ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/1/09.03.2000

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-03-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-03-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-03-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2458/1.3.2000 Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2340/12.2.98)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Οργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις , β) το άρθρο 9 του Ν. 2548/97 Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος , γ) την ΠΔ/ΤΕ 2430/12.2.98, δ) το Π.Δ. 384/31.12.92, που αφορά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών, ε) τις ανάγκες εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση της νομισματικής πολιτικής, στ) τη σταδιακή προσαρμογή της στατιστικής πληροφόρησης στις ανάγκες που προκύπτουν από την προοπτική συμμετοχής της χώρας στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση , ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα : 1.α) Η μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλεται μέχρι σήμερα στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2430/12.2.98, θα υποβάλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με το αναθεωρημένο Υπόδειγμα, τα Παραρτήματα 1 έως και 8, καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη συμπλήρωσή τους που επισυνάπτονται στην παρούσα Πράξη και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. β) Ειδικότερα : i) τα Παραρτήματα : 1,2,3 και 4 αποστέλλονται με στοιχεία του τέλους του μήνα στον οποίο αναφέρονται. ii) τα Παραρτήματα : 5,6 και 7 θα αποστέλλονται με στοιχεία του τέλους κάθε ημερολογιακού τριμήνου και iii) το Παράρτημα 8 θα αποστέλλεται με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου του κάθε έτους στο οποίο αναφέρονται. 2. Η υποβολή των ως άνω στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών - Τομέα Νομίσματος και Πίστης - Τμήμα Στατιστικής, Νομισματικών και Πιστωτικών Μεγεθών ) θα πραγματοποιείται ως εξής : α) Η Λογιστική Κατάσταση κάθε μήνα με τα αντίστοιχα Παραρτήματα (1,2,3 και 4) εντός των δώδεκα (12) πρώτων εργάσιμων ημερών του αμέσως επόμενου μήνα από την ημερομηνία στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία β) Τα Παραρτήματα 5,6 και 7 εντός των είκοσι πέντε (25) πρώτων εργάσιμων ημερών του αμέσως επόμενου μήνα από το τέλος του τριμήνου στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία. γ) Το Παράρτημα 8 εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη δημοσίευση του ισολογισμού. Διευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο κατάρτισης και μέχρι τη δημοσίευση του ετήσιου ισολογισμού, θα τηρούνται οι ως άνω προθεσμίες υποβολής των αντίστοιχων στοιχείων. 3. α) Τα μηνιαία στοιχεία των μηνών Δεκεμβρίου 1999 μέχρι και Μαΐου 2000 καθώς και τα τριμηνιαία στοιχεία Δεκεμβρίου 1999 και Μαρτίου 2000 δύνανται να υποβάλλονται είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2430/12.2.98 είτε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, τα ίδια στοιχεία θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2000, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2430/12.2.98 παύουν να ισχύουν. β) Τα στοιχεία 30 Ιουνίου 2000 και εφεξής θα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης. 4. Σε περίπτωση ελλιπούς ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων επιβάλλονται, μετά την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας (30 Σεπτεμβρίου 2000), οι ποινές που προβλέπονται στην παράγρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 2548/97. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η μηνιαία λογιστική κατάσταση υποβάλλεται από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (ΠΙ), όπως αυτά ορίζονται με το Ν. 2076/92, που λειτουργούν στην Ελλάδα και αφορά τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού μήνα. Για τους ορισμούς και το περιεχόμενο των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 384/1992 για το «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών» καθώς και του Π.Δ.367/1994 που προσαρμόζει το Ν. 2190/1920 προς τις διατάξεις της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ και μερικώς προς τις διατάξεις της τέταρτης οδηγίας 78/660/ΕΟΚ. Σημειώνεται ότι για τα ελληνικά ΠΙ, τα υποβαλλόμενα στοιχεία αφορούν τους ενοποιημένους λογαριασμούς του κεντρικού καταστήματος και εκείνων μόνο των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν εντός της Ελλάδος. Δεν θα γίνεται δηλαδή ενοποίηση με τους λογαριασμούς των υποκαταστημάτων τους που λειτουργούν στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις αλλοδαπές τράπεζες, θα ενοποιούνται μόνο οι δοσοληψίες μεταξύ των υποκαταστημάτων τους που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Οι δοσοληψίες με το κεντρικό κατάστημα και τα λοιπά υποκαταστήματα που λειτουργούν στο εξωτερικό δεν θα ενοποιούνται. Οι στήλες Β και Γ της λογιστικής κατάστασης αναφέρονται στη διάκριση «εσωτερικό εξωτερικό» και αποτελούν μερική ανάλυση της βασικής στήλης Α. Οι δε (οριζόντιες) σειρές αναφέρονται στις επί μέρους κατηγορίες λογαριασμών του ενεργητικού, παθητικού και τάξεως. Ειδικότερα: (Ι). Η στήλη «εσωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με κατοίκους της Ελλάδος. Οι έννοιες του κατοίκου και μη κατοίκου έχουν στατιστικό και μόνο περιεχόμενο και για λόγους ομοιογένειας και συγκρισιμότητας σε διεθνές επίπεδο υιοθετούνται οι ορισμοί που προτείνονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (SΝΑ 1993, παράγρ. 14Β). Συγκεκριμένα : Κάτοικος εσωτερικού είναι1 : 1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, που κατοικεί ή προτίθεται να κατοικήσει για τουλάχιστον ένα έτος στην Ελλάδα. 2. Κάθε νομικό πρόσωπο που έχει την έδρα του στην Ελλάδα, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν στην Ελλάδα. Ειδικότερα : Στα πιστωτικά ιδρύματα εσωτερικού περιλαμβάνονται τα ΠΙ των οποίων η καταστατική έδρα είναι στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν λογιστική αυτοτέλεια. (ΙΙ). Η στήλη «εξωτερικό» αφορά τις συναλλαγές του ΠΙ με μη κατοίκους Ελλάδος, με περαιτέρω διάκριση σε συναλλαγές με κατοίκους των κρατών της ζώνης του ευρώ2 και κατοίκους τρίτων χωρών. Ο ορισμός του κατοίκου εξωτερικού είναι ανάλογος με τον αντίστοιχο ορισμό του κατοίκου εσωτερικού. Σημειώνεται ότι οι δοσοληψίες των ελληνικών ΠΙ με τα υποκαταστήματά τους στο εξωτερικό, όπως και οι δοσοληψίες των υποκαταστημάτων των αλλοδαπών ΠΙ με το κεντρικό κατάστημα ή άλλα υποκαταστήματα του ιδίου ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό, περιλαμβάνονται στη στήλη «εξωτερικό». (ΙΙΙ). Η ταξινόμηση κατά τομείς αφορά το βασικό διαχωρισμό «πιστωτικά ιδρύματα» και «μη πιστωτικά ιδρύματα» ( Πελάτες ), που περαιτέρω αναλύεται σε «ιδιωτικό» τομέα, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, και στη γενική κυβέρνηση όπου περιλαμβάνονται η Κεντρική Διοίκηση, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης και οι λοιποί δημόσιοι οργανισμοί (ευρύτερος κυβερνητικός τομέας). (ΙV). Ο «ιδιωτικός» τομέας αναλύεται σε ιδιώτες (νοικοκυριά), ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και στα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Λοιπά (πλην ΠΙ) χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα χρηματοδοτικά ιδρύματα όπως αυτά ορίζονται με το Νόμο 2076/92, και τα ιδρύματα που ασκούν παραπλήσιες δραστηριότητες ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος χωρίς τα ίδια να εκτελούν χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. Ενδεικτικά παραδείγματα των ιδρυμάτων αυτών είναι και τα ακόλουθα: •Εταιρίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) •Εταιρίες πρακτόρευσης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factοring) •Εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (νenture capital) •Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων •Αμοιβαία κεφάλαια •Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου •Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) •Εταιρίες Λήψης και Διαβίβασης εντολών αγοραπωλησίας τίτλων (ΕΛΔΕ) •Χρηματιστηριακές εταιρίες (ΑΧΕ) •Χρηματιστήρια Αξιών •Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος Για την ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ με κατοίκους Ελλάδος σε τομείς και κλάδους δραστηριότητας λαμβάνονται υπόψη οι ΠΔ/ΤΕ 1332/19.7.88 και 1675/28.2.90. Η ταξινόμηση των συναλλαγών των ΠΙ με μη κατοίκους Ελλάδος στις επιμέρους κατηγορίες θα γίνεται με βάση τις σχετικές πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης του ΠΙ. Α) Στοιχεία ενεργητικού και παθητικού Ολα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού αναλύονται και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες λογαριασμών σύμφωνα με το υπόδειγμα της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης. Σε παρένθεση αναφέρονται ενδεικτικά οι κωδικοί των αντίστοιχων λογαριασμών του κλαδικού λογιστικού σχεδίου (Π.Δ. 384/1992). Τα στοιχεία σε συνάλλαγμα αναλύονται περαιτέρω σε νομίσματα της ζώνης ευρώ και στα λοιπά ξένα νομισμάτα. Η αποτίμηση σε δραχμές γίνεται με βάση την ισοτιμία (μέση τιμή fixing) του κάθε ξένου νομίσματος με τη δραχμή που ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η αποτίμηση των χρεογράφων σταθερής και μεταβλητής απόδοσης καθώς και των λογαριασμών τάξεως γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην κατηγορία 3 του ενεργητικού «απαιτήσεις έναντι λοιπών ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις από δάνεια και καταθέσεις έναντι των ιδίων καταστημάτων του ΠΙ που είναι εγκατεστημένα στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, στην κατηγορία 2 του παθητικού «υποχρεώσεις προς λοιπά ΠΙ» περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις από δάνεια και καταθέσεις προς τα ίδια καταστήματα του εξωτερικού. Στην κατηγορία 4 του ενεργητικού «Τίτλοι Χρηματαγοράς εκδοθέντες από Πιστωτικά Ιδρύματα» και στην αντίστοιχη κατηγορία 5.1 του παθητικού Τίτλοι Χρηματαγοράς περιλαμβάνονται τίτλοι που διαπραγματεύονται στη χρηματαγορά. Οι τίτλοι αυτοί περιλαμβάνουν χρεόγραφα χαμηλού πιστωτικού κινδύνου, με μεγάλη ρευστότητα που επιπλέον παρέχουν στους κατόχους τους σχετική προστασία από κεφαλαιακές ζημίες. Στα «λοιπά στοιχεία ενεργητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του παθητικού. Ομοίως, στα «λοιπά στοιχεία παθητικού» περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του παθητικού που δεν έχουν περιληφθεί σε μια από τις προηγούμενες κατηγορίες και δεν αφαιρούνται από τα στοιχεία του ενεργητικού. Β) Εκτός ισολογισμού στοιχεία Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία αναλύονται σε ιδιαίτερη κατάσταση (Παράρτημα 1) που υποβάλλεται μαζί με τη λογιστική κατάσταση. Το περιεχόμενο των κατηγοριών 2, 3, 4, 5 και 6 έχει προσδιοριστεί στην υπ αριθμ. 2291/21.2.1994 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κατηγορία 7 «υποχρεώσεις που απορρέουν από πράξεις προσωρινής εκχώρησης με δικαίωμα του εκδοχέα» περιλαμβάνει μόνο τις συμβάσεις repοs κατά την έννοια της παραγρ. 3 του άρθρου 117 του Π.Δ. 367/94. Η κατηγορία 8 «υποχρεώσεις από εγκεκριμένες δανειακές συμβάσεις και πιστωτικά όρια» περιλαμβάνει το τμήμα των εγκεκριμένων δανείων, το οποίο δεν έχει ακόμη εκταμιευθεί από το ΠΙ στους δανειολήπτες, καθώς και τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα πιστωτικών ορίων που έχει εγκρίνει το ΠΙ προς τους πελάτες του. Γ) Λοιπά Παραρτήματα Τα Παραρτήματα αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: σε αυτά που υποβάλλονται μηνιαία και σε αυτά που υποβάλλονται κάθε τρίμηνο ή ετήσια. Σημειώνεται ότι για την ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά διάρκεια λαμβάνεται υπόψη η αρχική τους διάρκεια. Πρέπει όμως τα ΠΙ να έχουν υπόψη τους ότι στο μέλλον ενδέχεται η ταξινόμηση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων να πρέπει να γίνεται με βάση την εναπομένουσα και όχι την αρχική διάρκεια. Γ1. Παραρτήματα που υποβάλλονται μηνιαία Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση, της οποίας αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα, και αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: - Ανάλυση των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων μεταξύ των ΠΙ του εσωτερικού (Παράρτημα 2) -Ανάλυση του χαρτοφυλακίου των ΠΙ (Παράρτημα 3) - Ανάλυση των υποχρεώσεων των ΠΙ από καταθέσεις και χρεόγραφα κατά διάρκεια, νόμισμα και τομέα της οικονομίας (Παράρτημα 4) Σημειώνεται ότι στα παραρτήματα αυτά αναφέρονται σε παρένθεση οι αντίστοιχοι λογαριασμοί της λογιστικής κατάστασης των οποίων ζητείται η συμπληρωματική ανάλυση, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια των στοιχείων Γ2. Παραρτήματα που υποβάλλονται τριμηνιαία Τα παραρτήματα αυτά υποβάλλονται μαζί με τη λογιστική κατάσταση των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου και αφορούν τα στοιχεία της τελευταίας ημέρας των μηνών αυτών. Ειδικότερα, τα παραρτήματα αυτά αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες στοιχείων: -Ανάλυση δανείων κατά διάρκεια και τομέα της οικονομίας (Παράρτημα 5) -Ανάλυση δανείων σε μη κατοίκους, χαρτοφυλακίου ξένων τίτλων και καταθέσεων από μη κατοίκους: α) κατά χώρα και οικονομικό τομέα, και (Παράρτημα 6) β) κατά νόμισμα (Παράρτημα 7) Τα παραρτήματα 6 και 7 παρέχουν συμπληρωματική πληροφόρηση, αναγκαία για την ενοποίηση των πιστωτικών συστημάτων σε επίπεδο χωρών «ζώνης ευρώ» και «τρίτων χωρών». Τέλος, το Παράρτημα 8 αφορά ορισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στο τέλος της χρήσης και υποβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη δημοσίευση του ισολογισμού. Σημειώνεται ότι τα ΠΙ πρέπει να προβλέψουν και για το ενδεχόμενο να τους ζητηθεί στο εγγύς μέλλον από την Τράπεζα της Ελλάδος ανάλυση των λογαριασμών κατά χώρα και κατά νόμισμα καθώς επίσης και η υποβολή της λογιστικής κατάστασης του πιστωτικού ιδρύματος σε ενοποιημένη βάση ώστε να συμπεριλαμβάνονται και οι λογαριασμοί των καταστημάτων του στο εξωτερικό.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία