ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2/19.01.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-01-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-01-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-01-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
α. Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας “Τhe Chase Μanhattan Βank” με έδρα τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και β) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας των υποκαταστημάτων της ως άνω τράπεζας στην Ελλάδα. (Συνεδρίαση 605/15.12.97,θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α. Τις από 27.10.1997 και 1.12.1997 (ΑΠ 18051 και 18269 αντίστοιχα) αιτήσεις της τράπεζας “Τhe Chase Μanhattan Βank” με τις οποίες ζητεί α) την ανάκληση της άδειας λειτουργίας των υποκαταστημάτων της στην Ελλάδα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, της μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εν λόγω μονάδων της στην Τράπεζα Πειραιώς και β) την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα, οι εργασίες του οποίου θα αποβλέπουν στη στενότερη συνεργασία της τράπεζας με ελληνικές τράπεζες, επιχειρήσεις κ.λ.π. και στην εκπροσώπηση γενικά των συμφερόντων της στην Ελλάδα, β. Τα άρθρα 8 και 12 (παράγρ.3) του Ν.2076/92, γ. Την απόφαση της 603/1/28.11.1997, με την οποία παρασχέθηκε η έγκριση στην Τράπεζα Πειραιώς για την επέκταση του δικτύου της μέσω της αγοράς των δύο υποκαταστημάτων της πιο πάνω τράπεζας στην Ελλάδα, αποφάσισε τα ακόλουθα : Ι. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία στην Αθήνα Γραφείου Αντιπροσωπείας από την Τράπεζα “Τhe Chase Μanhattan Βank”, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, με τους πιο κάτω όρους 1.Οι εργασίες του Γραφείου θα αφορούν αποκλειστικά τις εξής δραστηριότητες 1)Συλλογή οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών για λογαριασμό του Κεντρικού Καταστήματος, των Υποκαταστημάτων και πελατών της τράπεζας. 2)Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ της τράπεζας και των Ελληνικών τραπεζών και επιχειρήσεων σε τομείς χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας, καθώς και σύνταξη μελετών για την προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από ελληνικούς και αλλοδαπούς οίκους. 3)Εκπροσώπηση των συμφερόντων της τράπεζας στην Ελλάδα. 2.Το Γραφείο Αντιπροσωπείας σε καμμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκεί τραπεζικές εργασίες οποιασδήποτε μορφής. 3.Οι αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του Γραφείου και για τη μισθοδοσία του προσωπικού θα καλύπτονται με συνάλλαγμα που θα εισάγεται για το σκοπό αυτό από το εξωτερικό. 4.Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασής του. ΙΙ. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της τράπεζας “Τhe Chase Μanhattan Βank”. Από την ημερομηνία αυτή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της στην Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, σύμφωνα με την απόφ. ΕΝΠΘ 603/1/28.11.97, η πιο πάνω τράπεζα επιτρέπεται να διεξάγει μόνο τις εργασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής και να εκτελεί τις τυχόν αναγκαίες πράξεις που αφορούν στην επιστροφή κεφαλαίων πελατών ή στη ρευστοποίηση στοιχείων του ενεργητικού της. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη Ο Γραμματέας (Ακριβές αντίγραφο)
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-01-19
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία