ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/599

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση της ΕΝΠΘ 607/11/26.1.98 απόφ. «Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα υποκαταστήματος της κυπριακής τράπεζας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ LΤD». (Συνεδρίαση 3/23.7.98 θέμα 2). Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) την απόφαση ΕΝΠΘ 607/11/26.1.98 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστήματος της κυπριακής τράπεζας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ LΤD», β) το Κ2-7268/23.7.98 (ΑΠ 19436) έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, γ) τα από 20.7.98 και 23.7.98 (ΑΠ 19420 και 19440) έγγραφα της τράπεζας «Ελληνική Τράπεζα Λίμιτεδ», μετά του συνημμένου Πιστοποιητικού του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας υπ’ αριθμ. 6771/26.6.98, αποφάσισε να τροποποιήσει την απόφαση ΕΝΠΘ 607/11/26.1.98 και να καθορίσει ότι η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που παρασχέθηκε με την εν λόγω απόφαση αφορά υποκαταστήματα της κυπριακής τραπεζικής εταιρείας περιωρισμένης Ευθύνης που ιδρύθηκε την 29.5.1974 με έδρα τη Λευκωσία, είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εταιρειών της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 6771 και φέρει την επωνυμία «Ηellenic Βank limited (Ελληνική Τράπεζα Λίμιτεδ)». Κατά τα λοιπά η απόφαση ΕΝΠΘ 607/11/26.1.98 παραμένει αμετάβλητη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α~). Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Διορθώσεις Σφαλμάτων
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-08-06
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/187
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία