ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2/03.03.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-02-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης Υποκαταστήματος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Βελιγράδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Ο.Δ.Γ.). (Συνεδρίαση 607/26.1.1998, θέμα 19) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την ίδρυση από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ενός (1) υποκαταστήματος στο Βελιγράδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) Πριν από την έναρξη λειτουργίας του υποκαταστήματος θα γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα η ταυτότητα των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διεύθυνση του υποκαστήματος καθώς και το σχετικό οργανόγραμμα. β) Οιαδήποτε μελλοντική οικονομική στήριξη του υπό ίδρυση υποκαταστήματος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (εργοδοσίες, καταθέσεις, κ.λπ.) θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων στην Τράπεζα της Ελλάδος. γ) Κατά τα δύο πρώτα έτη της λειτουργίας του υποκαταστήματος τα προβλεπόμενα σχετικά στοιχεία για την παρακολούθηση των εκτός Ελλάδος εργασιών των υπηρεσιακών μονάδων θα υποβάλλονται ανά εξάμηνο. Επίσης η Τράπεζα θα ακολουθήσει τις εξειδικευμένες οδηγίες που θα της παρασχεθούν από τη Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών ως προς (ι) τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και (ιι) τον ορισμό του υπευθύνου προσώπου για την παρακολούθηση του θεσμικού πλαισίου της χώρας εγκατάστασης του υποκαταστήματος. δ) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα κοινοποιήσει στην Τράπεζα της Ελλάδος την εγκριτική απόφαση των εποπτικών αρχών της Ο.Δ.Γ. για τη λειτουργία του υποκαταστήματος, εντός δε προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη λειτουργίας του, η τράπεζα θα την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος ((Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • το από 21.10.97 (ΑΠ 18034) έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.,
  • το άρθρο 12 παράγρ. 1, του Ν. 2076/92 περί εγκατάστασης Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε τρίτες χώρες,
  • την από 19.12.97 (ΑΠ 18336) σχετική εισήγηση της Δ/νσης της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία