ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2000/1/24.04.2000

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2000-04-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2000-04-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2000-04-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1) Πράξη Διοικητή αριθ. 2461/5.4.2000 Εποπτεία των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής `Ενωσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Στις περιπτώσεις όπου τα ίδια κεφάλαια, κατά την έννοια του Κεφ.ΙΙ της παρούσας Πράξης, των ως άνω υποκαταστημάτων, υπολείπονται του ελαχίστου κεφαλαίου που προβλέπεται στην ΠΔ/ΤΕ 2184/93, όπως ισχύει (δρχ. 2 δισεκ. μέχρι τις τέσσερις πρώτες υπηρεσιακές μονάδες και δρχ. 4 δισεκ. για περισσότερες από τέσσερις υπηρεσιακές μονάδες), τα εν λόγω υποκαταστήματα οφείλουν, ανεξάρτητα εάν προτίθενται ή όχι να αυξήσουν τον αριθμό των υπηρεσιακών μονάδων τους, να εισαγάγουν και να δραχμοποιήσουν μέχρι την 30 Ιουνίου 2000 ποσό συναλλάγματος ισότιμο του υπολειπόμενου για τη συμπλήρωση του ελαχίστου κεφαλαίου ποσού. Τα πιο πάνω ισχύουν και για τα υποκαταστήματα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση δραχμοποίησης συναλλάγματος ή εισαγωγής του για την τοποθέτησή του στο εσωτερικό. γ) `Οσα εκ των ανωτέρω υποκαταστημάτων δεν είχαν υποχρέωση εισαγωγής και δραχμοποίησης συναλλάγματος αλλά τους είχε επιτραπεί, με ειδικές ή γενικές αποφάσεις των νομισματικών αρχών, να εκπληρώσουν την σε εισαγωγή κεφαλαίου υποχρέωσή τους μέσω χορήγησης από το Κεντρικό Κατάστημά τους ορισμένων δανείων σε συνάλλαγμα ή μέσω πραγματοποίησης δεσμευμένης κατάθεσης σε συνάλλαγμα στην Τράπεζα της Ελλάδος, και δεν έχουν κάνει χρήση της ευχέρειας της απόφ. ΕΝΠΘ 589/3/28.2.97 για προαιρετική δραχμοποίηση, μπορούν να συνυπολογίζουν έναντι της υποχρέωσής τους για τήρηση ελαχίστων ιδίων κεφαλαίων στην Ελλάδα τα εκάστοτε υφιστάμενα υπόλοιπα των τοποθετήσεών τους μέχρι τη λήξη των συγκεκριμένων τοποθετήσεων που είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας Πράξης. Κατά τη λήξη της κάθε συγκεκριμένης τοποθέτησης και πάντως όχι αργότερα από την 30 Ιουνίου 2000 εφαρμόζεται άμεσα η διαδικασία των εδαφίων (α) και (β) ανωτέρω και τα σχετικά ποσά εμφανίζονται λογιστικά στα βιβλία του υποκαταστήματος. 2. Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για εποπτεία και έλεγχο των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος διενεργεί επιτόπιους ελέγχους για την αξιολόγηση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τοποθετήσεών τους. Στην περίπτωση που από την αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου προκύψει πιθανή ζημία η οποία έχει ως αποτέλεσμα η πραγματική αξία του συνολικού ενεργητικού, μετά την αφαίρεση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων, να υπολείπεται, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, του ελαχίστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα της Ελλάδος δικαιούται να ζητήσει από τα αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα να καταθέσουν επ ονόματι του Κεντρικού τους Καταστήματος σε δεσμευμένο υπέρ αυτής έντοκο λογαριασμό, σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα και δεν αποτελεί θυγατρική επιχείρηση του αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος, το αναγκαίο ποσό για την κάλυψη της ανεπάρκειας των ιδίων κεφαλαίων του υποκαταστήματος. Το ποσό αυτό αποδεσμεύεται με εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν αυτή πιστοποιήσει ότι ο λόγος για την επιβολή της ως άνω υποχρέωσης έχει εκλείψει. Τα πιο πάνω αναφερόμενα μέτρα έχουν εφαρμογή στην περίπτωση υποκαταστημάτων που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση για επιτόπια κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς, επειδή το πιστωτικό ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου Ι, παράγραφος 1(α). Κατά τον προσδιορισμό των ιδίων κεφαλαίων των υποκαταστημάτων που υπόκεινται στην υποχρέωση επιτόπιας κάλυψης των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου και των κινδύνων αγοράς, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της εκτιμώμενης πιθανής ζημίας από επισφαλείς τοποθετήσεις που δεν καλύπτονται από αντίστοιχες προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων και των προβλέψεων κατά τις διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2442/99, και συνεπώς, εάν κατόπιν αυτού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τα επιτόπια ίδια κεφάλαια υπολείπονται των ελαχίστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι των πιο πάνω κινδύνων, το υποκατάστημα υποχρεούται να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής του επάρκειας κατά την έννοια της παρούσας Πράξης. Πέραν των ανωτέρω, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί οποτεδήποτε να ζητεί την έκδοση από το Κεντρικό Κατάστημα του αλλοδαπού πιστωτικού ιδρύματος Ανέκκλητης Επιστολής Υποστήριξης (cοmfοrt letter), με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση υποστήριξης του υποκαταστήματος και λήψης των αναγκαίων μέτρων για τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταθετών. ΙV. Λοιπά θέματα 1. Διευκρινίζεται ότι, για την αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας και των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, το σύνολο των υπηρεσιακών μονάδων στην Ελλάδα κάθε πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, θεωρείται ως ένα υποκατάστημα. 2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας Πράξης. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Φ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (2) Στο Προεδρικό Διάταγμα υπ αριθ. 95, Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 76/Α /10.3.2000, επιφέρονται οι πιο κάτω διορθώσεις: 1. Στη σελίδα 1502 στήλη 2η και στίχο 20ο εκ των άνω, από το λανθασμένο: «....βαλτίωση...» στο ορθό: «......βελτίωση......». 2. Στη σελίδα 1507 στήλη 1η και στίχο 10ο εκ των άνω, από το λανθασμένο: «.....Υπηρεσών....» στο ορθό: «.....Υπηρεσιών.....» 3. Στη σελίδα 1520 στήλη 2η και στίχους 5 και 6 εκ των κάτω, από το λανθασμένο: «....Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού....» στο ορθό: «......ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού......». 4. Στη σελίδα 1521 στήλη 1η και στίχο 7ο εκ των κάτω, από το λανθασμένο: «.....21» στο ορθό: «.....1». 5. Στη σελίδα 1527 στήλη 1η και στίχο 15ο εκ των κάτω (σε πίνακα), από το λανθασμένο: «.....3238» στο ορθό: «......3.283». 6. Στη σελίδα 1529 στήλη 1η και στίχο 4ο εκ των κάτω (σε πίνακα), από το λανθασμένο: «1476/1934.....» στο ορθό: «1476/1984....». 7. Στη σελίδα 1532 στήλη 2η και μετά το στίχο 14ο (σε πίνακα) προστίθεται το εκ παραδρομής παραλειφθέν: «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ». (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία