Έγκριση του Διετούς Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου σε θέματα εργασίας 1998 - 1999. (Λευκωσία, 18.1.1999).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το διετές Πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου σε θέματα Εργασίας 1998 - 1999 που υπογράφτηκε στη Λευκωσία στις 18 Ιανουαρίου 1999 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην Ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • του άρθρου 4.2 της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας που υπογράφηκε στη Λευκωσία στις 26.7.1993 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθ. 2420/1996 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 142 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 3.7.1996.
  • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος συνεργασίας,