Ανάκληση της άδειας που είχε χορηγηθεί στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ για άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 96/ 16.3.2001, θέμα 12)

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Container
Ανακαλείται η άδεια που είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΝΠΘ 536/8/12.11.93 στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ για άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως το άρθρο αυτό ισχύει (Ν. 2609/98, άρθρο πρώτο παράγρ. 30 και Ν. 2832/2000, άρθρο 18 παράγρ. 24),
  • την ΠΔ/ΤΕ 2250/21.9.93, ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές συναλλάγματος και χρήματος, όπως ισχύει,
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 536/8/12.11.93 με την οποία παρασχέθηκε στην εταιρεία ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ άδεια άσκησης δραστηριότητας διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές χρήματος και συναλλάγματος,
  • το από 9.3.2001 (ΑΠ 24510) έγγραφο της εταιρείας ΣΙΓΜΑ ΜΑΝΕΥ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΕ, με το οποίο γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την αναστολή των δραστηριοτήτων της,
Title Ref.Number Date
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1993/2250 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/2250 1993
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. 1998/2609 1998
ΝΟΜΟΣ 2000/2832 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2000/2832 2000
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label