ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/09.07.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-06-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανάκληση της άδειας λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Ιταλικής Τράπεζας «CΑSSΑ DΙ RΙSΡΑRΜΙΟ DΕLLΕ ΡRΟVΙΝCΙΕ LΟΜΒΑRDΕ» Spa που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 478/3/15.7.91. (Συνεδρίαση 34/4.6.99, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Την απόφαση ΕΝΠΘ 478/3/15.7.91, με την οποία έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας CΑSSΑ DΙ RΙSΡΑRΜΙΟ DΕLLΕ ΡRΟVΙΝCΙΕ LΟΜΒΑRDΕ Spa, που εδρεύει στο Μιλάνο. β) Το από 23.3.1999 έγγραφο της πιο πάνω τράπεζας με το οποίο αναφέρει ότι προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα από 30.6.1999. γ) Το από 3.6.99 (ΑΠ 21041) έγγραφο της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος, αποφάσισε να ανακαλέσει από 30.6.99 την άδεια λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας CΑSSΑ DΙ RΙSΡΑRΜΙΟ DΕLLΕ ΡRΟVΙΝCΙΕ LΟΜΒΑRDΕ Spa, με έδρα το Μιλάνο, που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 478/3/15.7.91. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-07-09
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/143
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία