ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/3/ΑΣ711/Μ.5298

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς ευημερίας - πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες για τα έτη 2000-2002. (Λευκωσία 29.11.2000)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών στους τομείς Ευημερίας / Πρόνοιας καθώς και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα καθιερώσουν μεταξύ τους μόνιμο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών ερευνητικού, μορφωτικού και άλλου χαρακτήρα καθώς και στατιστικών στοιχείων σε τακτικά διαστήματα. Θα συνεργαστούν για την εφαρμογή κοινών προγραμμάτων έρευνας και τη συνεχή παρακολούθησή τους.
Άρθρο 2 "Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για:"
1.  
  Την οργάνωση επισκέψεων και την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και ειδικών για περιόδους αμοιβαία προσδιοριζόμενες
2.  
  Την αλληλοενημέρωση επί των εξελίξεων στον ευρωπαϊκό χώρο και διεθνώς σχετικά με θέματα ευημερίας / πρόνοιας και άτομα με ειδικές ανάγκες με ιδιαίτερη έμφαση στα προγράμματα αποκατάστασης και αυτόνομης διαβίωσης
3.  
  Την παρακολούθηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε σχετικά θέματα καθώς και των μηχανισμών, των τεχνικών και των μεθόδων εφαρμογής του
Άρθρο 3
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για τη συμμετοχή σε κοινά προγράμματα ενημέρωσης, εκπαιδευτικά προγράμματα, σεμινάρια, συμπόσια κλπ. για θέματα που αφορούν την Πρόνοια / Ευημερία και τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τη συνδιοργάνωση δράσεων σε αντίστοιχα εξειδικευμένα θέματα.
Άρθρο 4
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργαστούν για την ενημέρωση και παροχή τεχνικής γνώσης από την Ελλαδική πλευρά προς τις αρμόδιες Κυπριακές Υπηρεσίες για την οργάνωση Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων
Άρθρο 5
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για την παροχή τεχνικής βοήθειας και ενημέρωσης από Κύπριους ειδικούς και την εκατέρωθεν ανταλλαγή απόψεων για την οργάνωση και λειτουργία των παρακάτω προγραμμάτων: - Φροντίδα στο σπίτι - Ανάδοχες οικογένειες - Ημερήσια φροντίδα παιδιών
Άρθρο 6
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν για: α) Τη φιλοξενία παιδιών των Κέντρων Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών της Κύπρου (ηλικίας μέχρι 14 ετών) σε κατασκηνώσεις στην Ελλάδα). β) Την τεχνική βοήθεια και καθοδήγηση από τεχνικούς της Ελλάδας για την οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων στην Κύπρο. γ) Τη φιλοξενία παιδιών από την Ελλάδα σε κατασκηνώσεις στην Κύπρο.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στο πλαίσιο της ανάπτυξης προγραμμάτων τουρισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες, θα διευκολύνουν τη φιλοξενία των προαναφερόμενων ατόμων και των απαιτούμενων συνοδών τους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την άμεση συνεργασία φορέων και οι αρμόδιες Υπηρεσίες θα διαμεσολαβήσουν σε οργανώσεις ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε Υπουργεία / Οργανισμούς ή Αρχές της χώρας τους για την οργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων με τη συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες από την άλλη χώρα, καθώς και τη χρήση των ειδικών εγκαταστάσεων από τα άτομα με ειδικές ανάγκες της άλλης χώρας. Παράλληλα, όπου κρίνεται σκόπιμο και εφικτό, άτομα με ειδικές ανάγκες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους θα συμμετέχουν σε προγράμματα του άλλου Μέρους. Ανάλογα με τα προγράμματα που θα αποφασισθούν να συμμετάσχουν άτομα με ειδικές ανάγκες του ενός Συμβαλλόμενου Μέρους στο άλλο, θα καθορισθούν ύστερα από συνεννόηση μεταξύ των αντίστοιχων υπηρεσιών, οι λεπτομέρειες όπως ο αριθμός των ατόμων, ο χρόνος και η διάρκεια των προγραμμάτων - επισκέψεων καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ανάλογων με τα προαναφερόμενα προγραμμάτων και για ηλικιωμένα άτομα.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα καθιερώσουν μεταξύ τους μόνιμο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τις εφαρμοζόμενες νέες τεχνικές και τεχνολογίες, τα τεχνητά και προσθετικά βοηθήματα για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Άρθρο 9
1.  
  Με βάση το άρθρο 4 της Συμφωνίας, θα ισχύουν οι εξής διευθετήσεις για δαπάνες: α) Το αποστέλλον μέρος θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδιού εμπειρογνωμόνων και ειδικών ανάμεσα στις δύο χώρες. Το μέρος της υποδοχής θα καλύπτει τις δαπάνες διαμονής, εσωτερικής μετακίνησης και διατροφής τους, το ύψος των οποίων θα προσδιορίζεται σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική του. β) Τα έξοδα διοργάνωσης κοινών προγραμμάτων ενημέρωσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, συμποσίων κλπ. θα αναλαμβάνονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη που θα διοργανώνουν τα παραπάνω κατόπιν ειδικής συμφωνίας. γ) Τα έξοδα φιλοξενίας και διαμονής στην Κύπρο ατόμων με ειδικές ανάγκες και των απαιτουμένων συνοδών τους από την Ελλαδική πλευρά για συμμετοχή σε εκδηλώσεις προβλεπόμενες από το Πρόγραμμα Συνεργασίας θα καλύπτονται από την Κυπριακή πλευρά, ενώ αντίστοιχα τα έξοδα φιλοξενίας και διαμονής Κυπρίων ατόμων με ειδικές ανάγκες και των απαιτουμένων συνοδών τους στην Ελλάδα θα καλύπτονται από την Ελλαδική πλευρά. δ) Οι δαπάνες για την ανάληψη κοινών προγραμμάτων έρευνας, συλλογής πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων θα αναλαμβάνονται από κοινού κατόπιν συμφωνίας. ε) Οι δαπάνες για την έκδοση μελετών οι οποίες θα ανταλλαγούν, θα βαρύνουν την πλευρά που θα ετοιμάσει τις μελέτες. στ΄) Έξοδα που θα προκύψουν από ενδεχόμενη απευθείας συνεργασία μεταξύ Ιδρυμάτων θα καλύπτονται από τα ίδια τα ιδρύματα.
Άρθρο 10
1.  
  Το παρόν Πρόγραμμα Εργασίας τίθεται σε εφαρμογή από την ημερομηνία της υπογραφής και είναι διετές
2.  
  Για την υλοποίηση και παρακολούθηση του Προγράμματος Συνεργασίας, συστήνεται επιτροπή από κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος
3.  
  Σε περίπτωση που μεσολαβήσουν αλλαγές ή λάβουν χώρα συμπληρωματικές δραστηριότητες, κρίνεται απαραίτητη γραπτή ανακοίνωση. Υπεγράφη στη Λευκωσία στις 29.11.2000 σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία είναι εξίσου αυθεντικά.
 • Της Συμφωνίας Συνεργασίας στους τομείς ευημερίας / πρόνοιας και σε θέματα ατόμων με ειδικές ανάγκες Ελλάδος - Κύπρου, η οποία υπεγράφη στη Λευκωσία στις 28.6.1993 και κυρώθηκε με τον υπ αριθμ. 2195/1994 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθμ. 40 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως της 22.3.1994 τεύχος Α΄.
 • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Προγράμματος,