ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1996/2994

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1996-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1996-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1996-06-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Για την έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ». 1.Το άρθρο 65 του Συντάγματος. 2.Την από 6 Ιουνίου 1996 απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων. 3.Την κατά τη ΡΜ συνεδρίαση της 6ης Ιουνίου 1996 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. 4.Το άρθρο 150 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Β - Προσωπικό), παραγγέλλουμε: Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τα άρθρα 65 και 72 παρ. 1 του Συντάγματος. 2.Τ άρθρα 11 παρ. 4 και 120 παρ. 7 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Α Κοινοβουλευτικό) σε συνδυασμό προς τα άρθρα 90, 96 παρ. 2 περιπτ. ιδ και 102 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Β - Προσωπικό), 3.Την απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων (Συνεδρίαση 6.6.1996), 4.Την ανάγκη συμβολής της Βουλής στην καλλιέργεια θετικής στάσης των νέων απέναντι στην αξία «Συμμετοχή στα Κοινά» και ανάπτυξης διαλόγου μεταξύ πολιτείας και νεολαίας πάνω σε θέματα μείζονος σημασίας, 5.Την υπ αριθ. 5296/4455/95 απόφαση του Προέδρου της Βουλής με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή από ειδικούς για το σχεδιασμό και την οργάνωση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ», 6.Ανάλογα προγράμματα και πρωτοβουλίες του Βρετανικού και του Γαλλικού Κοινοβουλίου, 7.Την υπό Κ.Α. 0845 πίστωση του Προϋπολογισμού της Βουλής, οικονομικού έτους 1996, αποφασίζει ομόφωνα: 1.Εγκρίνει τη διενέργεια του εκπαιδευτικού προγράμματος «ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ» όπως αυτό περιγράφεται στην υπ αριθμ. 5296/4455/95 απόφαση του Προέδρου της Βουλής και ενδεικτικά αποτυπώνεται στο σχεδικό σχέδιο - διάγραμμα της οικείας επιτροπής καθώς και την κάλυψη από τον προϋπολογισμό της Βουλής και εντός των πλαισίων αυτού, της εν γένει δαπάνης που θα απαιτηθεί για τη διοργάνωση και υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. 2.Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Βουλής να καθορίζει με αποφάσεις του τις επιμέρους εργασίες ή δραστηριότητες του προγράμματος καθώς και την αντίστοιχη σχετική δαπάνη, την αμοιβή τρίτων φυσικών προσώπων (όπως εκπαιδευτικών - αξιολογητών κ.λπ.) ή φορέων που θα συμμετάσχουν ή θα υποστηρίξουν με οποιοδήποτε τρόπο και σ οποιοδήποτε στάδιο το πρόγραμμα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου. 3.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1996-06-14
Τροποποίηση Τύπος
A/1996/118
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία