ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1997/2/31.07.1997

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1997-07-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1997-07-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1997-07-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2417/28.7.97 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94 σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τα πιστωτικά ιδρύματα για τη διενέργεια πράξεων κίνησης κεφαλαίων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις». β) Το άρθρο 2 του Α.Ν. 1837/1951. γ) Το Π.Δ. 96/93 περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 88/361/ΕΟΚ και της Οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων μεταξύ κατοίκων Ελλάδος και κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα το άρθρο 3, παρ. 1 και το άρθρο 4 παρ. 3 και 4, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 104/94. δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94. ε) Την ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97 «περί καταθέσεων κατοίκων σε συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα», αποφάσισε να τροποποιήσει και συμπληρώσει διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, ως εξής: 1.Αντικαθίσταται η παράγραφος 1β, ως ακολούθως: Οι κάτοικοι Ελλάδος δύνανται να καταθέτουν το προϊόν ρευστοποίησης των επενδύσεών τους στο εξωτερικό και σε λογαριασμό συναλλάγματος σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97. Καταργείται η καθοριζόμενη στην παράγρ. 3, δεύτερο εδάφιο, υποχρέωση περί μεσολάβησης πιστωτικού ιδρύματος για τη μεταφορά μέσων πληρωμής, η αξία των οποίων υπερβαίνει συνολικά το ισόποσο των 20.000 ΕCU. Οι λοιπές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94 παραμένουν αμετάβλητες. Από της διατάξεις της παρούσας Πράξεις δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία