ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1999/2/30.11.1999

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1999-11-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1999-11-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1999-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας ανώνυμης εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης και κάλυψη του μετοχικού της κεφαλαίου από την Τράπεζα Κύπρου. (Συνεδρίαση 585/29.11.96, θέμα 3) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Παρέχεται η απαιτούμενη από το Ν. 1655/86 (άρθρο 2, παράγρ. 1) άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ανώνυμης εταιρίας χρηματοδοτικής μίσθωσης, στην Ελλάδα, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα συμμετέχει μέχρι ποσοστού 100% η Τράπεζα Κύπρου. Η έγκριση παρέχεται υπό τους όρους ότι: 1)η λειτουργία και δραστηριότητα της υπό ίδρυση εταιρίας θα διέπεται από τις διατάξεις του πιο πάνω Νόμου, όπως ισχύει, 2)πριν από την έναρξη λειτουργίας της, i) θα έχει γνωστοποιηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) η επωνυμία της (και ο διακριτικός τίτλος) όπου δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο όρος τράπεζα και ii) θα έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (Δ/νση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών) και θα έχει ληφθεί η έγκρισή της για το χρονοδιάγραμμα και πλαίσιο λειτουργίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου της ως άνω εταιρίας. 2.Εγκρίνεται η διάθεση κεφαλαίων του υποκαταστήματος της Τράπεζας Κύπρου στην Ελλάδα μέχρι συνολικού ποσού δραχμών δύο δισεκατομμυρίων (δρχ 2.000.000.000) για την κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου της υπό σύσταση εταιρίας. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α). Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις σχετικές διατάξεις του Ν. 1665/86 συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2367/95, καθώς και το Ν. 2076/92 ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις,
  • την απόφασή της 564/5/23.11.95, σχετικά με τη συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέ
  • το από 9.8.96 (ΑΠ 16291) έγγραφο της Τράπεζας Κύπρου και τα συνοδεύοντα αυτό σχετικά δικαιολογητικά.
  • το άρθρο 12 του Ν. 5076/31.
  • τη σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1931/5076 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1931/5076 1931
ΝΟΜΟΣ 1986/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1665 1986
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία