργικών ειδών, σε συσκευασίες για τη λιανική πώληση Κάθε τεμάχιο του σετ πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σετ. Εντούτοις, μη καταγόμενα είδη μπορούν να ενσωματώνονται με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής ·εκ του εργοστασίου· του σετ (1) Γιο τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 125 Δασμολογική κλάση ΕΣ (1) Περιγραφή εμπορευμάτων (2) Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (3) (4) 6401 έως 6405 Υποδήματα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης με εξαίρεση τα συναρμολογημένα τμήματα που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα της κλάσης 6406 6406 Μέρη υποδημάτων. Εσωτερικά κινητά πέλματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 6503 και 6505, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 6503 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής από πίλημα, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους δίσκους της κλάσης 6501. έστω και στολισμένα Κατασκευή από νήματα η από υφαντικές ίνες (1) 6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής. πλεγμένα ή κατασκευασμένα από δαντέλες, πίλημα ή άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), έστω και στολισμένα Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού, από κάθε ύλη. έστω και στολισμένα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Κατασκευή από νήματα ή από υφαντικές ίνες (1) ex κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι -καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. Με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 6601. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος (1) Για τους ειδικούς όρους σχετιχά με τα προϊόντα που γίνονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγή σημείωση 5. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 126 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες - ράβδοι για τη βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος κεφάλαιο 67 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα Τεχνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλης κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 6803. ex 6812 και ex 6814. για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 6803 Τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό σχιστόλιθο ex 6812 Τεχνουργήματα από αμίαντο. Τεχνουργήματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικά μαγνήσιο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποίο περιλαμβάνεται και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας σε υπόθεμα από χαρτί χαρτόνι ή άλλη ύλη Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωματωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία) κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7013 και ex 7019 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 127 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005. κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα χαραγμένο, διάτρητο, σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από συγκολημμένα φύλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί καθρέφτες Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001 7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια πλατύστομες φιάλες, δοχεία. σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από γυαλί Πώματα και λοιπά είδη πωματιμού. από γυαλί Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 7013 Γυάλινα αντικείμενα επιτραπέζια μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων. άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 η 7018 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί με την προϋπόθεση ότι η αξία των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ή Διακόσμηση με το χέρι (με εξαίρεση τη μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων) από γυαλί φυσούμενο με το χέρι του οποίου η αξία δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 128 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) αχ 7019 Τεχνουργήματα από ίνες από γυαλί (άλλα από νήματα) Κατασκευή από: φιτίλια νήματα με απανωτές στρώσεις (Rονings), τεμαχισμένα κλώσματα μη χρωματιστά, ή γυάλινο μαλλί ex κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια. πολύτιμα μέταλλα μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων Νομίσματα Με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 7102, ex 7103, ex 7104, 7106, ex 7107, 7108, ex 7109, 7110, ex 7111, 7116 και 7117, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 7102 ex 7103 και ex 7104 Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες (και πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες), κατεργασμένες Κατασκευή από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες. ακατέργαστες 7106 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα: Ακατέργαστα Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ύλες μη καταταγμένες στις κλάσεις 7106, 7108 ή 7110 ή Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων της κλάσης 7106, 7108 ή 7110 ή Κράματα πολυτίμων μετάλλων Των κλάσεων 7106. 7108 ή 7110 μεταξύ τους ή με Βασικά μέταλλα Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα ex 7107 ex 7109 και ex 7111 Μέταλλα κοινά, επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ημικατεργασμένα Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα ακατέργαστα CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 129 Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) («) 7116 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ή Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα μη επιχρυσωμένα ούτε επαργυρωμένα ούτε επιπλατινωμένα. με τον όρο ότι η αξία όλων των μετάλλων που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος ex κεφάλαιο 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας με εξαίρεση εκείνον των κλάσεων 7207, 7208 έως 7216, 7217, ex 7218, 7219 έως 7222, 7223, ex 7224, 7225 έως 7227, 7228 και 7229, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203. 7204 ή 7205 7206 έως 7216 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206 7217 Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7207 ex 7218 7219 έως 7222 Ημιτελή προϊόντα πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218 7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7218 CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 130 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 7224 7225 έως 7227 Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα κράματα χάλυβα Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7224 7228 Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206. 7218 ή 7224 7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελείς ύλες της κλάσης 7224 ex κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων ex 7301, 7302, 7304, 7305, 7306, ex 7307, 7308 και ex 7315 για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών. στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση των σιδηροτροχιών Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206 7304 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα από σίδηρο (άλλο από χυτοσίδηρο) ή χάλυβα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224 «χ 7307 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙSΟ nο Χ5CrΝiΜο 1712), αποτελούμενα από διάφορα μέρη Τόρνευση, διάτρηση. εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων. αφαίρεση αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων η αξία των οποίων δεν υπερβαίνει το 35 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 7308 Κατασκευές (άλλες από τις προκατασκευές της κλάσης 9406) και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφρακτικές πόρτες, πύργοι, πυλώνες, στύλοι. σκελετοί, στέγες, πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια, φράγματα. κιγκλιδώματα) από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα. Λαμαρίνες, (ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Εντούτοις. συγκολλημένα είδη με καθορισμένη μορφή της κλάσης 7301 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 7315 δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 7401, 7402, 7403, 7404 και 7405, για τα οποία οι κανόνες καθορίζονται κατωτέρω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50% της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 7401 Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 7402 Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 132 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή: Χαλκός καθαρισμένος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση. άλλη από εκείνη του προϊόντος Κράματα χαλκού Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό, ακατέργαστο. απορρίμματα και θραύσματα 7404 Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος 7405 Κράματα μητρικά χαλκού Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 7S Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 7501 έως 7503 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 7501 έως 7503 Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικελίου Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, με εξαίρεση ης κλάσεις 7601. 7602 και ex 7616 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 133 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) 0) (4) 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή με θερμική ή ηλεκτρολυτική επεξεργασία από αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου 7602 Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 7616 Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός από μεταλλικά υφάσματα (συμπεριλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μεταλλικά υφάσματα (περιλαμβανομένων των συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα αργιλίου. από πλάκες ή ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να χρησιμοποιούνται. και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα μολύβδου, με εξαίρεση τις κλάσεις 7801 και 7802 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία. όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: Μόλυβδος καθαρός Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου ή μεταχειρισμένο· μόλυβδο Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) (4) Άλλος Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο. απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7802 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 7602 Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα ψευδαργύρου με εξαίρεση τις κλάσεις 7901 και 7902 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου προϊόντος 7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 7902 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 7902 Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο, με εξαίρεση τις κλάσεις 8001, 8002 και 8007 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο. απορρίμματα και θραύσματα της κλάσης 8002 δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται 8002 και 8007 Απορρίμματα και θραύσματα κασσίτερου. Αλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές: Αλλα κοινά μέταλλα κατεργασμένα τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Αλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex κεφάλαιο 82 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων. είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 8206, 8207, 8208, ex 8211, 8214 και 8215 για τις οποίες οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 136 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8206 Εργαλεία τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 έως 8205. συσκευασμένα σε συλλογή για τη λιανική πώληση Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από τις κλάσεις 8202 έως 8205. Ωστόσο, τα εργαλεία των κλάσεων 8202 έως 8205 μπορούν να ενσωματώνονται στο σύνολο, εφόσον η αξία τους δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για εργαλεία χειρός, μηχανικά ή μη, ή για μηχανές -εργαλεία (π χ. για κοίλανση. αποτύπωση, σφράγιση, διεύρυνση. κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα). στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλευση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή Βυθομέτρησης Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια και οι λεπίδες τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, λεπίδες μαχαιριών και λαβές από βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και σύνολα εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος Ωστόσο, λαβές από Βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται 8215 Κουτάλια, πιρούνια, κουτάλες, ξαφριστήρια, σπάτουλες για το σερβίρισμα των γλυκισμάτων, μαχαίρια ειδικά για τα ψάρια ή το βούτυρο, τσιμπίδες για τη ζάχαρη και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, λαβές από Βασικά μέταλλα μπορούν να χρησιμοποιούνται ex κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση την κλάση ex 8306 για την οποία οι κανόνες αναφέρονται παρακάτω Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος ex 8306 Αγαλματίδια και άλλα είδη για τον εσωτερικό στολισμό και διακόσμηση από κοινά μέταλλα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, οι άλλες ύλες της κλάσης 8306 μπορούν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. λέβητες. μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχανών και συσκευών Εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται σεις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8401, 8402, 8403, ex 8404, 8406 έως 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 έως 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 έως 8447, ex 8448, 8452, 8456 έως 8466, 8469 έως 8472, 8480, 8482, 8484 και 8485 Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος ex 8401 Καύσιμα στοιχεία για πυρηνικούς αντιδραστήρες (1) Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8402 Ατμολέβητες ή άλλες συσκευές για την παραγωγή ατμού (άλλοι από τους λέβητες για την κεντρική θέρμανση που είναι κατασκευασμένοι για την παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού και ατμού σε χαμηλή πίεση). Λέβητες με την ονομασία υπερθερμαινόμενου νερού. Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8403 και ex 8404 Λέβητες για την κεντρική θέρμανση. άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402. και βοηθητικές εγκαταστάσεις για τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή κατά την οποία καμία από τις χρησιμοποιούμενες ύλες δεν υπάγεται στις κλάσεις 8403 ή 8404 Κατασκευή κατά την οποία η αξία των όλων χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου· του προϊόντος 8406 Ατμοστρόβιλοι κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος Ι (1) 0 κανόνας αυτός ισχύει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 139 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) 0) (4) 8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8408 Κινητήρες με έμβολο, που η ανάφλεξή τους γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8409 Μέρη προοριζόμενα αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή 8408 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8411 Στρόβιλοι διαντιδράσεως, συσκευές προώθησης δια στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι διαερίου Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήρες μηχανές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος «8413 Περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 8414 Βιομηχανικοί ανεμιστήρες, φυσητήρες και τα παρόμοια Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8415 Μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος που περιλαμβάνουν ανεμιστήρα με κινητήρα και διατάξεις για τη μεταβολή της θερμοκρασίας και της υγρασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8418 Ψυγεία, καταψύκτες και άλλες μηχανές ή συσκευές για την παραγωγή ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415 Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8419 Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου, χαρτοπολτού και χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) 8420 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και εντός του παραπάνω ορίου. ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8423 Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον έλεγχο των προϊόντων βιομηχανικής επεξεργασίας, με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές (με ευαισθησία σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο). Σταθμά κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8425 έως 8428 Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση και τη διακίνηση φορτίων Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου. ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (Αngledοzers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές, φτυάρια, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: Οδοστρωτήρες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8430 Αλλα μηχανήματα για μετακίνηση γαιών, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μεταλλεύματα. Μηχανήματα για την έμπηξη ή αφαίρεση πασσάλων, εκχιονιστήρες Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και εντός του παραπάνω ορίου, η τιμή των υλών της κλάσης 8431 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8431 Εξαρτήματα οδοστρωτήρων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8439 Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 143 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποίο προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) 8441 Αλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτομάζας χαρτιού ή χαρτονιού, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου Κατασκευή κατά την οποία; η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8444 έως 8447 Μηχανήματα των κλάσεων αυτών χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8448 Μηχανές βοηθητικές και συσκευές των μηχανών των κλάσεων 8444 και 8445 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων βιβλίου της κλάσης 8440. Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές: Ραπτομηχανές (για απλό γαζί μόνο) με κεφαλή βάρους το πολύ 16 kg χωρίς κινητήρα, ή 17 kg με κινητήρα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για τη συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιούμενων καταγόμενων υλών και οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος, αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη καταγόμενα προϊόντα Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8456 έως 8466 Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, καθώς και τα εξαρτήματά τους, των κλάσεων 8456 έως 8466 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8469 έως 8472 Μηχανές γραφείου (π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων, φωτοαντιγραφικές μηχανές, συρραπτικές μηχανές) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις μήτρες χελωνών), μεταλλικά καρβίδια, γυαλί, ορυκτές ύλες, καουτσούκ ή πλαστικές ύλες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8482 Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες). με κώνους, με κυλίνδρους, ή με βελόνες Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8484 Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων συνθέσεων, που παρουσιάζονται σε σακουλάκια. φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8485 Μέρη μηχανών συσκευών που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 85 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές και εξοπλισμός και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την τηλεόραση, μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών Εξαιρούνται όσα είδη υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8501, 8502, ex 8518, 8519, έως 8529, 8535 έως 8537, ex 8541, 8542, 8544 έως 8548 Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8501 ι Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες (με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και εντός του παραπάνω ορίου. ύλες της κλάσης 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» τιμής του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 146 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) J (2) (3) (4) 8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και περιστροφικοί μετατροπείς Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8501 και 8503 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού, αθροιστικά, 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και μη προσαρμοσμένα στις θήκες τους Ακουστικά, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο. Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων μη καταγομένων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των χρησιμοποιουμένων καταγομένων υλών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8519 Συσκευές περιστροφής των δίσκων (πικάπ), ηλεκτρόφωνα. κασετόφωνα και άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου: Ηλεκτρικά γραμμόφωνα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του Εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8520 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές εγγραφής του ήχου, έστω και με ενσωματωμένη διάταξη αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8521 Συσκευές εγγραφές ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο) Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8522 Μέρη και εξαρτήματα των συσκευών των κλάσεων 8519 μέχρι 8521 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8523 Αχρησιμοποίητα υποθέματα έτοιμα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) 8524 Δίσκοι, ταινίες και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, είδη με εγγραφή, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων, αλλά με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37: Μήτρες και γαλβανισμένα εκμαγεία για την παραγωγή δίσκων Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8523 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος 8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης {ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος και, η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία ή τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8528 Συσκευές λήψης για την τηλεόραση (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές προβολής ταινιών βίντεο με ή χωρίς οθόνη), έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνων: Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων (βίντεο), με ενσωματωμένο συντονιστή βίντεο Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8529 Μέρη που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528: Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Που προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνων και ήχου Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8535 και 8536 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, προστασία, συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8537 Πίνακες, πλάκες, κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι αριθμητικοί πίνακες ελέγχου) και άλλα υποθέματα που φέρουν δύο ή περισσότερες συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που ενσωματώνουν όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, άλλα από τις συσκευές διανομής της κλάσης 8517 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 8538 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 8541 Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες (τρανζίστορ) και παρόμοιοι ημιαγωγοί, εκτός από τις πλάκες που δεν έχουν κοπεί ακόμη σε τσιπ Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8542 Ολοκληρωμένα κυκλώματα και ηλεκτρονικές μικροδιατάξεις Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και εντός του παραπάνω ορίου, ύλες των κλάσεων 8541 ή 8542 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού αθροιστικά 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και επισμαλτωμένα ή ανοδιωμένα) εφοδιασμένα ή όχι με συνδετικά τεμάχια. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά. έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με συνδετικά τεμάχια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα. ψήκτρες από άνθρακα, άνθρακες για λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για ηλεκτρικές χρήσεις Κατασκευή κατά Την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη. για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 8547 Τεμάχια μονωτικά που αποτελούνται στο σύνολά τους κυρίως από μονωτικές ύλες και δευτερευόντως από μεταλλικά τεμάχια (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) ενσωματωμένα στη μάζα για λόγους συναρμολόγησης μόνο, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, μεμονωμένα εσωτερικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8548 Μέρη ηλεκτρικά μηχανών ή συσκευών, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8601 έως 8607 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8608 Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφάλειας και ελέγχου για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές το οδικό ή ποτάμιο δίκτυο, χώρους στάθμευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8609 Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια δεξαμενές) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή Περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 87 Οχήματα άλλα από επί σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, κινούμενα μέρη και εξαρτήματά τους. Εξαιρούνται εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 8709 έως 8711. ex 8712. 8715 και 8716 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης, των τύπων που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις. Οχήματα -ελκυστήρες, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών. Τα μέρη των παραπάνω οχημάτων Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8710 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο (καλάθι). Πλάγια κιβώτια: Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, κυλινδρισμού: Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 0) (2) (3) (4) Που υπερβαίνει τα 50 cm3 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8712 Δίτροχο οχήματα χωρίς ρουλεμάν Κατασκευή από ύλες που δεν υπάγονται στην κλάση 8714 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8715 Παιδικά αμαξάκια και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και. η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα, άλλα μη αυτοκίνητα οχήματα, τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex κεφάλαιο 88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα, εξαιρούνται κατασκευές που υπάγονται στις κλάσεις ex 8804 και 8805. για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 8804 Στροφόπτωτα αλεξίπτωτα Κατασκευή με ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων των λοιπών υλών της κλάσης 8804 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 8805 Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση αεροσκαφών, συσκευές και διατάξεις για την προσγείωση αεροσκαφών και τα παρόμοια, συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση, τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος κεφάλαιο 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κύτη της κλάσης 8906 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας, κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου, ακρίβειας -όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών εξαιρούνται τα είδη που εμπίπτουν στις ακόλουθες κλάσεις για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9001, 9002, 9004. ex 9005. ex 9006, 9007. 9011, ex 9014. 9015 έως 9020 και 9024 έως 9033 Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 156 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών καλώδια από οπτικές ίνες, άλλες από εκείνες της κλάσης 8544· ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες· φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής), πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένη, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής, από κάθε ύλη. συναρμολογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι κατεργασμένο οπτικά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 9005 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία διόπτρές με ένα οπτικό πεδίο, τηλεσκόπια οπτικά και οι βάσεις τους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΙ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 9006 Φωτογραφικές μηχανές (άλλες από τις κινηματογραφικές). Φωτογραφικές συσκευές και διατάξεις για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) και λαμπτήρες φλας, άλλοι από τους λειτουργούντες με ηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9011 Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη μικροφωτογραφία, τη μικροκινηματογραφία ή τη μικροπροβολή Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος. η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) ex 9014 Άλλα όργανα και συσκευές ναυσιπλοΐας Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9015 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας χωρομετρίας. χωροστάθμισης, υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες, τηλέμετρα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ι 9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9017 Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, σύνολα σχεδιαστικών οργάνων, λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι) · όργανα μέτρησης του μήκους για χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, μετροταινίες, μικρόμετρα, παχύμετρα) που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9018 Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και λοιπές ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές, καθώς και οι συσκευές ελέγχου της όρασης: Οδοντιατρικά καθίσματα με ενσωματωμένες οδοντιατρικές συσκευές ή οδοντιατρικό πτυελοδοχείο Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών υλών της κλάσης 9018 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9019 Συσκευές μηχανοθεραπείας, συσκευές μάλαξης (μασάζ)· συσκευές ψυχοτεχνικής, συσκευές οζονοθεραπείας. οξυγονοθεραπείας, θεραπείας με αερώδη διαλύματα (αεροζόλ) φαρμάκων, συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9020 Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές προσωπίδες που δεν φέρουν ούτε μηχανισμό ούτε κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, σε θλίψη ή εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας και των άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών. χαρτιού, πλαστικών υλών) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα. που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 160 Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Π) (2) (3) (4) !| 9026 Όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης και των άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών και των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των κλάσεων 9014, 9015, 9028 και 9032 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Ι 9027 Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π χ. πολωσίμετρα διαθλασίμετρα. φασματόμετρα, αναλυτές αερίων και καπνού) · όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο του ιξώδους, του πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης και τα παρόμοια, για μέτρηση θερμίδων, ακουστικής η έντασης του ήχου και του φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φωτόμετρα φωτογράφησης). μικροτόμοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πρότυποι μετρητές (διακριβωτήρες): Μέρη και εξαρτήματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9029 Μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές διανυόμενων αποστάσεων, βηματόμετρα, συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα από εκείνα της κλάσης 9015, στροβοσκόπια Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9030 Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια), αναλυτές φάσματος και άλλα όργανα και συσκευές για μέτρηση ή έλεγχο των ηλεκτρικών μεγεθών- όργανα και συσκευές για μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα, βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9031 Όργανο, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ) Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9032 Όργανα και συσκευές για αυτόματη ρύθμιση ή αυτόματο έλεγχο Κατασκευή κατά την οποίο η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για μηχανές συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 91 Ωρολόγια και μέρη τους. εκτός από εκείνα που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9105, 9109 έως 9113 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) | (2) (3) (4) 9105 Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και η αξία όλων των μη καταγομένων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας. πλήρεις και συναρμολογημένοι Κατασκευή κατά την οποία; η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και η αξία όλων των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να υπερβαίνει την αξία των καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών) μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι· ημιτελείς μηχανισμοί ωρολογοποιίας Κατασκευή κατά την οποία: η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος. και εντός του παραπάνω ορίου, οι ύλες της κλάσης 9114 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μέχρι ποσοστού 10 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9111 Κάσες (κελύφη) ωρολογίων και τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) 9112 Πλαίσια και θαλαμίσκοι για συσκευές ωρολογιακών συσκευών, τα μέρη τους Κατασκευή κατά την οποία. όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9113 Λουριά και μπρασελέ για ωρολόγια χεριού. Τα μέρη τους: Από κοινά μέταλλα, έστω και με επίστρωση, ή από πολύτιμα μέταλλα Άλλα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος κεφαλαίο 93 Όπλα, πυρομαχικά και τα μέρη και εξαρτήματά τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφάλαιο 94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια, συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· λάμπες. ρεκλάμες. φωτεινά σήματα. φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη προκατασκευές- εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: ex 9401. ex 9403. 9405 και 9406 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος Ο) (2) (3) (4) ex 9401 και ex 9403 Έπιπλα από κοινά μέταλλα, με ενσωματωμένα τμήματα όχι παραγεμισμένα, από βαμβακερό ύφασμα βάρους το πολύ 300 g/m2 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος ή Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή 9043, με την προϋπόθεση ότι: η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει το 25 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος, και όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη καταγωγής που υπάγονται σε κλάση άλλη από την 9401 ή την 9403 9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους. που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· φωτεινά σήματα, φωτεινές επιγραφές καθώς και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους, και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9406 Προκατασκευές Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex κεφαλαίο 95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού, τα μέρη και εξαρτήματά τους, εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: 9503 και ex 9506 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποίο προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9503 Άλλα παιχνίδια για παιδιά, μικρού μεγέθους «υπό κλίμακα» μοντέλα και παρόμοια είδη, με κίνηση ή όχι· παιχνίδια - αινίγματα (puzzles) κάθε είδους Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 9506 Όργανα και εξοπλισμός γυμναστικής, αθλητισμού, άλλων αθλημάτων εξαιρουμένης της επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ-πονγκ) ή υπαίθριων αθλοπαιδιών, τα οποία δεν προσδιορίζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο· πισίνες κάθε είδους Κατασκευή με ύλες που δεν υπάγονται στην ίδια κλάση με το προϊόν. Ωστόσο, είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται ημικατεργασμένα τεμάχια για την κατασκευή ράβδων γκολφ ex κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα· εξαιρούνται τα είδη που υπάγονται στις ακόλουθες κλάσεις, για τα οποία οι κανόνες εκτίθενται στη συνέχεια: ex 9601, ex 9602. ex 9603. 9605, 9606, 9612. ex 9613 και ex 9614 Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος ex 9601 και ex 9602 Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές ή ορυκτές λαξεύσιμες ύλες Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες των ιδίων κλάσεων ex 9603 Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια, καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα κουναβιού, σκίουρου). χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα, πινέλα και κύλινδροι για χρωματισμούς, ελαστικές βούρτσες, σφουγγαρόπανα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος Δασμολογική κλάση ΕΣ Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγομένων υλών η οποία προσδίδει το χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος (1) (2) (3) (4) 9605 Σύνολα ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση, το ράψιμο, το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων Κα9ε τεμάχιο ενός συνόλου (σετ) πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες που θα ίσχυαν εάν δεν περιλαμβάνονταν στο σύνολο αυτό. Ωστόσο, είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται και μη καταγόμενα είδη, με την προϋπόθεση ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνόλου 9606 Κουμπιά και κουμπιά-σούστες· σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες· ημιτελή κουμπιά Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος 9612 Μελανοταινίες για γραφομηχανές και παρόμοιες μελανοταινίες, εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς παρασκευασμένες για να αφήνουν αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες σε πηνία ή κασέτες· ταμπόν μελάνης, έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς κουτί Κατασκευή κατά την οποία: όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από την κλάση του προϊόντος, και η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 9613 Αναπτήρες με πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των υλών της κλάσης 9613 που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει το 30 % της τιμής «εκ του εργοστασίου» του προϊόντος ex 9614 Πίπες (τσιμπούκια) και οι κεφαλές τους Κατασκευή από ημικατεργασμένα τεμάχια κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων Κατασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες υπάγονται σε κλάση άλλη από αυτήν του προϊόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕUR.1 1.Το πιστοποιητικό ΕUR.1 συντάσσεται επί τον εντύπου τον οποίον υπόδειγμα περιλαμβάνεται στο παρόν παράρτημα. Το έντυπο αυτό τυπώνεται σε μία ή περισσότερες γλώσσες στις οποίες είναι διατυπωμένη η συμφωνία. Το πιστοποιητικό ΕUR. 1 εκδίδεται σε μία από τις γλώσσες αυτές και σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου του κράτους εξαγωγής αν συντάσσεται με το χέρι, πρέπει να συμπληρώνεται με μελάνι και με κεφαλαία γράμματα. 2.Οι διαστάσεις του πιστοποιητικού ΕUR.1 είναι 210 Χ 297 χιλιοστά· όσον αφορά το μήκος, υπάρχει ανοχή κατ ανώτατο όριο 5 χιλιοστά μικρότερο ή 8 χιλιοστά μεγαλύτερο. Το χαρτί που χρησιμοποιείται είναι χρώματος λευκού, χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο, φέρει έντυπη πράσινη κυματοειδή διάταξη γραμμών, η οποία καθιστά εμφανή κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα. 3.Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Κοινότητας και η Τυνησία μπορούν να αναλάβουν την εκτύπωση των πιστοποιητικών ΕUR.1 ή να την αναθέσουν σε τυπογραφεία που εγκρίνουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η έγκριση αυτή αναφέρεται σε κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1. Κάθε πιστοποιητικό ΕUR.1 φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Φέρει, επιπλέον, αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, για την εξατομίκευσή του. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 168 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Δήλωση που προβλέπεται στο άρθρο 27 Ο υπογεγραμμένος, εξαγωγέας των εμπορευμάτων που καλύπτει το παρόν έγγραφο, δηλώνω ότι τα εμπορεύματα, αυτά, εφόσον δεν υπάρχουν ενδείξεις για το αντίθετο (1), πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται για την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής στο πλαίσιο των προτιμησιακών συναλλαγών με: Την Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Τυνησία(2) και είναι καταγωγής: Τυνησίας / Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2) (3) (Τόπος και ημερομηνία) (υπογραφή) (Η υπογραφή πρέπει να ακολουθείται από τη μνεία, ολογράφως, του ονόματος του προσώπου που υπογράφει τη διασάφηση) (1) Σε περίπτωση που σε κάποιο τιμολόγιο αναφέρονται και προϊόντα που δεν κατάγονται από την Κοινότητα, ο εξαγωγέας υποχρεούται να τα προσδιορίζει σαφώς. (2) Διαγράψατε την περιττή μνεία. (3) Μπορεί να γίνει αναφορά σε ειδική στήλη του τιμολογίου στην οποία αναγράφεται η χώρα καταγωγής κάθε προϊόντος. CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 173 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Υπόδειγμα τον αποτυπώματος σφραγίδας που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 στοιχείο β) (1) Σήμα ή εθνόσημο του κράτους εξαγωγής (2) Στοιχεία που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας του εγκεκριμένου εξαγωγέα CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 174 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τα εμπορεύματα που περιγράφονται στο παρόν τιμολόγιο παρήχθησαν και (ανάλογα με την περίπτωση): α) ανταποκρίνονται στους κανόνες περί ορισμού της έννοιας προϊόντα εξ ολοκλήρου παραγόμενα ή 1)παρήχθησαν από τα ακόλουθα προϊόντα: Περιγραφή Χώρα καταγωγής(2) Αξία(1) και έχουν υποβληθεί στις ακόλουθες κατεργασίες: ......................................... (να αναφερθεί η κατεργασία) εντός (Τόπος και ημερομηνία) (Υπογραφή) Να συμπληρωθεί αν είναι αναγκαίο. Να συμπληρωθεί αν είναι αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή: -αν τα εμπορεύματα κατάγονται από χώρο που αναφέρεται στη σχετική συμφωνία ή σύμβαση: να αναγραφεί η χώρα αυτή -- αν τα εμπορεύματα κατάγονται από άλλη χώρα να αναγραφεί τρίτη χώρα CΕ/ΤΝ/Ρ4/gr 175 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ Κοινή δήλωση για το άρθρο 1 Τα μέρη συμφωνούν ότι οι διατάξεις του άρθρου 1 στοιχείο ε) του πρωτοκόλλου δεν θίγουν το δικαίωμα της Τυνησίας να υπαχθεί σε ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση καθώς και κάθε άλλη παρέκκλιση που παρέχει στις αναπτυσσόμενες χώρες η συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VΙΙ της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου. Κοινή δήλωση για τα άρθρα 19 και 33 Τα μέρη συμφωνούν ότι υπάρχει ανάγκη να καταρτιστούν επεξηγηματικές σημειώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου 33 παράγραφοι 1 και 2 του πρωτοκόλλου. Κοινή δήλωση για το άρθρο 39 Για την εφαρμογή του άρθρου 39 του πρωτοκόλλου, η Κοινότητα δηλώνει ότι προτίθεται να αρχίσει την εξέταση των αιτήσεων της Τυνησίας που αποβλέπουν στην πρόβλεψη εξαιρέσεων από τους κανόνες καταγωγής από της υπογραφής της συμφωνίας. CΕ/ΤΝ/Ρ4/grΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 5 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Άρθρο 1 Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου : α) ως τελωνειακή νομοθεσία νοούνται οι νομικές και κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου, που θεσπίζουν τα εν λόγω μέρη, β) ως αιτούσα αρχή νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, γ) ως αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση νοείται η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής σε τελωνειακά ζητήματα, δ) ως στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν κάποιο φυσικό πρόσωπο που προσδιορίζεται ή μπορεί να προσδιοριστεί. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στους τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το παρόν πρωτόκολλο, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόληψη, η ανίχνευση και η διαπίστωση των πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία. 2.Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν πρωτόκολλο, αφορά κάθε διοικητική αρχή των συμβαλλομένων μερών που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου. Επίσης, δεν καλύπτει τις πληροφορίες που λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσίας που ασκείται μετά από αίτηση των δικαστικών αρχών, εκτός αν οι αρχές αυτές παρέχουν τη συγκατάθεση τους. Άρθρο 3 1.Κατόπιν αιτήσεως της απούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία, ώστε να καταστήσει την πρώτη ικανή να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με πράξεις που σημειώθηκαν ή που σχεδιάζονται και οι οποίες παραβαίνουν ή είναι δυνατόν να παραβούν αυτή τη νομοθεσία. 2.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να την ενημερώνει, σχετικά με το εάν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς στο οποίο υπήχθησαν τα εν λόγω εμπορεύματα. 3.Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να λάβει, στο πλαίσιο της νομοθεσίας της, τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει την επιτήρηση : 1)των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, να πιστεύεται ότι προέβησαν σε ενέργειες αντίθετες με την τελωνειακή νομοθεσία, 2)των χώρων στους οποίους δημιουργήθηκαν αποθέματα εμπορευμάτων, κατά τέτοιο τρόπο που επιτείνουν την εύλογη υποψία ότι αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που αντίκεινται στη νομοθεσία των άλλων συμβαλλομένων μερών, 3)των διακινήσεων εμπορευμάτων, που πιστεύεται ότι είναι πιθανόν να αποτελέσουν το αντικείμενο πράξεων αντίθετων προς την τελωνειακή νομοθεσία, 4)των μέσων μεταφοράς, για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι, να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν, χρησιμοποιούνται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία. Άρθρο 4 Αυθόρμητη συνδρομή Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν, εντός του πλαισίου της νομοθεσίας, των κανονιστικών διατάξεων και άλλων νομικών τους πράξεων, αμοιβαία συνδρομή, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως, όταν λαμβάνουν πληροφορίες που αφορούν : πράξεις οι οποίες φαίνονται αντίθετες προς την εν λόγω νομοθεσία και οι οποίες δυνατόν να ενδιαφέρουν άλλα συμβαλλόμενα μέρη, νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέργεια αυτών των πράξεων, εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι προέβησαν ή προβαίνουν σε πράξεις που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία. τα μεταφορικά μέσα για τα οποία υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια πράξεων που αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία, Άρθρο 5 Κοινοποίηση/γνωστοποίηση Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει, σύμφωνα με τη δική της νομοθεσία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ούτως ώστε : να κοινοποιούνται όλα τα έγγραφα, να γνωστοποιούνται όλες οι αποφάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος σε παραλήπτη που έχει την κανονική του κατοικία ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφός της. Σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το άρθρο 6 παράγραφος 3. Άρθρο 6 1.Οι αιτήσεις που συντάσσονται βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται γραπτώς. Συνοδεύονται από τα έγγραφα που θεωρούνται αναγκαία για την εκτέλεσή τους. Προφορικές αιτήσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές, εφόσον το απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, αλλά πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς. 2.Οι αιτήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία : 1)την αιτούσα αρχή, που υποβάλλει την αίτηση, 2)το ζητούμενο μέτρο, 3)το θέμα και τον λόγο της αίτησης, 4)τους νόμους, τους κανόνες και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία, 5)πληροφορίες όσο το δυνατόν ακριβείς και κατανοητές, σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν το αντικείμενο των ερευνών, 6)περίληψη των σχετικών πραγματικών γεγονότων, και των ήδη διεξαχθεισών ερευνών εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρει το άρθρο 5. 3.Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτί] την αρχή. 4.Εάν κάποια αίτηση δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· ενδεχομένως, επίσης, να διαταχθεί η λήψη συντηρητικών μέτρων. Άρθρο 7 Εκτέλεση των αιτήσεων 1.Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ενεργήσει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και των διαθέσιμων πόρων, ως εάν ενεργούσε για ίδιο λογαριασμό ή, κατόπιν αιτήσεως άλλων αρχών του αυτού συμβαλλόμενου μέρους, διαβιβάζοντας τα στοιχεία που ήδη διαθέτει, και διεξάγοντας ή ζητώντας τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης έναντι της διοικητικής υπηρεσίας στην οποία υποβάλλεται η αίτηση από την αρμόδια αρχή, όταν αυτή δεν είναι σε θέση να ενεργήσει μόνη της. 2.Οι αιτήσεις συνδρομής ικανοποιούνται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες, τους κανονισμούς και τις άλλες νομικές πράξεις του συμβαλλόμενου μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση. 3.Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν από τα γραφεία της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή άλλης αρχής την ευθύνη της οποίας έχει η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, στοιχεία σχετικά με τις πράξεις που αντιβαίνουν ή είναι δυνατό να αντιβαίνουν στην τελωνειακή νομοθεσία, τα οποία η απούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου. 4.Υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμβαλλόμενου. μέρους, και υπό τις προϋποθέσεις που αυτό προβλέπει να παρίστανται κατά τις έρευνες που διεξάγονται στην επικράτεια του τελευταίου. Άρθρο 8 1.Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή, υπό τη μορφή εγγράφων, κυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων, εκθέσεων και παρόμοιων κειμένων.· 2.Η παροχή των εγγράφων που προβλέπει η παράγραφος 1 δυνατόν να αντικατασταθεί από την παροχή στοιχείων, που παράγονται υπό οποιαδήποτε μορφή για τον ίδιο σκοπό, με συστήματα πληροφορικής. Άρθρο 9 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής 1.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής, βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάτι τέτοιο : 1)θα ήταν ενδεχόμενο να παραβλάψει την κυριαρχία της Τυνησίας ή κράτους μέλους της Κοινότητας από το οποίο ζητείται η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο τους παρόντος πρωτοκόλλου, ή 2)είναι δυνατό να προσβάλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ουσιαστικά συμφέροντα αυτών, 3)συνεπάγεται την εφαρμογή νομοθεσίας άλλης από την τελωνειακή, ή) 4)προϋποθέτει παράβαση του βιομηχανικού, εμπορικού ή επαγγελματικού απορρήτου. 2.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αιτούσα αρχή ζητεί συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, εάν της ζητείτο κάτι τέτοιο, οφείλει στην αίτηση της να επιστήσει την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Σε αυτή την περίπτωση εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση. 3.Εάν υπάρχει άρνηση παροχής συνδρομής, η σχετική απόφαση και τα αίτια αυτής πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην απούσα αρχή. CΕ/ΤΝ/Ρ5/gr 8 Άρθρο 10 1.Κάθε πληροφορία που ανακοινώνεται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική. Καλύπτεται από το υπηρεσιακό απόρρητο και χαίρει της πρόσθετης προστασίας που προσφέρουν οι σχετικοί νόμοι που εφαρμόζονται στο συμβαλλόμενο μέρος που την έλαβε καθώς και οι αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στα κοινοτικά όργανα. 2.Η ανακοίνωση στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα είναι δυνατό να διενεργηθεί μόνον εφόσον προβλέπεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των προσώπων από τις νομοθεσίες των συμβαλλομένων μερών. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ένα επίπεδο προστασίας βασιζόμενο στις αρχές των διατάξεων που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 11 Χρήση των πληροφοριών 1.Τα στοιχεία που λαμβάνονται, συμπεριλαμβανομένων και των στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, απαιτείται να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου και είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος για άλλους σκοπούς, μόνον εφόσον ληφθεί προηγουμένως η γραπτή συγκατάθεση της διοικητικής αρχής, η οποία τα παρέσχε, υποβάλλονται δε σε όλους τους περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή. Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν προκειμένου περί στοιχείων σχετικών με αδικήματα που αφορούν το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Τέτοια στοιχεία είναι δυνατόν να ανακοινώνονται σε άλλες αρχές άμεσα συνδεόμενες με την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, εντός των ορίων που θέτει το άρθρο 2. 2.Η παράγραφος 1 δεν παρακωλύει τη χρησιμοποίηση στοιχείων σε οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική διαδικασία που κινείται στη συνέχεια, λόγω παράβασης της τελωνειακής νομοθεσίας. Η αρμόδια αρχή που παρέσχε τις πληροφορίες αυτές ενημερώνεται αμέσως για την εν λόγω χρήση. 3.Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια, να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και τις μαρτυρίες καθώς και σε διαφορές και καταγγελίες που εκδικάζουν τα δικαστήρια, πληροφορίες που έχουν λάβει και έγγραφα που συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 12 Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες 1.Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί, να παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το παρόν πρωτόκολλο υπό τη δικαιοδοσία άλλου συμβαλλόμενου μέρους, και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή κυρωμένα αντίγραφα αυτών τα οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παραστάσεως πρέπει να αναφέρει επακριβώς για ποιο ζήτημα και υπό ποίαν ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξετασθεί ο υπάλληλος. 2.Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος απολαύει, στην επικράτεια της αιτούσας αρχής, της προστασίας που παρέχεται στους υπαλλήλους της από την ισχύουσα νομοθεσία. CΕ/ΤΝ/Ρ5/gr 10 Άρθρο 13 Δαπάνες της συνδρομής Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε διεκδίκηση επιστροφής δαπανών, τις οποίες επισύρει η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από δαπάνες για εμπειρογνώμονες, μάρτυρες, διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν εξαρτώνται από δημόσιες υπηρεσίες. Άρθρο 14 1.Η εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ανατίθεται στις εθνικές τελωνειακές αρχές της Τυνησίας, αφενός, και στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και, ενδεχομένως, στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών αφετέρου. Οι προαναφερθείσες αρχές αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή του, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά την προστασία δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα, μέσω της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτείται βάσει του άρθρου 40 του πρωτοκόλλου αριθ. 4, να προτείνουν στο συμβούλιο σύνδεσης τροποποιήσεις, που θεωρούν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν πρωτόκολλο. 2.Τα συμβαλλόμενα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις και ενημερώνονται αμοιβαία για τις λεπτομέρειες εφαρμογής που θεσπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου. Άρθρο 15 1.Το παρόν πρωτόκολλο οφείλει να συμπληρώνει και όχι να παρακωλύει την εφαρμογή κάθε συμφωνίας αμοιβαίας συνδρομής που έχει συναφθεί ή δυνατόν να συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΚ και της Τυνησίας. Δεν πρέπει, επίσης, να αποκλείει περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή, που παρέχεται με βάση παρόμοιες συμφωνίες. 2.Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, οι ανωτέρω συμφωνίες δεν θίγουν κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τη γνωστοποίηση μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών της Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των κρατών μελών οποιουδήποτε στοιχείου σχετικά με τελωνειακά ζητήματα κοινοτικού ενδιαφέροντος. CΕ/ΤΝ/Ρ5/gr 12 Παράρτημα του Πρωτοκόλλου ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν το αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας απαιτείται να : 1)συγκεντρώνονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τρόπο δίκαιο και σύμφωνο προς το νόμο, 2)διατηρούνται για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς και να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ασυμβίβαστο προς τους σκοπούς αυτούς, 3)είναι κατάλληλα, σχετικά και λογικά λαμβανομένων υπόψη των σκοπών για τους οποίους αυτά διατηρήθηκαν, 4)είναι ακριβή και, ενδεχομένως, ενημερωμένα, 5)διατηρούνται με μορφή που να επιτρέπει την αναγνώριση του προσώπου στο οποίο αναφέρονται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει εκείνο που απαιτείται για τη διαδικασία . για την οποία προορίζονται 2.Τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν πληροφορίες για την φυλετική καταγωγή, τις πολιτικές, θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, καθώς και πληροφορίες για την υγεία ή τη σεξουαλική συμπεριφορά οποιουδήποτε, δεν είναι δυνατό να γίνονται αντικείμενο ηλεκτρονικής επεξεργασίας, εκτός αν η εθνική νομοθεσία παρέχει επαρκείς εγγυήσεις σχετικά. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν επίσης για τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τις ενδεχόμενες καταδίκες στον ποινικό τομέα CΕ/ΤΝ/Ρ5/gr 13 3.Απαιτείται η λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας ώστε τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά αρχεία να προστατεύονται έναντι κάθε μη επιτρεπόμενης καταστροφής ή τυχαίας απώλειας και έναντι κάθε πρόσβασης, τροποποίησης ή διάδοσης χωρίς σχετική άδεια. 4.Κάθε πρόσωπο επιβάλλεται να μπορεί : 1)να γνωρίζει αν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν το αντικείμενο ηλεκτρονικού αρχείου, τους σκοπούς για τους οποίους αυτά χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο και την ταυτότητα καθώς και τον τόπο συνήθους κατοικίας ή τον τόπο εργασίας του προσώπου που είναι υπεύθυνο για το εν λόγω αρχείο, 2)να εξασφαλίζει σε τακτά διαστήματα και χωρίς καθυστέρηση ή υπερβολικά έξοδα επιβεβαίωση της ενδεχόμενης ύπαρξης ηλεκτρονικού αρχείου που περιλαμβάνει τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και κοινοποίηση των στοιχείων αυτών με κατανοητή μορφή, 3)να επιτυγχάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των εν λόγω στοιχείων, σε περίπτωση που αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία κατά παράβαση των διατάξεων της εθνικής νομοθεσίας που επιτρέπει την εφαρμογή των θεμελιωδών αρχών που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος, 4)να έχει στη διάθεσή του μέσα έννομης προστασίας αν δεν υπάρξει ανταπόκριση σε αίτημα κοινοποίησης ή, ενδεχομένως, γνωστοποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής σύμφωνα με τις παραγράφους β) και γ). 5.1. Μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος παραρτήματος μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις. CΕ/ΤΝ/Ρ5/gr 14 5.2. Μπορεί να υπάρξει παρέκκλιση από τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του παρόντος παραρτήματος, εφόσον προβλέπει κάτι τέτοιο η νομοθεσία του συμβαλλομένου μέρους και εφόσον η παρέκκλιση αυτή αποτελεί απαραίτητο μέτρο σε μια δημοκρατική κοινωνία και αποσκοπεί : 1)στην προστασία της ασφαλείας του κράτους και της δημόσιας τάξης καθώς και των νομισματικών συμφερόντων του κράτους ή στην καταπολέμηση των παραβάσεων του ποινικού δικαίου, 2)στην προστασία των προσώπων στα οποία αυτά αναφέρονται ή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του ατόμου. 5.3. Ο νόμος μπορεί να προβλέπει τον περιορισμό των δικαιωμάτων για τα οποία γίνεται λόγος στις παραγράφους 4 β), γ) και δ) του παρόντος παραρτήματος όταν πρόκειται για ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα που χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς ή .για την επιστημονική έρευνα, όταν η χρήση αυτή δεν κινδυνεύει προφανώς να βλάψει την ιδιωτική ζωή των προσώπων τα οποία αυτά αφορούν. 6.Καμία από τις διατάξεις του παρόντος παραρτήματος δεν επιτρέπεται να ερμηνευθεί έτσι που να περιορίζει ή να βλάπτει τη δυνατότητα συμβαλλομένου μέρους να παρέχει στα πρόσωπα τα οποία αφορούν τα εν λόγω στοιχεία ευρύτερη προστασία από αυτή που προβλέπει το παρόν παράρτημα.
  • Της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Οικονομικές Κοινότητες η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα την 28η Μαΐου 1979 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 945/1979 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 170 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 27ης Ιουλίου 1979.
  • Του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985).
  • Του περιεχομένου της υπό έγκριση Συμφωνίας.
  • Του Άρθρου 29Α του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε με το Άρθρο 27του Νόμου 2081/1992 και το γεγονός ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/945 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/945 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία