Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόκολλο της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας που υπογράφηκε στο Παρίσι στις 18.11.1998, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική και γαλλική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Της Συμφωνίας Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας Ελλάδος - Γαλλίας, η οποία υπογράφηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1960 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 4389/1964 Νομοθ. Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 191 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α~ της 2 Νοεμβρίου 1964 και συγκεκριμένα της διατάξεως του άρθρου 3 αυτής δια της οποίας συνιστάται Ελληνο - Γαλλική Επιτροπή τεχνικής, επιστημονικής συνεργασίας.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1964/4389 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4389 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία