Έγκριση Πρωτοκόλλου της 21ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 14.11.1997.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 21ης Συνάντησης, της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14.11.1997, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος - Γαλλίας, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1960 και κυρώθηκε με το υπ αριθμ. 4389/1964 Νομοθ. Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 191 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α της 2 Νοεμβρίου 1964 και συγκεκριμένα της διατάξεως του άρθρου 3 αυτής δια της οποίας συνιστάται Ελληνο - Γαλλική Επιτροπή τεχνικής, επιστημονικής συνεργασίας.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1964/4389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4389 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία