ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/12.08.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Συμβουλίου Νομ/κής Πολιτικής Αριθμ. 6/31.7.98 (Άρθρο 12του Ν. 25489/97) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 που αφορά τη χρηματοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει τις διατάξεις των παράγρ. Β1 και Β2 του Κεφ. ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 που αφορούν το συνολικό όριο χρηματοδότης και την κατανομή του, ως ακολούθως: 1.Το συνολικό όριο χρηματοδότησης από την Τράπεζα της Ελλάδας των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου και η κατανομή του καθορίζεται ως εξής: 1)Ποσό δρχ. 200 δισεκ. κατανέμεται στα πιστωτικά ιδρύματα με βάση τα κριτήρια που ισχύουν για τον προσδιορισμό του ορίου του πρώτου, βασικού κλιμακίου καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με την παράγρ. 2(α) της ΠΔ/ΤΕ 2407/26.3.97. Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ως άνω κριτηρίου προσαυξάνεται κατά δρχ. 300 εκατ. κατά πιστωτικό ίδρυμα. 2)Στην περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα έχει ορισθεί ως Βασικός Διαπραγματευτής στην αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό που προκύπτει από την ως άνω κατανομή προσαυξάνεται κατά δρχ. 10 δισεκατομμύρια ανά πιστωτικό ίδρυμα. 2.Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών της Τράπεζας της Ελλάδος να καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας και να γνωστοποιεί στα πιστωτικά ιδρύματα το ανώτατο κατά περίπτωση όριο χρηματοδότησης έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει σύμφωνα με την παρούσα Πράξη. 3.Οι διατάξεις της παρούσας Πράξης ισχύουν από 5 Αυγούστου 1998. 4.Από την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργούνται: 1)η ΠΔ/ΤΕ 2186/24.3.93. 2)οι διατάξεις των παράγρ. Γ1 (α εδάφιο) και Γ2του Κεφ. ΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Π. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΔΡΟΥΚΟΠΟΛΟΣ Α. ΜΑΝΤΑΒΙΝΟΣ Ν. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
  • τα άρθρα 7 και 12 του Ν. 2548/97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος».
  • τις ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 και 2186/24.3.93,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2407/26.3.97, σχετικά με τις καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
  • τη σκοπιμότητα προσαρμογής του πλαισίου χρηματοδότησης των πιστωτικών ιδρυμάτων από την Τράπεζα της Ελλάδος προς τις νέες συνθήκες στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων καθώς και προς την αντίστοιχη πιστωτική διευκόλυνση που προβλέπεται να προσφέρει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεαών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2185 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2185 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2186 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2186 1993
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1997/2407 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2407 1997
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία