ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/05.05.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-05-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-05-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 3/22.4.98 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Επιτόκια αποδοχής καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 12 του Ν. 2548/1997: «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος». β) Την ΠΔ/ΤΕ 2407/26.3.1997, παράγρ. 3, γ) Την ΠΔ/ΤΕ 2414/24.7.1997, όπως ισχύει (τελευταία σχετ. ΠΔ/ΤΕ 2423/7.10.97). δ) Τις τρέχουσες συνθήκες στην αγορά χρήματος, ε) Την ανάγκη περιορισμού των πληθωριστικών πιέσεων, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕνα τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2414/14.8.97, όπως ισχύει και να καθορίσει από 23 Απριλίου 1998 τα επιτόκια των καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2407/26.3.97, ως εξής: (α) Του πρώτου, βασικού, κλιμακίου κατάθεσης σε 11,50% ετησίως (β) Του δεύτερου κλιμακίου κατάθεσης σε 9,75% ετησίως. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Π. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ Β. ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΟΣ Ν. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-05-05
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/96
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία