ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/4/ΑΣ340/Μ.5253

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-07-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-07-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-03-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για την περίοδο 2001 - 2003. Αθήνα, 28 Μαρτίου 2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολό του το 1ο Πρωτόκολλο επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για την περίοδο 2001-2003 που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 2001 της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής: Αθήνα, 5 Ιουλίου 2001 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣΝ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Νο.Φ09318/16091ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2001-2003
  • Της Συμφωνίας για εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 1996 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2751/1999 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 244 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 11 Νοεμβρίου 1999.
  • Του δευτέρου άρθρου του ως άνω κυρωτικού νόμου βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από την Μικτή Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή πράξη των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργών.
  • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97.
  • Του γεγονότος ότι εκ της εφαρμογής των διατάξεων του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη επιβαρύνουσα τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,