ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/1/20.06.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-06-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-06-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-06-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση σύστασης από τα πιστωτικά ιδρύματα ενεχύρου σε χρυσό επί δανείων που χορηγούν σε επιχειρήσεις μεταποίησης - επεξεργασίας χρυσού. (Συνεδρίαση 592/19.5.97, θέμα 14) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται η σύσταση από τα πιστωτικά ιδρύματα ενεχύρου σε χρυσό επί δανείων που χορηγούν σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση - επεξεργασία του, για την κάλυψη του τιμήματος αγοράς του. Σε περίπτωση εκποίησης του εν λόγω ενεχύρου, θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την αγοραπωλησία του χρυσού. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • το άρθρο 8, παράγρ. 3 του Ν. 1083/80, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος να επιτρέπει τη σύσταση ενεχύρου, μεταξύ άλλων και σε χρυσό επί δανείων που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον ο χρυσός κατέχεται νόμιμα στην Ελλάδα από το δανειοδοτούμενο καθώς επίσης να καθορίζει τους όρους εκποίησής του,
  • την κοινή απόφαση 50720/Ε3/2060/11.4.95 των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «περί ρυθμίσεως διαδικασιών αγοράς και εισαγωγής αγαθών» καθώς και την απόφαση 58600/Ε3/6186/30.8.95 του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας «περί ρυθμίσεως διαδικασιών εξαγωγής - επανεξαγωγής, πώλησης - μεταπώλησης εμπορευμάτων»,
  • την ισχύουσα νομοθεσία περί της διακίνησης του χρυσού στην Ελλάδα,
  • σχετικά αιτήματα ενδιαφερομένων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1995/58600/Ε3/6186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/58600_Ε3_6186 1995
ΝΟΜΟΣ 1980/1083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1083 1980
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία