ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/1/15.02.1996

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-02-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-02-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-02-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2375/29.12.1995 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών Χρήματος, Συναλλάγματος και Χρεογράφων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) την από 17.9.80 (Συν. 19) απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία συνεστήθη Επιτροπή Αγοράς Συναλλάγματος και Συμβούλιο Αγοράς Συναλλάγματος, γ) την από 31.10.95 (Συν. 11) σχετική απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος, δ) ότι μετά την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος και της κίνησης κεφαλαίων έχουν δημιουργηθεί νέες συνθήκες λειτουργίας των εγχώριων αγορών και έχει ενισχυθεί η διασύνδεσή τους με τις αντίστοιχες διεθνείς αγορές χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίων, ε) την αναγκαία προσαρμογή του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των μέσων άσκησης της νομισματικής πολιτικής ενόψει της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης: αποφάσισε: . Να συστήσει «Συντονιστική Επιτροπή Αγορών Χρήματος, Συναλλάγματος και Χρεογράφων» (εφεξής Επιτροπή), με τις ακόλουθες αρμοδιότητες, σύνθεση, οργάνωση και λειτουργία: 1.Σκοπός και αρμοδιότητες Σκοπός της Επιτροπής είναι να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών και την προώθηση της ομαλής ανάπτυξής τους μέσω της διαμόρφωσης ενός πλαισίου συνεργασίας των φορέων που συμμετέχουν στις αγορές χρήματος, συναλλάγματος και χρεογράφων. Ειδικότερα, η Επιτροπή διερευνά θέματα σχετικά με: - την οργάνωση και τις συνθήκες λειτουργίας των προαναφερομένων αγορών καθώς και τη διασύνδεσή τους με τις διεθνείς αγορές - τη σταδιακή προσαρμογή των μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής και τις προπαρασκευαστικές εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων ενόψει της καθιέρωσης του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος - τη διαχείριση κινδύνων και εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των υπηρεσιών θησαυροφυλακείου των τραπεζών - τη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και διακανονισμού - την υιοθέτηση και τήρηση κανόνων δεοντολογίας. Η Επιτροπή εξετάζει επίσης άλλα συναφή θέματα μετά από απόφαση των μελών της. Στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής, η Τράπεζα της Ελλάδος θα έχει την ευχέρεια να ενημερώνει τα πιστωτικά ιδρύματα για θέματα που σχετίζονται με την άσκηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής, τη λειτουργία των αγορών και την αντιμετώπιση θεσμικών και τεχνικών προβλημάτων. Οι εκθέσεις και τα πορίσματα των εργασιών της Επιτροπής υποβάλλονται στη Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 2.ΣύνθεσηΗ Επιτροπή συγκροτείται από τους πιο κάτω: 1)Τους Διευθυντές των Διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος: i) Συναλλάγματος, ii) Νομισματικής Πολιτικής & Τραπεζικών Εργασιών, και, iii) Εργασιών Δημοσίου. Καθήκοντα προέδρου ασκεί, ανάλογα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ένας από τους πιο πάνω Διευθυντές. Επίσης στην Επιτροπή συμμετέχουν Διευθυντές ή Προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της Τράπεζας της Ελλάδος με συναφές αντικείμενο εργασιών. 2)Εκπροσώπους των πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι υπεύθυνοι των Διευθύνσεων ή των υπηρεσιακών μονάδων με αρμοδιότητα στις σχετικές αγορές. 3.Οργάνωση και λειτουργία 1)Για την υποβοήθηση του έργου της, η Επιτροπή αποφασίζει για τη σύσταση Υποεπιτροπών που θα λειτουργούν είτε σε μόνιμη βάση είτε κατά περίπτωση (ad hοc). Ως μόνιμες Υποεπιτροπές ορίζονται: i) Υποεπιτροπή θεμάτων αγοράς συναλλάγματος ii) Υποεπιτροπή θεμάτων αγοράς χρήματος iii) Υποεπιτροπή θεμάτων αγοράς χρεογράφων. β) Κάθε Υποεπιτροπή συγκροτείται από: i) Έναν εκ των υπευθύνων των καθ ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος που θα ασκεί και τα καθήκοντα του Προέδρου. ii) Πέντε έως έντεκα μέλη που θα ορίζονται από την Επιτροπή και θα εκπροσωπούν, στην πλειοψηφία τους, τα πιστωτικά ιδρύματα. 2)Η Επιτροπή συνεδριάζει στην Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον 10 φορές το χρόνο σε τακτές ημερομηνίες που ορίζονται από την ίδια και εκτάκτως οποτεδήποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο. 3)Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχουν, ύστερα από πρόσκληση, εκπρόσωποι άλλων φορέων η αρμοδιότητα των οποίων άπτεται της οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των ως άνω αγορών, εκπρόσωποι επαγγελματικών ενώσεων, καθώς και πρόσωπα ή φορείς με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα προς εξέταση θέματα. 4.ΓραμματείαΗ Επιτροπή και οι Υποεπιτροπές υποστηρίζονται από μόνιμη Γραμματεία η οποία θα παρέχει την αναγκαία βοήθεια για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Ειδικότερα η Γραμματεία: 1)Στελεχώνεται με υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος που ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης. 2)Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλη της Επιτροπής ή των Υποεπιτροπών και προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη και τα θέματα που θα αποτελούν αντικείμενο εξέτασης και συζήτησης. 3)Συμμετέχει με εκπρόσωπό της στις συνεδριάσεις της Επιτροπής και Υποεπιτροπών για την τήρηση πρακτικών και επιμελείται τα κείμενα των πορισμάτων, προτάσεων ή εκθέσεων των ως άνω επιτροπών. 4)Τηρεί πλήρες αρχείο των εργασιών της Επιτροπής και Υποεπιτροπών και γενικότερα παρέχει κάθε άλλη υποστήριξη για την αποτελεσματική λειτουργία τους. Οι Πράξεις Διοικητικού υπ αριθμ. 744 και 745 της 26.9.80 καταργούνται. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία