ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/2/29.10.1998

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Παροχή άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στον Αστικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Ν. Δράμας «Μακεδονική Πίστη» Συν.Π.Ε. με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Δράμας» Συν.Π.Ε. (Συνεδρίαση 11/30.9.98, θέμα 13) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων Αφού έλαβε υπόψη: α)Τον Α.Ν. 1665/51 «Περί λειτουργίας και ελέγχου των τραπεζών». β) Τον Ν. 1667/86 «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις». γ) Τον Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις». δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2258/93 «Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό την μορφή πιστωτικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/86», όπως ισχύει. ε) Τα από 7.7.97 και 18.6.98 (Α.Π. 17617 και 19464) έγγραφα του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Ν. Δράμας «Μακεδονική Πίστη» Συν.Π.Ε. στ) Την από 31.8.98 (Α.Π. 19634) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφάσισε τα εξής: Παρέχεται άδεια λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος, υπό τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού του Ν. 1667/86, στον Αστικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Ν. Δράμας «Μακεδονική Πίστη» Συν.Π.Ε. με την επωνυμία «Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Δράμας Συν.Π.Ε.» και έδρα τη Δράμα, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 1.Η λειτουργία της διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει. 2.Η συνεταιριστική τράπεζα θα δραστηριοποιείται εντός του Νομού Δράμας με μία υπηρεσιακή μονάδα. Για την τυχόν επέκταση των υπηρεσιακών μονάδων της ή της δραστηριότητάς της σε επίπεδο όμορων νομών ή διοικητικής περιφέρειας απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3.Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συνεταιριστικής τράπεζας θα έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) λεπτομερείς κανονισμοί εγκεκριμένοι από το Δ.Σ., που θα αφορούν στην πολιτική πιστοδοτήσεων και στη διαχείριση χρηματοδοτήσεων σε καθυστέρηση. 4.Οι δαπάνες για την κοινωνική δραστηριότητα της συνεταιριστικής τράπεζας θα καλύπτονται από τα καθαρά κέρδη, αφού πρώτα αφαιρεθούν οι αναλογούντες φόροι και οι υποχρεωτικές κρατήσεις για αποθεματικά, με δεδομένη την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων της. 5.Η συνεταιριστική τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση της εγκατάστασής της. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα έγκριση δεν καλύπτει και την έγκριση του υποβληθέντος σχεδίου καταστατικού. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο Ο Γραμματέας Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-29
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/241
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία