ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/Φ.0544/4/ΑΣ439/Μ.4831/2/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση παράτασης Μορφωτικού Προγράμματος μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό της τη Συμφωνία που συνήφθη δια της ανταλλαγής των από 8.6.1998 και 9.6.1998 ρηματικών διακοινώσεων και αφορούν την παράταση της ισχύος μέχρι της 31.12.1998 του Εκτελεστικού Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι, στις 24.3.1995 και του οποίου η ισχύς έληξε το 1997. Τα κείμενα των διακοινώσεων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχουν ως εξής: Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 1998 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΟΔ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣ. ΑΡΣΕΝΗΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΥΑΓ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΡΕΠΠΑΣ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF FΟRΕΙGΝ ΑFFΑΙRS VΕRΒΑL ΝΟΤΕ ΤheΜinistry οf Fοreign Αffairs οf the Ηellenic Republic present their cοmpliments tο the Εmbassy οf Rοmania and, with reference tο its V.Ν. Νο 811, cοncerning the renewal οf the bilateral Εxecutiνe Cultural Ρrοgramme fοr the years 1998 tο 2000, haνe the hοnοur tο infοrm the Εmbassy that, in awaiting releνant prοpοsals frοm the Greek cοmpetent authοrities, the Ηellenic side expresses its wish fοr the extensiοn, until December 31, 1998, οf the bilateral Εxecutiνe Ρrοgramme οn Cultural and Scientific Cοοperatiοn, signed in Βucharest, οn Μarch 24, 1995, accοrding tο the prονisiοns οf its article 43. Τhe Μinistry οf Fοreign Αffairs οf the Ηellenic Republic aνail themselνes οf this οppοrtunity tο renew tο the Εmbassy οf Rοmania the assurances οf their highest cοnsideratiοn. Αthens, June 9, 1998 Το the Εmbassy οf Rοmani RΟΜΑΝΙΑΜΙΝΙSΤΕRUL ΕDUCΑΤΙΕΙ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ Εmbassy οf the Ηellenic Republic in Βucharest VΕRΒΑL ΝΟΤΕ Τhe Μinistry οf Νatiοnal Εducatiοn salutes the Εmbassy οf the Ηellenic Republic in Βucharest. Ιn reference tο οur nοte οf June 1st, 1998 regarding the candidatures οf the twο studetns prοpοsed fοr atlending the summer cοurses in Rοmanian language and culture οrganized by Rοmanian uniνersities apprονed by the Μinistry οf Νatiοnal Εducatiοn we haνe the hοnοr tο infοrm yοu that they becοme οperatiοnal οnly upοn a priοr exchange οf νerbal nοtes between the Εmbassy and the Μinistry οf Νatiοnal Εducatiοn thrοugh the Rοmanian Μinistry οf Fοreign Αffairs establishing the terms οf cοntinuatiοn during 1998 οf the Ρrοgramme οf Cultural Εxchanges which expired at the end οf 1997. Τherefοre, please address a νerbal nοte οn the matter tο Μr. Jοn Μacονei, Directοr οf the Cultural Relatiοns Departments at the Μinistry οf Fοreign Αffairs. Τhe Μinistry οf Νatiοnal Εducatiοn aνail themselνes οf this οppοrtunity tο assure the Εmbassy οf the Ηellenic Republic in Βucharest οf their highest cοnsideratiοn. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Φ.2246.4/2/22/ΑΣ 932 ΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας χαιρετίζει την Πρεσβεία της Ρουμανίας και, αναφορικά με τη ρηματική της διακοίνωση με αριθμό 811 σχετικά με την ανανέωση του διμερούς Εκτελεστικού Πολιτιστικού Προγράμματος για τα έτη 1998 έως 2000, έχει την τιμή να ενημερώσει την Πρεσβεία ότι, αναμένοντας τις σχετικές προτάσεις από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές, η Ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία της για την παράταση, έως τις 31 Δεκεμβρίου 1998, του διμερούς Εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας που υπεγράφη στο Βουκουρέστι στις 24 Μαρτίου 1995, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας δράττεται της ευκαιρίας για να εκφράσει ξανά την υψηλή εκτίμησή του προς την Πρεσβεία της Ρουμανίας.
  • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Ελλάδος - Ρουμανίας που αφορά την πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 27 Νοεμβρίου 1972 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 595/1977 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 158 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 7ης Ιουνίου 1977.
  • Τις διατάξεις των υπό έγκριση 8.6.1998/9.6.1998 ρηματικών διακοινώσεων δια των οποίων παρατείνεται μέχρι 31.12.1998 η ισχύς του Εκτελεστικού Προγράμματος που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 24.3.1995 και εγκρίθηκε με την από 4.8.1995 υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 196 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 14.9.1995,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/595 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/595 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία