ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/Φ0544/3/ΑΣ389/Μ.5257

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Προγράμματος Εφαρμογής της Μορφωτικής και Επιστημονικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Βασιλείου του Μαρόκου για τα έτη 2001 - 2002 και 2003 (Ραμπάτ, 20 Απριλίου 2001).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της άμεσης συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης των δύο χωρών. Άρθρο 2 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενημερώνονται αμοιβαία για τις διεθνείς διαλέξεις, συνέδρια και συμπόσια που οργανώνονται στις αντίστοιχες χώρες και θα παρέχουν αμοιβαία τη δυνατότητα στους ερευνητές να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις αυτές και θα ανταλλάσσουν τις σχετικές δημοσιεύσεις. Άρθρο 3 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ετήσια ανταλλαγή τουλάχιστον ενός (1) εκπαιδευτικού ή ερευνητή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για ένα διάστημα μέχρι δέκα (10) ημερών, προκειμένου να συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Άρθρο 4 ΄Εκαστο των Συμβαλλομένων Μερών θα ενθαρρύνει την προώθηση της γλώσσας και του πολιτισμού του έτερου Συμβαλλομένου Μέρους μέσα στη χώρα του. Άρθρο 5 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων της πρωτοβάθμιας (βασικής), δευτεροβάθμιας και τεχνικής εκπαίδευσης, για ένα διάστημα παραμονής μέχρι δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ενημερώνονται αμοιβαία πάνω στα θέματα της αρμοδιότητός τους, στους ακόλουθους τομείς: Βασική Εκπαίδευση : - προσχολική εκπαίδευση, - εκπαίδευση σε αγροτικό περιβάλλον, - σχεδιασμός και εκπόνηση των σχολικών προγραμμάτων, - αρχική και συνεχής κατάρτιση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της σχολικής διοίκησης, - διδασκαλία της τεχνολογίας, - ενθάρρυνση των αδελφοποιήσεων μεταξύ των σχολικών ιδρυμάτων και των ιδρυμάτων κατάρτισης των δύο χωρών. Δευτεροβάθμια και Τεχνική Εκπαίδευση : - διαδασκαλία των ξένων γλωσσών, - διαδασκαλία των επιστημονικών και τεχνικών μαθημάτων, - υφηγεσίες, - ανάπτυξη της μηχανογράφησης των σχολικών ιδρυμάτων και εισαγωγή των νέων τεχνολογιών, Άρθρο 6 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και τεκμηρίωση πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα των δύο χωρών. Άρθρο 7 ΄Εκαστο Συμβαλλόμενο Μέρος θα θέτει ετησίως στη διάθεση του ετέρου: α) μία (1) υποτροφία μεταπτυχιακών σπουδών ή έρευνας, διαρκείας δέκα (10) μηνών, β) δύο (2) υποτροφίες σπουδών για τα θερινά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού, διαρκείας ενός μηνός. Άρθρο 8 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών στους τομείς των τεχνών, της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και της αρχαιολογίας. ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΑ Άρθρο 9 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη θέσπιση μιάς συνεργασίας μεταξύ των εθνικών βιβλιοθηκών και αρχείων των δύο χωρών. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν, κατά τη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος, έναν βιβλιοθηκάριο ή έναν αρχειοθέτη, για ένα διάστημα μέχρι δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ενημερώνονται αμοιβαία πάνω στα θέματα της αρμοδιότητός τους. Η ελληνική πλευρά θα βοηθήσει την πλευρά του Μαρόκου στην υλοποίηση του έργου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. ΙΙΙ. ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Άρθρο 10 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν τέσσερις έως πέντε (4-5) εμπειρογνώμονες στους τομείς της αρχαιολογίας, της συντήρησης έργων τέχνης και μηνμείων, του θεάτρου, της μουσικής, του χορού και των τεχνών, για ένα διάστημα μέχρι επτά (7) ημερών, προκειμένου να ενημερώνονται αμοιβαία πάνω στα θέματα της αρμοδιότητός τους. Άρθρο 11 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την οργάνωση μορφωτικών εκδηλώσεων για να αξιοποιήσουν τον πολιτισμό έκαστης χώρας. Άρθρο 12 Τα Συμβαλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Λογοτεχνικών Ενώσεων και των εκδοτικών και μεταφραστικών οίκων των δύο χωρών, ενόψει της εκπόνησης και της εφαρμογής προγραμμάτων συνεργασίας στους τομείς ενδιαφέροντός τους (δημοσιεύσεις, συνδιαλέξεις, μεταφράσεις, κ.λπ.). Προς τούτο, τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν έναν (1) μεταφραστή ή εκδότη για ένα διάστημα μέχρι δέκα (10) ημερών. Άρθρο 13 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάξουν μία έκθεση κατά τη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος. Το θέμα και η ημερομηνία της έκθεσης αυτής θα καθοριστούν δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 14 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή σε πολιτιστικά φεστιβάλ που οργανώνονται στην κάθε μία από τις δύο χώρες. Άρθρο 15 Η ελληνική πλευρά θα συνδράμει την πλευρά του Μαρόκου στην υλοποίηση του έργου του Μουσείου της Κληρονομιάς και των Πολιτισμών. ΙV. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Άρθρο 16 ΄Εκαστο των Συμβαλλομένων Μερών θα οργανώσει, κατά τη διάρκεια του παρόντος Προγράμματος, μία κινηματογραφική εβδομάδα στην άλλη χώρα. Οι τεχνικές και οι οικονομικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών. V. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Άρθρο 17 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Πρακτορείων Τύπου σε θέματα ανταλλαγής υπηρεσιών πληροφοριών, καθώς και την ανταλλαγή επισκέψεων και εμπειριών. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν επίσης τις ανταλλαγές προγραμμάτων μεταξύ των ραδιοφωνικών και των τηλεοπτικών οργανισμών τους. Τα προγράμματα αυτά θα αναφέρονται ειδικότερα στην κοινωνική και την πολιτιστική ζωή των δύο λαών. VΙ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Άρθρο 18 Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων και των Ενώσεων νεολαίας και αθλητισμού των δύο χωρών. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες στους τομείς που αφορούν τη νεολαία και τον αθλητισμό. Το περιεχόμενο του εν λόγω Προγράμματος θα αποτελέσει το αντικείμενο μιας συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών για τη νεολαία και τον αθλητισμό των δύο χωρών. VΙ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 19 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ α) ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ανταλλαγές που προβλέπονται από το Πρόγραμμα αυτό θα προτείνονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής, το οποίο θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής για την επιλογή αυτή, και τούτο τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα παρέχει επίσης στο Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής όλες τις κατάλληλες πληροφορίες αναφορικά με τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τους τίτλους, τη γνώση σε ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά και ή τη γλώσσα της χώρας υποδοχής), καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής και οποιοαδήποτε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής για την απόφασή του τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μετά τη λήψη της συγκατάθεσης του Συμβαλλόμενου Μέρους υποδοχής, το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα κοινοποιεί την ακριβή ημερομηνία και τούτο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. β) ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1) Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές του Συμβαλλόμενου Μέρους υποδοχής, δια της διπλωματικής οδού, τους φακέλους των υποψηφίων μέχρι τις 15 Ιουνίου το αργότερο. 2) Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα έγγραφα: i) Βιογραφικό Σημείωμα ii) Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων (επικυρωμένα) iii) Πρόγραμμα σπουδών ή έρευνας iν) Ιατρικό πιστοποιητικό. 3) Το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής θα κοινοποιεί την οριστική αποδοχή των υποψηφίων για τις υποτροφίες πριν τις 30 Ιουλίου, απώτατη ημερομηνία. 4) Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την αγγλική ή τη γαλλική. Οι υποψήφιοι υπότροφοι για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα οφείλουν να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να γίνουν δεκτοί σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα. γ) ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής παρουσιάζει τον φάκελο των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαρτίου. Το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής κοινοποιεί την οριστική απόφαση της αποδοχής των υποψηφίων το αργότερο στις 31 Μαίου. Στο τέλος των θερινών μαθημάτων οι υποψήφιοι οφείλουν να συντάξουν μία έκθεση. Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα της διεθνούς μεταφοράς (με επιστροφή) μεταξύ των πρωτευουσών των δύο χωρών. α) ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1) Η ελληνική πλευρά θα καταβάλλει στους Μαροκινούς απεσταλμένους, σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα : - Μία ημερήσια αποζημίωση 22.000 δραχμών για τα έξοδα διαμονής και διατροφής, - Τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της Ελλάδας μέσα στα όρια του εγκεκριμένου προγράμματος διαμονής, - Σε περίπτωση ατυχήματος ή επείγοντος περιστατικού, δωρεάν ιατρική περίθαλψη, - Τα έξοδα μιάς εκδρομής μιάς ή δύο ημερών στους αρχαιολογικούς χώρους. 2) Η πλευρά του Μαρόκου θα αναλάβει τα έξοδα διαμονής των μελών των ελληνικών αποστολών σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Η πλευρά του Μαρόκου θα αναλάβει επίσης τις δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο έδαφός της και είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων εργασίας των αποστολών του Συμβαλλόμενου Μέρους αποστολής. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας, οι απεσταλμένοι θα απολαμβάνουν δωρεάν ιατρικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία. β) ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 1.Οι υπότροφοι θα αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα έξοδα ταξιδιού προς την χώρα υποδοχής και επιστροφής στη χώρα αποστολής. 2.Η ελληνική πλευρά θα εξασφαλίζει στους Μαροκινούς υποτρόφους: - ΄Ενα μηνιαίο επίδομα 150.000 δραχμών για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνες, - ΄Ενα εφάπαξ επίδομα 20.000 δραχμών για την κάλυψη των εξόδων εγκατάστασης στην Αθήνα και 30.000 δραχμών εκτός Αθηνών, - Ιατρική περίθαλψη στα δημόσια νοσοκομεία σε περίπτωση ανάγκης, - Τις δωρεάν σπουδές στα πανεπιστήμια, - ΄Ενα εφάπαξ ποσό 30.000 δραχμών για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, η οποία προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών. 3.Η πλευρά του Μαρόκου θα προσφέρει στους ΄Ελληνες υποτρόφους μηνιαίες υποτροφίες ή επιδόματα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για τους αλλοδαπούς φοιτητές και ασκούμενους. Η πλευρά του Μαρόκου θα εξασφαλίζει, στο μέτρο του δυνατού, στους ΄Ελληνες υποτρόφους την πρόσβαση στις φοιτητικές εστίες και στα πανεπιστημιακά εστιατόρια με τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλέπονται για τους φοιτητές της. Η πλευρά του Μαρόκου θα εξασφαλίσει στους υπότροφους ΄Ελληνες φοιτητές δωρεάν ιατρική περίθαλψη και νοσηλεία. 1)ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1.Τα έξοδα ταξιδιού των υποτρόφων από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα θα καλύπτονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους. 2.Η ελληνική πλευρά θα αναλάβει όλα τα έξοδα που προκύπτουν από τη συμμετοχή στα θερινά μαθήματα. 3.Η πλευρά του Μαρόκου θα αναλάβει τη στέγαση των Ελλήνων υποτρόφων στην πανεπιστημιακή εστία και θα καταβάλει ένα εφάπαξ επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις ανταλλαγές που προβλέπονται από το Πρόγραμμα αυτό θα ορίζονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής το οποίο θα ενημερώσει το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής για την επιλογή αυτή, και τούτο τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα παρέχει επίσης στο Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής όλες τις κατάλληλες πληροφορίες αναφορικά με τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα, καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια της διαμονής, κλπ. Το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής για την απόφασή του τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Μετά τη λήψη της συγκατάθεσης του Συμβαλλόμενου Μέρους υποδοχής, το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα κοινοποιεί την ακριβή ημερομηνία και τούτο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Από τους απεσταλμένους που ανταλλάσσονται μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού θα ζητείται μία καλή γνώση της γλώσσας του Συμβαλλόμενου Μέρους υποδοχής ή της αγγλικής ή της γαλλικής. 1)ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα ενημερώνει το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής σχετικά με τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό ετοιμασία έκθεσης, αρκετά πριν. Προκειμένου να οργανωθεί σωστά η έκθεση, το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα παρέχει στο Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες καθώς και το αναγκαίο υλικό για την εκτύπωση του καταλόγου της έκθεσης (πρόλογος, κατάλογος των εκθεμάτων, φωτογραφίες, κλπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από το άνοιγμά της. Τα έγγραφα πρέπει να φθάσουν στον προορισμό τους δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από το άνοιγμα. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2)ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τα έξοδα ταξιδιού των προσώπων μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναληφθούν ως εξής : 1) Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα ταξιδιού μεταξύ των πρωτευουσών των δύο χωρών. 2) Η ελληνική πλευρά θα εξασφαλίζει: - Μία ημερήσια αποζημίωση 22.000 δραχμών για τα έξοδα διαμονής και διατροφής, - Ενα εφάπαξ επίδομα 30.000 δραχμών, το οποίο αντιστοιχεί στα έξοδα μετακίνησης μέσα στη χώρα. - Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού, δωρεάν ιατρική περίθαλψη. 3) Η πλευρά του Μαρόκου θα αναλάβει τα έξοδα διαμονής των μελών των ελληνικών αποστολών σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Η πλευρά του Μαρόκου θα αναλάβει επίσης τις δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στο έδαφός της και είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των προγραμμάτων εργασίας των αποστολών του Συμβαλλόμενου Μέρους αποστολής. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας, οι απεσταλμένοι θα απολαμβάνουν δωρεάν ιατρικής περίθαλψης στα δημόσια νοσοκομεία. 1)ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 1) Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα αναλαμβάνει τα έξοδα μεταφοράς των εκθέσεων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. 2) Το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής θα αναλαμβάνει τα έξοδα οργάνωσης της έκθεσης συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μίσθωσης της αίθουσας της έκθεσης, της ασφάλειας και της τεχνικής υποστήριξης (εγκαταστάσεις συσκευασίας, φωτισμός, ηχητικά εφέ) και θα εξασφαλίζει την έκδοση των αφισών, των καταλόγων και των προσκλήσεων. Το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής θα εξασφαλίζει επίσης όλη τη διαφήμιση της έκθεσης. 3) Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής θα αναλαμβάνει τις δαπάνες της μεταφοράς με επιστροφή των αντικειμένων που θα εκτεθούν από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα. Το Συμβαλλόμενο Μέρος αποστολής καλύπτει τα πλήρη έξοδα ασφάλισης. Σε περίπτωση ζημιών, απωλειών ή φθορών, το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής υποχρεούται να διαβιβάσει στο συμβαλλόμενο μέρος αποστολής όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τις ζημίες προκειμένου να διευκολύνει τις ενέργειες προς την ασφαλιστική εταιρία. Το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής δεν θα έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με την εργασία αποκατάστασης των βλαβέντων αντικειμένων χωρίς τη συγκατάθεση του ετέρου Συμβαλλομένου Μέρους. 4) Τα έξοδα διαμονής ενός (1) απεσταλμένου και οποιουδήποτε άλλου προσώπου του οποίου η βοήθεια είναι αναγκαία για την εγκατάσταση και το κλείσιμο της έκθεσης θα αναλαμβάνονται από το Συμβαλλόμενο Μέρος υποδοχής μέσα στο πλαίσιο των οικονομικών διατάξεων που αναφέρονται στο πρόγραμμα αυτό. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συμφωνήσουν πάνω στον αριθμό των προσώπων που θα πρέπει να συνοδεύουν τα προς έκθεση αντικείμενα και πάνω στη διάρκεια της διαμονής τους. VΙΙΙ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Οι διατάξεις του παρόντος Προγράμματος δεν αποκλείουν την πραγματοποίηση άλλων εκδηλώσεων στους τομείς των επιστημών, της αγωγής, της εκπαίδευσης, των τεχνών, του πολιτισμού, της νεολαίας και του αθλητισμού, της επικοινωνίας ή άλλων τομέων που στοχεύουν στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Οι ημερομηνίες των ενδεχομένων αυτών εκδηλώσεων θα καθοριστούν δια της διπλωματικής οδού. Άρθρο 21 Το παρόν Πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υπογραφής του και θα παραμείνει ισχύον μέχρι την υπογραφή ενός νέου Προγράμματος. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν ότι η επόμενη σύνοδος της μόνιμης Μικτής Επιτροπής θα συνέλθει στην Αθήνα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο 2004. Ραμπάτ, 20 Απριλίου 2001, σε δύο πρωτότυπα στη γαλλική γλώσσα, των δύο κειμένων εχόντων ίση αξία. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ (υπογραφή) (υπογραφή) Χαράλαμπος ΡΟΚΑΝΑΣ Αziza LΙΜΑΜΕ Διευθυντής Μορφωτικών Υποθέσεων Διευθύντρια Μορφωτικής και Επιστημονικής Συνεργασίας
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α΄ του Νόμου 1558/85 Α~ 137 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Νόμου 2081/92 Α~ 154 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Νόμου 2469/97 Α~ 38,