Έγκριση του εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τα έτη 1999, 2000 και 2001. (Τύνιδα. 25.6.1999).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος αυτού, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) εμπειρογνώμονες του τομέα της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για μία περίοδο παραμονής μη υπερβαίνουσα τις επτά (7) ημέρες, προκειμένου να λάβουν γνώση των εκπαιδευτικών συστημάτων τους. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τις μορφωτικές ανταλλαγές μεταξύ σχολικών ιδρυμάτων μέσα στο πλαίσιο της αδελφοποίησης σχολείων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα αναπτύξουν τις ανταλλαγές τεκμηρίωσης και πληροφόρησης πάνω στα αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματά τους (σχολική οργάνωση, πρόγραμμα και εγχειρίδια διδασκαλίας, διαρκής κατάρτιση, αξιολόγηση και προοπτική, χρήση νέων τεχνολογιών και μεθοδολογιών στην παιδαγωγική κλπ…)
Άρθρο 3
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα διευκολύνουν τη συμμετοχή διαδασκόντων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και ερευνητών σε διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια, κλπ., τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις δύο χώρες.
Άρθρο 4
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των ανωτάτων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων τους στη βάση απευθείας συμφωνιών και σύμφωνα με την ισχύουσα στις δύο χώρες νομοθεσία. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ευνοήσουν επίσης τη συνεργασία στους τομείς της επιστημονικής έρευνας μέσα στα πανεπιστήμια και θα ενθαρρύνουν τα τελευταία στην υλοποίηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων.
Άρθρο 5
1.  
  Κατά τη διάρκεια της ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν τρία (3) μέλη του πανεπιστημιακού εκπαιδευτικού και επιστημονικού προσωπικού τους ή ερευνητές των Ακαδημιών τους ή των πανεπιστημιακών ινστιτούτων έρευνάς τους, με σκοπό να συνεργαστούν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η διάρκεια της επίσκεψης θα είναι μιάς εβδομάδος.
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν, ετησίως, δύο (2) νέες υποτροφίες για την πραγματοποίηση ενός πλήρους κύκλου πανεπιστημιακών σπουδών, διαρκείας δέκα (10) μηνών η κάθε μία. Στην περίπτωση των σπουδών στην Ελλάδα, η δεύτερη υποτροφία θα προορίζεται για σπουδές φιλολογίας, ιστορίας ή αρχαιολογίας. Η συνολική διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια των σπουδών που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου Licence, πλέον δύο ετών από τα οποία το ένα για την εκμάθηση της γλώσσας. Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάσσουν ετησίως μία υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, διαρκείας δέκα (10) μηνών. Η Ελληνική πλευρά θα προσφέρει κάθε χρόνο δύο (2) υποτροφίες ενός (1) μηνός η κάθε μία για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων ελληνικής ιστορίας, γλώσσας και πολιτισμού. Οι σχετικές πληροφορίες θα πρέπει να κοινοποιούνται δια της διπλωματικής οδού πριν από το τέλος του μηνός Μαρτίου. Η πλευρά της Τυνησίας θα προσφέρει κάθε χρόνο δύο (2) θερινές υποτροφίες για εντατικά μαθήματα αραβικής γλώσσας που οργανώνονται από το Ινστιτούτο Ξένων Γλωσσών Βοurguiba.
Άρθρο 7
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν, μετά από μία σχετική αίτηση, όλη την τεκμηρίωση και τις πληροφορίες αναφορικά με : - την οργάνωση και την λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. - την διαρκή κατάρτιση των πανεπιστημιακών διδασκόντων. - τα συστήματα συνολικής αξιολόγησης. - την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, και - την πανεπιστημιακή πολιτιστική δράση.
Άρθρο 8
1.  
  Η Ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία να εισαχθεί η διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Τυνησίας ως ξένη γλώσσα και ως μητρική γλώσσα για τα παιδιά Ελληνικής καταγωγής που διαμένουν στην Τυνησία. Προς τον σκοπό αυτό, η Ελληνική πλευρά είναι έτοιμη να προσφέρει την συνδρομή της στην πλευρά της Τυνησίας.
Άρθρο 9
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος τα Συμβαλλόμενα μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) βιβλιοθηκάριο ή έναν (1) αρχειοθέτη, για μία περίοδο μέχρι δέκα ημερών, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα της αρμοδιότητός τους
Άρθρο 10
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στον τομέα της τεχνολογικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και, προς τον σκοπό αυτό, θα ανταλλάξουν : - τρεις (3) εμπειρογνώμονες του τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής εξάσκησης, ενόψει της ανταλλαγής των εμπειριών και των πληροφοριών αναφορικά με την κατάρτισης των εκπαιδευτών της επαγγελματικής παιδείας. - πληροφορίες και τεκμηρίωση αναφορικά με την δευτεροβάθμια, μετα-δευτεροβάθμια και ανώτερη τεχνολογική εκπαίδευση. ΙΙ- ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Γενικό Τμήμα.
Άρθρο 11
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος αυτού, πληροφορίες και δημοσιεύσεις πάνω στις εικαστικές τέχνες, την πολιτιστική κληρονομιά και ενεργοποίηση, το βιβλίο, την δημόσια ανάγνωση, την μουσική, τις τέχνες της σκηνής, τον κινηματογράφο, τα φεστιβάλ και τους διαγωνισμούς διεθνούς χαρακτήρα και ο,τιδήποτε σχετίζεται με τον πολιτισμό γενικά. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος αυτού, ειδικούς και καλλιτέχνες πάνω στους πιό πάνω αναφερόμενους τομείς και τούτο, για ένα συνολικό διάστημα 35 ημερών. ΚληρονομιάΤα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν μία άμεση συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Γραφείου της Κληρονομιάς και της Προώθησης του Πολιτισμού της Τυνησίας και των αντίστοιχων Υπηρεσιών και Γραφείων της Ελλάδας. Οι όροι της συνεργασίας αυτής θα καθοριστούν μέσα από μία αποστολή εμπειρογνωμόνων και θα καταγραφούν μέσα σε μία συμφωνία χωριστή από το παρόν πρόγραμμα. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να οργανώσουν την αποστολή ενός (1) Έλληνα ειδικού σε θέματα πολιτιστικής ενεργοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών μνημείων, για ένα διάστημα επτά (7) ημερών. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς στον τομέα της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκμετάλλευσης της Κληρονομιάς, για ένα διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν επισκέψεις εμπειρογνωμόνων σε μουσεία και ιστορικά μνημεία ενόψει της καθιέρωσης μιάς συνεργασίας σε ζητήματα μουσειογραφικής χωροταξίας, σχεδιασμού και εκπόνησης των γύρων επίσκεψης. Η υλοποίηση των επισκέψεων αυτών θα γίνει μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος που προβλέπεται στο γενικό τμήμα. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν αντίστοιχα στην Ελλάδα και στην Τυνησία μία έκθεση πάνω στον Βυζαντινό Πολιτισμό. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση θα συμφωνηθούν από κοινού δια της διπλωματικής οδού. ΚινηματογράφοςΤα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στα διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου που διοργανώνονται αντίστοιχα στην Ελλάδα και στην Τυνησία. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν μεταξύ των διοργανωτών. Προς τον σκοπό αυτό και κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, η πλευρά της Τυνησίας επιθυμεί την συμμετοχή της Ελληνικής πλευράς στα ακόλουθα διεθνή φεστιβάλ : - Τις Κινηματογραφικές Ημερίδες της Καρχηδόνας. - Το Διεθνές Φεστιβάλ του μη επαγγελματικού φιλμ της Κελίμπια. - Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών για την Παιδική Ηλικία και την Νεότητα της Σούσας. Κατά τη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα οργανώσουν μία κινηματογραφική εβδομάδα αντίστοιχα στην Ελλάδα και στην Τυνησία. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών. ΘέατροΤα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν μία ουσιαστική συνεργασία στον τομέα του θεάτρου μεταξύ των θεατρικών ιδρυμάτων της Τυνησίας (Εθνικό Θέατρο, Εθνικό Κέντρο της Μαριονέτας, τα Κέντρα Δραματικής Τέχνης) και των αντίστοιχων Ελληνικών ιδρυμάτων. Η πλευρά της Τυνησίας επιθυμεί τη συμμετοχή της ελληνικής πλευράς στις θεατρικές ημερίδες της Καρχηδόνας. Εικαστικές τέχνες Τα δύο μέρη θα ανταλλάξουν μία έκθεση σύγχρονων εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα και την Τυνησία. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση θα συμφωνηθούν από κοινού δια της διπλωματικής οδού. Πολιτιστικές εκδηλώσεις και Φεστιβάλ Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και στα διεθνή φεστιβάλ που διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους και θα φροντίζουν να ενημερώνουν το ένα το άλλο τακτικά. ΒιβλίοΤα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία μεταξύ των λογοτεχνικών ενώσεων των δύο χωρών για την ανταλλαγή συγγραφέων, την διοργάνωση συνεδρίων, την ανάληψη μεταφράσεων κλπ., καθώς και την συμμετοχή στις εκθέσεις βιβλίου που διοργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες τους. Εξέλιξη της συνεργασίας Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία τους μέσα στο πλαίσιο προγραμμάτων που εισάγονται από τους Διεθνείς Οργανισμούς ή άλλους θεσμούς πολιτιστικής συνεργασίας. ΙΙΙ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να αρχίσουν μία συνεργασία στον τομέα της Πολιτιστικής Ενεργοποίησης. Προς τον σκοπό αυτό, η πλευρά της Τυνησίας θα υποβάλει τις αιτήσεις προγραμμάτων της προς τις ελληνικές αρμόδιες υπηρεσίες δια της διπλωματικής οδού. ΙV – ΤΥΠΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Άρθρο 13
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιάς άμεσης συνεργασίας μεταξύ των αντιστοίχων Πρακτορείων Τύπου τους και θα ευνοήσουν κάθε μορφή συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων οργανισμών πληροφόρησής τους
Άρθρο 14
1.  
  Το κάθε ένα από τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα παρέξει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, κάθε βοήθεια που είναι αναγκαία στους δημοσιογράφους, ειδικούς απεσταλμένους, ρεπόρτερς και ομάδες ραδιοφώνου-τηλεόρασης του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους
Άρθρο 15
1.  
  Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ευνοήσουν τις ανταλλαγές προγραμμάτων ραδιοφώνου και τηλεόρασης που αναφέρονται στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο λαών και θα ενθαρρύνουν την συμπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων (ντοκυμαντέρ και μυθοπλασία). V – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ.
Άρθρο 16
1.  
  α) Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την συνεργασία στους τομείς του αθλητισμού και της Φυσικής Αγωγής με : •την ανταλλαγή αθλητικών ομάδων, προπονητών, υπευθύνων και εμπειρογνωμόνων στον αθλητισμό, •την συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα, •την συμμετοχή στις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, τον αθλητισμό για όλους, τον επαγγελματικό αθλητισμό, κλπ… Η συνεργασία αναφέρεται στις επιστήμες των φυσικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, στις τεχνικές της προπόνησης, στη διαχείριση του αθλητισμού, στην έρευνα, κλπ…, και θα καθιερωθεί μεταξύ των κεντρικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της Ελλάδας και τις εποπτευόμενες οργανώσεις της και των αθλητικών οργανισμών και δομών της Τυνησίας. β) Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν να προωθήσουν την ανταλλαγή νέων και θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών της Νεολαίας των δύο χωρών. VΙ- ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.
Άρθρο 17
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα δεν αποκλείει την δυνατότητα της οργάνωσης ανταλλαγών στους πολιτιστικούς τομείς που δεν προβλέπονται από αυτό, μετά από προηγούμενη συμφωνία των μερών δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 18
1.  
  Οι γενικές και οικονομικές διατάξεις που αναγράφονται στο Παράρτημα του παρόντος Προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
Άρθρο 19
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της υπογραφής και παραμένει ισχυρό μέχρι την ημερομηνία της υπογραφής ενός νέου Προγράμματος και το αργότερο στη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου 2002. Συντάχθηκε στην Τύνιδα στις 25 Ιουνίου 1999, σε δύο πρωτότυπα στη γαλλική γλώσσα. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΥΝΗΣΙΑΣ (υπογραφή) (υπογραφή) Απόστολος Δ. ΑΝΝΙΝΟΣ Αbdelhamid Βen ΜΕSSΑΟUDΑ Πρέσβης Διευθυντής Σχέσεων με τα ΚράτηΔιευθυντής Μορφωτικών μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης Υποθέσεων – Υπουργείο Υπουργείο Εξωτερικών ΕξωτερικώνΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ α) Ανταλλαγές Προσώπων Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις ανταλλαγές που προβλέπονται από το Πρόγραμμα αυτό θα προτείνονται από την Χώρα αποστολής η οποία θα γνωστοποιεί την επιλογή της στη Χώρα υποδοχής δύο μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η Χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη Χώρα υποδοχής όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες αναφορικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις δραστηριότητες και τους επαγγελματικούς τίτλους, τη γνώση ξένων γλωσσών (Αγγλικά – Γαλλικά ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Η Χώρα υποδοχής θα ενημερώνει την Χώρα αποστολής σχετικά με την απόφασή της τριάντα (30) τουλάχιστον ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Σε περίπτωση συμφωνίας της Χώρας υποδοχής, η Χώρα αποστολής θα κοινοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. β) Ανταλλαγή υποτρόφων 1) Η Χώρα αποστολής θα αποστέλλει στους αρμόδιους φορείς της Χώρας υποδοχής τους φακέλλους των υποψηφίων στις 15 Ιουνίου 2) το αργότερο. 3) Οι φάκελλοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα εξής έγγραφα : α) Βιογραφικό σημείωμα β) Αντίγραφα των πιστοποιητικών ή των διπλωμάτων γ) Πρόγραμμα σπουδών ή έρευνας δ) Ιατρικό πιστοποιητικό 4) Η Χώρα υποδοχής θα κοινοποιεί την οριστική αποδοχή των υποψηφίων υποτρόφων το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουλίου. 5) Οι Τυνήσιοι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή αγγλικά ή γαλλικά, ενώ οι Ελληνες υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή Γαλλικά. Οι υποψήφιοι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα και να έχουν γίνει δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ α) Ανταλλαγές προσώπων 1) Η Ελληνική πλευρά θα καταβάλλει στους Τυνήσιους προσκεκλημένους, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα : - Μία ημερήσια αποζημίωση 22.000 δρχ. για τα έξοδα διαμονής και διατροφής (το ποσό αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στην αύξηση του κόστους ζωής). - Τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της Ελλάδας μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προγράμματος διαμονής. - Σε επείγουσα περίπτωση, μία δωρεάν ιατρική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. - Τα έξοδα μιάς μονοήμερης ή διήμερης εκδρομής στους αρχαιολογικούς χώρους. 2) Η πλευρά της Τυνησίας θα αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας καθώς και τα ιατρικά έξοδα σε επείγουσα περίπτωση. β) Ανταλλαγές υποτρόφων 1.Η Ελληνική πλευρά θα εξασφαλίζει στους Τυνήσιους υποτρόφους : - Ενα μηνιαίο ποσό 130.000 δρχ. για πτυχιακές σπουδές και 140.000 δρχ. για σπουδές μεταπτυχιακές ή έρευνας. - Ενα εφάπαξ ποσό 20.000 δρχ. για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης στην Αθήνα και 30.000 δρχ. εκτός Αθηνών. - Μία ιατρική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία σε περίπτωση ανάγκης. - Μία ατέλεια σπουδών στα πανεπιστήμια και άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης εξαιρουμένων των αναγκαίων εξόδων για το τριμηνιαίο μάθημα ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας (προαιρετικό). - Ενα εφάπαξ ποσό 30.000 για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης μέσα στη χώρα, τα οποία προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών για τους υποτρόφους που ακολουθούν σπουδές μεταπτυχιακές ή έρευνας. 2.Η πλευρά της Τυνησίας θα εξασφαλίζει στους Ελληνες υποτρόφους με τους ίδιους όρους με εκείνους των Τυνήσιων φοιτητών : - Μία υποτροφία ποσού 140 DΤ τον μήνα επί 10 μήνες για τις σπουδές τις μεταπτυχιακές ή έρευνας. - Μία υποτροφία 50 DΤ τον μήνα για τις πτυχιακές σπουδές, καθώς και ένα εφάπαξ ποσό 50 DΤ για την αγορά βιβλίων. - Ατέλεια των σπουδών στα πανεπιστήμια και τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. - Ιατρική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία σε περίπτωση ανάγκης. - Τους ίδιους γενικούς όρους πρόσβασης στις φοιτητικές εστίες και τα φοιτητικά εστιατόρια με εκείνους των Τυνησίων φοιτητών. Γ- ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγές προσώπων Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις ανταλλαγές που προβλέπονται από το Πρόγραμμα αυτό θα καθορίζονται από την Χώρα αποστολής η οποία θα γνωστοποιεί την επιλογή της στη Χώρα υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η Χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη Χώρα υποδοχής όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες αναφορικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής κλπ. Η Χώρα υποδοχής θα ενημερώνει την Χώρα αποστολής σχετικά με την απόφασή της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Σε περίπτωση συμφωνίας της Χώρας υποδοχής, η Χώρα αποστολής θα κοινοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Από τους ανταλλασσόμενους επισκέπτες στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού απαιτείται μία καλή γνώση της γλώσσας της Χώρας υποδοχής ή της αγγλικής ή της γαλλικής. 2)Ανταλλαγές εκθέσεων Η Χώρα αποστολής θα ενημερώσει την Χώρα υποδοχής σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της έκθεσης υπό προετοιμασία, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν. Προκειμένου να οργανωθεί ορθά η έκθεση, η Χώρα αποστολής θα παρέξει στην χώρα υποδοχής όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες καθώς και το υλικό που είναι αναγκαίο για την τύπωση του καταλόγου της έκθεσης (προοίμιο, κατάλογος αντικειμένων, φωτογραφίες, κλπ.) τουλάχιστον τρεις (3)μήνες πριν το άνοιγμά της. Τα εκθέματα θα πρέπει να φθάσουν τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το άνοιγμα. Δ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1)Ανταλλαγές προσώπων Τα έξοδα ταξιδιού των προσώπων στο πλαίσιο του Προγράμματος θα αναλαμβάνονται ως εξής : 1) Η Χώρα αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδιού από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα. 2) Η Ελληνική πλευρά θα εξασφαλίζει : . Ενα ημερήσιο επίδομα ποσού 22.000 δρχ. για την διαμονή και την διατροφή. . Ενα εφάπαξ επίδομα ποσού 30.000 δρχ. που αντιστοιχεί με τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας. . Σε επείγουσα περίπτωση, μία ιατρική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία. 3) Η πλευρά της Τυνησίας θα αναλαμβάνει τα έξοδα διαμονής, διατροφής και μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας καθώς και τα ιατρικά έξοδα σε επείγουσα περίπτωση. 2)Ανταλλαγές εκθέσεων 1) Η Χώρα αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς των εκθέσεων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2) Η Χώρα υποδοχής θα αναλαμβάνει τα έξοδα οργάνωσης της έκθεσης συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ενοικίασης της αίθουσας της έκθεσης, ασφαλείας, τεχνικής υποστήριξης (συσκευασίες, φωτισμός, ηχητικά εφέ) και θα εξασφαλίζει τις δημοσιεύσεις όπως των αφισών, των καταλόγων και των προσκλήσεων. Η Χώρα υποδοχής θα εξασφαλίζει επίσης όλη τη διαφήμιση αναφορικά με την έκθεση. 3) Η Χώρα αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα ασφάλισης των αντικειμένων από την αποχώρησή τους μέχρι την επιστροφή τους. Σε περίπτωση ζημιών, η Χώρα υποδοχής θα παρέχει στη χώρα αποστολής δωρεάν όλες τις πληροφορίες που αφορούν την αιτία της ζημίας έτσι ώστε να καταστήσει ευχερέστερη για την Χώρα αποστολής την επιδίωξη αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία. Η Χώρα υποδοχής δεν θα έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την εργασία αποκατάστασης των βλαβέντων αντικειμένων χωρίς τη συγκατάθεση του άλλου Συμβαλλομένου Μέρους. 4) Τα έξοδα διαμονής ενός (1) απεσταλμένου και οποιουδήποτε άλλου προσώπου του οποίου η συνδρομή είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση και το κλείσιμο της έκθεσης θα αναλαμβάνονται από την Χώρα υποδοχής μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών διατάξεων που αναφέρονται στο πρόγραμμα αυτά. Τα δύο Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν πάνω στον αριθμό των προσώπων που θα πρέπει να συνοδεύουν τα αντικείμενα προς έκθεση και πάνω στη διάρκεια παραμονής τους. ΤΥΝΗΣΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΩΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1999-2000 ΚΑΙ 2001 Τύνιδα, 23-25 Ιουνίου 1999 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ -Κύριος Απόστολος Δ. ΑΝΝΙΝΟΣ : Επικεφαλής Αποστολής, Πρέσβης, Διευθυντής - Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων – Υπουργείο Εξωτερικών. -Κύριος Δημήτριος ΙΩΑΝΝΟΥ : Πρώτος Γραμματέας – Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τύνιδα. -Κύριος Παναγιώτης Δ. ΛΑΜΠΙΡΗΣ : Εμπειρογνώμων - Διεύθυνση Μορφωτικών Υποθέσεων – Υπουργείο Εξωτερικών. -Κύρια Καλυψώ ΓΚΟΛΑΝΤΑ : Γενικός Διευθυντής – Γενική Διεύθυνση των Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων – Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. -Κυρία Δήμητρα ΑΡΓΥΡΟΥ : Τμηματάρχης – Διεύθυνση Πολιτιστικών Σχέσεων – Υπουργείο Πολιτισμού ΤΥΝΗΣΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΑΝΩΣΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 1999-2000 ΚΑΙ 2001 Τύνιδα, 23-25 Ιουνίου 1999 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ -Κύριος Αbdelhamid Βen ΜΕSSΑΟUDΑ : Διευθυντής Σχέσεων με τα Κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης – Υπουργείο Εξωτερικών. -Κυρία Sihem SΕLΤΕΝΕ : Υποδιευθύντρια – Υπουργείο Εξωτερικών. -Κύριος Μοhamed ΒΟUGΑΜRΑ : Τμηματάρχης, Σύμβουλος – Υπουργείο Εξωτερικών. -Κυρία Κarima ΒΑRDΑΟUΙ : Γραμματέας Εξωτερικών Υποθέσεων – Υπουργείο Εξωτερικών. -Κύριος Rachid LΑRΒΙ : Διευθυντής – Υπουργείο Παιδείας. -Κύριος Lazhar ΗΑΜΖΑΟUΙ : Υποδιευθυντής Συνεργασίας – Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης -Κυρία Latifa ΜΟΚΑDDΕΜ : Επιτετραμένη – Υπουργείο Πολιτισμού -Κύριος Farοuk ΕL ΜΕDDΕΒ : Επικεφαλής της Υπηρεσίας Ανταλλαγών και Εξωτερικών Σχέσεων – Υπουργείο Νεότητος και Παιδικής Ηλικίας. -Κυρία Αmina ΒΕLΚΗΟDJΑ : Υποδιευθύντρια – Γραμματεία Επιστημονικής Ερευνας και Τεχνολογίας -Κύριος Μοhamed ΒΟUΖΑΪDΙ : Υποδιευθυντής των Εξωτερικών Σχέσεων – Ε.Ρ.Τ.Τ. Ακριβής μετάφραση του συνημμένου εγγράφου από τα γαλλικά.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία