Έγκριση της τελικής Πράξης της 3ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού μετά του συνημμένου σ’ αυτήν Προγράμματος μορφωτικής και πολιτιστικής συνεργασίας για τα έτη 1998 - 2000 και των Παραρτημάτων της. Πόλις του Μεξιξού 6 Φεβρουαρίου 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Με σκοπό την σε βάθος αλληλοενημέρωση στον τομέα της εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας συμπεριλαμβανομένων και των ιδιαιτεροτήτων της ειδικής αγωγής), του αλφαβητισμού και της εκπαίδευσης ενηλίκων των δύο χωρών, τα Μέρη θα προωθήσουν την ανταλλαγή εντύπων, πληροφοριών και υλικού υποστήριξης μεταξύ των αρμοδίων Ιδρυμάτων τους. Για το σκοπό αυτό, το Υπουργείο Παιδείας (SΕΡ) του Μεξικού, μέσω της Διεύθυνσης Προσχολικής Εκπαίδευσης εκδηλώνει ενδιαφέρον για ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης της Ελλάδος και του Μεξικού.
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη, μέσω του SΕΡ και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος δύο (2) ειδικούς από το χώρο της εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια ή ΤΕΙ, ή από τη διοίκηση της εκπαίδευσης), για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημέρες έκαστος, προκειμένου να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς στον τομέα της εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημέρες, προκειμένου να ενημερωθούν για τα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να συμμετάσχουν σε ειδικά σεμινάρια εργασίας. Για το σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Ειδικής Εκπαίδευσης του SΕΡ και η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα αναπτύξουν ένα πρόγραμμα ανταλλαγής στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής ενσωμάτωσης που να περιλαμβάνει: α) την επίσκεψη στο Μεξικό δύο (2) ειδικών από την Ελλάδα για να συμμετάσχουν σε ένα σεμινάριο στο οποίο θα αναλύσουν από κοινού την πρόοδο που έχει πραγματοποιηθεί στον τομέα αυτό. β) την ανταλλαγή πληροφοριών για την βιβλιογραφία και τα ακαδημαϊκά προγράμματα που έχουν σχέση με την ειδική εκπαίδευση και την εκπαιδευτική ενσωμάτωση και γ) τη δυνατότητα να επισκεφθούν την Ελλάδα μεξικανοί ειδικοί για να ανταλλάξουν εμπειρίες και να γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα , στον τομέα αυτό.
Άρθρο 4
1.  
  Το SΕΡ, μέσω της Direcciοn General de Αcreditaciοn, Ιncοrpοraciοn y Reνalidaciοn, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα των δύο χωρών, και ειδικότερα με τις διαδικασίες εκείνες που απαιτούνται για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Η Ελληνική πλευρά θα πληροφορήσει τον αντίστοιχο φορέα, για το παραπάνω ενδιαφέρον.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη, μέσω του SΕΡ και του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα προωθήσουν την συνεργασία στους τομείς της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και θα ανταλλάξουν προγράμματα που θα προβληθούν από την εκπαιδευτική τηλεόραση των δύο χωρών. Ο τύπος των προγραμμάτων και οι τομείς θα καθορισθούν μέσω της διπλωματικής οδού. Β. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη θα ευνοήσουν την ανταλλαγή ακαδημαϊκών, ειδικών και καθηγητών πανεπιστημίου καθώς επίσης και ερευνητών προκειμένου να παραδώσουν μαθήματα και να πραγματοποιήσουν διαλέξεις καθώς επίσης και να εγκαινιάσουν ή να συνεχίσουν επαφές μεταξύ Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη ακαδημαϊκών μελετών και ερευνών. Η ανταλλαγή θα πραγματοποιηθεί με βάση την πρόσκληση των ιδρυμάτων ανωτάτης εκπαίδευσης, μέσω της διπλωματικής οδού. Επίσης, τα Μέρη θα συνεργασθούν στην διοργάνωση συναντήσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων διεθνούς χαρακτήρα που θα πραγματοποιηθούν στο έδαφος τους. Για το σκοπό αυτό, τα Μέρη θα ανταλλάξουν ετησίως, δύο μέλη ΔΕΠ των πανεπιστημίων ή ερευνητές, για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι (20) ημέρες.
Άρθρο 7
1.  
  Η Εθνική Ένωση Πανεπιστημίων και Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΝUΙΕS) του Μεξικού εκδηλώνει ενδιαφέρον να συνεργασθεί με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την προώθηση, την εγκαθίδρυση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και μεξικανικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό, αιτείται από την Ελληνική πλευρά πληροφορίες για το σύστημα της ανωτάτης εκπαίδευσης, καθώς επίσης και τους φορείς που στηρίζουν την ανωτάτη εκπαίδευση, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση, από τη δική της πλευρά, να αποστείλει πληροφορίες σχετικά με το ΑΝUΙΕS και το εκπαιδευτικό σύστημα ανωτάτης εκπαίδευσης του Μεξικού. Επίσης, προσφέρει στα ελληνικά ιδρύματα πληροφορίες που ήδη υπάρχουν στην ιστοσελίδα: http:/ www.anuies.mx. Παράλληλα, η ΑΝUΙΕS εκδηλώνει ενδιαφέρον για συνεργασία με το αναφερόμενο Υπουργείο και άλλα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για την προώθηση ανταλλαγής καθηγητών πανεπιστημίων και ερευνητών στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη θα υποστηρίξουν τις ήδη υφιστάμενες, μέσω των συμφωνιών άμεσης συνεργασίας, δραστηριότητες μεταξύ των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τους και θα προωθήσουν επαφές για την σύναψη νέων συμφωνιών. Σχετικά με τα ανωτέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών (SRΕ) του Μεξικού πληροφορεί, ότι το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Κερέταρο έχει υπογράψει μία Γενική Συμφωνία με την Sοciedad de Εstudiοs Ηispanicοs Μiguel de Cerνantes Saaνedra (2 Ιανουαρίου 1990), και το Πανεπιστήμιο της Γκουανταλαχάρα υπέγραψε μία Συμφωνία Συνεργασίας με το Κέντρο Ισπανικών Σπουδών της Αθήνας (12 Ιουνίου 1990).
Άρθρο 9
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες και έντυπα με σκοπό να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές στην αναγνώριση της ισοτιμίας των πανεπιστημιακών πτυχίων, διπλωμάτων και λοιπών επιστημονικών τίτλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας
Άρθρο 10
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καλλιτεχνικής κατάρτισης μεταξύ των δύο χωρών, με σκοπό την πραγματοποίηση κοινών δραστηριοτήτων. Για τον λόγο αυτό, θα προτείνουν μηχανισμούς που θα διευκολύνουν τις ανταλλαγές προγραμμάτων σπουδών, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την αμοιβαία γνώση των αντίστοιχων πολιτισμών τους. Επί του θέματος, το Εθνικό Συμβούλιο Πολιτισμού και Τεχνών (CΝCΑ) του Μεξικού, μέσω της Εθνικής Σχολής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Εθνικού Ινστιτούτου Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ΙΝΑΗ) , εκδηλώνει ενδιαφέρον να συνάψει μία συμφωνία ακαδημαϊκής συνεργασίας με ελληνικό αντίστοιχο ίδρυμα, με σκοπό την ανταλλαγή καθηγητών και φοιτητών σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Οι τομείς ενδιαφέροντος του Μεξικού είναι: η ιστορία της Μεσογείου και του κλασσικού κόσμου καθώς και η αρχαιολογία. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος θα διαβιβάσει το ενδιαφέρον αυτό στους αρμόδιους φορείς. Γ. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
Άρθρο 11
1.  
  Τα Μέρη θα μελετήσουν την δυνατότητα να ενθαρρύνουν την αμοιβαία συνεργασία σε σχέση με τις διπλωματικές σπουδές. Το SRΕ, μέσω του Ινστιτούτου Διπλωματικών Σπουδών Μatias Rοmerο (ΙΜRΕD), προσκαλεί έλληνες ειδικούς σε περιφερειακά θέματα καθώς και σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών σχέσεων, που βρίσκονται στο Μεξικό, να δώσουν διαλέξεις. Για τον λόγο αυτό, αιτείται η συνεργασία της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μεξικό για την παροχή πληροφοριών που αφορούν έλληνες ειδικούς που θα επισκεφθούν τη χώρα με σκοπό τον προγραμματισμό των διαλέξεών τους στο ΙΜRΕD, σύμφωνα με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του.
Άρθρο 12
1.  
  Το SRΕ, μέσω του ΙΜRΕD και του Ιστορικού Διπλωματικού Αρχείου (ΑΗD), προσφέρει περιοδική ανταλλαγή πληροφοριακού, βιβλιογραφικού και έγγραφου υλικού, στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Το ΙΜRΕD θα προμηθεύσειτο Μεξικανικό Περιοδικό Εξωτερικής Πολιτικής και το ΑΗD τις δημοσιεύσεις που εκδίδει επί διεθνών σχέσεων.
Άρθρο 13
1.  
  Το ΑΗD εκδηλώνει ενδιαφέρον να ανταλλάξει με την Ελληνική πλευρά πληροφορίες και εμπειρίες στον τομέα της συντήρησης των αρχείων και βιβλιοθηκών. Δ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη θα χορηγήσουν, ετησίως, συνολικά σαράντα (40) μήνες υποτροφίες, για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα. Η διάρκεια κάθε υποτροφίας θα μπορεί να είναι από πέντε (5) έως δέκα (10) μήνες.
Άρθρο 15
1.  
  Η Ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, θα προσκαλεί κάθε χρόνο δύο (2) εκπαιδευτικούς ή φοιτητές για να παρακολουθήσουν θερινό σεμινάριο ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού, διάρκειας τριάντα (30) ημερών
Άρθρο 16
1.  
  Η Ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, προσφέρει σε μεξικανό φοιτητή νέων ελληνικών και πολιτισμού μία υποτροφία ενός μηνός για παρακολούθηση μαθημάτων θερινού προγράμματος. Ε. ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν τη διάδοση και διδασκαλία των αντιστοίχων γλωσσών τους, μέσω των ειδικευμένων κέντρων, ιδρυμάτων και ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των δύο χωρών. Σχετικά με τα ανωτέρω, το Εθνικό Αυτόνομο Πανεπιστήμιο του Μεξικού (UΝΑΜ) μέσω του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (CΕLΕ), αιτείται βιβλιογραφικό υλικό, ειδικά για την ελληνική γλώσσα στο Βυζάντιο, για το Κέντρο Κλασσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής και την Σχολή Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Για τον λόγο αυτό, το CΕLΕ θα προτείνει κατάλογο με τα βιβλία που θα ήθελε να λάβει.
Άρθρο 18
1.  
  Η Ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία να ενταχθεί η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα του Μεξικού, ειδικότερα δε σε Ιδρύματα και Κέντρα γλώσσας. Η Ελληνική πλευρά πληροφορεί τη Μεξικανική πλευρά ότι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί Γενικό Τμήμα Ξένων Πολιτισμών, στο οποίο διδάσκεται Ισπανική Λογοτεχνία και ο Ισπανικός Πολιτισμός. Τα Μέρη θα προωθήσουν την εισαγωγή του μεξικανικού πολιτισμού και της μεξικανικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από άλλη πλευρά, και μετά από αίτηση του UΝΑΜ, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων θα αποστείλει στο CΕLΕ έναν ή δύο καθηγητές ελληνικών, και για χρονικό διάστημα μέχρι ένα χρόνο, υποστηρίζοντας με τον τρόπο αυτό την διδασκαλία των ελληνικών, προσφέροντας συγχρόνως ενίσχυση στις μεθόδους και τα προγράμματα διδασκαλίας. Το CΕLΕ, στο οποίο λειτουργούν τμήματα ελληνικών με περίπου εκατό φοιτητές, επιθυμεί να έλθει σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η Ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πληροφορεί ότι θα μεριμνήσει για την πραγματοποίηση της ως άνω επαφής. ΙΙ. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Α. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ.
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη, αναγνωρίζοντας ότι η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά αποτελεί ουσιώδες μέρος της εθνικής ταυτότητας, θα προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων φορέων τους, μέσω ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων και εμπειριών στους τομείς της συντήρησης, αναστήλωσης και προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Με το σκεπτικό αυτό, το CΝCΑ εκφράζει το ενδιαφέρον του ανταλλαγής εμπειριών στην αρχαιολογία, συντήρηση, νέες τεχνολογίες για την απογραφή, καταγραφή αγαθών κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες, για την διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς (Centrο Μultimedia).
Άρθρο 20
1.  
  Τα Μέρη, μέσω του CΝCΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού, θα ανταλλάξουν, κατά την διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, δύο αρχαιολόγους και δύο αρχιτέκτονες, για δεκαπέντε (15) ημέρες ο καθένας, για ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα της ειδικότητάς τους, ειδικότερα δε σε θέματα μουσειολογίας και αναστήλωσης μνημείων
Άρθρο 21
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν ειδικευμένες δημοσιεύσεις. Το CΝCΑ, μέσω του ΙΝΑΗ, θα αποστείλει το περιοδικό Μεξικανική Ανθρωπολογία καθώς επίσης και τις ειδικευμένες σειρές του. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Πολιτισμού θα αποστείλει δημοσιεύσεις του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
Άρθρο 22
1.  
  Τα Μέρη, μέσω του ΙΝΑΗ, του CΝCΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού, θα ανταλλάξουν έναν συντηρητή για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, προκειμένου να ενημερωθεί σε μεθόδους και υλικά συντήρησης. Η ειδικότητα του συντηρητή θα ορισθεί διά της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 23
1.  
  Το CΝCΑ, μέσω του ΙΝΑΗ, θα προσφέρει εντατικά μαθήματα για τους διαφόρους τρόπους ανασκαφών των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στην Κεντρική Αμερική (Μesοamerica). Οι λεπτομέρειες και οι οικονομικοί όροι θα καθορισθούν δια της διπλωματικής οδού. Β. ΕΚΘΕΣΕΙΣ.
Άρθρο 24
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν μία έκθεση υψηλού επιπέδου. Το περιεχόμενο και οι οικονομικοί όροι θα προσδιορισθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 25
1.  
  Το SRΕ προσφέρεται να παρουσιάσει στην Ελλάδα την έκθεση Μusicο, Chaman y Campesinο, Fοtοgrafia de Νachο Lοpez, σαράντα τεσσάρων φωτογραφιών, που απεικονίζουν ιθαγενείς διαφόρων πολιτειών της Μεξικανικής Δημοκρατίας, όπως του Chiapas, Οaxaca και Υucatan. Η Μεξικανική πλευρά παραδίδει τα τεχνικά στοιχεία της έκθεσης. Επίσης, θα τηρήσει ενήμερη την Ελληνική πλευρά για τις εκθέσεις που περιοδεύουν στην Ευρώπη, ειδικώς της σύγχρονης μεξικανικής τέχνης, προκειμένου να συμπεριλάβουν την Ελλάδα στην περιοδεία τους.
Άρθρο 26
1.  
  Το CΝCΑ, μέσω του Εθνικού Ινστιτούτου Καλών Τεχνών (ΙΝΒΑ), εκδηλώνει ενδιαφέρον για την παρουσίαση στο Μεξικό του έργου του ελληνα ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη
Άρθρο 27
1.  
  Τα Μέρη, μέσω του CΝCΑ και του Υπουργείου Πολιτισμού, θα διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των μουσείων τους, με σκοπό την ανταλλαγή ειδικών και την πραγματοποίηση προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης, θα ενθαρρύνουν τις συναντήσεις μεταξύ ειδικών των μουσείων, με σκοπό την ανάλυση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στο χώρο της μουσειολογίας. Επί του θέματος το CΝCΑ, μέσω του Εθνικού Συντονισμού Μουσείων και Εκθέσεων του ΙΝΑΗ, εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για δημοσίευση από κοινού με κάποιο αντίστοιχο ελληνικό ίδρυμα τεχνογνωσιακού υλικού για την κατάρτιση μουσειολόγων, και άλλων τομέων εργασίας στα μουσεία. Το μεξικανικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε εμπειρίες και ιδέες που αφορούν αρχαιολογικές εκθέσεις. Γ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ.
Άρθρο 28
1.  
  Τα μέρη συμφωνούν οτι είναι σημαντικό να συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να ενδυναμώνουν την συνεργασία και την ανταλλαγή μεταξύ των καλλιτεχνικών και πολιτιστικών φορέων τους. Για το λόγο αυτό θα προωθήσουν απευθείας επαφές μεταξύ Οργανισμών που ασχολούνται με την τέχνη και τον πολιτισμό, μεταξύ καλλιτεχνών και δημιουργών, με σκοπό την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας και ανταλλαγής και την ενδεχόμενη σύναψη αντιστοίχων συμφωνιών.
Άρθρο 29
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες για τα κέντρα κατάρτισης και καλλιτεχνικής έρευνας. Επιπλέον θα προωθήσουν την ανταλλαγή ειδικών. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο ή τρεις προσωπικότητες στον πολιτιστικό τομέα (πλαστικές τέχνες, μουσική, χορός, θέατρο, κλπ) με διαμονή δέκα ημερών, προκειμένου να ανταλλάξουν εμπειρίες σε θέματα της ειδικότητάς τους. Το CΝCΑ, μέσω της Σχολής Θεατρικής Τέχνης του ΙΝΒΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση ανταλλαγής καθηγητών, ερευνητών και ειδικών με τα ομόλογα ιδρύματα της Ελλάδας και για την πραγματοποίηση διαλέξεων υψηλού επιπέδου, εργαστηρίων, παραδόσεων, έρευνας ή και προγραμματισμένων μαθημάτων με σκοπό τον εμπλουτισμό και την ενδυνάμωση της γνώσης και της καλλιτεχνικής πράξης στις δύο χώρες. Επίσης, μέσω της Σχολής Σχεδίου του ΙΝΒΑ, αιτείται τη χορήγηση βιβλιογραφίας και δημοσιεύσεων που έχουν σχέση με την τέχνη και το σχέδιο, με σκοπό την δημιουργία ενός κέντρου εξειδικευμένης πληροφόρησης για την εξυπηρέτηση φοιτητών, καθηγητών και επαγγελματιών. Το CΝCΑ, μέσω του ΙΝΒΑ , εκδηλώνει ενδιαφέρον για τον εμπλουτισμό του αρχείου του CΕΝΙDΙ - Danza Jοse Limοn μέ την ανταλλαγή υλικών (βίντεο, βιβλία, φωτογραφίες, μουσική, στοιχεία επαγγελματικών χορευτικών συγκροτημάτων). Επίσης, προτείνει την ανταλλαγή βιντεο -ταινιών του σύγχρονου ανεξάρτητου μεξικανικού χορού παραγωγής του Diοrama Videοgrafias, με τις ελληνικές βιβλιοθήκες και πανεπιστήμια. Κάθε έξη μήνες θα αποστέλλονται οι υφιστάμενες εκδόσεις ή το υλικό που δημοσιεύει το CΕΝΙDΙ-Danza Jοse Limοn.
Άρθρο 30
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ευρύτερη συμμετοχή των καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών συγκροτημάτων τους στα διεθνή φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθούν στην άλλη χώρα. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με τα διεθνή φεστιβάλ που πραγματοποιούνται αντίστοιχα στην επικράτειά τους. Το CΝCΑ, μέσω του Διεθνούς Φεστιβάλ Cerνantinο, προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις του. Ειδικότερα, εκδηλώνει το ενδιαφέρον του να υποδεχθεί ένα σύνολο βυζαντινής χορωδίας και μουσικής, καθώς επίσης και το θέατρο Αττις. Άλλα ειδικότερα ενδιαφέροντά του θα γνωστοποιηθούν δια της διπλωματικής οδού. Επίσης, η Μεξικανική πλευρά προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει: - στο Φεστιβάλ του Ιστορικού Κέντρου της Πόλης του Μεξικού, - στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής της Μοrelia και - στο Πολιτιστικό Φεστιβάλ της Sinalοa.
Άρθρο 31
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την πραγματοποίηση Πολιτιστικών Ημερίδων της Ελλάδας στο Μεξικό και του Μεξικού στην Ελλάδα, με σκοπό την καλύτερη και πληρέστερη γνωριμία του πλούτου των ελληνικού και μεξικανικού πολιτισμών, καθώς και την διάδοση των καλλιτεχνικών εκφράσεων της κάθε χώρας στην επικράτεια της άλλης
Άρθρο 32
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στους τομείς της μουσικής, του θεάτρου και του χορού, με την ανταλλαγή σολιστών, καλλιτεχνικών συνόλων και σκηνοθετών. Δ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ.
Άρθρο 33
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν πρωτοβουλίες εκδοτικών οίκων για την δημοσίευση μεταφράσεων σύγχρονων λογοτεχνικών κειμένων της κάθε χώρας. Προς τον σκοπό αυτό, τα Μέρη θα ανταλλάξουν ένα ή δύο (1-2) ειδικούς (εκδότες ή μεταφραστές) για διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών έκαστος. Το CΝCΑ πληροφορεί για το πρόγραμμά του υποστήριξης μεταφράσεων μεξικανών συγγραφέων σε άλλες γλώσσες. Θα παράσχει λεπτομερή πληροφόρηση για το πρόγραμμα αυτό δια της διπλωματικής οδού. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Πολιτισμού γνωστοποιεί το πρόγραμμα υποστήριξης σε μεταφράσεις ελληνικών έργων στα ισπανικά. Ειδικά, η μεξικανική πλευρά ενδιαφέρεται για σύγχρονα έργα.
Άρθρο 34
1.  
  Τα Μέρη θα διευκολύνουν τη συμμετοχή των συγγραφέων τους σε δραστηριότητες που προωθούν την αλληλοενημέρωση της αντίστοιχης φιλολογικής παραγωγής της άλλης χώρας. Η Μεξικανική πλευρά προσκαλεί την Ελληνική πλευρά να συμμετάσχει στις εκδόσεις της Διεθνούς Συνόδου Αφήγησης που πραγματοποιείται ετησίως στο Μεξικό. Επίσης, η SRΕ προτείνει να οργανώσει διαλέξεις για τη λογοτεχνία.
Άρθρο 35
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες για τα διεθνή φεστιβάλ βιβλίου που διοργανώνονται στις χώρες τους και θα προωθήσουν την συμμετοχή εκδοτών και συγγραφέων. Το CΝCΑ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιεύσεων, προσκαλεί ελληνικούς εκδοτικούς οίκους να συμμετάσχουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος, στις εκδόσεις της Διεθνούς Έκθεσης Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου που πραγματοποιείται στην Πόλη τού Μεξικού. Η ΧVΙΙ έκδοση της Έκθεσης θα λάβει χώρα από 14 έως 22 Νοεμβρίου 1998. Η Μεξικανική πλευρά ανανεώνει την πρόσκληση στην Ελληνική πλευρά για συμμετοχή: - Στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που διοργανώνει το UΝΑΜ ετησίως. - Στη Διεθνή Εκθεση Βιβλίου της Γουαδαλαχάρα, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην πόλη της Γουαδαλαχάρα και - Στην Έκθεση Επιστημονικού και Τεχνικού Βιβλίου που διοργανώνει κάθε χρόνο το Εθνικό Πολιτιστικό Ινστιτούτο μέσω της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων και Εκπαιδευτικού Υλικού.
Άρθρο 36
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας των συγγραφέων. ΙΙΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ.
Άρθρο 37
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των αντιστοίχων Κρατικών Αρχείων και Βιβλιοθηκών, με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών , εκδόσεων, υλικού, εμπειριών και ειδικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της κάθε χώρας. Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή αρχειονόμων και βιβλιοθηκονόμων και τη συμμετοχή τους σε διεθνείς συναντήσεις. ΙV. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ.
Άρθρο 38
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν την συνεργασία στον τομέα του κινηματογράφου, με τον σκοπό να εντείνουν τις δραστηριότητες που συνδέονται με την διάδοση των παραγωγών τους
Άρθρο 39
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την διοργάνωση εβδομάδων κινηματογράφου της άλλης χώρας, με την παρουσία ειδικών. Οι τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται από τους διοργανωτές.
Άρθρο 40
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ που πραγματοποιούνται στην άλλη χώρα. Οι τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες θα ρυθμίζονται από τους διοργανωτές. V. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Άρθρο 41
1.  
  Τα Μέρη θα συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τις επαφές μεταξύ των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών των δύο χωρών, με σκοπό την ανταλλαγή ειδικών, προγραμμάτων και ντοκυμαντέρ. Επίσης, θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των εθνικών πρακτορείων ειδήσεων, για την ανταλλαγή πληροφοριών. VΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ.
Άρθρο 42
1.  
  Τα Μέρη θα προωθήσουν την συνεργασία μεταξύ των φορέων και οργανώσεων της νεολαίας προς το σκοπό ανταλλαγής πληροφοριακού υλικού, καθώς και για την συμμετοχή στις διεθνείς συναντήσεις της νεολαίας που θα πραγματοποιούνται στις αντίστοιχες επικράτειές τους. VΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 43
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων φορέων εκάστης χώρας στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, αθλητών, προπονητών και ειδικών, καθώς και με την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων. VΙΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.
Άρθρο 44
1.  
Τα Μέρη συμφώνησαν να διευρύνουν την συνεργασία τους στους εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς πολιτιστικού χαρακτήρος και ειδικώτερα στην UΝΕSCΟ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Πρέσβυς Απόστολος Άννινος, Αρχηγός της Αντιπροσωπείας Διευθυντής Μορφωτικών Υποθέσεων κ. Φοίβος Αγγελέτος, Πρώτος Γραμματέας Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μεξικό Άννα Δαλαμάγκα, Μορφωτικός Ακόλουθος Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μελίνα Παπαδάκη, Διευθύντρια Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δήμητρα Αργυρού, Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνών Μορφωτικών Συμφωνιών και Προγραμμάτων ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ SΕCRΕΤΑRΙΑ DΕ RΕLΑCΙΟΝΕS ΕΧΤΕRΙΟRΕS Μinistrο Jaime Garcia Αmaral, Ρresidente de la Delegaciοn Directοr General de Αsuntοs Culturales Licenciadο Cesar Οcaranza, Εncargadο de la Direcciοn General para Εurοpa Cοnsejerο Sergiο Sierra Βernal, Directοr de Cοnνeniοs y Ρrοgramas Direcciοn General de Αsuntοs Culturales Licenciada Βeatriz Μargain, Directοra de Difusiοn Cultural Direcciοn General de Αsuntοs Culturales Dοctοr Αlfredο Galνan Cοrοna, Directοr de Difusiοn Ιnstitutο Μatias Rοmerο de Εstudiοs Diplοmaticοs Μinistrο Jaime Sοrianο Βellο, Αsesοr de la Direcciοn General del Αcerνο Ηistοricο Diplοmaticο Licenciada Μartha Βlanca Μeraz Ηernandο, Subdirectοra de Cοnνeniοs y Ρrοgramas Direcciοn General de Αsuntοs Culturales Μaestra Μartha Εugenia Τapia Βenaνides, Subdirectοra de Difusiοn Ιnstitutο Μatias Rοmerο de Εstudiοs Diplοmaticοs Licenciada Αna Μaria Fοnseca Μοnrοy, Jefa del Departamentο de Cοnνeniοs y Ρrοgramas Direcciοn General de Αsuntοs Culturales Licenciadο Juliο Cesar Αrriοla, Departamentο para Ρaises de Εurοpa Βalcanica Direcciοn General para Εurοpa SΕCRΕΤΑRΙΑ DΕ ΕDUCΑCΙΟΝ ΡUΒLΙCΑ Dοctοra Rοsa Ιsabel Μοntes, Directοra de Relaciοnes Βilaterales Secretaria de Εducaciοn Ρublica CΟΝSΕJΟ ΝΑCΙΟΝΑL ΡΑRΑ LΑ CULΤURΑ Υ LΑS ΑRΤΕS Licenciada Αlejandra de la Ρaz Νajera, Cοοrdinadοra de Αsuntοs Ιnternaciοnales Licenciada Verοnica Βejaranο, Directοra de Cοοperaciοn Ιnternaciοnal Cοοrdinaciοn de Αsuntοs Ιnternaciοnales Licenciada Ηilda Riνera Delgadο, Cοοrdinadοra del Festiνal Ιnternaciοnal Cerνantinο Licenciada Μaria del Refugiο Gοnzalez Flοres Subdirectοra de Ρrοgramaciοn Festiνal Ιnternaciοnal Cerνantinο ΑSΟCΙΑCΙΟΝ ΝΑCΙΟΝΑL DΕ UΝΙVΕRSΙDΑDΕS Ε ΙΝSΤΙΤUCΙΟΝΕS DΕ ΕDUCΑCΙΟΝ SUΡΕRΙΟR Licenciada Laila Ροrras Μusalem, Αsesοra y Respοnsable de Ρrοyectοs de Cοοperaciοn Αcademica Direcciοn de Ρrοgramas Ιnternaciοnales UΝΙVΕRSΙDΑD ΝΑCΙΟΝΑL ΑUΤΟΝΟΜΑ DΕ ΜΕΧΙCΟ Μaestra Νatalia Μοreleοn Guizar, Ρrοfesοra Τitular de la Catedra de Griegο Μοdernο Centrο de Εnsenanza de Lenguas Εxtranjeras UΝΙVΕRSΙDΑD ΙΒΕRΟΑΜΕRΙCΑΝΑ Dοctοr Αlejandrο Αcuna Limοn, Directοr de Ιntercambiο Εxternο ΙΝSΤΙΤUΤΟ ΤΕCΝΟLΟGΙCΟ Υ DΕ ΕSΤUDΙΟS SUΡΕRΙΟRΕS DΕ ΜΟΝΤΕRRΕΥ Licenciadο Εdgar Sanchez Lοpez, Directοr de Desarrοllο Αcademicο y Ρrοgramas Ιnternaciοnales Campus Εstadο de Μexicο ΙΝSΤΙΤUΤΟ ΜΕΧΙCΑΝΟ DΕ LΑ RΑDΙΟ Licenciadο Jοrge Αlbertο Rοdriguez, Jefe del Departamentο de Ιnνestigaciοn Direcciοn de Ιnνestigaciοn GΟΒΙΕRΝΟ DΕL DΙSΤRΙΤΟ FΕDΕRΑL Licenciada Εlisa Camachο, Jefa del Departamentο de Οferta de Cοοperaciοn Cοοrdinaciοn General de Αsuntοs Ιnternaciοnales ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. Ανταλλαγές επιστημόνων - ειδικών Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Εκπαίδευση του παρόντος Προγράμματος θα ορίζονται από τη χώρα αποστολής. Τα ονόματα και τα ακαδημαϊκά προσόντα των υποψηφίων για τις σύντομες επισκέψεις, τα βιογραφικά τους σημειώματα, ο κατάλογος των επιστημονικών τους ανακοινώσεων, συστάσεις σχετικές με την γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής ή της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας, το σχέδιο εργασιών με τις προτεινόμενες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση του προγράμματος των επισκέψεων και ενδεχόμενα ο κατάλογος των συνεδρίων, καθώς και οι φάκελλοι των υποψηφίων για τις υποτροφίες που προβλέπονται στο κεφάλαιο Ι (που θα περιέχουν βιογραφικά στοιχεία, ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, πρόγραμμα εργασίας, προτεινόμενη περίοδο παραμονής) πρέπει να υποβληθούν στη χώρα υποδοχής τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την αναχώρηση. Η χώρα υποδοχής θα ανακοινώσει την σύμφωνη γνώμη της για τη δυνατότητα πραγματοποίησης του προτεινόμενου Προγράμματος εργασίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μετά την λήψη της συμφώνου γνώμης από τη χώρα υποδοχής, η χώρα αποστολής θα κοινοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Β. Ανταλλαγές υποτρόφων Οι υποτροφίες που χορηγεί η Ελληνική πλευρά θα έχουν τους εξής όρους: α) Η διάρκεια της υποτροφίας που χορηγείται σε μεξικανούς μπορεί να είναι διαρκείας πέντε έως δέκα μηνών β) Οι υποψήφιοι μεξικανοί υπότροφοι προτείνονται από τις αρμόδιες αρχές της Μεξικανικού Κράτους. γ) Η Μεξικανική πλευρά θα στέλνει τους φακέλλους των υποψηφίων υποτρόφων το αργότερο μέχρι 31 Μαρτίου κάθε έτους, μέσω της Πρεσβείας της Ελλάδος στο Μεξικό. δ) Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: - βιογραφικό σημείωμα - επικυρωμένα αντίγραφα διπλωμάτων και πτυχίων - πρόγραμμα έρευνας ή σπουδών - πιστοποιητικό υγείας ε) Το Ελληνικό Κράτος θα ανακοινώνει στο Μεξικανικό Κράτος την αποδοχή των υποψηφιοτήτων μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους, όσον αφορά τις υποτροφίες του Άρθρου 14 και μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, όσον αφορά τα θερινά σεμινάρια του Άρθρου 15 και 16 του παρόντος Προγράμματος. στ) Οι υποψήφιοι μεξικανοί για υποτροφίες που προσφέρει το Ελληνικό Κράτος, θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την ελληνική και να έχουν γίνει αποδεκτοί σε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (δεν συμπεριλαμβάνει ειδικότητες, ούτε υποειδικότητες). Σε εξαιρετική περίπτωση μπορούν να ληφθούν υπόψιν οι αιτήσεις υποψηφίων που δεν γνωρίζουν την ελληνική, εφόσον αυτοί μπορούν να πιστοποιήσουν μέσω εγγράφων την αποδοχή τους από το εκπαιδευτικό ή ερευνητικό κέντρο του Ελληνικού Κράτους, αναφέροντας τη γλώσσα στην οποία θα πραγματοποιηθεί η έρευνα και αποδεικνύοντας τη γνώση αυτής της γλώσσας. ζ) Στις υποτροφίες για θερινά σεμινάρια, θα πρέπει να πιστοποιηθεί ότι έχουν τουλάχιστον το στοιχειώδες επίπεδο γνώσεως της ελληνικής γλώσσας. Οι υποτροφίες που προσφέρει η Μεξικανική Κυβέρνηση θα υπόκεινται στους εξής κανονισμούς : α) Η διάρκεια της υποτροφίας που χορηγείται σε Έλληνες μπορεί να είναι έξι έως δώδεκα μηνών. β) Η μεξικανική πλευρά θα αποστείλει στο άλλο μέρος, για την προκήρυξή της, την Ανακοίνωση Υποτροφίας, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της, καθώς επίσης και τις σχετικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις για υποψηφιότητα σε υποτροφίες της Μεξικανικής Κυβέρνησης θα πρέπει να γίνουν μέσω της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα. Για την περίπτωση των υποτροφιών που προσφέρει το SRΕ σε έλληνες υπηκόους, αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων του SRΕ. Στην περίπτωση της Ελλάδος, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών. γ) Οι Έλληνας υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις προϋποθέσεις και να παρουσιάζουν τα δικαιολογητικά που ζητεί το Μεξικανικό Κράτος. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά θα αναφέρονται κάθε χρόνο με επίσημη ανακοίνωση, σημειώνοντας επιπλέον τις ημερομηνίες παραλαβής τους. δ) Ο κατάλογος των Ελλήνων υποψηφίων που έχουν προεπιλεγεί από τις αρμόδιες επιτροπές αξιολόγησης θα πρέπει να περιέχει και τους αναπληρωματικούς υποψηφίους. ε) Το Μεξικανικό Κράτος θα δεχθεί τις ελληνικές υποψηφιότητες μόνον μέσω της Μεξικανικής Πρεσβείας, στις ημερομηνίες που αναγράφονται στην κοινοποίηση. στ) Οι Έλληνες υποψήφιοι δεν μπορούν να κάνουν χρήση της υποτροφίας εάν δεν λάβουν από την Μεξικανική Πρεσβεία επίσημη ειδοποίηση της ημερομηνίας χορήγησής της. ζ) Το Μεξικανικό Κράτος θα χορηγήσει παρατάσεις υποτροφίας, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο αριθμό χορηγήσεων υποτροφιών, σε περίπτωση που οι Έλληνες υποψήφιοι αποδείξουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην μελέτη που πραγματοποίησαν και την ανάγκη παράτασης διαμονής τους για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να διεκπεραιωθεί από την Πρεσβεία της Ελλάδος στο Μεξικό. η) Οι υποτροφίες του Υπουργείου Εξωτερικών θα χορηγηθούν σε όλους τους τομείς σπουδών εκτός από οδοντιατρική και πλαστική χειρουργική, σύμφωνα με την αιτιολογία της Ετήσιας Κοινοποίησης. Στον τομέα της ιατρικής θα χορηγηθούν υποτροφίες για ειδικότητες και υποειδικότητες μέχρι και δώδεκα μηνών. Σε περίπτωση που οι σπουδές χρειάζονται μεγαλύτερη διάρκεια, κάθε ενδιαφερόμενος θα αναλάβει τα έξοδά του. Τόσο για τις υποτροφίες που χορηγεί το Ελληνικό Κράτος, όσο και για τις υποτροφίες που χορηγεί το Μεξικανικό Κράτος η επιλογή των υποψηφίων, θα γίνει από τις αντίστοιχες αρχές της κάθε χώρας με την συμμετοχή της Πρεσβείας της χώρας υποδοχής. Η τελική απόφαση ανήκει στην χώρα που χορηγεί την υποτροφία. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. Ανταλλαγές Επιστημόνων-Ειδικών α) Έξοδα ταξιδίου Η χώρα αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδίου , β) Έξοδα παραμονής Το Ελληνικό Κράτος θα χορηγήσει ημερήσια αποζημίωση δρχ. 22.000 (είκοσι δύο χιλιάδες) για αντιμετώπιση εξόδων παραμονής (έξοδα ξενοδοχείου και λοιπά έξοδα).Θα καλύψει επίσης έξοδα μετακίνησης μέσα στην Ελλάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, καθώς επίσης και έξοδα επίσκεψης σε αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους μίας ή δύο ημερών. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, θα καλυφθεί και ιατρική περίθαλψη. Στην περίπτωση του Μεξικανικού Κράτους, το ίδρυμα υποδοχής θα καλύψει στους Έλληνες ειδικούς τα έξοδα παραμονής τους, διατροφή και άλλα έξοδα, συμπεριλαμβάνοντας και τις μετακινήσεις εντός της χώρας, εάν αυτό το απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών, καθώς επίσης και ιατρική κάλυψη σε περίπτωση ανάγκης. Το Μεξικανικό Κράτος, μόλις γίνει η ανάλογη αποδοχή, θα γνωστοποιήσει το ημερήσιο ποσό που θα πρέπει να καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Β. Ανταλλαγές Υποτρόφων α) Έξοδα ταξιδίου Τα έξοδα ταξιδίου των Ελλήνων και Μεξικανών υποτρόφων θα καταβάλλονται από τους ίδιους. β) Το Ελληνικό Κράτος θα προσφέρει στους Μεξικάνους υποτρόφους : - μηνιαίο ποσό 100.000 δρχ. στους μεταπτυχιακούς υποτρόφους και ερευνητές, - εφάπαξ ποσό 20.000 δρχ. για κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης στην Αθήνα και 30.000 δρχ. εκτός Αθηνών , - ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, - έξοδα εγγραφής και φοίτησης όπου απαιτούνται, - έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ. γ) Το Μεξικανικό Κράτος θα προσφέρει στους Έλληνες υποτρόφους, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών: - εγγραφή και φοίτηση για υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών, διδακτορικού ή ειδικότητας, μόνον σε περίπτωση που η πληρωμή τους απαιτείται από το ίδρυμα υποδοχής, - μηνιαίο ποσό για έξοδα παραμονής, το αντίστοιχο 3,5 βασικών μισθών για Μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδικότητα και 5 βασικών μισθών για διδακτορικό, διδακτορικές έρευνες ή ειδικότητες η ιατρικές υποειδικότητες. Το μηνιαίο ποσό θα διαφοροποιείται σύμφωνα με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και με το αναφερόμενο στην Ετήσια Ανακοίνωση, - εφάπαξ ποσό για έξοδα εγκατάστασης, ισότιμο με ένα μηνιαίο ποσό, - ιατρική περίθαλψη στο Μεξικανικό Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης, - έξοδα μετακίνησης για υποτρόφους που πραγματοποιούν σπουδές εκτός Πόλεως Μεξικού , για μία μόνον φορά, δ) Οι υπότροφοι για τα θερινά σεμινάρια, που προσφέρει το Ελληνικό Κράτος, θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδίου τους. Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές του θερινού σεμιναρίου. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α. Ανταλλαγές προσώπων Οι υποψήφιοι για ανταλλαγή στα πλαίσια του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από την αποστέλλουσα πλευρά η οποία θα ειδοποιεί, περί των υποψηφίων, την υποδεχόμενη πλευρά τρεις (3) μήνες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η χώρα αποστολής θα εφοδιάζει επίσης τη χώρα υποδοχής με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, όπως επίσης και για το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας κατά το διάστημα παραμονής, καθώς και για κάθε άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο: όνομα των επισκεπτών, αριθμό διαβατηρίου, βιογραφικό σημείωμα, γνώση γλωσσών, σκοπός ταξιδιού, πρόγραμμα σπουδών ή επίσκεψης, διάρκεια παραμονής, ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, θέματα πιθανών διαλέξεων, προγράμματα παρουσιάσεων και όποιο άλλο στοιχείο θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο. Η χώρα υποδοχής θα ειδοποιεί την χώρα αποστολής για τη συγκατάθεσή της τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Με τη λήψη της συγκατάθεσης της χώρας υποδοχής, η αποστέλλουσα χώρα θα της γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης του υπό ανταλλαγή προσώπου τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται μέσα στα πλαίσια αυτού του Προγράμματος στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική ή τη Γαλλική γλώσσα. Β. Ανταλλαγή Εκθέσεων Η χώρα αποστολής θα ενημερώνει τη χώρα υποδοχής τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν για τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης. Για την καλύτερη διοργάνωση της έκθεσης η χώρα αποστολής θα παρέχει στη χώρα υποδοχής τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες σχετικές με την έκθεση όπως και το απαραίτητο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου (πρόλογο, κατάλογο εκθεμάτων, φωτογραφίες, αφίσες κ.λ.π.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τα εγκαίνια της έκθεσης. Τα εκθέματα θα φθάσουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α. Ανταλλαγές προσώπων α) Η χώρα αποστολής θα καλύψει τα έξοδα ταξιδίου προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. β) Η Ελληνική πλευρά θα καταβάλει: -22.000 δρχ. ημερησίως που θα καλύπτουν τα έξοδα ξενοδοχείου και διατροφής -εφάπαξ αποζημίωση 30.000δρχ. για έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας -έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ανάγκης γ) Η μεξικανική πλευρά θα καταβάλει: - έξοδα παραμονής, διατροφής και κίνησης - έξοδα ταξιδιού εντός της χώρας σε περίπτωση ανάγκης για την πραγματοποίηση του προγράμματος Τα έξοδα αυτά θα καθορισθούν εφ όσον δοθεί η έγκριση της ανταλλαγής Β. Ανταλλαγή Εκθέσεων α) Η χώρα αποστολής θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των εκθεμάτων προς και από το χώρο εκθέσεως της χώρας υποδοχής. Ο τρόπος κάλυψης των εξόδων μεταφοράς των εκθεμάτων στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής, σε περίπτωση που η έκθεση οργανώνεται σε περισσότερες από μία πόλεις, θα ρυθμίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ των αρμοδίων φορέων των δύο χωρών. β) Η χώρα υποδοχής θα αναλαμβάνει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής βοήθειας (διευκολύνσεις συσκευασίας, φωτισμός, ακουστικά μέσα) και της εκτύπωσης υλικού (πόστερς, κατάλογοι και προσκλήσεις). Η χώρα υποδοχής θα εξασφαλίσει επίσης διαφήμιση της έκθεσης. γ) Η χώρα αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα ασφάλισης των εκθεμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της παρουσίασής τους. Σε περίπτωση φθορών η χώρα υποδοχής θα παρέχει στην αποστέλλουσα, δωρεάν, πλήρη στοιχεία αναφερόμενα στις αιτίες που προκάλεσαν τη φθορά προκειμένου να διευκολύνει τη χώρα αποστολής στη διεκδίκηση αποζημίωσης από την Ασφαλιστική Εταιρεία. Η χώρα υποδοχής δεν έχει δικαίωμα ν ασχοληθεί με την αποκατάσταση των εκθεμάτων στην αρχική τους μορφή, σε περίπτωση που αυτά υποστούν ζημίες, χωρίς τη συγκατάθεση της χώρας αποστολής. δ) Τα έξοδα διαμονής ενός επιτρόπου καθώς και οποιουδήποτε άλλου προσώπου το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την εγκατάσταση και τη διάλυση της έκθεσης θα βαρύνουν τη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους που προβλέπονται σ αυτό το Πρόγραμμα. Τα Μέρη θα συμφωνήσουν για τον αριθμό και την διάρκεια παραμονής των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση. ε) Οι οικονομικοί και τεχνικοί όροι ανταλλαγής αρχαιολογικών εκθέσεων ή εκθέσεων υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου θα προσδιορίζονται δι εγγράφου ειδικής συμφωνίας μεταξύ των αρμοδίων φορέων των δύο χωρών.
 • 1 της Συμφωνίας εκπαιδευτικής και μορφωτικής συνεργασίας Ελλάδος - Μεξικού που υπεγράφη στο Μεξικό στις 29.7.1982 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 1492/1984 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 177 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 14 Νοεμβρίου 1984.
 • της υπό έγκριση τελικής Πράξης της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας Ελλάδος - Μεξικού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1492 1984
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία