ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/04.10.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής αριθ. 19/23.9.1999 (Άρθρο 12 του Ν. 2548/97) Διευκρίνιση διατάξεων της Πράξης ΣΝΠ 13/16.4.99 Υποχρεωτικές καταθέσεις στην Τράπεζα της Ελλάδος από πιστωτικά ιδρύματα των οποίων η πιστωτική επέκταση υπερβαίνει προβλεπόμενα όρια, όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να διευκρινίσει τις σχετικές διατάξεις της Πράξης ΣΝΠ 13/16.4.99, όπως ισχύει, ως εξής: Στην έννοια των υπολοίπων που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό στις 30.9.99 και εφεξής τυχόν υπερβάσεων της πιστωτικής επέκτασης, υπάγονται και οι λοιπές πάσης φύσεως πιστοδοτήσεις που αποτελούν υποκατάστατο πιστώσεων, καθώς και οι μεταφορές, πωλήσεις ή εκχωρήσεις δανείων, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η πλήρης και μόνιμη μεταφορά του ενυπάρχοντος πιστωτικού κινδύνου. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Ο Πρόεδρος Λουκάς Παπαδήμος Τα Μέλη Π. Θωμόπουλος Ν. Γκαργκάνας Β. Δρουκόπουλος Α. Μαντζαβίνος Ν. Παλαιοκρασσάς Ακριβές αντίγραφο
  • τα άρθρα 2 και 7 του Ν. 2548/97 Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος.
  • την ως άνω Πράξη ΣΝΠ, όπως ισχύει (τελευταία σχετική Πράξη ΣΝΠ 18/17.9.99).
  • τη σκοπιμότητα διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την εφαρμογή των διατάξεων της ως άνω Πράξης ΣΝΠ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία