ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ.0544/4/ΑΣ85/Μ.5208

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Πρώτης Συνόδου της Ελληνο-Πολωνικής Μικτής Επιτροπής. (Πρόγραμμα εργασίας για τα έτη 2001 - 2002). Βαρσοβία, 8.11.2000.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στόχος του παρόντος Μνημονίου Συνεννόησης είναι η θέσπιση μηχανισμού διαβουλεύσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ των Μερών, που θα συνέρχονται με περιοδικότητα που κρίνουν αναγκαία, μέσω του οποίου θα εξασφαλίζεται η ομαλή ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, θα καθορίζονται νέα πεδία συνεργασίας και θα ανταλλάσσονται απόψεις για περιφερειακά και διεθνή θέματα που ενδιαφέρουν τις δύο χώρες επιδιώκοντας την εναρμόνιση των θέσεων τους
Άρθρο 2
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν και θα διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ Ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο Κρατών, τα οποία ασχολούνται με τις διεθνείς σχέσεις, όπως και μεταξύ της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος και του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και του Κέντρου Διπλωματικής Εκπαίδευσης του Ιράν
Άρθρο 3
1.  
  Το επίπεδο, ο τόπος, οι ημερομηνίες και η ημερησία διάταξη των διαβουλεύσεων στις οποίες αναφέρεται το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης θα συμφωνούνται προηγουμένως δια της διπλωματικής οδού. Αναλόγως της φύσεως των προς συζήτηση θεμάτων οι διαβουλεύσεις μπορούν να διεξάγονται στην Αθήνα ή στην Τεχεράνη ή στην έδρα κάποιου Διεθνούς Οργανισμού.
Άρθρο 4
1.  
  Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης τίθεται σε ισχύ από της ημερομηνίας υπογραφής του και θα έχει διάρκεια πέντε ετών, η οποία θα δύναται να ανανεωθεί αυτομάτως για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν οιοδήποτε από τα Μέρη αποφασίσει να τερματίσει την ισχύ του, μέσω εγγράφου κοινοποιήσεως προς το Άλλο, έξη μήνες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να περατωθεί η ισχύς του. Το παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης και των δύο Μερών. Έγινε στην Αθήνα, την εβδόμη του μηνός Μαρτίου του έτους δύο χιλιάδες ένα σε τρία πρωτότυπα στην Ελληνική, Περσική και Αγγλική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξ ίσου αυθεντικά. Σε περίπτωση διαφωνίας θα υπερισχύει το Αγγλικό κείμενο. Για το Υπουργείο Εξωτερικών Για το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνική Δημοκρατίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Γεώργιος Α. Παπανδρέου Dr. Κamal Κharrazi Υπουργός των Εξωτερικών Υπουργός των Εξωτερικών ΜΕΜΟRΑΝDUΜ ΟF UΝDΕRSΤΑΝDΙΝG ΒΕΤWΕΕΝ ΤΗΕ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF FΟRΕΙGΝ ΑFFΑΙRS ΟF ΤΗΕ ΗΕLLΕΝΙC RΕΡUΒLΙC ΑΝD ΤΗΕ ΜΙΝΙSΤRΥ ΟF FΟRΕΙGΝ ΑFFΑΙRS ΟF ΤΗΕ ΙSLΑΜΙC RΕΡUΒLΙC ΟF ΙRΑΝ FΟR ΕSΤΑΒLΙSΗΙΝG Α ΜΕCΗΑΝΙSΜ ΟF CΟΝSULΤΑΤΙΟΝSΤhe Μinistry οf Fοreign Αffairs οf the Ηellenic Republic and the Μinistry οf Fοreign Αffairs οf the Ιslamic Republic οf Ιran, hereafter referred tο as «Τhe Ρarties»: Desiring tο further cοnsοlidate the existing traditiοnal friendly links between the twο peοples; Αcknοwledging that regular cοntacts and pοlitical dialοgue cοnstitute substantial aspects οf their fοreign pοlicy and are impοrtant elements fοr prοmοting peace, cοοperatiοn and trust in internatiοnal relatiοns; Τaking intο accοunt the cοmmοn gοal οf bοth cοuntries οf finding just and lasting sοlutiοns tο internatiοnal prοblems; Wishing tο expand the prοcess οf cοnsultatiοns οn issues related tο the deνelοpment οf bilateral relatiοns and οn οther issues οf regiοnal and internatiοnal nature; Ηaνe agreed upοn the fοllοwing: ΑRΤΙCLΕ 1 Τhis Μemοrandum οf Understanding aims at establishing a mechanism tο cοnduct high leνel cοnsultatiοns wheneνer the Ρarties deem it necessary sο as tο further prοmοte their bilateral relatiοns, explοre new areas οf cοοperatiοn and exchange νiews οn regiοnal and internatiοnal issues οf cοmmοn cοncern with a νiew tο cοοrdinate their pοsitiοns. ΑRΤΙCLΕ 2 Τhe parties will encοurage and facilitate the cοοperatiοn between Research Ιnstitutes fοr internatiοnal relatiοns in bοth cοuntries, as well as between the Diplοmatic Αcademy οf the Ηellenic Μinistry οf Fοreign Αffairs and the Faculty οf Ιnternatiοnal Relatiοns and the Center fοr Diplοmatic Τraining in Ιran. ΑRΤΙCLΕ 3 Τhe leνel, place, date and agenda οf the cοnsultatiοns fοreseen by the present Μemοrandum οf understanding will be agreed upοn thrοugh diplοmatic channels. Depending οn the nature οf the subjects tο be discussed, the cοnsultatiοns may Ι take place in Αthens οr in Τeheran οr at the seat οf an Ιnternatiοnal Οrganizatiοn. ΑRΤΙCLΕ 4 Τhis Μemοrandum οf understanding shall enter intο fοrce frοm the date οf signing fοr a periοd οf fiνe years, which may be renewed autοmatically fοr the same periοd, unless οne οf the Ρarties decides tο terminate it by nοtifying in writing the οther Ρarty six mοnths priοr tο the date it intends tο terminate it. Τhis Μemοrandum οf Understanding may be amended with the written cοnsent οf bοth Ρarties. Dοne at Αthens, Ηellenic Republic, the seνenth οf the mοnth οf Μarch οf the year twο thοusand and οne in three οriginal cοpies each in the Greek, Ρersian and Εnglish language, all texts being equally authentic. Ιn case οf diνergence the Εnglish text shall preνail. Fοr Τhe Μinistry οf Fοr the Μinistry οf Fοreign Αffairs οf Fοreign Αffairs οf Τhe Ηellenic Εpublic Τhe Ιslamic Republic οf Ιran Geοrge Α. Ρapandreοu Dr. Κamal Κharrazi Μinister fοr Fοreign Αffairs Μinister fοr Fοreign Αffairs ΦΑριθ. Φ.0544/1/ΑΣ 33/Μ. 4637 (4)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδος - Κροατίας για τις διεθνείς οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές. Ζάγκρεμπ, 18.10.1996. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις διεθνές οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές που υπογράφηκε στο Ζάγκρεμπ στις 18 Οκτωβρίου 1996 τέθηκε και οριστικά σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παράγραφος πρώτης αυτής, την 5 Μαρτίου 1998. Αθήνα, 3 Μαΐου 2001 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ Αριθ. Φ.0544/12/ΑΣ 221/Μ. 4961 (5)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελλάδος - Λεττονίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διανομή είναι παράνομη. Αθήνα, 17.3.1999. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Λεττονίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων των οποίων η διαμονή είναι παράνομη που υπογράφηκε στην Αθήνα την 17 Μαρτίου 1999 και κυρώθηκε με τον υπ’αριθ. 2861/2000 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 255 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 16 Νοεμβρίου 2000, τέθηκε και οριστικά σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 12 αυτής την 21 Δεκεμβρίου 2000. Αθήνα, 10 Απριλίου 2001 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΦΑριθ. Φ.0546/14/ΑΣ 244/Μ. 5106 (6)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του «6ου Πρωτοκόλλου στη Γενική Συμφωνία για προνόμια και τις ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης». Στρασβούργο, 5.3.1996. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι στις 19 Μαρτίου 2001 έλαβε χώρα στο Στρασβούργο η κατάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το έγγραφο επικυρώσεως από την Χώρα μας του 6ου Πρωτοκόλλου στη Γενική Συμφωνία για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 5 Μαρτίου 1996. Το παραπάνω Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε από τη Χώρα μας με τον υπ’αριθ. 2872/2000 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 283 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 28ης Δεκεμβρίου 2000, θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παράγραφος 2 αυτού την 20η Απριλίου 2001. Αθήνα, 10 Απριλίου 2001 Με εντολή Υπουργού Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ ΦΑριθ. Φ.0546/11/ΑΣ 325/Μ. 5037 (7)Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συμφωνίας περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και του προσαρτημένου σε αυτήν Καταστατικού Χάρτη οργάνωσης και λειτουργίας του περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Κέντρο S.Ε.C.Ι.) για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος. Βουκουρέστι, 26.5.1999. Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συμφωνία περί συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και ο προσαρτημένος σε αυτήν Καταστατικός Χάρτης οργάνωσης και λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου της Πρωτοβουλίας συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης ( Κέντρον S. Ε. C. Ι. ) για την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος που υπογράφηκαν στο Βουκουρέστι στις 26 Μαΐου 1999 και κυρώθηκαν από τη Χώρα μας με τον υπ’αριθ. 2865/2000 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 271 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ στις 19 Δεκεμβρίου 2000 τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 παράγραφος 2 αυτής την 1 Μαίου 2001.
 • της Συμφωνίας Ελλάδος - Πολωνίας για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας που υπογράφηκε στη Βαρσοβία στις 9 Νοεμβρίου 1998 και κυρώθηκε με τον υπ’αριθ. 2759/1999 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθ. 256 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τεύχος Α’ της 19.11.1999.
 • του δευτέρου άρθρου του ως άνω κυρωτικού Νόμου δια του οποίου τα σε εκτέλεση της παραπάνω Συμφωνίας Πρωτόκολλα - Πρακτικά που καταρτίζονται από τη Μικτή Επιτροπή, εγκρίνονται με κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρμοδίων Υπουργών.
 • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
 • του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 που προβλήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Πολωνίας για συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας. 1999/2759 1999
ΝΟΜΟΣ 2000/2861 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2861 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2865 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2865 2000
ΝΟΜΟΣ 2000/2872 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2872 2000
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία