ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/04.10.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-10-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-10-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-10-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθμ. 2479/27.8.2001 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992 Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, ως εξής: 1.Στο δεύτερο κεφάλαιο με τον τίτλο Ορισμοί και στην παράγραφο 1: - στο τέλος του εδαφίου (ι) προστίθενται τα ακόλουθα: Στην έννοια των «τοπικών αρχών» περιλαμβάνονται επίσης οι εκκλησίες και θρησκευτικές κοινότητες που έχουν την μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στο βαθμό που μπορούν να επιβάλλουν φόρους σύμφωνα με τη νομοθεσία που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή οι ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπονται στο έβδομο κεφάλαιο δεν έχουν εφαρμογή. - προστίθεται νέο εδάφιο (κ) ως εξής: 1)«αναγνωρισμένα χρηματιστήρια»: χρηματιστήρια που κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος • λειτουργούν κανονικά • διέπονται από κανόνες, που θεσπίζονται ή εγκρίνονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας του χρηματιστηρίου, οι οποίοι ορίζουν τις προϋποθέσεις λειτουργίας του χρηματιστηρίου, τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο χρηματιστήριο, καθώς και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί μία σύμβαση προτού γίνει αντικείμενο ουσιαστικής διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο • διαθέτουν σύστημα συμψηφισμού βάσει του οποίου οι συμβάσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ υπόκεινται σε υποχρεωτικά καθημερινά όρια καλύμματος που παρέχουν επαρκή κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος διασφάλιση. 2.Το πρώτο εδάφιο της Παραγράφου 3 του πέμπτου κεφαλαίου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:« 3.Όσον αφορά τα εκτός ισολογισμού στοιχεία που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ, το ενδεχόμενο κόστος αντικατάστασης των συμβάσεων σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων εκ μέρους του αντισυμβαλλομένου υπολογίζεται με μία από τις δύο μεθόδους που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ». 3.Το σημείο (5) του εδαφ. β της παραγράφου 1 του έκτου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: «(5). Στοιχεία του Ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις έναντι των ελληνικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή είναι εξασφαλισμένα, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλους που έχουν εκδοθεί από τους Οργανισμούς αυτούς, ως και απαιτήσεις έναντι περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών λοιπών κρατών της Ζώνης Α με την επιφύλαξη των διατάξεων του εβδόμου κεφαλαίου». 4.Το σημείο (6) του εδάφ. β της παραγράφου 1 του έκτου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: «(6). Στοιχεία του Ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις που φέρουν τη ρητή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων υπό μορφή τίτλων, ελληνικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών λοιπών κρατών της Ζώνης Α με την επιφύλαξη των διατάξεων του εβδόμου κεφαλαίου». 5.Στο τέλος του εδαφίου γ (1) της παραγράφου 1 του έκτου κεφαλαίου προστίθενται τα ακόλουθα: Τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη (mοrtgage - backed securities) μπορούν να εξομοιωθούν με τα δάνεια που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο ή στην παράγραφο 4 του δεκάτου κεφαλαίου, εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος, έχοντας υπόψη το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, θεωρεί ότι οι εν λόγω τίτλοι είναι ισοδύναμοι, ως πρός τον πιστωτικό κίνδυνο, με τα δάνεια αυτά. Με κάθε επιφύλαξη για το είδος των τίτλων που είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν και πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος εδαφίου, οι τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη είναι δυνατόν να συμπεριλάβουν τίτλους κατά την έννοια του Άρθρου 2, παραγρ.1, εδάφιο α(i), (περίπτωση αα) του Ν. 2396/1996. Ειδικότερα, θα πρέπει, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: i) οι τίτλοι αυτοί εξασφαλίζονται πλήρως και άμεσα από ένα σύνολο ενυπόθηκων δανείων με τα ίδια χαρακτηριστικά, με αυτά των δανείων που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο ή στην παράγραφο 4 του δεκάτου κεφαλαίου και τα οποία είναι απολύτως ενήμερα κατά μεταφορά τους προς δημιουργία των ως άνω τίτλων (τίτλοι που εξασφαλίζονται με υποθήκη). ii) έχει εγγραφεί επί των υπεγγύων περιουσιακών στοιχείων και σε αποδεκτό βαθμό υψηλής τάξης υποθήκη είτε άμεσα από τους επενδυτές σε τίτλους που εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε για λογαριασμό τους από κάποιο διαχειριστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, κατά την ίδια αναλογία που αντιπροσωπεύουν οι τίτλοι που κατέχουν ατομικά οι επενδυτές προς το σύνολο των διαθεσίμων τίτλων αυτής της κατηγορίας. 6.Η παράγραφος 2 του έκτου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι μέθοδοι που περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ εφαρμόζονται στα εκτός ισολογισμού στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ εκτός από: - τις συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε αναγνωρισμένα χρηματιστήρια - τις συμβάσεις πράξεων συναλλάγματος αρχικής διάρκειας μέχρι δεκατεσσάρων ημερών, εξαιρουμένων των συμβάσεων που αφορούν χρυσό» 7.Στην παράγραφο 3 του έκτου κεφαλαίου προστίθεται το εξής κείμενο: Το τμήμα του εγγεγραμμένου κεφαλαίου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων που δεν έχει ζητηθεί να καταβληθεί σταθμίζεται με συντελεστή 20 %. 8.Στην παράγραφο 4 του έκτου κεφαλαίου προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Σταθμίζονται με συντελεστή στάθμισης 50% τα στοιχεία εκτός ισολογισμού που αντιπροσωπεύουν εγγυοδοσίες ή εγγυήσεις πιστώσεων που έχουν χαρακτήρα υποκατάστατων πιστοδοτήσεων και τα οποία εξασφαλίζονται πλήρως κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος με υποθήκες που πληρούν τους όρους του εδαφίου γ (1) της παραγράφου 1 του έκτου κεφαλαίου, υπό την επιφύλαξη ότι ο εγγυητής έχει άμεσο δικαίωμα επί των υπεγγύων». 9.Η παράγραφος 1 του εβδόμου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: «Στα Ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα εφαρμόζεται μηδενικός συντελεστής στάθμισης για εργασίες τους, είτε εντός είτε εκτός ισολογισμού, που αφορούν χορηγήσεις προς - ή εγγυημένες από ή εξασφαλισμένες, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλους που έχουν εκδοθεί από - τοπικές αρχές ή περιφερειακές κυβερνήσεις άλλων κρατών μελών της Κοινότητας, εφόσον τα κράτη αυτά εφαρμόζουν το συντελεστή αυτόν για τις εργασίες αυτές». 10.Η παράγραφος 1 του όγδοου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 1 του εβδόμου κεφαλαίου εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης 20 % στα Στοιχεία του Ενεργητικού που, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι εξασφαλισμένα με τίτλους που εκδίδονται από περιφερειακές κυβερνήσεις ή τοπικές αρχές κρατών της Ζώνης Α, με καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα κρατών της Ζώνης Α, πλην του παρέχοντος την πίστωση ιδρύματος, ή με πιστοποιητικά καταθέσεων ή άλλα παρόμοια μέσα που εκδίδονται από αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα». 11.Η παράγραφος 4 του δεκάτου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: 1)Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2006, επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα να εφαρμόζουν συντελεστή στάθμισης κινδύνου 50% στα δάνεια που, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος, εξασφαλίζονται πλήρως και καθ ολοκληρία με υποθήκες επί γραφείων ή εμπορικών χώρων πολλαπλής χρήσης, που βρίσκονται στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία επιτρέπουν την εφαρμογή του συντελεστή στάθμισης κινδύνου 50% στα δάνεια της κατηγορίας αυτής, με τους ακόλουθους όρους: i) ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% εφαρμόζεται στο μέρος του δανείου, το οποίο δεν υπερβαίνει το 50% της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης ως αγοραία αξία γραφείου ή άλλου εμπορικού χώρου πολλαπλής χρήσης νοείται η τιμή στην οποία θα μπορούσε να πωληθεί το ακίνητο, κατά την ημέρα της εκτίμησης, από ένα πωλητή, που ενεργεί εκούσια σε μη συνδεόμενο με αυτόν αγοραστή, θεωρώντας ως δεδομένο ότι το ακίνητο προσφέρεται δημοσίως προς πώληση, ότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά επιτρέπουν την κανονική εκποίησή του και ότι, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του ακινήτου, είναι δυνατόν να μεσολαβήσει μια εύλογης διάρκειας περίοδος διαπραγμάτευσης. Η αγοραία αξία πρέπει να υπολογίζεται από δύο διαφορετικούς και ανεξάρτητους (τόσο από τον δανειοδοτούμενο όσο και από το πιστωτικό ίδρυμα που διενεργεί τη χρηματοδότηση), εκτιμητές, οι οποίοι προβαίνουν σε ανεξάρτητες εκτιμήσεις κατά την σύναψη του δανείου. Εάν το ενυπόθηκο γραφείο ή εμπορικός χώρος πολλαπλής χρήσης ευρίσκεται σε περιοχή για την οποία υφίστανται Πίνακες Αντικειμενικής Αξίας Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, ως μία των δύο εκτιμήσεων της αγοραίας αξίας του ακινήτου, υποχρεωτικά θα λαμβάνεται η αξία που προκύπτει με βάση το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Οικονομικών. Η χαμηλότερη μεταξύ των δύο εκτιμήσεων χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του μέρους του δανείου επί του οποίου θα εφαρμοσθεί ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50%. Η αξία του ακινήτου επανεκτιμάται τουλάχιστον ανά δωδεκάμηνο ή προκειμένου ειδικά περί δανείων που δεν υπερβαίνουν το ισότιμο του ενός εκατομμυρίου ευρώ και το 5% των ιδίων κεφαλαίων του πιστωτικού ιδρύματος, ανά τριετία. Στις περιπτώσεις ακινήτων σε περιοχές που καλύπτονται από το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων δεν απαιτείται επανεκτίμηση και από άλλο φορέα, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις η επανεκτίμηση μπορεί να διενεργείται από ένα μόνον ανεξάρτητο εκτιμητή. ii) στο μέρος του δανείου που υπερβαίνει το όριο που καθορίζεται στο σημείο (i) εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 100% iii) το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται ή να προσφέρεται προς εκμίσθωση από τον ιδιοκτήτη. 2)Για τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί πριν από την δημοσίευση της παρούσας Πράξης και για τα οποία ήδη εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50 %, θα πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα οι όροι (i),(ii) και (iii) με εξαίρεση τα όσα προβλέπονται για την ως άνω διαδικασία εκτίμησης της αγοραίας αξίας των γραφείων ή εμπορικών χώρων πολλαπλής χρήσης, η εφαρμογή της οποίας θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας Πράξης. 3)Για τα δάνεια που θα έχουν χορηγηθεί πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2006, ο συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη τους, εάν το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να τηρήσει τους συμβατικούς όρους. 12.Η παράγραφος 5 του δεκάτου κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής: Εφαρμόζεται συντελεστής στάθμισης κινδύνου 50% στις χρηματοδοτικές μισθώσεις ακινήτων που θα έχουν συναφθεί πριν από την 31 Δεκεμβρίου 2006 και αφορούν ακίνητα επαγγελματικής χρήσης τα οποία ευρίσκονται στην χώρα της έδρας και διέπονται από νομοθετικές διατάξεις δυνάμει των οποίων ο εκμισθωτής παρακρατεί την πλήρη κυριότητα του μισθίου, μέχρις ότου ο μισθωτής ασκήσει το δικαίωμα αγοράς. 13.Το Παράρτημα ΙΙ, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2409/27.3.1997, τροποποιείται ως εξής: 1)Ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙ αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ» 2)Το σημείο 1 αντικαθίσταται ως εξής:« 1.ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν με την σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος να επιλέξουν μία από τις μεθόδους που περιγράφονται κατωτέρω, για τον υπολογισμό των κινδύνων που σχετίζονται με τις συμβάσεις που απαριθμούνται στα σημεία 1 και 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τα πιστωτικά ιδρύματα που πρέπει να τηρούν την υποχρέωση της παραγράφου 8 εδάφιο α της ΠΔ/ΤΕ 2397/ 7.11.1996 και δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή σύμφωνα με την παράγραφο 7 της ίδιας ΠΔ/ΤΕ, πρέπει να χρησιμοποιούν μόνον τη Μέθοδο 1, όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω». Για τον υπολογισμό του πιστωτικού κινδύνου που σχετίζεται με τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ, σημείο 3, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να χρησιμοποιούν τη Μέθοδο 1 που περιγράφεται κατωτέρω. 1)Στο σημείο 2 με τον τίτλο Μέθοδοι και στο στάδιο β της Μεθόδου 1 ο Πίνακας 1 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα: «ΠΙΝΑΚΑΣ 1» (α) (β) Εναπομένουσα Συμβάσεις Συμβάσεις Συμβάσεις Συμβάσεις Συμβάσεις διάρκεια Επιτοκίου τιμών που που που 1)συναλλάγματος αφορούν αφορούν αφορούν και χρυσού μετοχές πολύτιμα εμπορεύματα μέταλλα εκτός από εκτός από πολύτιμα χρυσό μέταλλα Ένα Έτος ή μικρότερη 0 % 1 % 6 % 7 % 10 % Πάνω από ένα έτος και έως πέντε έτη 0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % Πάνω από Πέντε έτη 1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 % 3)Οι συμβάσεις που δεν εμπίπτουν σε μία από τις πέντε κατηγορίες του πίνακα 1 θα αντιμετωπίζονται ως συμβάσεις που αφορούν εμπορεύματα εκτός πολυτίμων μετάλλων. 4)Για τις συμβάσεις με πολλαπλές ανταλλαγές κεφαλαίου το ποσοστό θα πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των πληρωμών που απομένουν να πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση. 1)Για τις συμβάσεις που έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να διακανονίζονται ανοίγματα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και στις οποίες οι όροι επανακαθορίζονται έτσι ώστε η αγοραία τιμή της σύμβασης να είναι μηδέν στις εν λόγω ημερομηνίες, η εναπομένουσα διάρκεια θα είναι ίση με τον χρόνο που απομένει μέχρι τον επόμενο επανακαθορισμό. Στην περίπτωση των συμβάσεων επιτοκίου που πληρούν τα κριτήρια αυτά και έχουν εναπομένουσα διάρκεια πάνω από ένα έτος, το ποσοστό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 0,5 % 6)Στο Πίνακα 2 του σταδίου α) της Μεθόδου 2 (Μέθοδος του Αρχικού Ανοίγματος) ο τίτλος της τρίτης στήλης αντικαθίσταται από τον ακόλουθο: «Συμβάσεις που αφορούν τιμές συναλλάγματος και χρυσό» 7)Στο τέλος του σημείου 2 (Μέθοδοι) εισάγεται η ακόλουθη παράγραφος: Κατά την εφαρμογή των δύο μεθόδων 1 και 2, πρέπει να εξασφαλίζεται κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος ότι το πλασματικό ονομαστικό ποσό του οποίου γίνεται χρήση αποτελεί κατάλληλο μέσο εκτίμησης του κινδύνου που ενυπάρχει στη σύμβαση. Όταν π.χ. η σύμβαση προβλέπει πολλαπλές ταμειακές ροές, το πλασματικό ονομαστικό ποσό πρέπει να αναπροσαρμόζεται κατάλληλα ώστε να αντανακλά τις επιπτώσεις των πολλαπλών αυτών ροών επί των κινδύνων που ενυπάρχουν στην σύμβαση. 8)Στο σημείο 3 (Συμβατικός Συμψηφισμός), στο εδάφιο γ) ii με τον τίτλο Άλλες συμφωνίες Συμψηφισμού αντικαθίστανται τα όσα αφορούν στην πρώτη μέθοδο ως εξής: Για την εφαρμογή της Μεθόδου 1: - κατά το στάδιο (α), το τρέχον κόστος αντικατάστασης για τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μία συμφωνία συμψηφισμού μπορεί να υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψη το υποθετικό καθαρό κόστος αντικατάστασης που προκύπτει από την συμφωνία. Όταν από τον συμψηφισμό προκύπτει καθαρή υποχρέωση για το πιστωτικό ίδρυμα που υπολογίζει το καθαρό κόστος αντικατάστασης, το τρέχον κόστος αντικατάστασης υπολογίζεται ως ΜΗΔΕΝ. - κατά το στάδιο (β) το ποσό που αφορά τα ενδεχόμενα μελλοντικά πιστωτικά ανοίγματα για όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μια συμφωνία συμψηφισμού, μπορεί να μειωθεί σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση: ΕΠΑ μειωμένο = 0,4 * ΕΠΑ ακαθ. + 0,6 * ΔΚΑ * ΕΠΑ ακαθ. όπου: - ΕΠΑ μειωμένο = το μειωμένο ποσό που αφορά το ενδεχόμενο μελλοντικό πιστωτικό άνοιγμα για όλες τις συμβάσεις με έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο που περιλαμβάνονται σε μια νομικά έγκυρη διμερή συμφωνία συμψηφισμού - ΕΠΑ ακαθ. = το άθροισμα των ενδεχόμενων μελλοντικών πιστωτικών ανοιγμάτων για όλες τις συμβάσεις με έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο που περιλαμβάνονται σε μία νομικά έγκυρη συμφωνία συμψηφισμού, τα οποία υπολογίζονται αν πολλαπλασιαστούν τα πλασματικά ονομαστικά ποσά με τα ποσοστά του Πίνακα 1 - ΔΚΑ = Δείκτης καθαρού προς ακαθάριστο (net tο grοss ratiο): το πηλίκο του καθαρού κόστους αντικατάστασης για όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μια νομικά έγκυρη συμφωνία συμψηφισμού με έναν συγκεκριμένο αντισυμβαλλόμενο (αριθμητής) προς το ακαθάριστο κόστος αντικατάστασης για όλες τις συμβάσεις που περιλαμβάνονται σε μια νομικά έγκυρη διμερή συμφωνία συμψηφισμού με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο (παρονομαστής) Για τον υπολογισμό των ενδεχομένων μελλοντικών πιστωτικών ανοιγμάτων σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο, οι πλήρως αντιστοιχιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις που περιλαμβάνονται στη συμφωνία συμψηφισμού μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ως μία σύμβαση με πλασματικό ονομαστικό ποσό ισοδύναμο προς τις καθαρές εισροές. Πλήρως αντιστοιχιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις θεωρούνται τα συμβόλαια προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος (fοrward fοreign exchange cοntracts), ή παρεμφερείς συμβάσεις στις οποίες το ονομαστικό ποσό είναι ισοδύναμο με τις ταμειακές ροές, αν οι ταμειακές ροές λήγουν την ίδια τοκοφόρο ημερομηνία και πλήρως ή εν μέρει αφορούν στο ίδιο νόμισμα. 9)Στο εδάφιο (γ) ii του σημείου 3 αντικαθίστανται τα όσα αφορούν στην περιγραφή της διαδικασίας εφαρμογής του σταδίου (α) της δεύτερης μεθόδου ως εξής: Σύμφωνα με τη δεύτερη μέθοδο ισχύουν τα εξής: Κατά το στάδιο (α) - οι πλήρως αντιστοιχιζόμενες μεταξύ τους συμβάσεις που περιλαμβάνονται στην συμφωνία συμψηφισμού μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ως μία σύμβαση με πλασματικό ονομαστικό ποσό ισοδύναμο προς τις καθαρές εισροές. Τα πλασματικά ονομαστικά ποσά πολλαπλασιάζονται με τα ποσοστά του Πίνακα 2. - προκειμένου περί οποιονδήποτε άλλων συμβάσεων συμπεριλαμβανομένων σε διμερή συμφωνία συμψηφισμού, στα ακαθάριστα ονομαστικά / πλασματικά ποσά των συμβάσεων έχουν εφαρμογή τα μειωμένα ποσοστά του πιο κάτω Πίνακα 3 14.Το Παράρτημα ΙΙΙ της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΙΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.Συμβάσεις Επιτοκίου 1)Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων στο ίδιο νόμισμα (single - currency interest rate swaps ) 2)Πράξεις ανταλλαγής κυμαινομένων επιτοκίων διαφορετικής βάσης (basis swaps) 3)Προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου (fοrward - rate agreements) 4)Προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (interest - rate futures) 5)Αγορασθέντα δικαιώματα προαιρέσεως επιτοκίου (interest - rate οptiοns purchased) 6)Λοιπές Συμβάσεις Επιτοκίου 2.Συμβάσεις Συναλλάγματος και Συμβάσεις Χρυσού. 1)Πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα ( crοss - currency interest rate swaps ) 2)Προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (fοrward fοreign - exchange cοntracts) περιλαμβανομένου και του προθεσμιακού σκέλους πράξεων ανταλλαγής νομισμάτων. 3)Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (currency futures) 4)Αγορασθέντα δικαιώματα προαιρέσεως συναλλάγματος (currency οptiοns purchased) 5)Άλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως. 6)Συμβάσεις χρυσού παρεμφερείς με εκείνες των στοιχείων α) έως ε) 3.Συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως με εκείνες του σημείου 1 στοιχεία α) έως ε) και σημείου 2 στοιχεία α) έως δ) επί άλλων στοιχείων αναφοράς ή επί δεικτών, που αφορούν: 1)Μετοχές 2)Πολύτιμα μέταλλα εκτός από χρυσό 3)Εμπορεύματα άλλα εκτός από πολύτιμα μέταλλα 4)Άλλες συμβάσεις παρεμφερούς φύσεως 15.Με την επιφύλαξη της παραγράφου 11 ανωτέρω, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου προσδιορίζονται από τη δημοσίευση της παρούσας και εφεξής σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992, όπως αυτή τροποποιείται με τις διατάξεις της παρούσας Πράξης. 16.Με Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να κωδικοποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.1992, όπως εκάστοτε ισχύει. Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ «Εγκρίνουμε την παρούσα Πράξη Διοικητή καθώς και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις σε συνδυασμό με το άρθρο 12, παραγρ.1 του Ν. 2548/97,
  • την ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 Συντελεστής φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, όπως ισχύει,
  • το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • τον Α.Ν. 1665/51 Περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών
  • το άρθρο 18 του Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις,
  • το άρθρο 1 (παράγρ. 1 και 3) του Ν. 1338/83 Περί εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84, το άρθρο 65 του Ν. 1892/90, το άρθρο 2 παραγρ. 2 του Ν. 2077/92 περί κύρωσης της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και το άρθρο 19 του Ν. 2367/95,
  • την Οδηγία 98/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998,
  • την Οδηγία 98/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2054 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2054 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Ρυθμίσεις για την Τράπεζα της Ελλάδος. 1997/2548 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία