ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/11.02.1999

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-02-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-02-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-01-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2441/29.1.99 Γνωστοποίηση από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α. Το Ν. 2548/97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελάδος». β. Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. γ. Τα άρθρα 4 και 5 του ΑΝ 1665/91 «Περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών». δ. Το άρθρο 19 του Ν. 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις». ε. Τις υφιστάμενες σχετικές διατάξεις με τις οποίες έχει θεσπιστεί η υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων να υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στοιχεία για την παρακολούθηση της εξέλιξης των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων (τελευταίο σχετικό έγγραφο 2150/89). στ. Τη σκοπιμότητα προσαρμογής της πληροφόρησης, που παρέχεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τα πιο πάνω στοιχεία, στις απαιτήσεις που απορρέουν από την άσκηση εκ μέρους της νομισματικής πολιτικής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, αποφάσισε τα ακόλουθα; 1.Τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα οφείλουν να γνωστοποιούν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα Πράξη υποδείγματα, τα οποία θα αναφέρονται σε δεκαήμερο χρονικό διάστημα (1-10, 11-20 και 21 μέχρι το τέλος κάθε μήνα) και θα απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών (Τομέας Νομίσματος και Πίστης - Τμήμα Στατιστικής Νομισματικών και Πιστωτικών Μεγεθών). Τα πιο πάνω δελτία επιτοκίων θα υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη του δεκαημέρου στο οποίο αναφέρονται. Η πρώτη υποβολή των νέων δελτίων επιτοκίων, σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πραγματοποιηθεί μέχρι 24.2.99 και θα αφορά τα τρία δεκαήμερα του μηνός Ιανουαρίου 1999 και το πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου 1999. 2.Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης καταργούνται οι υφιστάμενες διατάξεις Πράξεων Διοικητή, αποφάσεων ή εγκυκλίων εγγράφων της Τράπεζας της Ελλάδος που αφορούν στην υποβολή προς αυτήν στοιχείων για τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία