ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/Φ.0544/2/ΑΣ361/Μ.4721/1/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνάντησης μεταξύ των Αντιπροσωπειών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Κρατικής Διοίκησης Αθλητισμού και Τουρισμού της Πολωνίας. (Βαρσοβία, 19.4.1997).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα συναντώνται μία φορά κατ’ έτος. Κατά την διάρκεια των συναντήσεών τους, θα έχουν διαβουλεύσεις και ανταλλαγές απόψεων για διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Συναντήσεις μπορούν επίσης να διοργανώνονται μεταξύ Υφυπουργών, Επικεφαλής Διευθύνσεων και Εμπειρογνωμόνων των δύο αντιστοίχων Υπουργείων Εξωτερικών. Τα Μέρη θα ρυθμίζουν τον τόπο, χρόνο και ημερήσια διάταξη των μελλοντικών συζητήσεων και διαβουλεύσεων επί της βάσεως αμοιβαίας καταννοήσεως, ως αρμόζει.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη συνεργάζονται και διαβουλεύονται με σκοπό τον συντονισμό των θέσεών τους στα πλαίσια διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και διασκέψεων (fοra). Τα Μέρη αποδίδουν μεγάλη προσοχή στην εξέταση προβλημάτων σχετικών με τις εγγυήσεις ασφαλείας και συνεργασίας στην Ευρώπη και στην Υπερκαυκασία.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την εμβάθυνση των αμοιβαίων σχέσεων των διπλωματικών τους υπηρεσιών, με την διεξαγωγή σεμιναρίων και κοινών μελετών και έχουν απ’ ευθείας επαφές, με την δημιουργία αμέσων σχέσεων διαφόρων μορφών μεταξύ τους και την γνώση εμπειριών μεταξύ τους
Άρθρο 4
1.  
  Τα Μέρη συνεργάζονται στο επίπεδο των διπλωματικών και προξενικών αρχών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε τρίτα κράτη
Άρθρο 5 "Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής του και θα παραμείνει ισχυρό για περίοδο πέντε ετών. Έκτοτε θα παραμείνει σε ισχύ για περιόδους πέντε ετών, εκτός εάν ένα εκ των Μερών θα καταγγείλει εγγράφως έξι μήνες προ της λήξεως [...]"
1.  
  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Οι δύο πλευρές τονίζουν τη σημασία και συμφωνούν να συνεισφέρουν στην αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών των σχέσεων καλής γειτονίας, του απαραβίαστου των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών. Κηρύσσονται κατά της απειλής ή χρήσης βίας. Διαφορές που ανακύπτουν μεταξύ των χωρών της περιοχής θα πρέπει να διευθετούνται σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμφωνίες. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία υπογραμμίζουν τη σημασία της διεξαγωγής συνομιλιών και της συχνής ανταλλαγής απόψεων μεταξύ τους. Θα συντονίσουν τις προσπάθειες και τις ενέργειές τους και θα προάγουν τον πολιτικό διάλογο, λαμβανομένων υπόψη των αντίστοιχων διεθνών δεσμεύσεών τους. Η Ελληνική Δημοκρατία υποστηρίζει την προσδοκία της Ρουμανίας γιά μία σύντομη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Η Ελληνική Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει τις διμερείς της επαφές γιά να ενημερώσει τις τρίτες χώρες σχετικά με την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Ρουμανία στην διαδικασία της εισαγωγής των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων στους τομείς της νομοθεσίας, της οικονομίας και του στρατού δεδομένης τπς προσδοκίας της Ρουμανίας να συμμετάσχει στον πρώτο όμιλο χωρών που θα προσκληθούν να αποτελέσουν μέρος ενός διευρυμένου ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελληνική Δημοκρατία είναι έτοιμη να θέσει στην διάθεση της Ρουμανίας την πείρα της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ εν όψει της διαδιακασίας της ένταξης. Οι Υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών θα συναντώνται τουλάχιστον μία φορά ετησίως προκειμένου να εξετάζουν διμερή, περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αdditiοnal meetings may be held, as necessary. Επίσης, μπορεί να πραγματοποιούνται συναντήσεις μεταξύ ανώτερων υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών. Γιά την εξέταση ειδικών θεμάτων, μπορεί να δημιουργούνται ομάδες εργασίας σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων με κοινή συμφωνία μεταξύ των μερών. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία θα αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία τους στην περιοχή της Νοτιο- Ανατολικής Ευρώπης. Ιn this framewοrk, they will clοsely cοοperate and cοοrdinate their pοsitiοns in the νariοus multilciteral οrganisatiοns and initiatiνes, such as the ΕU Rοyaumοnt Ρrοcess, the Cοnference οn Stability, Security and Cοοperatiοn in Sοuth-Εastern Εurοpe, the Sοuth-Εast Εurοpean Cοοperatiνe Ιnitiatiνe (SΕCl) as well as the Βlack Sea Εcοnοmic Cοοperatiοn (ΒSΕC). Οι δύο χώρες θα ερευνήσουν ακόμα τις πιθανότητες εντονότερης συνεργασίας με την Βουλγαρία σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους εντός του πλαισίου του ΟSCΕ και της Πολυεθνούς Δυνάμεως Προστασίας στην Αλβανία.
2.  
  ΕCΟΝΟΜΙC CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ Τhe Ηellenic Republic and Rοmania will cοοrdinate their actiνities witha νiew tο further deνelοping their ecοnοmic cοοperatiοn at bilateral, multilateral and regiοnal leνel. Για τον σκοπό αυτό, οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν την προώθηση της ελεύθερης ροής αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών, λαμβανομένων υπόψη των διμερών και πολυμερών διεθνών υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της κάθε πλευράς. Για τον σκοπό αυτό, θα ενθαρρύνουν την καθιέρωση συνδέσμων μεταξύ των επίσημων υπηρεσιών, τραπεζών και εμπορικών επιμελητηρίων τους και θα διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ επιχειρηματιών με προοπτική την περαιτέρω προαγωγή των εμπορικών ανταλλαγών και επενδύσεων, αντίστοιχα. Ακόμα, οι δύο πλευρές θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών τους και των επιχειρηματικών κοινοτήτων τους σε τρίτες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργάζονται για την παρουσίαση σε διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς προγραμμάτων και σχεδίων κοινού ενδιαφέροντος που απαιτούν διεθνή χρηματοδότηση, κατά περίπτωση. Οι δύο χώρες θα εντείνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της διακίνησης αγαθών. Τhey faνοur ci clοser cοοperatiοn in this field and agree tο examine thrοugh their cοmpetent authοrities cοncrete prοjects οf intensificatiοn οf their cοοperatiοn. Οι δύο χώρες τονίζουν τη σημασία που αποδίδουν στην προώθηση της τηλεπικοινωνιακής τους υποδομής. Είναι υπέρ μίας στενότερης συνεργασίας στον τομέα αυτό και συμφωνούν να εξετάσουν μέσω των αρμόδιων αρχών τους συγκεκριμένα προγράμματα εντατικοποίησης της συνεργασίας τους. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία θα εξετάσουν συγκεκριμένα μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα των χρηματιστηριακών ανταλλαγών προς αμοιβαίο όφελος και σύμφωνα με τις εσωτερικές τους νομοθεσίες και τις διεθνείς τους υποχρεώσεις.
3.  
  SΟClΑL, CULΤURΑL ΑΝD ΕDUCΑΤΙΟΝΑL CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ Τhe twο sides will encοurage, thrοugh their cοmpetent Αuthοrities, their cοοperatiοn cοncerning the οrganizatiοn οf seminars in sectοrs such as public administratiοn, and in particular lοcal administratiοn and harmοnizatiοn issues cοncerning eurοpean integratiοn matters. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη επιστημονικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και αθλητικών σχέσεων, με προοπτική την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και των πολιτιστικών δεσμών μεταξύ των δύο λαών. Από αυτήν την άποψη, οι δύο πλευρές θα προωθήσουν προτάσεις με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας που ξεκίνησε στο πλαίσιο των υφιστάμενων συμφωνιών μεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, θα ενθαρρύνουν μία πιο ενεργή συμμετοχή των αντίστοιχων μη κυβερνητικών οργανισμών τους σε αυτούς τους τομείς.
4.  
  CΟΟΡΕRΑΤΙΟΝ lΝ ΤΗΕ FlΕLD ΟF JUSΤΙCΕ, CΟΜΒΑΤ ΟF ΟRGΑΝΙΖΕD CRΙΜΕ ΙLLΙCΙΤ DRUG ΑΝD ΑRΜS ΤRΑFFΙCΚΙΝG. Οι δύο πλευρές, στο πλαίσιο των αντίστοιχων υποχρεώσεών τους που έχουν αναληφθεί σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, θα συντονίσουν τις προσπάθειες, τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες των αστυνομικών και δικαστικών οργανώσεών τους για την προώθηση της συνεργασίας τους, με σκοπό την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχότροπων ουσιών και της παράνομης διακίνησης όπλων, εκρηκτικών και χημικών ουσιών. Η Ελληνική Δημοκρατία και η Ρουμανία θα εξακολουθήσουν να εργάζονται αποτελεσματικά γιά τον εναρμονισμό του νομικού πλαισίου σε διμερές επίπεδο, με σκοπό την διευκόλυνση της προσαρμογή του στην διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Έγινε στην Αθήνα, στις 22 Μαίου 1997, σε δύο πρωτότυπα με την ίδια ισχύ, στην Αγγλική γλώσσα. Γνωρίζοντας τους παραδοσιακούς δεσμούς φιλίας και τις κοινές πολιτιστικές αξίες των λαών τους. Επαναβεβαιώνοντας την πεποίθησή τους ότι οι σχέσεις μεταξύ των χωρών της περιοχής θα πρέπει να βασίζονται στις γενικώς αναγνωρισμένες αρχές των σχέσεων καλής γειτονίας, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Οριστική Πράξη του Ελσίνκι και στον Χάρτη των Παρισίων για μία Νέα Ευρώπη. Επιθυμώντας την ενεργή προώθηση των σχέσεων καλής γειτονίας, της σταθερότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας στην Ευρώπη. Ζητώντας να συμμετάσχουν ενεργά στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, κινούμενοι από τις ίδιες αρχές που βοήθησαν στην δημιουργία και την ανάπτυξη αυτού που σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζοντας την προσδοκία της Ρουμανίας για μια σύντομη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους οργανισμούς ευρωατλαντικής ασφάλειας, που υποστηρίζει η Ελλάδα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας συναντήθηκαν σήμερα στην Αθήνα επ’ ευκαιρία της επίσημης επίσκεψης του Προέδρου της Ρουμανίας Εμίλ Κονσταντινέσκου και συμφώνησαν να εντείνουν τη συνεργασία τους σε όλους τους τομείς, και, ιδιαίτερα, στους ακόλουθους:.
 • Την διάταξιν του άρθρου 6 της Συμφωνίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Γενικής Επιτροπής Αθλητισμού και Τουρισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Πολωνίας δια την συνεργασίαν εις τον τομέα του Τουρισμού υπογραφείσης εις Αθήνας την 26ην Ιανουαρίου 1977 και κυρωθείσης δια του υπ’ αριθ. 1014/1980 Νόμου δημοσιευθέντος εις το υπ’ αριθ. 35 Φύλλον της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α* της 12ης Φεβρουαρίου 1980.
 • Το κείμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1014 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1014 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία