ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/Φ.0546/1/ΑΣ723/Μ.4898

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρωπίνου Όντος έναντι των εφαρμογών της Βιολογίας και της ιατρικής (Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιο-ιατρική) απαγορεύουν την Κλωνοποίηση των Ανθρώπινων Όντων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κάθε παρέμβαση που έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός ανθρώπινου όντος που είναι γενετικώς όμοιο με ένα άλλο ανθρώπινο ον, ζωντανό ή νεκρό, απαγορεύεται
2.  
  Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ο όρος ανθρώπινο ον γενετικώς όμοιο με ένα άλλο ανθρώπινο ον, σημαίνει ένα ανθρώπινο ον που μοιράζεται με ένα άλλο το ίδιο σύνολο γονιδίων του πυρήνα
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Πρωτοκόλλου δεν μειώνεται από το Άρθρο 26 § 1 της Συμβάσεως
Άρθρο 3
1.  
  Μεταξύ των Συμβαλλομένων, οι διατάξεις των Άρθρων 1 και 2 του παρόντος πρωτοκόλλου θα θεωρούνται ως πρόσθετα άρθρα της Συμβάσεως, όλες δε οι διατάξεις της Συμβάσεως θα ισχύουν αναλόγως
Άρθρο 4
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο θα είναι ανοικτό προς υπογραφή από τα υπογράφοντα μέλη της Συμβάσεως. Υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Ένα υπογράφον μέρος δεν μπορεί να επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει το παρόν Πρωτόκολλο, παρά μόνον εάν προηγουμένως ή ταυτοχρόνώς επικυρώσει, αποδεχθεί ή εγκρίνει την Σύμβαση. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή εγκρίσεως θα κατατεθούν στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 5
1.  
  Το παρόν Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την εκπνοή τρίμηνης περιόδου μετά την ημερομηνία που πέντε Κράτη, περιλαμβανομένων τουλάχιστον τεσσάρων κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης, θα έχουν εκφράσει την συναίνεσή τους να δεσμεύονται από το Πρωτόκολλο σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 4
2.  
  Προκειμένου περί υπογράφοντος μέλους που θα εκφράσει μεταγενέστερα την συναίνεσή του να δεσμεύεται από το Πρωτόκολλο, το Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την εκπνοή τρίμηνης περιόδου μετά την ημερομηνία καταθέσεως του εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής ή εγκρίσεως
Άρθρο 6
1.  
  Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου, κάθε κρά-τος που έχει προσχωρήσει στην Σύμβαση μπορεί να προσχωρήσει και το παρόν Πρωτόκολλο
2.  
  Η προσχώρηση θα γίνεται με την κατάθεση στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης ενός εγγράφου προσχώρησης το οποίο θα τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την εκπνοή τρίμηνης περιόδου μετά την ημερομηνία καταθέσεώς του
Άρθρο 7
1.  
  Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκηρύξει το παρόν Πρωτόκολλο με ειδοποίησή του που θα απευθύνεται στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης
2.  
  Η αποκήρυξη θα τίθεται σε ισχύ την πρώτη ημέρα του μηνός που ακολουθεί την εκπνοή τρίμηνης περιόδου μετά την ημερομηνία παραλαβής της εν λόγω ειδοποιήσεως από τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης
Άρθρο 8
1.  
  Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα ειδοποιεί τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, κάθε υπογράφον μέλος, κάθε συμβαλλόμενο μέλος και κάθε άλλο κράτος που έχει προσκληθεί να προσχωρήσει στην Σύμβαση, σχετικά με: α. κάθε υπογραφή, β. κάθε κατάθεση εγγράφου επικυρώσεως, αποδοχής, εγκρίσεως ή προσχωρήσεως, γ. κάθε ημερομηνία θέσεως σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου σύμφωνα με τα Άρθρα 5 και 6, δ. κάθε άλλη πράξη, ειδοποίηση ή επικοινωνία που αφορά το παρόν Πρωτόκολλο. Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες, δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο, υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο. Εγένετο στο Παρίσι σήμερα 12 Ιανουαρίου 1998, στην Αγγλική και την Γαλλική, αμφοτέρων των κειμένων όντων εξ ίσου αυθεντικών, σε ένα αντίτυπο, το οποίο θα κατατεθεί στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης θα διαβιβάσει επικυρωμένα αντίγραφα σε κάθε κράτος μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στα κράτη μη μέλη που έλαβαν μέρος στην προετοιμασία αυτού του Πρωτοκόλλου, σε κάθε κράτος που προσεκλήθη να προσχωρήσει στην Σύμβαση και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αλβανίας Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου της Ανδόρας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου του Βελγίου Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κύπρου Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τσεχίας Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Δανίας Ρeter DΥVΙG Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Εσθονίας Κarin JΑΑΝΙ Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Φιλανδίας Αntti ΗΥΝΝΙΝΕΝ Για την Κυβέρνηση της Γαλλικής Δημοκρατίας Εlisabeth GUΙGΟU Ρierre ΜΟSCΟVΙCΙ Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας Jean Ν. ΒΟUCΑΟURΙS Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας Για την Κυβέρνηση της Ισλανδικής Δημοκρατίας Sνeinn ΒJΟRΝSSΟΝ Για την Κυβέρνηση της Ιρλανδίας Για την Κυβέρνηση της Ιταλικής Δημοκρατίας Sergiο VΕΝΤΟ Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λετονίας Sandra ΚΑLΝΙΕΤΕ Για την Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας Για την Κυβέρνηση του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Αrlette CΟΝΖΕΜΙUS-ΡΑCCΟUD Για την Κυβέρνηση της Μάλτας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Ιuliana GΟRΕΑ-CΟSΤΙΝ Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου των Κάτω Χωρών Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας Κnut ΡΑUS Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πολωνίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας Αlνarο Μanuel SΟΑRΕS GUΕRRΑ Για την Κυβέρνηση της Ρουμανίας Sabin ΡΟΡ Για την Κυβέρνηση της Ομοσπονδίας της Ρωσίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Guidο CΕCCΟLΙ Για την Κυβέρνηση της Σλοβακικής Δημοκρατίας Για την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας Μagdalena ΤΟVΟRΝΙΚ Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Ισπανίας Guillermο ΚΙRΚΡΑΤRΙCΚ Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Σουηδίας Ηakan WΙLΚΕΝS Για την Κυβέρνηση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας Για την Κυβέρνηση της Τουρκικής Δημοκρατίας Riza ΤURΜΕΝ Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας Για την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Για την Κυβέρνηση της Αυστραλίας Για την Κυβέρνηση του Καναδά Για την Αγία Έδρα Για την Κυβέρνηση της Ιαπωνίας Για την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο του μόνου πρωτοτύπου εγγράφου, στην Αγγλική και Γαλλική, που είναι κατατεθειμένο στα αρχεία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στρασβούργο, 18 Φεβρουαρίου 1998 Ο Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης Guy DΕ VΕL υπογραφή και σφραγίδα.
 • Του άρθρου 31 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρωπίνου Όντος έναντι των εφαρμογών της Βιολογίας και της Ιατρικής (Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοιατρική), που υπογράφτηκε και από την Ελλάδα στο Ονiedο της Ισπανίας στις 4.4.1997, κυρώθηκε με το Ν. 2619/98 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 132/Α΄/19.6.98, με το οποίο ορίζεται ότι επιτρέπεται στις υπογράφουσες την παρούσα Σύμβαση Χώρες να συνάπτουν Πρωτόκολλα που θα συγκεκριμενοποιούν τις αρχές της.
 • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,