ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/1/21.05.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-05-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-05-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-05-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2444/10.5.99 Αναστολή της ΠΔ/ΤΕ 2278/27.12.93 περί εφαρμογής από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα της απόφασης 883/93 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά της Λιβύης. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αναστέλλονται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2278/27.12.93 σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά της Λιβύης. Η πράξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία κοινοποιήσεώς της. Από τις διατάξεις της παρούσα πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
  • Το Ν. 2548/97 «Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος».
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις 883/93 και 1192/82 αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιβολή κυρώσεων κατά της Λιβύης.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2278/27.12.93 η οποία εξεδόθη σε εφαρμογή της 883/93 απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
  • Τη σχετική υπ’ αριθμ. S/ΡRSΤ/1999/10/8.4.99 δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που αφορά την αναστολή των κυρώσεων κατά της Λιβύης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2278 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2278 1993
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία