ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/1/20.02.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-02-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-02-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Πράξη Διοικητή αριθ. 2430/12.2.98 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (απόφ. ΥΠ 202/1/30.8.56). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.1)Η μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλεται μέχρι σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω αποφάσεων της ΥΠ 202/1/56 και 510/1/59, θα υποβάλλεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο Υπόδειγμα Νο3, τα Παραρτήματα 1 έως και 8 καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωση τους που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. 2)Ειδικότερα: 3)Τα Παραρτήματα: 1, 2, 3 και 4, θα αποστέλλονται με στοιχεία του τέλους του μήνα στον οποίο αναφέρονται. 1) Τα Παραρτήματα: 5, 6 και 7, θα αποστέλλονται με στοιχεία του τέλους κάθε ημερολογιακού τριμήνου, και ιιι) Το Παράρτημα 8, θα αποστέλλεται με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους στο οποίο αναφέρονται. 2.Η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα αντίστοιχα Παραρτήματα (1, 2, 3 και 4) θα πρέπει να υποβάλλεται στη Δ/νση Οικονομικών Μελετών - Τομέας Νομίσματος και Πίστης - Τμήμα Στατιστικής Νομισματικών και Πιστωτικών Μεγεθών εντός των δέκα (10) πρώτων εργάσιμων ημερών του αμέσως επόμενου μήνα από την ημερομηνία στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, ενώ τα Παραρτήματα 5, 6 και 7 εντός των είκοσι (20) πρώτων εργάσιμων ημερών του αμέσως επόμενου μήνα από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. Το Παράρτημα 8 υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη δημοσίευση του ισολογισμού. Διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο κατάρτισης και μέχρι τη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού δεν δικαιολογείται η μη τήρηση των ως άνω προθεσμιών υποβολής των αντίστοιχων στοιχείων. 3.1)Η πρώτη υποβολή των στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, θα πραγματοποιηθεί με στοιχεία 31.3.98. 2)Από την ίδια ως άνω ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις των αποφάσεων της ΥΠ 202/1 /30.8.56 και 510/1/ 19.1.59. 4.Σε περίπτωση ελλειπούς ή εκπρόθεσμης υποβολής εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων των ως άνω στοιχείων επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται στην παραγρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2548/97 και στην απόφ. ΕΝΠΘ 595/2/27.6.97. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» Η μηνιαία λογιστική κατάσταση υποβάλλεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ), όπως αυτά ορίζονται με το Ν. 2076/92, που λειτουργούν στην Ελλάδα και αφορά τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Για τους ορισμούς κι το περιεχόμενο των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Π Δ. 384/1992 για το «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών» καθώς και του Π.Δ. 367/1994 που προσαρμόζει τον Ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/ 635/ΕΟΚ και μερικώς προς τις διατάξεις της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Σημειώνεται ότι για τα ελληνικά ΠΙ, τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς του κεντρικού καταστήματος και εκείνων μόνο των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εντός της Ελλάδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή ενοποίηση με τους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, θα ενοποιούνται μόνο οι δοσοληψίες μεταξύ των υποκαταστημάτων της ίδιας αλλοδαπής τράπεζας που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, ενώ οι δοσοληψίες με το κεντρικό κατάστημα και τα λοιπά υποκαταστήματα που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν θα ενοποιούνται. Οι στήλες Β και Γ της λογιστικής κατάστασης αναφέρονται στη διάκριση «εσωτερικό - εξωτερικό» και αποτελούν μερική ανάλυση της βασικής στήλης Α. Οι δε (οριζόντιες) σειρές αναφέρονται στις επί μέρους κατηγορίες λογαριασμών του ενεργητικού, παθητικού και τάξεως. Η στήλη «εσωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με κατοίκους της Ελλάδος. Οι έννοιες του κατοίκου και μη κατοίκου έχουν στατιστικό και μόνο περιεχόμενο και για λόγους ομοιογένειας και συγκρισιμότητας σε διεθνές επίπεδο υιοθετούνται οι ορισμοί που προτείνονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (SΝΑ 1993, παραγρ. 14Β), Συγκεκριμένα: Κάτοικος εσωτερικού είναι1 1.Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικεί ή προτίθεται να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα. 2.Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Ελλάδα. Ειδικότερα: Στα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού περιλαμβάνονται τα ΠΙ των οποίων η καταστατική έδρα είναι στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα τους στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν λογιστική αυτοτέλεια. Η στήλη «εξωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με μη κατοίκους Ελλάδος, με περαιτέρω διάκριση σε συναλλαγές με κατοίκους υπολοίπων κρατών - μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και κατοίκους τρίτων χωρών. Στη στήλη «λοιπές χώρες ΕΕ» αθροίζονται οι συναλλαγές με κατοίκους των λοιπών κρατών - μελών της ΕΕ. Ο ορισμός του κατοίκου εξωτερικού είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο ορισμό του κατοίκου εσωτερικού. Σημειώνεται ότι οι δοσοληψίες των ελληνικών ΠΙ με τα υποκαταστήματα τους στο εξωτερικό, όπως και οι δοσοληψίες των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών ΠΙ με το κεντρικό κατάστημα ή άλλα υποκαταστήματα του ιδίου ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, περιλαμβάνονται στη στήλη «εξωτερικό». Η ταξινόμηση κατά τομείς αφορά το βασικό διαχωρισμό «πιστωτικά ιδρύματα» και «μη πιστωτικά ιδρύματα», που περαιτέρω αναλύεται σε ιδιωτικό τομέα, δημόσιες επιχειρήσεις και γενική κυβέρνηση (ευρύτερο κυβερνητικό τομέα). Λοιπά (πλην ΠΙ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται με το Νόμο 2076/92, τα ιδρύματα που ασκούν παραπλήσιες δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χωρίς τα ίδια να εκτελούν χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση (π.χ. οι χρηματιστηριακές εταιρείες) καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Η συμπληρωματική ανάλυση του ιδιωτικού τομέα σε ιδιώτες, ιδιωτικές επιχειρήσεις, λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και αυτή της γενικής κυβέρνησης σε κεντρική διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση και λοιπούς δημόσιους οργανισμούς, απαιτείται μόνο για τις συναλλαγές εσωτερικού και λοιπών χωρών - μελών της ΕΕ. Για την ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ με κατοίκους Ελλάδος σε τομείς και κλάδους δραστηριότητας λαμβάνονται υπόψη οι ΠΔ/ΤΕ 1332/19.7.88 και 1675/ 28.2.90. Η ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ με μη κατοίκους Ελλάδος στις επιμέρους κατηγορίες θα γίνεται με βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης του ΠΙ. Α) Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναλύονται και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες λογαριασμών σύμφωνα με το υπόδειγμα της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης. Σε παρένθεση αναφέρονται οι κωδικοί των αντίστοιχων λογαριασμών του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 384/1992). Τα στοιχεία σε συνάλλαγμα περιλαμβάνουν το σύνολο των ξένων νομισμάτων και αποτιμώνται σε εκατομμύρια δραχμές με βάση την ισοτιμία (μέση τιμή fixing) του κάθε ξένου νομίσματος με τη δραχμή που ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των χρεωγράφων σταθερής και μεταβλητής απόδοσης καθώς και των λογαριασμών τάξεως γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ αριθμ. 2291/ 21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην κατηγορία 3 του ενεργητικού «απαιτήσεις κατά λοιπών ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια και καταθέσεις έναντι των ιδίων καταστημάτων του ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 του παθητικού «υποχρεώσεις προς λοιπά ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από δάνεια και καταθέσεις προς τα ίδια καταστήματα του εξωτερικού. Στα «λοιπά στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του παθητικού. Ομοίως, στα «λοιπά στοιχεία παθητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του παθητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του ενεργητικού. Β) Εκτός ισολογισμού στοιχεία Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία αναλύονται σε ιδιαίτερη κατάσταση (Παράρτημα 1) που υποβάλλεται μαζί με τη λογιστική κατάσταση. Το περιεχόμενο των κατηγοριών 2, 3, 4, 5 και 6 έχει προσδιοριστεί στην υπ αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κατηγορία 7 «υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης με δικαίωμα του εκδοχέα» περιλαμβάνει μόνο τις συμβάσεις repοs κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 117 του Π.Δ. 367/94. Η κατηγορία 8 «υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις και πιστωτικά όρια» περιλαμβάνει το τμήμα των εγκεκριμένων δανείων το οποίο δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί από το ΠΙ στους δανειολήπτες, καθώς και τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα πιστωτικών ορίων που έχει εγκρίνει το ΠΙ προς τους πελάτες του. Γ) Λοιπά Παραρτήματα Τα Παραρτήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που υποβάλλονται μηνιαία και σε αυτά που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο ή ετήσια. Σημειώνεται ότι για την ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά διάρκεια λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους και όχι η εναπομένουσα διάρκεια. Π. Παραρτήματα που υποβάλλονται μηνιαία Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση, της οποίας αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα, και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: - Ανάλυση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μεταξύ των ΠΙ του εσωτερικού (Παράρτημα 2) - Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΠΙ (Παράρτημα 3) - Ανάλυση των υποχρεώσεων των ΠΙ από καταθέσεις και χρεόγραφα κατά τη διάρκεια και τομέα της οικονομίας (Παράρτημα 4) Σημειώνεται ότι στα παραρτήματα αυτά αναφέρονται σε παρένθεση οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της λογιστικής κατάστασης των οποίων ζητείται η συμπληρωματική ανάλυση. Γ2. Παραρτήματα που υποβάλλονται τριμηνιαία Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας των μηνών αυτών. Ειδικότερα, τα παραρτήματα αυτά αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: - Ανάλυση δανείων κατά διάρκεια και τομέα της οικονομίας (Παράρτημα 5) -Ανάλυση δανείων σε μη κατοίκους, χαρτοφυλακίου ξένων τίτλων και καταθέσεων από μη κατοίκους: 1)κατά χώρα και οικονομικό τομέα, και (Παράρτημα 6) 2)κατά νόμισμα (Παράρτημα 7). Τα παραρτήματα 6 και 7 παρέχουν συμπληρωματική πληροφόρηση αναγκαία για την ενοποίηση των πιστωτικών συστημάτων σε επίπεδο χωρών «εντός» και «εκτός» νομισματικής ένωσης. Σημειώνεται ότι τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να προβλέψουν και για το ενδεχόμενο να τους ζητηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος περαιτέρω ανάλυση των λογαριασμών συναλλάγματος κατά νόμισμα των χωρών της ΕΕ. Τέλος, το Παράρτημα 8 αφορά ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στο τέλος της χρήσης και υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη δημοσίευση του ισολογισμού.
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την ανάγκη πρόσθετης πληροφόρησης της Τράπεζας της Ελλάδος στο νέο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί μετά την απελευθέρωση του πιστωτικού συστήματος και των διασυνοριακών συναλλαγών και εν όψει της συμμετοχής της Τράπεζας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών,
  • Το άρθρο 9 του Ν. 2548/97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος»,
  • Τις αποφάσεις της Υ.Π. 202/1/30.8.56 και 510/1/ 19.1.59, κεφ. Α παραγρ. 6,
  • Το Π.Δ. 384/31.12.92, που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών,
  • Την απόφαση ΕΝΠΘ 595/2/27.6.97, περί επιβολής ποινών στα πιστωτικά ιδρύματα σε περιπτώσεις καθυστέρησης υποβολής εποπτικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του. Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις Τράπεζες. 1992/384 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία