ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/10.08.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-08-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-08-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-08-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2449/5.8.99 Διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τις τράπεζες για τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό και για κίνηση κεφαλαίων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη : α) το Ν. 2548/19.12.97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος», β) το άρθρο 1 του Ν. 1266/2.7.82, «΄Οργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», γ) το άρθρο 2 του Α.Ν. 1837/12.6.51, δ) τα ΠΔ 96/23.3.93 και104/14.5.94, ε) την ΠΔ/ΤΕ 2344/19.12.94 και την ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, όπως ισχύει, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τις τράπεζες για τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό και για κίνηση κεφαλαίων, στ) την ΠΔ/ΤΕ 2416/28.7.97 σχετικά με τις καταθέσεις κατοίκων σε συνάλλαγμα σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, ζ) το Ν. 2331/24.8.95 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια του Αρείου Πάγου- Διαιτησίες και άλλες διατάξεις», η) τις Οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος για την Κατάρτιση του Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών, θ) τη σκοπιμότητα περαιτέρω απλούστευσης της διαδικασίας χορήγησης συναλλάγματος για πληρωμές που αφορούν τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό και για κίνηση κεφαλαίων, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα : Α. Τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2344/19.12.94 ως εξής: 1.Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγρ.2 και ορίζεται ότι: α) οι πληρωμές για : (ί) τις τρέχουσες άδηλες συναλλαγές φυσικών προσώπων (δαπάνες για τουρισμό, νοσήλια, σπουδές κ.λπ.), (ii) τις αγορές εισαγόμενων ειδών για κάλυψη προσωπικών αναγκών και (iii) την κάλυψη προσωπικών αναγκών κατοίκων που βρίσκονται στο εξωτερικό, διενεργούνται από τις τράπεζες χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων της συναλλαγής, εφόσον η αξία της συναλλαγής δεν υπερβαίνει το ισότιμο 10.000 ευρώ. β) Οι πληρωμές για αγορές εισαγόμενων αγαθών μικρής αξίας που αφορούν το διεθνές εμπόριο και για λοιπές τρέχουσες άδηλες συναλλαγές μέχρι του ισοτίμου 2.000 ευρώ, διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει για τις συναλλαγές του εδαφίου α της παρούσας παραγράφου. 2.Αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου 3 ως εξής:« 3.Οι τράπεζες, κατά τη χορήγηση συναλλάγματος και ξένων τραπεζογραμματίων ζητούν από τον κάτοικο Ελλάδος που προτίθεται να διενεργήση τρέχουσες συναλλαγές πάσης φύσεως με το εξωτερικό, δήλωση - αίτηση στην οποία θα περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες : - Στοιχεία αιτούντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας κ.λπ.) και δικαιούχου - Κατηγορία συναλλαγής - Χώρα προορισμού - Αξία και νόμισμα συναλλαγής - Είδος αγαθού - ΚΣΟ (Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας) προκειμένου για αγορές εισαγόμενων αγαθών, εξαιρουμένων των συναλλαγών των εδαφίων (α ii) και (β) της παραγράφου 1. Για τους διενεργούντες τις ως άνω πληρωμές εφαρμόζονται τα όρια που προβλέπονται στο ΠΔ 96/93, όπως ισχύει, και στις εκάστοτε αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών ως προς τη δήλωση ΑΦΜ και την υποβολή πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας, αντίστοιχα.» 3.Η ΠΔ/ΤΕ 2344/94, όπως τροποποιείται με την παρούσα Πράξη, εφαρμόζεται και στους προτιθέμενους να διενεργήσουν πληρωμές τρεχουσών συναλλαγών : i) από λογαριασμούς καταθέσεων κατοίκων σε συνάλλαγμα. Εφόσον οι λογαριασμοί αυτοί είναι κοινοί (jοint accοunt) με μη κάτοικο, υπόχρεος των διατάξεων της παραγρ. 2 της παρούσας είναι ο συνδικαιούχος κάτοικος Ελλάδος, και ii) με εντολή κατοίκου για την πίστωση λογαριασμών μη κατοίκων σε δραχμές ή σε συνάλλαγμα που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. 4.Καταργούνται οι διατάξεις των παραγρ. 5, 6, και 7 και διευκρινίζεται ότι οι τράπεζες θα κοινοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία των τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδος για την Κατάρτιση του Ισοζυγίου Εξωτερικών Συναλλαγών. 5.Η παρούσα Πράξη δεν θίγει τις διατάξεις της Εγκυκλίου Διοίκησης 2/18.2.97. Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2344/19.12.94 παραμένουν σε ισχύ. Β. Συμπληρώνονται οι διατάξεις της παράγρ. 3 της ΠΔ/ΤΕ 2302/16.5.94, όπως ισχύει, ως εξής : Εφόσον κάτοικοι και μη κάτοικοι έχουν υποβάλει δήλωση για τα μεταφερόμενα μέσα πληρωμής σε εγχώριο πιστωτικό ίδρυμα κατά την αγορά του αντίστοιχου συναλλάγματος, επιδεικνύουν αντίγραφο της δήλωσης αυτής και δεν υποβάλλουν νέα δήλωση κατά την έξοδό τους από τη χώρα. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η παρούσα Πράξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία