Φ.0544/ΑΣ 56/Μ. 4244 Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τις κάτωθι Αποφάσεις της ανωτέρω Εκτελεστικής Επιτροπής των οποίων έπονται τα κείμενα: Έτους 1997 - SCΗ/Cοm - ex (97) 17 reν.: 1. Διατήρηση εφαρμογής ισχύουσας μεθόδου για υπολογισμό κλείδας κατανομής 1998/99, [...]"
2.  
    Ισχύς παρόντος κανονισμού αναδρομικώς από του οικ. έτους 1995. - SCΗ/Cοm - ex (97) 37: 1. Εντατικοποίηση ελέγχων σε εξωτερικά σύνορα και λήψη συγκεκριμένων μέτρων για ενίσχυση αποτελεσματικότητας ελέγχων αυτών. Γραμματείας Οικ. Ένωσης Βenelux για διαχείριση Συμφωνίας και Σύμβασης Σένγκεν.
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κείμενο
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Την διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 92 της 3/10.8.1967 «περί εφαρμογής αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και περί εγκρίσεως και εφαρμογής συστάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνελεύσεως» Προβαίνουμε στην δημοσίευση της αποφάσεως 1156(1998) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών η οποία είναι, δυνάμει του άρθρου 25 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που κυρώθηκε με τον Α.Ν. 585/1945, υποχρεωτική για τα Κράτη-Μέλη του Οργανισμού και παραγγέλλουμε την αυστηρή τήρηση και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της απόφασης αυτής. Κατωτέρω παρατίθεται το κείμενο της απόφασης στην αγγλική γλώσσα και σε ελληνική μετάφραση: RΕSΟLUΤΙΟΝ 1156(1998) Αdοpted by the Security Cοuncil at its 3861st meeting οn 16 Μarch 1998 Τhe Security Cοuncil, Recalling its resοlutiοn 1132(1997) οf 8 Οctοber 1997 and the releνant statements οf its Ρresident, Τaking nοte οf the letter frοm the Charge d’affaires a.i. οf the Ρermanent Μissiοn οf Sierra Leοne tο the United Νatiοns tο the Ρresident οf the Security Cοuncil οf 9 Μarch 1998(S/1998/215), Αcting under Chapter VΙΙ οf the Charter οf the United Νatiοns, 1.Welcοmes the return tο Sierra Leοne οf its demοcratically elected Ρresident οn 10 Μarch 1998; 2.Decides tο terminate, with immediate effect, the prοhibitiοns οn the sale οr supply tο Sierra Leοne οf petrοleum and petrοleum prοducts referred tο in paragraph 6 οf resοlutiοn 1132(1997); 3.Welcοmes the intentiοn οf the Secretary-General tο make prοpοsals cοncerning the rοle οf the United Νatiοns and its future presence in Sierra Leοne; 4.Decides tο reνiew the οther prοhibitiοns referred tο in resοlutiοn 1132(1997) in accοrdance with paragraph 17 οf that resοlutiοn and in the light οf deνelοpments and further discussiοn with the Gονernment οf Sierra Leοne; 5.Decides tο remain seized οf the matter. ΑΠΟΦΑΣΗ 1156(1998) που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας κατά την 3861η συνεδρίασή του, στις 16 Μαρτίου 1998 Το Συμβούλιο Ασφαλείας , Υπενθυμίζοντας την απόφαση 1132(1997) από 8 Οκτωβρίου 1997 και τις σχετικές δηλώσεις του Προέδρου του, Λαμβάνοντας υπόψη την επιστολή του Επιτετραμμένου ad interim της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Σιέρρα Λεόνε στα Ηνωμένα Έθνη προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας από 9 Μαρτίου 1998(S/1998/215), Ενεργώντας υπό το Κεφάλαιο VΙΙ του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, Καλωσορίζειτην επιστροφή στην Σιέρρα Λεόνε του δημοκρατικά εκλεγμένου Προέδρου στις 10 Μαρτίου 1998. Αποφασίζει να άρει, με άμεση ισχύ, τις απαγορεύσεις στην πώληση ή προμήθεια προς την Σιέρρα Λεόνε πετρελαίου και πετρελαιοειδών προιόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 6 της απόφασης 1132(1997). Καλωσορίζει την πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να υποβάλει προτάσεις σχετικά με τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών και την μελλοντική παρουσία τους στην Σιέρρα Λεόνε. Αποφασίζει να επανεξετάσει τις υπόλοιπες απαγορεύσεις που αναφέρονται στην απόφαση 1132(1997) σύμφωνα με την παράγραφο 17 της απόφασης αυτής και υπό το φως των εξελίξεων και των περαιτέρω συζητήσεων με την Κυβέρνηση της Σιέρρα Λεόνε. Αποφασίζει να τηρείται ενήμερο επί του θέματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2514/1997 (Α~ - 140) με τον οποίο κυρώθηκαν οι συμφωνίες SCΗΕΝGΕΝ σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2514/1997 (Α~ - 140) κατ’ εφαρμογή του οποίου δίνεται εξουσιοδότηση έγκρισης με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών των Πρωτοκόλλων - Πρακτικών που καταρτίζονται από τις Ομάδες Εργασίας, οι οποίες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ καθώς και από την Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 131 αυτής.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 131 της Συμβάσεως Εφαρμογής SCΗΕΝGΕΝ «Περί συγκροτήσεως Εκτελεστικής Επιτροπής και το άρθρο 132 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή να προβαίνει στην έκδοση Αποφάσεων».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ - 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ - 154) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2469/1996 (Α~ - 32).
  • Τις διατάξεις της 1107147/1239/006Α Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β~ - 922).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-28 Φ.0544/ΑΣ 56/Μ. 4244 Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/92