ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2/28.04.1998

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-04-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-04-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/9.4.98 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Κατάργηση των διατάξεων του Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2185/93, που αφορούν στην αναπροεξόφληση από την Τράπεζα της Ελλάδος γραμματίων και συναλλαγματικών. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ α) Το άρθρο 12 του Ν. 2548/1997 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος», β) Την ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 και ειδικότερα το Κεφ. Ι που αφορά στην κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω αναπροεξόφλησης από την Τράπεζα της Ελλάδος γραμματίων και συναλλαγματικών επιχειρήσεων, γ) Τη σκοπιμότητα περαιτέρω εναρμόνισης του πλαισίου άσκησης της νομισματικής πολιτικής προς το λειτουργικό πλαίσιο που προβλέπεται ότι θα υιοθετήσει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών, δ) Τις εξελίξεις στην τραπεζική πρακτική χορήγησης πιστώσεων που έχουν καταστήσει τον ως άνω μηχανισμό αναχρηματοδότησης ουσιαστικά ανενεργό, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής: Από 10 Απριλίου 1998 καταργούνται οι διατάξεις του Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ της ΠΔ/ΤΕ 2185/24.3.93 που αφορούν στο πλαίσιο αναπροεξόφλησης γραμματίων και συναλλαγματικών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Π. Θωμόπουλος Ν. Γκαργκάνας, Β. Δρουκόπουλος, Ν. Παλαιοκρασσάς
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-04-28
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/92
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία