Έγκριση εκτελεστικού Προγράμματος στη Μορφωτική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για τα έτη 2001 - 2004 (Λουξεμβούργο, 11.7.2001).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της παιδείας. Για τον σκοπό αυτό, θα ενθαρρύνουν την εγκαθίδρυση και τη διεύρυνση της απευθείας συνεργασίας μεταξύ των φορέων τους, πανεπιστημίων και λοιπών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, βάσει απευθείας συμφωνιών και σύμφωνα με την ισχύουσα στις δύο χώρες νομοθεσία.
Άρθρο 2
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν καθ έκαστο έτος και για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών έναν (1) ειδικό ή πανεπιστημιακό διδάσκαλο. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πανεπιστημιακών διδασκάλων ή ειδικών σε διαλέξεις, σεμινάρια, συμπόσια κ.λ.π. που πραγματοποιούνται στις δύο χώρες, καθώς και την από κοινού διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν δύο (2) ειδικούς από τον χώρο της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό τη μελέτη του εκπαιδευτικού συστήματος της άλλης χώρας. Η διάρκεια της παραμονής θα είναι οκτώ (8) ημέρες.
Άρθρο 4
1.  
  Για την καλύτερη γνώση των εκπαιδευτικών συστημάτων των δύο χωρών, τα Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφοριακό και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τη διοίκηση της παιδείας κάθε χώρας
Άρθρο 5
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή των μαθητών των ιδρυμάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 6
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις προσπάθειες του σωματείου «Εurοclassica» -ομοσπονδία της οποίας μέλη είναι καθηγητές ελληνικών και λατινικών από 20 ευρωπαϊκές χώρες, και η οποία εδρεύει στο Λουξεμβούργο- για την προώθηση των κλασσικών σπουδών
Άρθρο 7
1.  
  Η Λουξεμβουργιανή πλευρά προτίθεται να φιλοξενήσει, κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος: - δύο Έλληνες φοιτητές για τον μικρής διάρκειας κύκλο ανωτάτων σπουδών στην πληροφορική και τη διαχείριση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Λουξεμβούργου (διάρκεια: 2 έτη, απαιτούμενη γλώσσα: η γαλλική), - έναν Έλληνα φοιτητή για ένα μάθημα DΕSS [Δίπλωμα Ανώτατων Εξειδικευμένων Σπουδών] Κοινοτικής Νομικής Πρακτικής: το εν λόγω DΕSS σκοπό έχει την εφαρμοσμένη, εμπεριστατωμένη και υψηλού επιπέδου ειδίκευσης μετεκπαίδευση όσον αφορά τα θεμέλια και τις τεχνικές της κοινοτικής νομικής πρακτικής, την άσκηση των ενδίκων μέσων, τη διαδικασία και τις κυριότερες νομικές πρακτικές ενώπιον του Δικαστηρίου και του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Απευθύνεται σε νομομαθείς που έχουν ολοκληρώσει πλήρη πανεπιστημιακή εκπαίδευση τουλάχιστον τεσσάρων ετών και διαθέτουν ικανές γνώσεις σε θέματα κοινοτικού δικαίου (διάρκεια: 2 έτη, απαιτούμενη γλώσσα: η γαλλική) - (πληροφορίες μέσω διαδικτύου: www.dess-cc.lu/ Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα απευθύνει σχετικό πληροφοριακό υλικό προς την Ελληνική πλευρά.
Άρθρο 8
1.  
  Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα χορηγεί ετησίως 3 υποτροφίες συνολικά διάρκειας 6 εβδομάδων η κάθε μία στο Κέντρο Γλωσσών στο Λουξεμβούργο σε Έλληνες φοιτητές και καθηγητές, σύμφωνα με πρόγραμμα σπουδών και διατυπώσεις που θα ορίζονται από κοινού
Άρθρο 9
1.  
  Η Λουξεμβουργιανή πλευρά προτίθεται να χορηγεί ετησίως έναν αριθμό υποτροφιών στον τομέα της τραπεζικής εκπαίδευσης, σε Έλληνες τεταρτοετείς και πεμπτοετείς φοιτητές πανεπιστημίων. Οι πρακτικές διατυπώσεις που αφορούν τον αριθμό μετεκπαιδευομένων και τη διάρκεια της μετεκπαίδευσης θα καθορίζονται καθ έκαστο έτος από το Υπουργείο Θησαυροφυλακίου, σε συνεργασία με τον διοργανωτή της εκπαίδευσης, το ΙFΒL (Ινστιτούτο Τραπεζικής Εκπαίδευσης Λουξεμβούργου). Οι επαφές θα πραγματοποιούνται μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Λουξεμβούργου, που θα διαβιβάζει τις λεπτομερείς πληροφορίες στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της Ελλάδος περί τα τέλη Μαΐου πριν από το νέο πανεπιστημιακό έτος.
Άρθρο 10
1.  
  Η Ελληνική πλευρά θα χορηγεί ετησίως στη Λουξεμβουργιανή πλευρά α) Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές ή έρευνα, διάρκειας δέκα (10) μηνών. β) Δύο (2) σπουδαστικές υποτροφίες για τα θερινά μαθήματα γλώσσας και πολιτισμού, διάρκειας ενός μηνός.
Άρθρο 11
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα της παιδείας βάσει οπτικοακουστικού υλικού. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν για χρονικό διάστημα οκτώ (8) ημερών έναν (1) ειδικό από τον χώρο της παιδείας με οπτικοακουστικά μέσα. Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν παραγωγές εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών ταινιών που θα προβάλλονται από τα τηλεοπτικά προγράμματα των δύο χωρών.
Άρθρο 12
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των ανωτέρων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα φιλοξενήσει δύο απόφοιτους τεχνικού λυκείου στο Ανώτερο Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Λουξεμβούργου (διάρκεια: τρία έτη, απαιτούμενες γλώσσες: η γαλλική και η γερμανική). Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) ειδικούς από τον χώρο της ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Η διάρκεια παραμονής θα είναι επτά (7) ημέρες.
Άρθρο 13
1.  
  Η Ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία να διευκολύνει η Λουξεμβουργιανή πλευρά τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μάθημα μητρικής γλώσσας για τα παιδιά που είναι εγγεγραμμένα σε τμήματα, πλην του ελληνικού τμήματος, των ευρωπαϊκών ή τοπικών σχολείων, διαθέτοντας στο ειδικό σχολείο της ελληνικής μητρικής γλώσσας κατάλληλους χώρους. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά σημειώνει την επιθυμία αυτή και θα εξετάσει, ευνοϊκά διακείμενη, τις δυνατότητες ικανοποίησης του αιτήματος αυτού. ΙΙ. Επιστήμες και Έρευνα.
Άρθρο 14
1.  
  Τα δύο Μέρη θα εμβαθύνουν τη συνεργασία στον τομέα των επιστημών. Για τον σκοπό αυτό, θα ενθαρρύνουν τις κοινές επιστημονικές έρευνες, την έκδοση επιστημονικών μελετών και μονογραφιών και συλλογών άρθρων συγγραφέων των δύο Κρατών, τη διεύρυνση της απευθείας συνεργασίας μεταξύ επιστημονικών ερευνητικών ιδρυμάτων και επιστημονικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλαγών και των επισκέψεων επιστημόνων και ειδικών, τις επιστημονικές έρευνες όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό του άλλου Μέρους, τη διοργάνωση μαθημάτων και διαλέξεων για τη γνωριμία και την προβολή των διαφόρων πλευρών της πολιτιστικής και επιστημονικής κληρονομιάς του άλλου Μέρους. Οι τομείς συνεργασίας θα καθορίζονται απευθείας μεταξύ των πανεπιστημίων ή των ερευνητικών κέντρων των δύο χωρών ή μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας της Ελλάδος και των τριών Δημοσίων Κέντρων Ερευνών του Λουξεμβούργου.
Άρθρο 15
1.  
  Η Λουξεμβουργιανή πλευρά επισημαίνει στην Ελληνική πλευρά ότι είναι σε θέση να προβεί σε ανταλλαγές επιστημόνων, ειδικών και αποτελεσμάτων ερευνών, και ότι υπάρχει δυνατότητα κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. Οι τομείς που θα μπορούσαν να αφορούν, είναι οι εξής: - Δημόσιο Κέντρο Ερευνών Gabriel-Lippmann (Πανεπιστημιακό Κέντρο) (www.crpgl.lu): - τεχνολογίες της πληροφόρησης, - επιστήμες του περιβάλλοντος, - βιοτεχνολογίες, - τεχνικές ανάλυσης και επεξεργασία υλικών, - εφαρμοσμένες στατιστικές, - γνωστικές επιστήμες, - εφαρμοσμένη οικονομία, - οικονομικό δίκαιο. - Δημόσιο Κέντρο Ερευνών Ηenri-Τudοr (www.crpht.lu): - τεχνολογίες του περιβάλλοντος, - βιομηχανικές τεχνολογίες, - τεχνολογίες της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, - παλαιά τεχνολογία - Δημόσιο Ερευνητικό Κέντρο Υγείας (www.crp-sante.lu): - ανοσολογία του νευρικού συστήματος και λοιμώξεις, - ιολογία (εκφυλιστικοί ιοί), - θεμελιώδης ανοσολογία. ΙΙΙ. Πολιτισμός.
Άρθρο 16
1.  
  Η Ελληνική πλευρά πληροφορεί τη Λουξεμβουργιανή πλευρά ότι προτίθεται να διοργανώσει, στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2003, κατά το πρώτο εξάμηνο, ορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις αυτές, και διαβιβάζει, δια της διπλωματικής οδού, τεχνικό έντυπο που αφορά το μουσικό θέαμα «Εurοmedley» που θα ήταν δυνατό να διοργανωθεί στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Άρθρο 17
1.  
  Η Ελληνική πλευρά πληροφορεί τη Λουξεμβουργιανή πλευρά ότι ήδη προετοιμάζει, εν όψει των προσεχών Ολυμπιακών Αγώνων που θα πραγματοποιηθούν το 2004 στην Αθήνα, «Πολιτιστική Ολυμπιάδα». Αυτά τα τέσσερα χρόνια πολιτιστικών εκδηλώσεων θα επιτρέψουν την υλοποίηση συμπαραγωγών με ξένους εταίρους σε τομείς όπως η λογοτεχνία, ο κινηματογράφος, το θέατρο, οι καλές τέχνες, η μουσική. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά χαιρετίζει την πρωτοβουλία αυτή και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις της Ολυμπιάδας αυτής.
Άρθρο 18
1.  
  Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών πολιτιστικών μηνών, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Το δίκτυο αυτό που συγκεντρώνει τις πρώην, νυν και μέλλουσες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, καθώς και τους πρώην πολιτιστικούς μήνες της Ευρώπης, παρέχει σημαντικό έργο με στόχο τη συνεχή προβολή της ιδέας της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, όπως την είχε εμπνευστεί η Μελίνα Μερκούρη. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά προτίθεται να υποδεχθεί, στο μελλοντικό Πολιτιστικό Κέντρο Συνάντησης, στο Αβαείο του Νeumunster, τον Γραμματέα του εν λόγω δικτύου.
Άρθρο 19
1.  
  Τα Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των αντιστοίχων πολιτιστικών ινστιτούτων τους
Άρθρο 20
1.  
  Η Λουξεμβουργιανή πλευρά πληροφορεί την Ελληνική πλευρά ότι προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση των ακολούθων πολιτιστικών υποδομών: - Αθλητικό και Πολιτιστικό Κέντρο: η έναρξη λειτουργίας του προβλέπεται για τα τέλη του 2001. - Εθνικό Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης: η έναρξη επαναλειτουργίας του προβλέπεται για τον Ιούνιο 2002. - Πολιτιστικό Κέντρο Συνάντησης του Αβαείου του Νeumunster, που θα φιλοξενεί από την άνοιξη του 2003 καλλιτέχνες και θα είναι δυνατό να διοργανώνει συνέδρια και σεμινάρια στους τομείς του πολιτισμού και της οικονομίας. - Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μεγάλου Δούκα Ιωάννη που, σε πρώτη φάση, διοργανώνει εκθέσεις και δρώμενα σύγχρονης τέχνης. - Μουσείο του Κάστρου: η έναρξη λειτουργίας προβλέπεται για τα τέλη του 2003. - Αίθουσα Κονσέρτων Μεγάλης Δούκισσας Ιωσηφίνας-Σαρλότ 1500 θέσεων (με 2η αίθουσα 300 θέσεων για μουσική δωματίου και 3η αίθουσα 120 θέσεων για ηλεκτροακουστική μουσική). Η έναρξη λειτουργίας προβλέπεται για τον Ιούνιο 2005. - Παράρτημα Εθνικής Βιβλιοθήκης. - Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικής, σε συνδυασμό με περιφερειακό πολιτιστικό κέντρο με ωδείο. - Ανακαίνιση Ροτόντας των σιδηροδρόμων Λουξεμβούργου-Βοnneνοie. - Δημιουργία Χώρου Επιστημών, Έρευνας και Καινοτομίας σε βιομηχανικά οικόπεδα στο Νότιο Λουξεμβούργο, με, π.χ., ανακαίνιση και αξιοποίηση των υψικαμίνων, νεόδμητο κτήριο για τα εθνικά Αρχεία, αίθουσα κονσέρτων για νέους, πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη, χώρο για θεάματα και εκθέσεις. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά καλεί Έλληνες ειδικούς για συμβουλές στο πλαίσιο των έργων αυτών. Η Ελληνική πλευρά αποδέχεται την πρόσκληση. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά ευχαριστεί και θα οργανώσει τις επισκέψεις αυτές με τη συνδρομή των δύο Πρεσβειών.
Άρθρο 21
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν τρεις-τέσσερις (3-4) προσωπικότητες από διάφορους πολιτιστικούς χώρους (συντήρηση / αναστήλωση έργων τέχνης και μνημείων, λογοτεχνία, καλές τέχνες, θέατρο, μουσική, χορός, λαογραφία κλπ.) για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημερών, προκειμένου να ανταλλάξουν στοιχεία και εμπειρίες σχετικά με θέματα της ειδικότητάς τους.
Άρθρο 22
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν δύο (2) αρχαιολόγους, μουσειολόγους ή ειδικούς σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς για χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ (8) ημερών, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μουσείων. Η Ελληνική πλευρά εκφράζει την επιθυμία όπως το Μουσείο Ιστορίας της Πόλης του Λουξεμβούργου καλέσει Έλληνες ειδικούς. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα διαβιβάσει το αίτημα στις αρχές της Πόλης και θα το υποστηρίξει ενεργά προκειμένου να καταστεί δυνατή η υλοποίηση της επίσκεψης αυτής.
Άρθρο 23
1.  
  Κάθε Μέρος θα ενθαρρύνει τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων αφιερωμένων σε μία ή δύο προσωπικότητες από τον χώρο της λογοτεχνίας και των τεχνών της άλλης χώρας
Άρθρο 24
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις πρωτοβουλίες των εκδοτικών οίκων εν όψει της έκδοσης σε μετάφραση συγχρόνων λογοτεχνικών έργων της άλλης χώρας. Προς τούτο, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) μεταφραστή ή εκδότη για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημερών. Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν τη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του έργου του Guy Wagner για τον Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την απευθείας συνεργασία μεταξύ των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών συλλόγων των δύο χωρών. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την έκδοση ειδικού τεύχους ενός λογοτεχνικού περιοδικού κάθε χώρας αφιερωμένου στη λογοτεχνία της άλλης χώρας.
Άρθρο 25
1.  
  Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν την πραγματοποίηση, στο Μουσείο Μπενάκη, στην Αθήνα, της έκθεσης «Rites» που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το εν λόγω Ινστιτούτο, που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, έχει ως αποστολή την αξιοποίηση των ήδη υφισταμένων πολιτιστικών διαδρομών και τη δημιουργία νέων προκειμένου να προσφέρει στο ευρύ κοινό μία μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Άρθρο 26
1.  
  Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον σύλλογο «Καλλιόπη», και ειδικότερα την έκθεση «Μυθολογίες 2001» που πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Πινακοθήκης της Πόλης της Αθήνας
Άρθρο 27
1.  
  Τα δύο Μέρη θα αναλύσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης, στην Ελλάδα και στο Λουξεμβούργο, κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος: - μιας λαογραφικής έκθεσης, - μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης, - μιας έκθεσης αφιερωμένης στον Rοbert Schuman, τον πατέρα και ιδρυτή της [ενωμένης] Ευρώπης, ενδεχομένως στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών
Άρθρο 28
1.  
  Τα δύο Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να διοργανώσουν, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη (Μουσείο Φωτογραφίας) και στη Ρόδο, μία έκθεση φωτογραφίας με, κυρίως, έργα του Εdward Steichen και σύγχρονων φωτογράφων του Λουξεμβούργου. Οι φωτογραφίες αυτές θα προέρχονται από το Εθνικό Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης και από το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικής του Λουξεμβούργου. Η έκθεση της Θεσσαλονίκης θα ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί, το 2002, στο πλαίσιο του μεγάλου φεστιβάλ που θα τοποθετηθεί «γύρω από την πραγματικότητα».
Άρθρο 29
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις επαφές και τη συνεργασία ενδιαφερόμενων κινηματογραφικών παραγωγών και φορέων της χώρας τους. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά ενημερώνει την Ελληνική πλευρά σχετικά με την ύπαρξη του Εθνικού Ταμείου Στήριξης Οπτικοακουστικής Παραγωγής που ενθαρρύνει τις διεθνείς συμπαραγωγές, κυρίως με τη χορήγηση πιστοποιητικών φορολογικής απαλλαγής.
Άρθρο 30
1.  
  Τα δύο Μέρη προτίθενται να διοργανώσουν, κατά τη διάρκεια του παρόντος προγράμματος, μία εβδομάδα κινηματογράφου. Οι τεχνικές και οικονομικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν απευθείας μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των δύο χωρών: από λουξεμβουργιανής πλευράς, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικής και το Εθνικό Ταμείο Στήριξης Οπτικοακουστικής Παραγωγής, και, από ελληνικής πλευράς, το Τμήμα Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού.
Άρθρο 31
1.  
  Τα δύο Μέρη επιθυμούν την ανταλλαγή πληροφοριακού υλικού που αφορά τα σημαντικότερα φεστιβάλ μουσικής που διοργανώνει η άλλη χώρα. Επίσης, θα ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στα πολιτιστικά φεστιβάλ που διοργανώνονται σε κάθε μία από τις δύο χώρες καθώς και την ανταλλαγή διευθυντών ορχήστρας.
Άρθρο 32
1.  
  Τα δύο Μέρη θα μελετήσουν τη δυνατότητα διοργάνωσης τουρνέ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λουξεμβούργου στην Ελλάδα. Οι επαφές θα γίνουν απευθείας μεταξύ της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Λουξεμβούργου και των Ελλήνων εταίρων, με την ευγενή συνδρομή των Πρεσβειών της Ελλάδος και του Λουξεμβούργου.
Άρθρο 33
1.  
  Τα δύο Μέρη θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να υλοποιηθεί η απόφαση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ωδείο, που ελήφθη επί Λουξεμβουργιανής Προεδρίας, το 1997
Άρθρο 34
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τους μουσείων στρατιωτικής ιστορίας, και ειδικότερα μεταξύ του Εθνικού Μουσείου Στρατιωτικής Ιστορίας στο Diekirch και του Ελληνικού Πολεμικού Μουσείου. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά ευχαριστεί την Ελληνική πλευρά για την πρόσκληση που έγινε στον επίτροπο του μουσείου του Diekirch προκειμένου να επισκεφθεί το Ελληνικό Πολεμικό Μουσείο. Ανταποδίδει δε την πρόσκληση αυτή και προσκαλεί έναν Έλληνα ειδικό. Οι πρακτικές διατυπώσεις θα συμφωνηθούν δια της διπλωματικής οδού.
Άρθρο 35
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν περαιτέρω τις επαφές και τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών τους επιτροπών για την ΟΥΝΕΣΚΟ. ΙV. Αρχεία και Βιβλιοθήκες.
Άρθρο 36
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία και θα ανταλλάσσουν πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα αρχεία και τις δημόσιες βιβλιοθήκες τους, και θα διευκολύνουν την έρευνα στο πλαίσιο των ιδρυμάτων αυτών σύμφωνα με τη νομοθεσία κάθε χώρας. Κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος προγράμματος, τα δύο Μέρη θα ανταλλάξουν έναν (1) αρχειοφύλακα και έναν (1) βιβλιοθηκάριο για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ημερών, προκειμένου να ενημερωθούν σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των εν λόγω αρχείων και βιβλιοθηκών. V. Μέσα Ενημέρωσης.
Άρθρο 37
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη απευθείας συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων πρακτορείων τους τύπου και των διαφόρων φορέων τους ενημέρωσης. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τις ανταλλαγές προγραμμάτων μεταξύ των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών φορέων τους. Τα προγράμματα αυτά θα αναφέρονται κυρίως στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή των δύο λαών. VΙ. Νέα Γενιά και Αθλητισμός.
Άρθρο 38
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ οργανισμών και φορέων νέας γενιάς των δύο χωρών σε θέματα πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Τα δύο Μέρη θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες σε όλους τους τομείς που αφορούν τους νέους.
Άρθρο 39
1.  
  Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν τη συνεργασία στον τομέα του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής, καθώς και τις απευθείας επαφές και περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων δημοσίων αρχών τους. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων που αφορούν τη συνεργασία αυτή, θα καθοριστεί από τις προρρηθείσες αρχές.
Άρθρο 40
1.  
  Τα δύο Μέρη λαμβάνουν υπ όψη την πρόθεση της Επιτροπής Διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα το 2004 (ΑΤΗΟC 2004) να μεταφερθεί η ολυμπιακή φλόγα μέσω πολλών χωρών το 2004. Τα δύο Μέρη θα ενθαρρύνουν την Επιτροπή Διοργάνωσης να συμπεριλάβει το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου στον κατάλογο των χωρών αυτών.
Άρθρο 41
1.  
  Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν τις προσπάθειες που κατέβαλε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να αναβιώσει η ολυμπιακή εκεχειρία και η εφαρμογή της κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και εφεξής. Τα δύο Μέρη χαιρετίζουν την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η Ελλάδα για την ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας στην Αθήνα. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά στηρίζει ενεργά τις προσπάθειες της Ελλάδος για να τηρηθεί η ολυμπιακή εκεχειρία κατά τη διάρκεια των Αγώνων της Αθήνας το 2004. VΙΙ. Τελικές Διατάξεις.
Άρθρο 42
1.  
  Δεδομένου ότι με το παρόν πρόγραμμα δεν εξαντλούνται όλα τα θέματα, θα είναι δυνατό να ενσωματωθούν σε αυτό ανταλλαγές στους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς που δεν προβλέπονται από το παρόν πρόγραμμα, μετά από συμφωνία των δύο Μερών δια της διπλωματικής οδού
Άρθρο 43
1.  
  Οι γενικές και οικονομικές διατάξεις που προσαρτώνται στο παρόν πρόγραμμα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του
Άρθρο 44
1.  
  Τα δύο Μέρη αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν την προσεχή τους συνάντηση στο Λουξεμβούργο το 2004
Άρθρο 45
1.  
Το παρόν πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2004, οπότε και θα παραταθεί προσωρινά μέχρις ότου υπογραφεί το νέο πρόγραμμα εκτέλεσης της Συμφωνίας. Έγινε στην Αθήνα, στις 6 Ιουλίου 2001, σε δύο αντίτυπα στη Γαλλική γλώσσα. Όλα τα αντίτυπα είναι εξίσου αυθεντικά. Υπεγράφη στο Λουξεμβούργο, στις 11 Ιουλίου 2001. Για την Κυβέρνηση Για την Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου [υπογραφή] [υπογραφή] Παναγιώτης Μακρής Guy Dοckendοrf Πρέσβης της Ελλάδος Σύμβουλος Α΄ στο Λουξεμβούργο της Κυβέρνησης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓενικές διατάξεις στον τομέα της παιδείας και της επιστήμης Ανταλλαγή προσώπων Οι υποψήφιοι προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προγράμματος θα προτείνονται από τη χώρα αποστολής που θα ενημερώνει σχετικά τη χώρα υποδοχής δύο μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη χώρα υποδοχής όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τα ακαδημαϊκά προσόντα, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και τίτλους, τη γνώση ξένων γλωσσών (της Αγγλικής, της Γαλλικής ή της γλώσσας της χώρας υποδοχής) καθώς και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία. Η χώρα υποδοχής θα ανακοινώνει στη χώρα αποστολής τη σύμφωνη γνώμη της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Αφού λάβει τη συγκατάθεση χώρας υποδοχής, η χώρα αποστολής θα κοινοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. Ανταλλαγή υποτρόφων Η χώρα που χορηγεί τις υποτροφίες θα ανακοινώνει τις προτάσεις της το αργότερο μέχρι την 31 Ιανουαρίου, κάθε χρόνο. Η χώρα αποστολής θα διαβιβάζει στους αρμόδιους φορείς της χώρας υποδοχής τους φακέλους των υποψηφίων στις 31 Μαρτίου, κάθε χρόνο. Οι φάκελοι των υποψηφίων θα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - Βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία του υποψηφίου. - Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων (επικυρωμένα-θεωρημένα). - Αναλυτικό πρόγραμμα ερευνών ή σπουδών. - Πιστοποιητικό υγείας. - Δύο συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές. Η χώρα υποδοχής θα ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψηφιοτήτων πριν από τις 30 Ιουνίου, κάθε χρόνο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν τη γλώσσα της χώρας υποδοχής (που χορηγεί την υποτροφία) ή την Αγγλική ή τη Γαλλική και επίσης να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ή σε ερευνητικό πρόγραμμα. Οι υποψήφιοι για μεταπτυχιακές σπουδές από το Λουξεμβούργο θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και να έχουν γίνει δεκτοί σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Θερινά τμήματα: Η χώρα αποστολής υποβάλλει τον φάκελο των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την 31 Μαρτίου. Η χώρα υποδοχής ανακοινώνει την οριστική αποδοχή των υποψηφίων το αργότερο μέχρι την 31 Μαΐου. Μετά το πέρας του μαθήματος, οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν έκθεση. Οικονομικές διατάξεις στον τομέα της παιδείας και της επιστήμης Η χώρα αποστολής θα αναλάβει τα έξοδα ταξιδίου, από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα, των προσώπων, αντιπροσωπειών κλπ. που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, πλην των υποψηφίων υποτρόφων που θα καταβάλουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης στη χώρα υποδοχής και επιστροφής στη χώρα αποστολής. Ανταλλαγή προσώπων: Η Ελληνική πλευρά θα παρέχει στους επισκέπτες από το Λουξεμβούργο, σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα: - Ημερήσια αποζημίωση 65.-ΕΥΡΩ για διαμονή. - Τα έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της Ελλάδος εντός των ορίων του εγκεκριμένου προγράμματος παραμονής. - Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δωρεάν ιατρική περίθαλψη. - Τα έξοδα μιας μονοήμερης ή διήμερης εκδρομής στους αρχαιολογικούς χώρους. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα καταβάλλει στους Έλληνες επισκέπτες σύμφωνα με το παρόν πρόγραμμα: - Ημερήσια αποζημίωση 38.- ΕΥΡΩ ή μηνιαία αποζημίωση 868.- ΕΥΡΩ. - Δωρεάν κατάλυμα ή εφάπαξ ποσό. - Εφάπαξ ποσό για διατροφή στην περίπτωση που δεν θα είχε συμπεριληφθεί στο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης. - Ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ανταλλαγή υποτρόφων: Η Ελληνική πλευρά θα εξασφαλίζει στους υποτρόφους από το Λουξεμβούργο: - Μηνιαίο ποσό 440.- ΕΥΡΩ για τις μεταπτυχιακές σπουδές τους ή για την ερευνητική εργασία τους. - Εφάπαξ ποσό 59.- ΕΥΡΩ για κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης στην Αθήνα και 88.- ΕΥΡΩ για κάλυψη των δαπανών εγκατάστασης εκτός Αθηνών. Οι υπότροφοι των οποίων η υποτροφία ανανεώθηκε, δεν δικαιούνται του ποσού αυτού. - Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. - Δωρεάν σπουδές στα πανεπιστήμια και άλλα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. - Εφάπαξ ποσό 88.- ΕΥΡΩ για κάλυψη των εξόδων μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας, όπως προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα εξασφαλίζει στους Έλληνες υποτρόφους: - Υποτροφία 620.- ΕΥΡΩ μηνιαίως. - Δωρεάν κατάλυμα, ει δυνατόν σε φοιτητική εστία. - Δωρεάν ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση αιφνίδιας ασθένειας. Θερινά τμήματα: - Οι υπότροφοι θα καλύπτουν οι ίδιοι τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής από τη μία χώρα στην άλλη. - Όλα τα υπόλοιπα έξοδα θα καλύπτονται από τους διοργανωτές των θερινών τμημάτων. Γενικές διατάξεις στον τομέα του πολιτισμού Ανταλλαγή προσώπων: Οι υποψήφιοι για ανταλλαγή στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα προτείνονται από τη χώρα αποστολής που θα ενημερώνει σχετικά τη χώρα υποδοχής τρεις (3) μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Η χώρα αποστολής θα παρέχει επίσης στη χώρα υποδοχής όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα όπως επίσης και το προτεινόμενο πρόγραμμα εργασίας, τη διάρκεια παραμονής και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Η χώρα υποδοχής θα ανακοινώνει στη χώρα αποστολής τη σύμφωνη γνώμη της τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία αναχώρησης. Αφού λάβει τη συγκατάθεση της χώρας υποδοχής, η χώρα αποστολής θα γνωστοποιεί την ακριβή ημερομηνία αναχώρησης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν. Οι επισκέπτες που θα ανταλλάσσονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα πρέπει να γνωρίζουν καλά τη γλώσσα της χώρας υποδοχής ή την Αγγλική ή τη Γαλλική. Ανταλλαγή εκθέσεων Η χώρα αποστολής θα ανακοινώνει στη χώρα υποδοχής τις ημερομηνίες και το θέμα της υπό προετοιμασία έκθεσης, τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες πριν. Για την καλύτερη διοργάνωση της έκθεσης, η χώρα αποστολής θα παρέχει στη χώρα υποδοχής όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τεχνικής φύσης, καθώς και το υλικό που απαιτείται για την έκδοση του καταλόγου της έκθεσης (εισαγωγικό σημείωμα, κατάλογος των εκθεμάτων, φωτογραφίες κλπ.) τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. Τα εκθέματα θα πρέπει να φθάνουν στον τόπο προορισμού τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τα εγκαίνια της έκθεσης. Οικονομικές διατάξεις στον τομέα του πολιτισμού Ανταλλαγή προσώπων: Τα έξοδα ταξιδίου των προσώπων στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος θα καλύπτονται ως εξής: Η χώρα αποστολής θα καλύπτει τα έξοδα ταξιδίου από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα. Η Ελληνική πλευρά θα καταβάλλει: - Ημερήσια αποζημίωση 65.- ΕΥΡΩ για διαμονή και διατροφή. - Εφάπαξ αποζημίωση 88.- ΕΥΡΩ για έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας. Η Λουξεμβουργιανή πλευρά θα καταβάλλει: - Ημερήσια αποζημίωση 100.- ΕΥΡΩ για διαμονή και διατροφή. - Εφάπαξ αποζημίωση 100.- ΕΥΡΩ για έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό της χώρας. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η χώρα υποδοχής θα εξασφαλίζει δωρεάν ιατρική περίθαλψη για πρόσωπα που έρχονται στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος. Ανταλλαγή εκθέσεων: Η χώρα αποστολής θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς των εκθεμάτων προς και από την πρωτεύουσα της χώρας υποδοχής. Η χώρα υποδοχής θα καλύπτει τα έξοδα διοργάνωσης της έκθεσης, συμπεριλαμβανομένων: του μισθώματος της αίθουσας / εκθεσιακού χώρου, των ασφαλίστρων, των δαπανών τεχνικής υποστήριξης (διευκολύνσεις συσκευασίας, εγκατάσταση, φωτισμός, ηχητικά εφφέ, αποσυσκευασία) και θα εξασφαλίζει τις δημοσιεύσεις, όπως αφίσες, κατάλογοι και προσκλήσεις. Η χώρα υποδοχής θα εξασφαλίζει επίσης τη διαφήμιση που αφορά την έκθεση. Η χώρα αποστολής θα καλύπτει τα ασφάλιστρα των εκθεμάτων από της αναχώρησης και μέχρι της επιστροφής τους. Σε περίπτωση φθορών, η χώρα υποδοχής θα παρέχει στη χώρα υποδοχής, δωρεάν, πλήρη στοιχεία σχετικά με τα αίτια της φθοράς, προκειμένου να διευκολύνει τη χώρα αποστολής στη διεκδίκηση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρεία. Η χώρα υποδοχής δεν θα έχει δικαίωμα να αναλάβει την αποκατάσταση των εκθεμάτων στην αρχική τους μορφή, σε περίπτωση που αυτά υποστούν ζημίες, χωρίς τη συγκατάθεση της άλλης πλευράς. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα εγκρίνουν εκ των προτέρων τον αριθμό των προσώπων που θα συνοδεύουν τα εκθέματα, καθώς και τη διάρκεια παραμονής τους. Τα έξοδα τα σχετικά με την παρουσία εφόρου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου επαγγελματία, που κρίνονται απαραίτητοι για την τοποθέτηση και την εκ νέου συσκευασία των εκθεμάτων μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης, θα καλύπτονται από τη χώρα υποδοχής σύμφωνα με τις οικονομικές διατάξεις που προβλέπονται από το παρόν πρόγραμμα. Τα έξοδα παραμονής ενός (1) επιτρόπου και, εν ανάγκη, οποιουδήποτε άλλου προσώπου θεωρείται απαραίτητο για την εγκατάσταση και τη διάλυση της έκθεσης, θα βαρύνουν τη χώρα υποδοχής στο πλαίσιο των οικονομικών διατάξεων που προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα.
 • της Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 4.9.1990 και κυρώθηκε με το υπ’ αριθμ. 2099/1992 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 191 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως τεύχος Α΄ της 2.12.1992.
 • του άρθρου δευτέρου του υπ’ αριθμ. 2099/1994 Νόμου (ΦΕΚ 191/Α΄/2.12.1992) βάσει του οποίου τα τριετή Προγράμματα δραστηριοτήτων που θα καταρτίζονται σε εκτέλεση του άρθρου 9 παράγραφος 2 της Συμφωνίας και με τα οποία θα ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα θα εγκρίνονται με κοινή πράξη των αρμοδίωνν κατά περίπτωση Υπουργών,
 • το περιεχόμενο του υπό έγκριση Προγράμματος,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Μορφωτικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. 1992/2099 1992
ΝΟΜΟΣ 1994/2099 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/2099 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία