ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/09.03.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Περί εφαρμογής των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2053/92 και 2228/93 κατά τον υπολογισμό του αρχικού κεφαλαίου των συνεταιριστικών τραπεζών. (Συνεδρίαση 607/26.1.98, θέμα 20) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 2του Ν. 2076/92 σχετικά με τους ορισμούς των ιδίων κεφαλαίων και του αρχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων. β) Την ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92, όπως ισχύει σχετικά με τον καθορισμό των στοιχείων για τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα τους στην Ελλάδα. γ) Την ΠΔ/ΤΕ 2228/30.6.93 με την οποία συμπληρώθηκε η πιο πάνω Πράξη και καθορίστηκαν τα συμπληρωματικά στοιχεία που η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να αφαιρεί από το αθροισμάτων στοιχείων που προσδιορίζουν τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων. δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει (τελευτ. τροπ. ΠΔ/ΤΕ 2420/97) σχετικά με τον καθορισμό του πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/86 και του ελαχίστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση και λειτουργία τους, διευκρινίζει: Ότι οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2053/92, όπως ισχύει, καθώς και οι ειδικότερες σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2228/93 εφαρμόζονται και για τον υπολογισμό του ελαχίστου αρχικού κεφαλαίου, το οποίο, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2258/ 93, όπως ισχύει, (τελ. σχετική ΠΔ/ΤΕ 2420/97), απαιτείται για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/86. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-03-09
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/42
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία