Έγκριση του Πρακτικού της 2ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής της Δημοκρατίας της Κολομβίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για την πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία. Μπογκοτά, 11.5.2001.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα Μέρη του παρόντος συμφωνούν να τηρούν αλλήλους ενήμερους για όλες τις επιστημονικές διασκέψεις, συνέδρια και συμπόσια που φιλοξενούνται στις αντίστοιχες χώρες τους καθώς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή σε αυτά
Άρθρο 2 "Τα Μέρη συμφωνούν επίσης να προάγουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσής τους με την ανταλλαγή εγγράφων και πληροφοριών που αφορούν την εκπαίδευση σε όλους τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουρ [...]"
1.  
  Την ανταλλαγή βιβλίων και οπτικοακουστικού υλικού που αφορούν ζητήματα Εκπαίδευσης Ανώτατου Επιπέδου στις αντίστοιχες χώρες
2.  
  Την ενθάρρυνση των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανωτάτου επιπέδου και, συγχρόνως, προώθηση της σύναψης συμφωνιών μεταξύ των ιδρυμάτων αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση σε συμφωνίες που προβλέπουν την ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και την ανταλλαγή νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στον τομέα της εκπαίδευσης ανώτατου επιπέδου
3.  
  Την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά συστήματα που ισχύουν στις δύο χώρες
4.  
  Την ανταλλαγή πληροφοριών για τα συστήματα που εφαρμόζει κάθε χώρα στον τομέα της αναγνώρισης πτυχίων που εκδίδονται από Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης των εν λόγω χωρών. Β. Το Κολομβιανό Ίδρυμα για την Πραγματοποίηση Τεχνικών Σπουδών σε Ξένες Χώρες (ΙCΕΤΕΧ) δια του παρόντος εκφράζει ενδιαφέρον για να λάβει από τις Ελληνικές αρμόδιες αρχές πληροφοριακό υλικό για τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών κέντρων και ακαδημαϊκών προγραμμάτων, με σκοπό να διαδώσει περαιτέρω αυτές τις πληροφορίες στο ευρύτερο δυνατό επίπεδο μέσω των 21 περιφερειακών γραφείων του στην Κολομβία. Γ. Το Ίδρυμα Carο y Cuerνο δια του παρόντος γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προμηθεύσει στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και πανεπιστήμια της Ελλάδας τις βασικές εκδόσεις του, αποσκοπώντας στη δημιουργία βάσης βιβλίων, περιοδικών και εντύπου υλικού σχετικού με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας. Δ. Το Εθνικό Πανεπιστήμιο Παιδαγωγικών Σπουδών της Κολομβίας δηλώνει το ενδιαφέρον του για τη δημιουργία τακτικού προγράμματος ανταλλαγής βιβλίων και εκδόσεων έτσι ώστε να εμπλουτιστούν τα Κέντρα Τεκμηρίωσης, ως συνεισφορά στην έρευνα που διεξάγεται στους τομείς των Ανθρωπιστικών Σπουδών, των Γλωσσών και άλλων. Ε. Το Πανεπιστήμιο Caldas και το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Jοrge Τadeο Lοzanο επιθυμούν να λάβουν έναν κατάλογο Ελληνικών πανεπιστημίων και άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανωτάτου επιπέδου που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων στους τομείς της μουσικής, της αρχαιολογίας και της γυμναστικής. ΣΤ. Το ΙΝSΟR - το Κολομβιανό Εθνικό Ίδρυμα Κωφών - δια του παρόντος εκφράζει το ενδιαφέρον του για την διερεύνηση των δυνατοτήτων προσέγγισης με εξειδικευμένους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της θεσμικής εκπαίδευσης, για να εξοικειωθεί με τις συγκεκριμένες στρατηγικές πρόσβασης, επιμέλειας και περαιτέρω ανάπτυξης, μέσω προγραμμάτων για άτομα με προβλήματα ακοής (χρήστες προφορικής γλώσσας και νοηματικής). Για το σκοπό αυτό, το ΙΝSΟR σκοπεύει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή πληροφοριών για την έρευνα, τις επιτυχείς εκπαιδευτικές εμπειρίες στον τομέα της εξειδικευμένης εκπαίδευσης των κωφών και τυφλών σε διάφορα σχολικά επίπεδα καθώς και την ανταλλαγή εγγράφων με τη μορφή βιβλίων, επιστημονικών και νομοθετικών εκδόσεων στον τομέα της δίγλωσσης εκπαίδευσης των κωφών. Ζ. Το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας θα ενημερώσει τα Ελληνικά Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σχετικά με το ανωτέρω ενδιαφέρον των Κολομβιανών Ιδρυμάτων και θα ενθαρρύνει απευθείας συνεργασία μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων των δύο χωρών. Τα ανωτέρω ιδρύματα θα προσδιορίσουν από κοινού τους τομείς της συνεργασίας τους, όπως η ανταλλαγή ακαδημαϊκού προσωπικού, φοιτητών, πληροφοριών, υλικού, καθώς και η διεξαγωγή σεμιναρίων, κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά κλπ. Ανταλλαγή Ακαδημαϊκών, Ερευνητών, Φοιτητών και προσώπων με κοινά ενδιαφέροντα.
Άρθρο 3
1.  
  Τα Μέρη του παρόντος συμφωνούν να διευκολύνουν την ανταλλαγή ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών ή ειδικών, με σκοπό να ενδυναμωθεί η συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης καθώς και να βελτιωθεί η αμοιβαία ενημέρωση μεταξύ των δύο χωρών. Για το σκοπό αυτό, κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν ένα (1) μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού των πανεπιστημίων τους για περίοδο έως δέκα πέντε (15) ημερών, για να συνεργαστεί με το ακαδημαϊκό προσωπικό των πανεπιστημίων της άλλης χώρας. Α. Μέσω του Κολομβιανού Ιδρύματος Ανάπτυξης της Εκπαίδευσης Ανωτάτου Επιπέδου (ΙCFΕS), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Κολομβίας σκοπεύει να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των δύο χωρών μέσω προγράμματος ανταλλαγής πανεπιστημιακών καθηγητών και φοιτητών - κατά προτίμηση στο επίπεδο των υποψηφίων πτυχίων master και διδακτορικού στον τομέα των βασικών επιστημών. Β. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, η Κολομβιανή Κυβέρνηση θα παρέχει το επονομαζόμενο πρόγραμμα Επισκεπτών Καθηγητών μέσω του ΙCΕΤΕΧ. Το πρόγραμμα αυτό θα χρηματοδοτεί επισκέψεις από Έλληνες ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και ειδικούς που ανταποκρίνονται σε προσκλήσεις από ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα στην Κολομβία, για συμμετοχή σε βραχυπρόθεσμες εκδηλώσεις. Η αρωγή αυτή θα διατίθεται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και απαιτήσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Αμοιβαιότητας προς Όφελος των Αλλοδαπών στην Κολομβία. Γ. Μέσω του Εθνικού Πανεπιστημίου, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Κολομβίας εκφράζει ενδιαφέρον για την ανταλλαγή ακαδημαϊκών ή ερευνητών για βραχυπρόθεσμα εσωτερικά προγράμματα με σκοπό τη διεξαγωγή σεμιναρίων που αποσκοπούν στην γνωστοποίηση των πολιτιστικών, πολιτικών και οικονομικών πτυχών κάθε χώρας στη Σχολή Διεθνών Σπουδών του Εθνικού Πανεπιστημίου. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το Πανεπιστήμιο δια του παρόντος δεσμεύεται να κάνει αίτηση προς το ΙCΕΤΕΧ για να εξασφαλίσει τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για να καλυφθούν τα έξοδα αεροπορικών και χερσαίων μεταφορών, στο πλαίσιο του Προγράμματος προς Όφελος των Αλλοδαπών στην Κολομβία. Δ. Συγχρόνως, το Ίδρυμα Carο y Cuerνο επιθυμεί να ασχοληθεί με την ανάπτυξη προγραμμάτων που επιτρέπουν ανταλλαγές φοιτητών και καθηγητών, με σκοπό την ενθάρρυνση σπουδών στους τομείς της Γλωσσολογίας και της Ισπανικής Αμερικανικής Λογοτεχνίας. Ε. Μέσω του Εθνικού Πανεπιστημίου Παιδαγωγικών Σπουδών στην Κολομβία, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας αυτής εκδηλώνει ενδιαφέρον για: (1) να προσκαλέσει Έλληνες ειδικούς να δώσουν διασκέψεις και να διεξάγουν εργαστήρια με σκοπό την διάδοση της τέχνης καθώς και ευρέως φάσματος των πτυχών του Ελληνικού πολιτισμού και πραγματικότητας (2) να ζητήσει από τα Ελληνικά πανεπιστήμια και αθλητικά κέντρα στην Ελλάδα να φιλοξενήσουν βραχυπρόθεσμα προγράμματα ανταλλαγής προσκεκλημένων για εκπαιδευτικούς και ερευνητές που ειδικεύονται σε ζητήματα καλής σωματικής κατάστασης και σωματικής αγωγής, προπονητικής και ελεύθερου χρόνου. ΣΤ. Το ΙΝSΟR - το Κολομβιανό Ίδρυμα Κωφών - ενδιαφέρεται να προάγει την ανταλλαγή ειδικών σε εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης προς όφελος των ατόμων με προβλήματα ακοής καθώς και ατόμων που ειδικεύονται σε παιδαγωγικές και μεθοδολογικές καινοτομίες στο πλαίσιο της θεσμικής, μη θεσμικής και ανεπίσημης εκπαίδευσης.
Άρθρο 4
1.  
  Σύμφωνα με το σκοπό της προώθησης των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δεσμών στο πνεύμα της Συμφωνίας Πλαισίου, τα Μέρη του παρόντος προτείνουν τα εξής καθόλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος: Α. Το Κολομβιανό Μέρος - μέσω του ΙCΕΤΕΧ - θα φροντίσει να διαθέτει στο Ελληνικό μέρος μία (1) υποτροφία ανά έτος για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. Συνολικής διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους (δηλαδή ένδεκα μηνών) και με περαιτέρω δικαίωμα παράτασης ενός έτους, αν χρειαστεί, η εν λόγω υποτροφία θα εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αμοιβαιότητας για Αλλοδαπούς στην Κολομβία, το επίσημο διάταγμα του οποίου αναφέρεται στο Παράρτημα (1) του παρόντος. Β. Το Ελληνικό Μέρος, μέσω του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, θα χορηγεί κάθε χρόνο στο Κολομβιανό Μέρος μέσω του ΙCΕΤΕΧ: α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα για περίοδο δέκα (10) μηνών, υπό τον όρο της παράτασης για ένα ακόμα έτος - για πτυχίο Μaster - ή για δύο ακόμα έτη - για σπουδές που οδηγούν στη λήψη Διδακτορικού. β) Δύο (2) υποτροφίες για παρακολούθηση μηνιαίου θερινού σεμιναρίου Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού. Γ. Οι δύο χώρες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα - εκτός από την ανωτέρω υποτροφία - να παρέχουν στους δικαιούχους υποτροφιών τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα τη δυνατότητα παρακολούθησης διμηνιαίου προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής και Ισπανικής γλώσσας αντίστοιχα. Δ. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος, το Κολομβιανό Μέρος, μέσω του Κολομβιανού Εθνικού Υπουργείου Παιδείας, θα διαθέσει στο Ελληνικό Μέρος μια (1) υποτροφία για σπουδές που οδηγούν στη λήψη πτυχίου Μaster στη Γλωσσολογία ή την Ισπανο-Αμερικανική Λογοτεχνία στο Ίδρυμα Carο y Cuerνο, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Αndres Βellο.
Άρθρο 5
1.  
  Τα Μέρη αναγνωρίζουν επίσημα την έμφαση που θα δοθεί στη διδασκαλία και περαιτέρω διάδοση της γλώσσας και του πολιτισμού των δύο χωρών. Α. Μέσω του Εθνικού Πανεπιστημίου Κολομβίας, η Κολομβιανή Κυβέρνηση δια του παρόντος εκφράζει το εξαιρετικό ενδιαφέρον της να έρθουν διδάσκαλοι Ελληνικής ως ξένης γλώσσας ως επισκέπτες λέκτορες βραχυπρόθεσμων σεμιναρίων για τη διδασκαλία της γλώσσας αυτής στο πλαίσιο της επιστήμης Γραμμάτων και Γλωσσών. Επίσης, η Κυβέρνηση της Κολομβίας θα καλωσορίσει με χαρά τη δυνατότητα αποστολής ενός ή δύο καθηγητών κάθε χρόνο - στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος - με σκοπό να ενημερωθούν τα πρόσωπα αυτά για τις νέες μεθοδολογίες της διδασκαλίας της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Β. Το Πανεπιστήμιο Caldas στην Κολομβία δια του παρόντος δηλώνει ότι διαθέτει στο Ελληνικό Μέρος τις εγκαταστάσεις της Σχολής Τεχνών και Ανθρωπιστικών Σπουδών ως φυσικό τοπίο για την φιλοξενία της εκπόνησης Ελληνικών Γραμμάτων, μουσικής, καλών τεχνών, καθώς και άλλων τομέων του Ελληνικού Πολιτισμού. ΙΙ. ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.
Άρθρο 6
1.  
  Τα Μέρη του παρόντος σκοπεύουν να ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία μεταξύ βιβλιοθηκών και υπηρεσιών αρχείων στις δύο χώρες. Για το σκοπό αυτό και κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος: Α. Τα Μέρη θα φροντίσουν για την ανταλλαγή ενός (1) αρχειοφύλακα ή ενός (1) βιβλιοθηκονόμου για περίοδο δέκα πέντε (15) ημερών, με σκοπό να ενημερωθούν για ζητήματα των αντίστοιχων τομέων τους. Β. Μέσω των Γενικών Αρχείων της Κολομβίας, το Κολομβιανό Μέρος δια του παρόντος επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για την υλοποίηση προγράμματος βιβλιογραφικής ανταλλαγής με τον ομόλογο φορέα του στην Ελλάδα. Το Ελληνικό Μέρος θα ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για την ανωτέρω πρόταση και θα ενθαρρύνει την πραγματοποίηση αυτής της συνεργασίας. Γ. Μέσω της Κολομβιανής Εθνικής Βιβλιοθήκης, η Κυβέρνηση της Κολομβίας δια του παρόντος εκδηλώνει ενδιαφέρον για: 1) την ανταλλαγή υλικού - έντυπου ή με άλλη μορφή - στα Ισπανικά, Αγγλικά ή Γαλλικά με σκοπό την βελτίωση της πολιτιστικής ολοκλήρωσης στις δύο χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία στο ζήτημα αυτό με την Ελληνική Εθνική Βιβλιοθήκη, τα Κέντρα Λατινο-Αμερικανικών Σπουδών καθώς και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα 2) την ανταλλαγή εμπειριών και ιδεών που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής και απόκτησης εκδόσεων, βιβλιογραφικού ελέγχου, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διάδοσης καθώς και τις πρακτικές διάσωσης της δημοσιογραφικής και βιβλιογραφικής κληρονομιάς που αφορούν τη χρήση ευρέως φάσματος μέσων καθώς και δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δημόσιες βιβλιοθήκες, τον αυτοματισμό των βιβλιοθηκών, τη δημιουργία πληροφοριακών δικτύων και συστημάτων βιβλιογραφικής τεκμηρίωσης και διαχείρισης βιβλιοθηκών 3) την υλοποίηση στρατηγικών για προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης περαιτέρω ικανοτήτων προς όφελος των τεχνικών και επαγγελματιών στους τομείς της επιλογής και απόκτησης, του βιβλιογραφικού ελέγχου, των υπηρεσιών, της διάσωσης, των δημοσίων βιβλιοθηκών, του αυτοματισμού των βιβλιοθηκών, των δικτύων βιβλιογραφικών δεδομένων και τεκμηρίωσης καθώς και στον τομέα της διαχείρισης βιβλιοθηκών στα Ισπανικά, Αγγλικά ή Γαλλικά 4) την ανταλλαγή βιβλιογραφικών και τεκμηριωτικών εκδηλώσεων σε θέματα που βασίζονται στις πολιτιστικές πτυχές διμερούς ενδιαφέροντος. ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 7
1.  
  Τα Μέρη του παρόντος θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ πολιτιστικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στις αντίστοιχες χώρες, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην προώθηση, προστασία και διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα δύο Μέρη θα ενημερωθούν σχετικά με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στις αντίστοιχες χώρες τους στον τομέα της προστασίας και χρήσης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Α. Το Κολομβιανό Μέρος, μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού - Τμήμα Κληρονομιάς -, εκφράζει ενδιαφέρον για την ανταλλαγή πολιτιστικών σπουδών και εμπειριών που αφορούν την προσπάθεια που γίνεται για την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πρόγραμμα σπουδών της βασικής εκπαίδευσης καθώς και ανταλλαγή πολιτιστικού και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και εκδόσεων που ειδικεύονται σε ζητήματα διάσωσης της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Άρθρο 8
1.  
  Τα Μέρη δια του παρόντος δεσμεύονται να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, καλλιτεχνών, και δραματουργών, σκηνοθετών και τεχνικών στον τομέα του θεάτρου καθώς και πληροφοριών για τις δραστηριότητες των θέσπιων και χορευτικών που δραστηριοποιούνται στις δύο χώρες. Α. Το Κολομβιανό Υπουργείο Πολιτισμού - μέσω της Διεύθυνσης Τεχνών του - μαζί με το Ίδρυμα Εθνικού Θεάτρου - μέσω του προγράμματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προς όφελος των θεατρικών καλλιτεχνών - δια του παρόντος εκδηλώνει ζωηρό ενδιαφέρον για τη δημιουργία μόνιμης ανταλλαγής διδασκάλων δράματος και θεατρικών τεχνών έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι ήδη διαθέσιμες εκπαιδευτικές ενέργειες, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως η Σκηνοθεσία Δράματος, ο Σχεδιασμός, η Σκηνογραφία, ο Φωτισμός και τα Κοστούμια, η Ερμηνεία Δράματος, η Δραματουργία και η Σύγχρονη Χορογραφία. Οι ειδικοί όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους θα γίνουν αυτές οι ανταλλαγές θα προσδιοριστούν με συμφωνία μεταξύ των εκάστοτε εμπλεκομένων φορέων. Β. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Κολομβίας, μαζί με το Ιβηρο-Αμερικανικό Θεατρικό Φεστιβάλ (Festiνal Ιberοamericanο de Τeatrο) της Μπογκοτά και το Ίδρυμα Εθνικού Θεάτρου (Fundaciοn Τeatrο Νaciοnal) - μέσω της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προσδιορίζονται από τον Οίκο Εθνικού Θεάτρου - συνεισέφεραν στην ανανέωση του ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση της Διεθνούς Συνάντησης Αρχαίου Δράματος στους Δελφούς. Έτσι, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής διδασκάλων, και στο μέτρο των αντίστοιχων δυνατοτήτων τους, όλοι αυτοί οι φορείς θα ενεργούν ως φορείς διάδοσης και προώθησης της ακαδημαϊκής θέσπιας κληρονομιάς του Κλασικού Ελληνικού Πολιτισμού. Γ. Στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου Εκπαιδευτικού Προγράμματος για δραματικούς καλλιτέχνες, ο Οίκος Εθνικού Θεάτρου (Casa de Τeatrο Νaciοnal) είναι τώρα σε θέση να φιλοξενήσει έναν διδάσκαλο και να κάνει την συμπαραγωγή εξειδικευμένου προγράμματος διάρκειας δύο ή τριών εβδομάδων σε αυτό που θεωρείται ως πρώτη προσπάθεια πρόκλησης παρόμοιου ενδιαφέροντος σε άλλα κέντρα σπουδών (Πανεπιστήμια και ακαδημίες Ανώτερου Επιπέδου) στη χώρα αυτή.
Άρθρο 9
1.  
  Τα Μέρη του παρόντος συμφωνούν για την ανταλλαγή μιας έκθεσης τέχνης υψηλού επιπέδου, οι λεπτομέρειες φιλοξενίας της οποίας θα οριστούν δια της διπλωματικής οδού. Α. Η Κυβέρνηση της Κολομβίας, μέσω του Εθνικού Μουσείου της χώρας, εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη φιλοξενία στους χώρους του έκθεσης Ελληνικής Τέχνης με έργα από την Μυκηναϊκή περίοδο και καθ όλη την αρχαϊκή περίοδο και τον 7ο αιώνα Π.Χ., την Κλασική περίοδο και έως τους Ελληνιστικούς χρόνους. Για το σκοπό αυτό, δια του παρόντος προτείνονται τα εξής: (1) Η εν λόγω εκδήλωση θα διοργανωθεί με τρόπο ώστε να βασίζεται σε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό - μύθο, προσωπικότητα ή ιστορικό γεγονός - που θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά έτσι ώστε η έκθεση να αποτελέσει όχημα για να τονίσει την εξέλιξη του ύφους στην Ελληνική Τέχνη, μέσω πρωτότυπων ειδών κεραμικής, γλυπτικής και μπρούτζινης τέχνης. (2) Η διεξαγωγή της εκδήλωσης θα προγραμματιστεί εντός του έτους 2003 ενώ το Ελληνικό Μέρος θα διευκολύνει την διεξαγωγή απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Εθνικού Μουσείου Κολομβίας και του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών για να συμφωνηθούν οι τεχνικές και διοικητικές λεπτομέρειες της εκδήλωσης. (3) Όσον αφορά την αμοιβαιότητα εκ μέρους της Κολομβίας, το Εθνικό Μουσείου προτείνει στο Ελληνικό Μέρος να παραθέσει τα ενδιαφέροντα και τις πρωτοβουλίες του, όπως κάνει και το Κολομβιανό μέρος. Ωστόσο σημειώνεται ότι αν τα ενδιαφέροντα αυτά συμπίπτουν με τα ενδιαφέροντα του Εθνικού Μουσείου της Κολομβίας, το τελευταίο θα οργανώσει με χαρά μια έκθεση σε ένα από τα Μουσεία της Αθήνας. Β. Το Κολομβιανό Μέρος, μέσω της Βιβλιοθήκης Luis Αngel Αrangο, του Βancο de la Republica, δια του παρόντος εκδηλώνει ενδιαφέρον για να φιλοξενήσει: (1) μια αρχαιολογική έκθεση με εκθέματα από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ή το Εθνικό Μουσείο Αθηνών (2) μεμονωμένη έκθεση έργων τέχνης Έλληνα καλλιτέχνη. Οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν απ ευθείας μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων. Γ. Επίσης, το Βancο de la Republica - μέσω του Μuseο Del Οrο (Χρυσό Μουσείο) της Κολομβίας - προτείνει την έναρξη εντός του έτους 2003 προπαρασκευαστικών εργασιών για την ανταλλαγή εκδηλώσεων με αρχαιολογικά θέματα.
Άρθρο 10
1.  
  Τα Μέρη του παρόντος θα ανταλλάξουν δύο (2) αρχαιολόγους ή ειδικούς μουσείων καθώς και δύο (2) ειδικούς συντήρησης ή αποκατάστασης τέχνης για περίοδο δέκα πέντε (15) ημερών έκαστος, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και περαιτέρω απόκτησης πληροφοριών για ζητήματα που αφορούν τους αντίστοιχους τομείς τους
Άρθρο 11
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βιβλίων και εκδόσεων πολιτιστικού περιεχομένου, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που βοηθούν στη διάδοση της λογοτεχνίας και θα ενθαρρύνουν τις τυχόν πρωτοβουλίες των εκδοτικών οίκων για την προώθηση της μετάφρασης και έκδοσης έργων σύγχρονης λογοτεχνίας της άλλης χώρας. Α. Μέσω της Camara Cοlοmbiana del Librο (Κολομβιανή Ένωση Βιβλίων), το Κολομβιανό Μέρος γνωστοποιεί το ενδιαφέρον του και προτείνει την συμπλήρωση αυτού του προγράμματος ανταλλαγής εκδοτικής εμπειρίας με συναντήσεις επαγγελματιών στον τομέα αυτόν στις δύο χώρες, για να συζητήσουν θέματα όπως ο προγραμματισμός και η περαιτέρω ανάπτυξη των εκδοτικών επιχειρήσεων, εισαγωγή και εξαγωγή εκδοτικών προϊόντων καθώς και θέματα που ανακύπτουν από την παράνομη κυκλοφορία και αναπαραγωγή. Β. Το Κολομβιανό Μέρος επαναλαμβάνει την πρόσκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου που γίνεται στη Μπογκοτά με εκπροσώπηση συγγραφέων και ανθρώπων του πολιτισμού κατά διάρκεια του Απριλίου και Μαΐου κάθε έτους, τονίζοντας περαιτέρω τη σημασία που αναμένεται να έχει η έντονη παρουσία της Ελλάδας στην εκδήλωση αυτή. Γ. Τα δύο Μέρη ενδιαφέρονται για την ανταλλαγή ενός (1) ειδικού στον τομέα (εκδότη ή μεταφραστή) για περίοδο δέκα πέντε (15) ημερών.
Άρθρο 12
1.  
  Κάθε υπογράφων του παρόντος θα ενθαρρύνει την δημοσίευση σε εξειδικευμένα λογοτεχνικά περιοδικά τουλάχιστον μιας σημαντικής εκδήλωσης του ομολόγου του που αφορά τον τομέα της λογοτεχνίας
Άρθρο 13
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε φεστιβάλ και διεθνείς εκδηλώσεις που φιλοξενούνται κάθε χρόνο στις αντίστοιχες χώρες. Α. Η Κολομβιανή Κυβέρνηση έχει τη χαρά να καλέσει την Ελληνική Κυβέρνηση να συμμετέχει στην Έκθεση Εxpο Αrtesanias που φιλοξενείται στην Κολομβία κάθε χρόνο, το Δεκέμβριο, καθώς και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μπογκοτά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Cartagena, μεταξύ άλλων. Β. Μέσω του Ιβηρικού-Αμερικανικού Φεστιβάλ Θεάτρου που γίνεται στη Μπογκοτά, το Κολομβιανό Μέρος αναγνωρίζει ότι, από τότε που ξεκίνησε το 1988, η εκδήλωση αυτή είχε τη χαρά να καλωσορίζει τη συμμετοχή διαπρεπών θεατρικών και χορευτικών ομάδων στην Ελλάδα, που χρηματοδοτούνται - όσον αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια και τη διαμονή - από την Κυβέρνηση της χώρας τους. Στο πλαίσιο αυτό, το Κολομβιανό Μέρος έχει τη χαρά να καλέσει την Ελληνική Δημοκρατία να συμμετάσχει στο Ιβηρικό-Αμερικανικό Φεστιβάλ Θεάτρου στη Μπογκοτά, με την συνεννόηση ότι τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής των ομάδων θα μοιραστούν μεταξύ των δύο χωρών. Γ. Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην παροχή θεατρικών εκδηλώσεων, η Εταιρεία Ιβηρικού-Αμερικανικού Φεστιβάλ Θεάτρου εκδηλώνει το ενδιαφέρον της να φιλοξενεί στην Κολομβία θέσπιες και χορευτικές ομάδες από την Ελληνική Δημοκρατία, για να δώσουν παραστάσεις σε θεατρικές σαιζόν και ειδικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Προγράμματος.
Άρθρο 14
1.  
  Τα Μέρη εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους να προτείνουν σε σολίστες, σύνολα μουσικής δωματίου, ομάδες παραδοσιακών χορών ή σε διευθυντή ορχήστρας επίσκεψη έως επτά (7) ημερών με σκοπό τη συμμετοχή σε κονσέρτο ή μουσική εκδήλωση. Ο Κολομβιανός σολίστας ή διευθυντής ορχήστρας θα επιλεγεί μεταξύ των μελών της Φιλαρμονικής Ορχήστρας της Κολομβίας ενώ ο Έλληνας σολίστας ή διευθυντής ορχήστρας θα επιλεγεί μεταξύ των μελών οποιασδήποτε διαπρεπούς ορχήστρας της Ελλάδας. Εννοείται ότι ο σολίστας ή διευθυντής ορχήστρας θα κληθεί από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Α. Η Κολομβιανή Κυβέρνηση - μέσω της Βιβλιοθήκης Luis Αngel Αrangο - εκφράζει το ενδιαφέρον της για να φιλοξενήσει εκδηλώσεις στην Αίθουσα Κονσέρτων της, με Ελληνικές ομάδες παραδοσιακής μουσικής υψηλού ερμηνευτικού επιπέδου. Το αντίστοιχο κόστος - σε κάθε περίπτωση υπό τον όρο συμφωνίας μεταξύ των μερών - θα βαρύνει τη Βιβλιοθήκη Luis Αngel Αrangο.
Άρθρο 15
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ της Φιλελληνικής Ένωσης Κολομβίας (Αsοciaciοn Ρhilοhelenica de Cοlοmbia) και άλλων φορέων πολιτιστικής ή εκπαιδευτικής άποψης, με σκοπό την προώθηση του πολιτισμού των δύο χωρών. ΙV. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
Άρθρο 16
1.  
  Τα Μέρη θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικές με τον κινηματογράφο και τις κινητικές οπτικοακουστικές τέχνες, με περαιτέρω σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, εβδομάδες κινηματογράφου και επίσημες εκδηλώσεις πρεμιέρας ταινιών. Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις υπό τους οποίους θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις θα προσδιοριστούν με συμφωνία μεταξύ των μετεχόντων μερών. Τα Μέρη συμφωνούν να φιλοξενήσουν, στις αντίστοιχες χώρες τους, μια Εβδομάδα Κινηματογράφου στην οποία ένας ή δύο ειδικοί - ανάλογα με τις δυνατότητες - θα κληθούν να συμμετάσχουν για περίοδο επτά (7) ημερών. Οι τεχνικές λεπτομέρειες μαζί με τους οικονομικούς όρους θα διευθετηθούν απ ευθείας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των δύο χωρών. Α. Το Περιφερειακό Ίδρυμα Πολιτισμού και Τουρισμού της Κολομβίας - μέσω του Περιφερειακού Αρχείου Ταινιών και του Ιδρύματος για τη διάσωση της Κολομβιανής Κινηματογραφικής Κληρονομιάς - δια του παρόντος επιθυμεί να ενημερώσει το Ελληνικό Μέρος για την πρόθεσή του: (1) να φιλοξενήσει μια εκδήλωση αφιερωμένη εξ ολοκλήρου σε ταινίες Ελλήνων σκηνοθετών, με υπότιτλους στα Ισπανικά, εντός του χρονικού πλαισίου για το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ το παρόν Πρόγραμμα (2) να δημιουργήσει επαφές με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και/ή το Αρχείο Ταινιών της Ελλάδας, με σκοπό να μεταφερθεί στην Κολομβία μια εκδήλωση σύγχρονων Ελληνικών παραγωγών ταινιών μετά το 1987, τα στοιχεία της οποίας θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν ορισμένες κλασικές Ελληνικές ταινίες. (3) να θεσπίσει μόνιμη συμμετοχή στον Διεθνή Διαγωνισμό Νέων Σκηνοθετών επαγγελματιών με λιγότερες από τρεις (κατά μέγιστο δύο) παραγωγές ταινιών (4) να ανταλλάξει φοιτητές οπτικών τεχνών, παραγωγούς ταινιών καθώς και ειδικούς στις τεχνικές φωτισμού, ήχου και φωτογραφίας από τους οποίους θα ζητηθεί να δώσουν σεμινάρια ή μαθήματα στους αντίστοιχους τομείς τους. Η συνεργασία αυτή θα μπορεί επίσης να συμπληρωθεί με την επίσκεψη Κολομβιανών στα στούντιο και τα αρχεία του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. (5) να ανταλλάξει βιβλία, περιοδικά, καταλόγους καθώς και άλλες εκδόσεις σχετικές με τον κινηματογράφο και τις οπτικοακουστικές τέχνες. Β. Το Ίδρυμα Κινηματογραφικής Κληρονομιάς της Κολομβίας (Fundaciοn Ρatrimοniο Filmicο de Cοlοmbia) δια του παρόντος προσφέρεται να ασχοληθεί με τις εξής δραστηριότητες: (1) παροχή γραμματειακής υποστήριξης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την γνωστοποίηση των Ελληνικών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Κολομβία (2) Εκπόνηση γραπτού προγράμματος που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για πρωτοβουλίες προώθησης Ελληνικών οπτικοακουστικών παραγωγών στην Κολομβία. (3) Ενεργοποίηση ως όχημα αρωγής και επαφών για ερευνητές οπτικοακουστικής στις δύο χώρες. (4) Διαφοροποίηση τιμών που ισχύουν για Ελληνικές παραγωγές σε σχέση με τη χρήση εικόνων αρχείων που διαθέτει το Ίδρυμα Κινηματογραφικής Κληρονομιάς της Κολομβίας (5) Διοργάνωση - σε συνδυασμό με άλλους Κολομβιανούς φορείς - εκδηλώσεων με οπτικοακουστικές παραγωγές και εκθέσεις φωτογραφιών και αφισών που αντικατοπτρίζουν την ιστορία της οπτικοακουστικής στην Κολομβία, χρήση και περαιτέρω αποστολή στην Ελλάδα υλικού αρχείου που διαθέτει το Ίδρυμα Κινηματογραφικής Κληρονομιάς της Κολομβίας.
Άρθρο 17
1.  
  Τα Μέρη θα χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα μέσα για να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική ποικιλία των δύο χωρών. Τα Μέρη θα υποστηρίξουν και θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων με ιδιαίτερη έμφαση σε πολιτιστικά και εκπαιδευτικά θέματα μεταξύ των δύο χωρών. Α. Μέσω του Εθνικού Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού Ιδρύματος της Κολομβίας - ΙΝRΑVΙSΙΟΝ - η Κολομβιανή Κυβέρνηση δια του παρόντος εκδηλώνει το ενδιαφέρον της για τα εξής: (1) Για να λάβει πολιτιστικό υλικό από την Ελληνική Δημοκρατία για περαιτέρω προβολή μέσω του εθνικού καναλιού Senal Cοlοmbia (2) Προβολή της ανταλλαγής ειδικών ραδιοφώνου και τηλεόρασης στο ΙΝRΑVΙSΙΟΝ με Έλληνες ομολόγους (3) Φιλοξενία κοινών μαθημάτων ανάπτυξης ικανοτήτων όπου η Κολομβία θα φιλοξενήσει Έλληνες ειδικούς για να δώσουν σχετικά σεμινάρια ενώ συγχρόνως θα είναι έτοιμη να αποστείλει Κολομβιανούς ειδικούς πολιτιστικής επικοινωνίας στην Ελλάδα. (4) Διοργάνωση συμπαραγωγών τηλεοπτικών προγραμμάτων και ντοκιμαντέρ. Β. Στο ίδιο πλαίσιο, μέσω του ΙΝSΟR, η Κολομβιανή κυβέρνηση εκδηλώνει ενδιαφέρον να λάβει πληροφορίες και να μοιραστεί περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες, αποτελέσματα και εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε ζητήματα όπως η πρόσβαση κωφών στην επικοινωνία, τις πληροφορίες και τον πολιτισμό μέσω των ΜΜΕ. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, θα φιλοξενηθεί επίσκεψη ειδικού στην τεχνολογία του συστήματος Clοsed Captiοn Οn-Line για να εκπαιδεύσει Κολομβιανούς τεχνικούς (προσπάθεια που θα γίνει από κοινού με το Κολομβιανό Υπουργείο Επικοινωνιών - ΙΝSΟR για την τεχνολογία). V. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ.
Άρθρο 18
1.  
  Τα Μέρη δια του παρόντος συμφωνούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία στους τομείς του Αθλητισμού και της Σωματικής Αγωγής καθώς και να επιδιώξουν άμεση και στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αθλητικών αρχών. Α. Δεδομένου ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004, το CΟLDΕΡΟRΤΕS - το Κολομβιανό Ίδρυμα Αθλητισμού - επιθυμεί να δημιουργήσει δεσμούς σε αθλητικό επίπεδο με τον ομόλογο φορέα του στην Αθήνα, με σκοπό να αρχίσει επικοινωνία έτσι ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για τη συμμετοχή της Κολομβίας σε αυτή την παγκόσμια σημασίας εκδήλωση. Το περιεχόμενο καθώς και οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα καταστεί δυνατή αυτή η συνεργασία θα προσδιοριστούν με συμφωνία με τις ανωτέρω αρχές. Β. Τα Μέρη καλωσορίζουν τις κοινές προσπάθειες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και την τήρησή της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και πέραν αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα Μέρη καλωσορίζουν την πρωτοβουλία της Ελλάδας και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής για τη δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα και επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν ενεργά την πρωτοβουλία με διπλωματικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και άλλα κατάλληλα μέσα. VΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ.
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οργανώσεων και ιδρυμάτων νεολαίας τους σε πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες που αφορούν τη νεολαία στις δύο χώρες. Τα Μέρη θα ανταλλάξουν επίσης σχετικές πληροφορίες και εμπειρίες, ιδιαίτερα στο θέμα των εξελίξεων σε κάθε τομέα που αφορά τη νεολαία, με σκοπό την ανταλλαγή ειδικών καθώς και την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. VΙΙ. ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ.
Άρθρο 20
1.  
  Για να μοιραστούν εμπειρίες που θα εμπλουτίσουν αμοιβαία τον πολιτισμό στις δύο χώρες, τα Μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν την απ ευθείας συνεργασία στον τομέα της λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας. Α. Μέσω της Αrtesanias de Cοlοmbia S.Α., το Κολομβιανό Υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει στην Ελληνική Κυβέρνηση συμβουλευτική υποστήριξη στους τομείς της νομοθεσίας, των οργανωτικών δομών καθώς και σε προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων και την ίδρυση σχολείων ανάπτυξης ικανοτήτων, επιτρέποντας σε παρατηρητικές αποστολές Ελλήνων τεχνικών ειδικών να επισκεφθούν την Κολομβία καθώς και φροντίζοντας ώστε Κολομβιανοί ειδικοί στον τομέα αυτόν να επισκεφθούν την Ελλάδα. Β. Επίσης, το Κολομβιανό Υπουργείο Ανάπτυξης παρέχει σχεδιαστές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τέχνης και χειροτεχνίας για να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στα Κολομβιανά Εργαστήρια Σχεδιασμού για την Ανάπτυξη Τέχνης και Χειροτεχνίας (Labοratοriοs Cοlοmbianοs de Disenο para el desarrοllο de la Αrtesania) - Γραφεία Μπογκοτά, Αrmenia και Ρastο. Για το σκοπό αυτό, το Αrtesanias de Cοlοmbia σκοπεύει να δημιουργήσει επαφές με ενδιαφερόμενους Ελληνικούς φορείς, για να προσδιοριστούν τα προγράμματα που θα αναπτυχθούν προς όφελος του τομέα τέχνης και χειροτεχνίας. VΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Άρθρο 21
1.  
  Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν εμποδίζουν τα δύο Μέρη να συμφωνήσουν, μέσω διπλωματικής οδού, άλλους διακανονισμούς που θεωρούν επιθυμητούς
Άρθρο 22
1.  
  Συμφωνείται ρητώς ότι οι διατάξεις του Παραρτήματος Ι που επισυνάπτεται στο παρόν - και αναφέρεται στους γενικούς όρους και οικονομικές προϋποθέσεις των ανταλλαγών - σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Προγράμματος - θα ισχύουν εφεξής ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Προγράμματος
Άρθρο 23
1.  
Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του έτους 2001 και θα παραμείνει σε ισχύ έως τις 31 Δεκεμβρίου του έτους 2003, κατά την οποία ημερομηνία το Πρόγραμμα θα ανανεωθεί αυτομάτως, με την προϋπόθεση ότι τα Μέρη θα συμφωνήσουν σχετικά, και έως τη στιγμή που θα υπογραφεί συμφωνία για νέο Πρόγραμμα στην Αθήνα. Σε πίστωση των οποίων συντάχθηκε η παρούσα Πράξη σε δύο πρωτότυπα στην Αγγλική και Καστιλιανή Ισπανική. Τα δύο κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφορών στην ερμηνεία, θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Συντάχθηκε και υπεγράφη στη Μπογκοτά D.C. στις 11 Μαΐου του έτους 2001. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ [υπογραφή] [υπογραφή] ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΟΚΑΝΑΣ JUΑΝΙΤΑ CΑSΤΑΝΟ Πληρεξούσιος Υπουργός Α Υφυπουργός Ευρώπης, Ασίας, Διευθυντής Πολιτιστικών Αφρικής και Ωκεανίας (Ε) ΘεμάτωνΥπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εξωτερικών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ι. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Εκπαίδευσης και Επιστήμης Αρχείων και Βιβλιοθηκών (α) Ανταλλαγή Προσώπων Οι υποψήφιοι για ένταξη στις ανταλλαγές που προβλέπονται σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα (Άρθρα 3-Α, Β, Γ, Δ,, Ε, ΣΤ και 6-Α) θα ορίζονται από το αποστέλλον μέρος το οποίο αναμένεται να ενημερώσει το φιλοξενούν μέρος για την αποστολή εντός δύο (2) μηνών τουλάχιστον πριν την ημερομηνία όπου ο υποψήφιος αναμένεται να προσγειωθεί στη φιλοξενούσα χώρα. Το αποστέλλον μέρος αναμένεται επίσης να τηρεί το φιλοξενούν μέρος ενήμερο για τις ειδικότητες, τις επαγγελματικές ικανότητες, τα ακαδημαϊκά πτυχία, τις γλώσσες που μιλούν (Αγγλικά, Γαλλικά ή τη γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας), το πρόγραμμα καθώς και την αναμενόμενη διάρκεια παραμονής των προσώπων αυτών σε ανταλλαγή, μαζί με άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι σχετικές ανάλογα με την περίπτωση. Το φιλοξενούν μέρος θα ενημερώσει με τη σειρά του το αποστέλλον μέρος για την έγκρισή του τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της επίσκεψης. Μόλις ενημερωθεί από το φιλοξενούν μέρος για την αποδοχή του προσώπου που θα αποσταλεί, το αποστέλλον μέρος θα πρέπει να γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν. (β) Ανταλλαγή Υποτροφιών Το Ελληνικό Μέρος θα αποστείλει στο Κολομβιανό Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Αυγούστου, μέσω της Κολομβιανής Πρεσβείας στην Αθήνα. Το Κολομβιανό Μέρος θα αποστείλει στο Ελληνικό Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου, μέσω της Πρεσβείας του στην Αθήνα. Οι φάκελοι των υποψηφίων πρέπει να περιέχουν: - βιογραφικά - αντίγραφα των διπλωμάτων σπουδών (επικυρωμένα) - πρόγραμμα σχεδιαζόμενων σπουδών - πιστοποιητικό υγείας Το Ελληνικό Μέρος θα ανακοινώσει την οριστική αποδοχή των κατόχων υποτροφιών το αργότερο στις 30 Ιουνίου. Το Κολομβιανό Μέρος θα ανακοινώσει την οριστική αποδοχή των κατόχων υποτροφιών το αργότερο στις 15 Δεκεμβρίου. Οι υπότροφοι πρέπει να μιλούν είτε τη γλώσσα της φιλοξενούσας χώρας ή Αγγλικά ή Γαλλικά. Όσον αφορά τους μεταπτυχιακούς υποψηφίους, η γνώση της Ελληνικής ή Ισπανικής γλώσσας είναι απαραίτητη καθώς και η αποδοχή τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. (γ) Θερινά Μαθήματα Το Κολομβιανό Μέρος θα αποστείλει στο Ελληνικό Μέρος τους φακέλους των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου. Το Ελληνικό Μέρος θα ανακοινώσει την οριστική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαΐου (Άρθρο 5). ΙΙ. Οικονομικοί Όροι για Εκπαίδευση και Επιστήμη, Αρχεία και Βιβλιοθήκες (α) Ανταλλαγή Προσώπων (Άρθρα 3-Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και 6-Α). (1) Το αποστέλλον μέρος πρέπει να καταβάλλει το κόστος αεροπορικών εισιτηρίων για επιστήμονες, καθηγητές κλπ. που αποστέλλονται στο πλαίσιο του Προγράμματος, για το ταξίδι στην πρωτεύουσα της φιλοξενούσας χώρας και το ταξίδι επιστροφής τους. (2) Το Ελληνικό Μέρος θα πρέπει να παρέχει τα εξής ποσά: * Είκοσι δύο χιλιάδες (22.000) δραχμές ανά ημέρα, για διαμονή σε ξενοδοχείο και διατροφή * έξοδα ταξιδίου εντός της Ελληνικής επικράτειας αν προκύπτουν από το πρόγραμμα παραμονής * το κόστος μίας ή δύο επισκέψεων ανά παραμονή σε αρχαιολογικούς χώρους και/ή ιστορικούς τόπους. 3.Όταν το Κολομβιανό μέρος - στο πλαίσιο του προγράμματος Επισκεπτών Καθηγητών - θεωρεί ενδιαφέρουσα την επίσκεψη Έλληνα ειδικού στη χώρα, το ΙCΕΤΕΧ θα αναλαμβάνει την πληρωμή των διεθνών αεροπορικών εισιτηρίων ή θα εξασφαλίζει άλλως την πληρωμή ημερήσιου ποσού 154.000 Κολομβιανών πέσος για έξοδα διαμονής και διατροφής κατά τη διάρκεια της παραμονής του εν λόγω (Έλληνα) στην Κολομβία. 4.Σε περίπτωση ανάγκης, θα παρέχεται δωρεάν ιατρική βοήθεια από το φιλοξενούν μέρος σε Δημόσιο Νοσοκομείο για πρόσωπα που έρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος. Στην περίπτωση Επισκεπτών Καθηγητών, η δωρεάν ιατρική βοήθεια θα παρέχεται από το φιλοξενούν Μέρος για πρόσωπα που έρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Υποτροφιών 1.Οι δικαιούχοι υποτροφιών θα πρέπει να καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα αεροπορικών εισιτηρίων με επιστροφή προς και από Κολομβία. 2.Το Ελληνικό μέρος θα παρέχει τα εξής: * Μηνιαίο επίδομα 150.000 δραχμών για μεταπτυχιακούς φοιτητές, αρχίζοντας από την ημέρα άφιξης του φοιτητή στην Ελλάδα και για όλη τη διάρκεια ισχύος της υποτροφίας. * Συνολικό ποσό 20.000 δραχμών που καταβάλλεται κατά την άφιξη του φοιτητή στην Ελλάδα για αυτούς που θα μείνουν στην Αθήνα. Το ποσό αυτό θα αυξηθεί σε 30.000 δραχμές για αυτούς που θα μείνουν στην επαρχία. Οι φοιτητές που ανανεώνουν την υποτροφία τους δεν δικαιούνται αυτού του ποσού. * Απαλλαγή από χρέωση εγγραφής και δίδακτρα. * Έξοδα ταξιδίου εντός της Ελληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος υποτροφίας που έχει εγκριθεί για μεταπτυχιακούς φοιτητές έως του ποσού των 30.000 δραχμών. * Σε περίπτωση ανάγκης, θα παρέχεται δωρεάν ιατρική βοήθεια από το φιλοξενούν μέρος για πρόσωπα που έρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Προγράμματος. 3.Μέσω του ΙCΕΤΕΧ, η Κολομβιανή Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι οι Έλληνες δικαιούχοι υποτροφίας θα λάβουν: (Άρθρο 4-Α) * Ποσό ίσο με 197.000 Κολομβιανά πέσος, καταβλητέο εφ άπαξ για την εγκατάσταση * Το συνολικό ποσό της χρέωσης εγγραφής και των διδάκτρων που καταβάλλονται ανάλογα με την περίπτωση * Συνολικό ποσό 197.000 Κολομβιανών πέσος, καταβλητέο εφ άπαξ, για βιβλία και υλικό μελέτης * Συνολικό ποσό ίσο με 3 ελάχιστους μισθούς για διαμονή και συντήρηση * Συνολικό ποσό έως 197.000 Κολομβιανών πέσος, καταβλητέο εφ άπαξ, για δαπάνες προετοιμασίας διατριβής, στο πλαίσιο των προγραμμάτων που απαιτούν εκπόνηση διατριβής * Μηνιαίο ποσό έως 73.000 Κολομβιανών πέσος για ιατρική ασφάλιση (ιατρική βοήθεια και νοσηλεία) * Συνολικό ποσό έως 98.000 Κολομβιανών πέσος, καταβλητέο εφάπαξ, για μικροδαπάνες * Συνολικό ποσό 78.000 Κολομβιανών πέσος, καταβλητέο εφ άπαξ, για φόρους που καταβάλλουν αυτοί που εξέρχονται από την Κολομβιανή επικράτεια. 1)Θερινά Μαθήματα (Άρθρο 5) 1.Το κόστος του ταξιδιού από την χώρα προέλευσης θα πρέπει να καταβληθεί από τους δικαιούχους της υποτροφίας. 2.Όλες οι άλλες δαπάνες θα πρέπει να καταβληθούν από τους διοργανωτές των θερινών μαθημάτων και σεμιναρίων της χώρας υποδοχής. ΙΙΙ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Α) Ανταλλαγή Προσώπων Σύμφωνα με τους όρους του παρόντος προγράμματος, τα πρόσωπα που προορίζονται για ανταλλαγή θα πρέπει να καθορίζονται από τις αποστέλλουσες χώρες οι οποίες αναμένονται επίσης να ενημερώσουν την χώρα υποδοχής για τον τελικό προσδιορισμό τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η αποστέλλουσα χώρα θα δώσει επίσης στη χώρα υποδοχής σχετικές πληροφορίες που διαθέτει για τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται καθώς και για το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και άλλες σχετικές πτυχές. Η χώρα υποδοχής θα πρέπει να γνωστοποιήσει την απόφασή της στην αποστέλλουσα χώρα τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μόλις η χώρα υποδοχής γνωστοποιήσει την αποδοχή της, η αποστέλλουσα χώρα θα πρέπει να γνωστοποιήσει την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία αυτή. Οι φιλοξενούμενοι ανταλλαγής που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα στον τομέα της πολιτιστικής συνεργασίας θα πρέπει να αποδείξουν ότι κατέχουν επαρκώς τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή, εναλλακτικώς, την Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα. (Β) Ανταλλαγή Εκθέσεων Η αποστέλλουσα χώρα θα πρέπει να ενημερώσει τη χώρα υποδοχής τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν σχετικά με το θέμα και τις ημερομηνίες που θα ισχύουν σε σχέση με την προβλεπόμενη έκθεση. Για να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα του υλικού που απαιτείται για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, το αποστέλλον μέρος θα στείλει σχετικές τεχνικές πληροφορίες για την παραγωγή καταλόγων (εισαγωγικά κείμενα, κατάλογος εκθεμάτων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την προβλεπόμενη έναρξη της έκθεσης. Όλα τα αντικείμενα που θα εκτεθούν θα πρέπει να φθάσουν στον προορισμό τους τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν την έναρξη της εκδήλωσης. ΙV. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 1)Ανταλλαγή Προσώπων Το κόστος του ταξιδίου και της φιλοξενίας των προσώπων που έρχονται σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα θα καταβάλλεται ως εξής: 1.Το αποστέλλον μέρος θα πρέπει να καταβάλλει το κόστος του διεθνούς ταξιδιού από και προς την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2.Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να καταβάλλει τα εξής: * ποσό είκοσι δύο χιλιάδων (22.000) δραχμών ανά ημέρα για διαμονή σε ξενοδοχείο και διατροφή * συνολικό ποσό τριάντα χιλιάδων (30.000) δραχμών ανά επίσκεψη κατά την άφιξη του προσώπου, για να καλυφθεί το κόστος ταξιδίων εντός της Ελλάδας 3.Η Κολομβιανή Κυβέρνηση θα παρέχει τα εξής: * το κόστος διαμονής και διατροφής καθώς και το κόστος ταξιδιών εντός της Κολομβίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας * σε περίπτωση ανάγκης, δωρεάν ιατρική βοήθεια θα παρέχεται από τη χώρα υποδοχής για πρόσωπα που έρχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος. 1)Ανταλλαγή Εκθέσεων 1.Το αποστέλλον μέρος θα πρέπει να αναλάβει το κόστος μεταφοράς της έκθεσης προς και από τη χώρα υποδοχής. Η μορφή πληρωμής των εξόδων ταξιδίου της εκδήλωσης σε περίπτωση ταξιδιών εντός της χώρας υποδοχής - σε περίπτωση εκδηλώσεων που προγραμματίζονται να φιλοξενηθούν σε περισσότερες από μια πόλεις - θα αποτελέσουν αντικείμενο ειδικής συμφωνίας μεταξύ των ενδιαφερομένων ιδρυμάτων στις δύο χώρες. 2.Η χώρα υποδοχής θα αναλάβει το κόστος διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους ενοικίασης αιθουσών, ασφάλειας, τεχνικής αρωγής (χώροι αποθήκευσης, διακανονισμός χώρων, φωτισμός, θέρμανση, συγκέντρωση, εκδόσεις και ανάπτυξη εντύπου υλικού όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις). Η χώρα υποδοχής θα πρέπει επίσης να καταβάλλει τα έξοδα δημοσιότητας των εκδηλώσεων. 3.Η αποστέλλουσα χώρα θα αναλάβει το κόστος ασφάλισης των εκθεμάτων για όλη την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας τα αντικείμενα αυτά μεταφέρονται και διατηρούνται στην έκθεση. Σε περίπτωση ζημίας ή απώλειας, η χώρα υποδοχής θα πρέπει να παρέχει με δικά της έξοδα προς την αποστέλλουσα χώρα πλήρη σειρά σχετικών εγγράφων, με ειδικές αναφορές στους λόγους της ζημίας ή απώλειας, έτσι ώστε να διευκολύνει τις προσπάθειες του αποστέλλοντος μέρους για αξιώσεις προς την ασφαλιστική εταιρεία για αποζημίωση. Η χώρα υποδοχής δεν εξουσιοδοτείται να φροντίσει για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων ειδών στην αρχική τους κατάσταση χωρίς τη συγκατάθεση της αποστέλλουσας χώρας. 4.Τυχόν έξοδα που θα προκύψουν σε σχέση με την επίσκεψη επιτρόπου και - αν χρειαστεί - προσώπων η παρουσία των οποίων απαιτείται για το στήσιμο και την αποσυναρμολόγηση της έκθεσης, θα καταβληθούν σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους που αναφέρονται στο παρόν Πρόγραμμα. Ο αριθμός των προσώπων που θα συνοδεύουν την έκθεση καθώς και η διάρκεια παραμονής των προσώπων αυτών θα συμφωνηθούν μεταξύ των μερών του παρόντος.
 • της Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κολομβίας η οποία υπογράφηκε στη Ρώμη στις 20 Δεκεμβρίου 1990 και κυρώθηκε με τον υπαριθ.2122/1993 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 44 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 31.3.1993.
 • του Νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).
 • του Νόμου 2122/1993 βάσει του οποίου τα Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή εγκρίνονται με κοινή Πράξη των καθ ύλη αρμοδίων Υπουργών.
 • του περιεχομένου του υπό έγκριση Πρακτικού εκ της εφαρμογής των διατάξεων του οποίου ουδεμία προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κύρωση Συμφωνίας Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κολομβίας. 1993/2122 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία