ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/14.09.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). (Συνεδρίαση 6/31.7.98, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την ίδρυση από την Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα Γραφείου Αντιπροσωπείας στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) Το Γραφείο Αντιπροσωπείας δεν επιτρέπεται να ασκεί τραπεζικές εργασίες οποιασδήποτε μορφής. β) Η Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα θα κοινοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την έγκριση των εποπτικών αρχών των ΗΠΑ για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας. γ) Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου, η Ευρωπαϊκή Λαϊκή Τράπεζα θα την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή ταχυδρομική διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του, καθώς και την ταυτότητα των προσώπων που θα είναι υπαύθυνα για τη λειτουργία του. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Το από 15.7.98 (ΑΠ 19390) έγγραφο της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας,
  • το άρθρο 12 παράγρ. 1, του Ν. 2076/92 περί εγκατάστασης Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες,
  • την από 16.7.98 (ΑΠ 19403) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία