(1) Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολό τους τις κάτωθι αποφάσεις και Δηλώσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής των οποίων έπονται τα κείμενα: CΟΜ -ΕΧ (98) 26 def από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 30 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 31 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 32 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 33 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 34 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 35 reν. 2 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 36 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 38 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 43 reν. από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) decl. 3 από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) decl. 2 reν από 16. 09. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 44 από 16. 12. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 45 από 16. 12. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 46 reν. 2 από 16. 12. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 47 reν. από 16. 12. 98 CΟΜ -ΕΧ (98) 50 από 16. 12. 98
  • Το άρθρο 1 του Νόμου 2514/1997 ΦΕΚ Α~ 140/27.6.97 με τον οποίο κυρώθηκαν οι συμφωνίες SCΗΕΝGΕΝ σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.
  • Το άρθρο 2 του ίδιου Νόμου κατ εφαρμογή του οποίου δίνεται εξουσιοδότηση έγκρισης με Κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών των ΠρωτοκόλλωνΠρακτικών που καταρτίζονται από τις ομάδες εργασίας, οι οποίες προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις της Σύμβασης Εφαρμογής της Συμφωνίας SCΗΕΝGΕΝ καθώς και από την Εκτελεστική Επιτροπή του άρθρου 131 αυτής.
  • Το άρθρο 131 της Σύμβασης Εφαρμογής SCΗΕΝGΕΝ Περί συγκροτήσεως Εκτελεστικής Επιτροπής και το άρθρο 132 παρ. 2 σύμφωνα με το οποίο εξουσιοδοτείται η Εκτελεστική Επιτροπή να προβαίνει στην έκδοση Αποφάσεων.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α~ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α~ 154) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α~ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα βαρύνει τα καθ ύλην αρμόδια Υπουργεία,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1999-11-17 (1) Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ
Τροποποίηση Τύπος
A/1999/247
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία