ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2393/15.7.96

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Επιτόκιο υπερημερίας για τις χορηγήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δραχμές και σε συνάλλαγμα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) τις διατάξεις του ΝΔ 588/48 «περί ελέγχου της πίστεως», γ) την ΠΔ/ΤΕ 1574/14.6.89, «περί του επιτοκίου υπερημερίας επί χορηγήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων σε δραχμές», δ) την ΠΔ/ΤΕ 2325/2.8.94, όπως ισχύει, που αφορά στη χορήγηση δανείων σε συνάλλαγμα, ε) την απόφαση ΝΕ 289/3/30.10.80, που αφορά στον εκτοκισμό των τόκων σε καθυστέρηση, στ) την Εγκύκλιο Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 21/24.10.95 περί της ενημέρωσης των συναλλασομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές, ζ) το ότι μετά την κατάργηση των ελαχίστων ορίων επιτοκίου τραπεζικών χορηγήσεων (ΠΔ/ΤΕ 2326/94), που αποτελούσαν τη βάση υπολογισμού του επιτοκίου υπερημερίας, έπαυσαν να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1574/89, η) τις εξελίξεις των επιτοκίων κατά τα τελευταία έτη, αποφάσισε να καθορίσει τα εξής: 1.Το επιτόκιο υπερημερίας, που εφαρμόζουν τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα επί οφειλών από δάνεια σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα, που συνάπτονται ή ανανεώνονται από 1 Αυγούστου 1996 και εφεξής, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στην οικεία σύμβαση επιτόκιο ενήμερης οφειλής περισσότερο από δύο και μισή εκατοστιαίες μονάδες (2,5%) ετησίως. 2.Από την ημερομηνία που οι ως άνω οφειλές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, η συχνότητα εκτοκισμού δε μπορεί να υπερβαίνει αυτή που έχει συμφωνηθεί για την ενήμερη εξυπηρέτηση των αντίστοιχων οφειλών. 3.Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν τους δανειοδοτούμενους αναλυτικά και με σαφήνεια για τα εφαρμοζόμενα επιτόκια υπερημερίας, την περίοδο εκτοκισμού των τόκων και το αντίστοιχο ετήσιο συνολικό επιτόκιο, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις της Εγκυκλίου Διοίκησης της Τράπεζας της Ελλάδος 21/24.10.95. 4.Η ΠΔ/ΤΕ 1574/14.6.89 καταργείται. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία