Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας. (Τίρανα, 6 Απριλίου 2001)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Μεταφορών της Δημοκρατίας της Αλβανίας που υπογράφηκε στα Τίρανα στις 6 Απριλίου 2001 του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
  • της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας για διεθνή οδική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 30 Δεκεμβρίου 1997 και κυρώθηκε με τον υπ’ αριθ. 2649/1998 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 246/1998 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 3 Νοεμβρίου 1998.
  • του δευτέρου άρθρου του υπ’ αριθ. 2649/1998 νόμου βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα-Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή του άρθρου 14 αυτής εγκρίνονται με κοινή Πράξη των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.
  • του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου εκ της εφαρμογής του οποίου δεν προκαλούνται πρόσθετες δαπάνες επιβαρύνουσες τον κρατικό προϋπολογισμό,