Έγκριση εκτελεστικού Προγράμματος Πολιτιστικής και Επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τα έτη 1999, 2000, 2001 και 2002.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων πανεπιστημίων τους και άλλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους νόμους και κανονισμούς σε κάθε χώρα
Άρθρο 2
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν, ετησίως, δύο (2) μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού των πανεπιστημίων τους, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών η κάθε μια, με σκοπό την παράδοση διαλέξεων και την ανταλλαγή εμπειρίας στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
Άρθρο 3
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν, ετησίως, σε αμοιβαία βάση, τρεις (3) νέες υποτροφίες, 12 μηνών η κάθε μια, για πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές, σε οποιοδήποτε τομέα των πανεπιστημίων τους
Άρθρο 4
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν, ετησίως, σε αμοιβαία βάση, δέκα (10) μηνιαίες υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα χορηγούν, ετησίως, σε αμοιβαία βάση, τρεις (3) υποτροφίες για θερινούς κύκλους σπουδών, διοργανωμένους από τα πανεπιστήμια των δύο χωρών, στη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξετάσουν ευνοϊκά τη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων πανεπιστημιακών λεκτόρων γλώσσας, λογοτεχνίας και πολιτισμού στα πανεπιστήμιά τους. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μεταξύ των ιδρυμάτων αυτών, μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 7
1.  
  Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσκαλεί, ετησίως, τρεις (3) δασκάλους ή φοιτητές της Ελληνικής γλώσσας για να παρακολουθήσουν θερινά γλωσσικά σεμινάρια, επί τριάντα (30) μέρες
Άρθρο 8
1.  
  Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα αποστείλει, προς το Υπουργείο Παιδείας της Ρουμανίας, διδακτικό και άλλο εκπαιδευτικό υλικό, για να χρησιμοποιηθεί από εκείνους που μαθαίνουν Ελληνικά στη Ρουμανία. Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος εκφράζει την ευχή του να προχωρήσει το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος στην εισαγωγή κύκλων σπουδών Ελληνικής γλώσσας, ενοποιημένων με τα Ρουμανικά προγράμματα σπουδών, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος είναι έτοιμο να παράσχει στο Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος δασκάλους και όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό.
Άρθρο 9
1.  
  Το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα δέχεται, ετησίως, δύο (2) μέλη του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού, ειδικευμένα στην αρχαία Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, για μια περίοδο δέκα (10) ημερών το καθένα
Άρθρο 10
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, αμοιβαίων διαλεκτικών συζητήσεων στην ιστορία, τον πολιτισμό, την παιδεία και τη γλωσσολογία, καθώς επίσης και εκθέσεων βιβλίων και ιστορικών εκδόσεων
Άρθρο 11
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη διοργάνωση κύκλων σπουδών και σεμιναρίων σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που θα συμφωνηθούν. Η διάρκεια τέτοιων ενεργειών και ο αριθμός των συμμετεχόντων θα οριστούν για κάθε μεμονωμένη περίπτωση.
Άρθρο 12
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανταλλάξει τρεις (3) ειδικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του τομέα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή της διοίκησης της εκπαίδευσης, για μια περίοδο επτά (7) ημερών τον καθένα, ώστε να μελετήσουν το εκπαιδευτικό σύστημα της άλλης χώρας
Άρθρο 13
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά πολιτιστικά γεγονότα
Άρθρο 14
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν την είσοδο των φοιτητών του άλλου Συμβαλλόμενου Μέρους στα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσής τους, για να παρακολουθούν, με έξοδά τους, πανεπιστημιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τη νομοθεσία της υποδεχόμενης χώρας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ιδρύσουν μια μικτή ομάδα ειδικών, με σκοπό να εξετάσει και να δοκιμάσει να επιλύσει τα προβλήματα που αφορούν την παραμονή και τις σπουδές των φοιτητών τους στην άλλη χώρα. Η προαναφερθείσα ομάδα θα συναντάται στο Βουκουρέστι και την Αθήνα, εναλλακτικά, μετά από αίτημα.
Άρθρο 15
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν μια εντονότερη αμοιβαία πληροφόρηση και συνεργασία στον τομέα τη εκπαίδευσης, μέσω: - της αμοιβαίας δημοσίευσης άρθρων και μελετών σε εξειδικευμένα περιοδικά, - της ανταλλαγής βιβλίων, εγχειριδίων, δημοσιευμάτων, βιβλιογραφιών κτλ. - της αμοιβαίας πληροφόρησης για τις διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις που διοργανώνονται από τις αντίστοιχες χώρες, - της ανταλλαγής τεκμηρίωσης για τη δομή, το περιεχόμενο και την οργάνωση της εκπαίδευσης, καθώς και των προγραμμάτων σπουδών.
Άρθρο 16
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα δημιουργήσουν μια κοινή επιτροπή για τη μελέτη του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται η ιστορία, η γεωγραφία, η παιδεία, ο πολιτισμός και η οικονομία κάθε χώρας, στα σχολικά εγχειρίδια της άλλης χώρας. Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται από 3-4 μέλη από κάθε πλευρά και θα συναντάται στο Βουκουρέστι και την Αθήνα, εναλλακτικά, για να μελετήσει τα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στις δύο χώρες και για να υποβάλλει προτάσεις, όπως αυτό είναι πρόσφορο, σύμφωνα με το πνεύμα των αρχών της UΝΕSCΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τεκμηρίωσης για να διευκολύνουν τις αρμόδιες αρχές τους στην αναγνώριση και ισοτιμία των διπλωμάτων, βεβαιώσεων, πτυχίων και ακαδημαϊκών τίτλων που χορηγούνται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των δύο χωρών. Το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος υποδεικνύει ότι μια μικτή επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να συναντηθεί για να εξετάσει όλες τις ιδιαίτερες περιπτώσεις που αφορούν τις σπουδές σε Ρουμανικά πανεπιστήμια και διοργανώνονται σε άλλες γλώσσες, εκτός από την Ρουμανική.
Άρθρο 18
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν τη συνεργασία τους, στο πλαίσιο όλων των σχετικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ.
Άρθρο 19
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ της Ρουμανικής Ακαδημίας και της Ακαδημίας Αθηνών. Η Ρουμανική Ακαδημία υποδεικνύει την ανανέωση της σύμβασης που υπογράφηκε μεταξύ των δύο Ακαδημιών το 1993. ΙΙΙ. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 20
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχείων τους, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα και, κατά τη διάρκεια ισχύος αυτού του Προγράμματος, θα ανταλλάξουν ένα (1) αρχειοθέτη, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, με σκοπό την πληροφόρηση σε ζητήματα αρμοδιότητάς του/της
Άρθρο 21
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των κρατικών βιβλιοθηκών τους, σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε χώρα και, κατά τη διάρκεια της ισχύος αυτού του Προγράμματος, θα ανταλλάξουν ένα (1) βιβλιοθηκάριο, για μια περίοδο μέχρι δέκα (10) ημερών, με σκοπό την πληροφόρηση σε ζητήματα αρμοδιότητάς του/της. ΙV. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 22
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν για την εφαρμογή προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UΝΕSCΟ
Άρθρο 23
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα έκδοσης ενός καταλόγου του Ελληνικού πολιτισμού σε Ρουμανικά δημόσια μουσεία και του Ρουμανικού πολιτισμού σε Ελληνικά δημόσια μουσεία. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 24
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο ή τρεις (2-3) λογοτεχνικούς μεταφραστές, για να επισκεφθούν κάθε χώρα, επί μια περίοδο μέχρι επτά (7) ημερών ο καθένας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των λογοτεχνικών ενώσεων των δύο χωρών, με σκοπό να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν κοινά προγράμματα συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος (ανταλλαγή συγγραφέων, οργάνωση διασκέψεων, μεταφράσεις κτλ.).
Άρθρο 25
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν μια (1) έκθεση εθνικής κληρονομιάς ή καλών τεχνών ή παραδοσιακής τέχνης. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 26
1.  
  Το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος εκφράζει την επιθυμία του να λάβει τεχνική βοήθεια από το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος για τη δημιουργία ενός χώρου για τη διατήρηση και την αποκατάσταση του Ρωμαϊκού και Βυζαντινού Μωσαϊκού Οδοστρώματος της Κωστάντζας, καθώς επίσης και των τεμαχίων αρχαιολογικών λίθων που είναι εκτεθειμένα στην κομητεία Ντομπρούντζια, στη Ρουμανία
Άρθρο 27
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διοργανώσουν μια διμερή συνάντηση για τη νομοθεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μουσείων και συλλογών της Ρουμανίας και Ελλάδας, ένα συμπόσιο για τις Μεθόδους καταπολέμησης της παράνομης εξαγωγής της πατρογονικής κληρονομιάς και δύο επιστημονικές συναντήσεις για τα υπαίθρια μουσεία. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μέσω της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 28
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εξειδικευμένων ιδρυμάτων τους στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσεία και μνημεία), μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, ειδικής νομοθεσίας και εμπειρίας
Άρθρο 29
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναλύσουν τη δυνατότητα ίδρυσης στις δύο χώρες, με αμοιβαία συμμετοχή, χώρων αποκατάστασης Ορθοδόξων οικοδομημάτων, της ζωγραφικής Βυζαντινής παράδοσης και των αρχαίων μνημείων
Άρθρο 30
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα οργανώσουν δραστηριότητες αφιερωμένες στις λογοτεχνικές προσωπικότητες των χωρών τους. Το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος υποδεικνύει τη διοργάνωση στην Ελλάδα, κατά το έτος 2000, τέτοιων εκδηλώσεων, αφιερωμένων στην επέτειο των 150 ετών από τη γέννηση του εθνικού Ρουμάνου ποιητή Μιχάι Εμινέσκου.
Άρθρο 31
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των οργανισμών, στους τομείς της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, της όπερας κτλ
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή ομάδων ερασιτεχνών καλλιτεχνών, θεάτρων, φιλαρμονικών ορχηστρών, όπερας, σε φεστιβάλ και άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται στις δύο χώρες
Άρθρο 33
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν τρεις ή τέσσερις (3-4) προσωπικότητες στους τομείς της αρχαιολογίας, πολιτιστικής κληρονομιάς, συντήρησης, αποκατάστασης, μουσειολογίας κτλ., για μια επίσκεψη οκτώ (8) ημερών ο καθένας. V. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ.
Άρθρο 34
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή μια εβδομάδας κινηματογραφικών ταινιών. Οι λεπτομέρειες θα συμφωνηθούν μεταξύ των αρμόδιων φορέων κάθε Συμβαλλόμενου Μέρους.
Άρθρο 35
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Εθνικών τους Αρχείων Κινηματογραφικών Ταινιών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού. VΙ. ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
Άρθρο 36
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού πολιτιστικού χώρου, στον οποίο όλοι οι άνθρωποι της Ηπείρου θα πρέπει να έχουν πρόσβαση, παροτρύνοντας τις πρωτοβουλίες συνεργασίας στον τομέα των μέσων μαζικής επικοινωνίας και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων σε σχέση με την πρόοδο των σχέσεων των δύο χωρών σε διάφορους τομείς
Άρθρο 37
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις σχέσεις που ήδη υφίστανται μεταξύ των Ελληνικών και Ρουμανικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη σύναψη μιας διμερούς Σύμβασης για τη συνεργασία μεταξύ της ΕΡΤ Α.Ε. και των δημόσιων ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ιδρυμάτων στη Ρουμανία, που θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας.
Άρθρο 38
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ευνοήσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τους πρακτορείων τύπου, μέσα στα πλαίσια της σύμβασης αμοιβαίας ανταλλαγής μεταξύ Α.Π.Ε. και RΟΜΡRΕSS. VΙΙ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΤΗΤΑ.
Άρθρο 39
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν με όλα τα μέσα τη συνεργασία και τις ανταλλαγές στους τομείς της σωματικής αγωγής και του αθλητισμού. Οι προϋποθέσεις γι’ αυτές τις ανταλλαγές θα καθοριστούν απευθείας από τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα διασφαλίσουν επίσης τη διοργάνωση, υπό καλές συνθήκες, των αθλητικών συναντήσεων μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, σύμφωνα με τις συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ τους.
Άρθρο 40
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές νέων και θα υποστηρίζουν την ανταλλαγή εμπειρίας και πληροφοριών, μέσω απευθείας επαφών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Νεότητας στην Ελλάδα και του Υπουργείου Νεότητας και Αθλητισμού της Ρουμανίας. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα προωθήσουν την αμοιβαία ανταλλαγή τεκμηρίωσης για την πολιτική νεότητας στις δύο χώρες. VΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ.
Άρθρο 41
1.  
  Οι όροι αυτού του Προγράμματος δεν αποκλείουν άλλες ανταλλαγές και εκδηλώσεις, που μπορεί επίσης να συμφωνηθούν από τα Συμβαλλόμενα Μέρη, μέσω της διπλωματικής οδού
Άρθρο 42
1.  
  Το Παράρτημα που προσαρτάται εδώ και αναφέρεται στους γενικούς και οικονομικούς όρους του παρόντος Προγράμματος, αποτελεί ενιαίο τμήμα του
Άρθρο 43
1.  
  Η επόμενη σύνοδος της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Πολιτιστικής Επιτροπής θα λάβει χώρα στο Βουκουρέστι
Άρθρο 44 "Το παρόν Πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2002. Μπορεί να παραταθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2003, το αργότερο, με ανταλλαγή Ρηματικών Διακοινώσεων, αν τα Συμβαλλόμενα Μέρη δεν το ανανεώσουν έγκαιρα. Συντάχθηκε και υπογράφηκε [...]"
1.  
  Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσφέρει στους Ρουμάνους κατόχους υποτροφίας, που αναφέρονται στο
Άρθρο Άρθρο3 "και 4 του παρόντος Προγράμματος: α) ένα μηνιαίο επίδομα 130.000 δραχμών, για πανεπιστημιακούς φοιτητές και 140.000 δραχμών, για μεταπτυχιακούς φοιτητές ή ερευνητές. β) ένα εφάπαξ ποσό για δαπάνες εγκατάστασης: - 20.000 δραχμές,για άτομα που εγκαθίστα [...]"
1.  
  Άλκηστις Σουλογιάννη, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Σχέσεων - ένα μηνιαίο επίδομα δηλ. έξοδα καταλύματος σε φοιτητικούς ξενώνες, γεύματα και ένα ποσό για προσωπικά έξοδα, σύμφωνα με τους εσωτερικούς οικονομικούς κανονισμούς που ισχύουν - απαλλαγή από δίδακτρα και δαπάνες, στα κρατικά πανεπιστήμια - μετακινήσεις μέσα στη χώρα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών - δωρεάν ιατρική περίθαλψη, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης Το ποσό του μηνιαίου επιδόματος, που ορίζεται από το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το κόστος ζωής κατά τη στιγμή που χρησιμοποιείται η υποτροφία, θα ανακοινωθεί στο Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού.
 1. Θερινοί κύκλοι σπουδών.
 2. Όλα τα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές αυτών των κύκλων σπουδών στην υποδεχόμενη χώρα.
 3. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
 4. Ανταλλαγή ατόμων.
 5. Οι υποψήφιοι για τις ανταλλαγές που συνομολογούνται με το παρόν Πρόγραμμα θα ορίζονται από το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος, το οποίο θα ειδοποιεί το υποδεχόμενο μέρος γι’ αυτό το διορισμό, τρεις μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης.
 6. 1) Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού από και προς την πρωτεύουσα της φιλοξενούσας χώρας.
 7. 2) Το Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα παρέχει:
 8. Αφού ληφθεί η σύμφωνη γνώμη, το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα ανακοινώνει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον 15 μέρες πριν την αναχώρηση.
 9. 3) Το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος θα προσφέρει:
 10. •Ξενοδοχειακό κατάλυμα και ένα ημερήσιο επίδομα, σύμφωνα με τους εσωτερικούς οικονομικούς κανονισμούς, κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η δραστηριότητα. •Μετακινήσεις εντός της χώρας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών.
 11. Το σύνολο των αντιστοιχών ποσών, τα οποία καθορίζονται από το Ρουμανικό Συμβαλλόμενο Μέρος, σύμφωνα με το κόστος ζωής κατά το χρόνο αποδοχής της επίσκεψης, θα ανακοινώνεται στο Ελληνικό Συμβαλλόμενο Μέρος μέσω της διπλωματικής οδού.
 12. 1) Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος θα διασφαλίζει τη δωρεάν ιατρική βοήθεια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 13. Ανταλλαγή εκθέσεων.
 14. 1) Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει τη μεταφορά των εκθεμάτων από και προς την υποδεχόμενη χώρα (σε όλες τις λεπτομέρειές της) 2) Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις, θα καλύπτει τα έξοδα της διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανόμενης και της ενοικίασης της αίθουσας, της ασφάλισης των εκθεμάτων, της τεχνικής βοήθειας (διευκολύνσεις αποθήκευσης, διευθετήσεις εγκατάστασης, φωτισμού, θέρμανσης, αποσυναρμολόγησης και εκτύπωσης των εκδόσεων, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις).
 15. Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν υπάρχουν εναλλακτικές ρυθμίσεις, θα παρέχει στο υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος τις τεχνικές λεπτομέρειες της έκθεσης και όλο το αναγκαίο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου (εισαγωγή, κατάσταση αντικειμένων, φωτογραφίες, αφίσες κ.λ.π.), τουλάχιστον 3 μήνες από το άνοιγμα της έκθεσης.
 16. 3) Το αποστέλλον Συμβαλλόμενο Μέρος θα καλύπτει τις δαπάνες ασφάλισης κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της διοργάνωσης της έκθεσης.
 17. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
 18. Το υποδεχόμενο Συμβαλλόμενο Μέρος δεν έχει δικαίωμα να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία αποκατάστασης, χωρίς την συγκατάθεση του αποστέλλοντος Συμβαλλόμενου Μέρους.
 19. 4) Οι αναγκαίες δαπάνες για έναν επίτροπο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο θεωρείται χρήσιμο για την εγκατάσταση και την αποσυναρμολόγηση της έκθεσης, θα καλύπτονται σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους του παρόντος Προγράμματος.
 20. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν όσο αφορά τον αριθμό των άλλων προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση και τη διάρκεια της παραμονής τους.
 21. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ Υπουργείο Εξωτερικών:.
2.  
  Βασιλική Μακρή, Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:.
3.  
  Έλενα Κόρκα, Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ.
4.  
  ΜΙΧΑΕΛΑ ΦΕΧΕΡ, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Τμήματος Πολιτιστικών και Επιστημονικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών
5.  
  ΜΟΝΙΚΑ ΤΖΟΪΤΑ, Τρίτη Γραμματέας, Τμήμα Πολιτιστικών και Επιστημονικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ακριβής μετάφραση του Αγγλικού πρωτότυπου εγγράφου
 • Τις διατάξεις της Συμφωνίας Ελλάδος - Ρουμανίας που αφορά εις την πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, η οποία υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 3.11.1995 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθ. 2500/1997 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 101 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 28 Μαΐου 1997.
 • Τις διατάξεις του υπό έγκριση εκτελεστικού της ως άνω Συμφωνίας Προγράμματος,