ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/06.06.2001

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-06-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-06-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-05-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2168/8.1.93, όπως ισχύει, που αφορά στις προϋποθέσεις παροχής άδειας λειτουργίας ανωνύμων εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και στους κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 100/3.5.2001, θέμα 11) Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και ειδικότερα το άρθρο 55Α, όπως ισχύει. β) Το Ν. 2076/1.8.92 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις», όπως ισχύει. γ) Το Ν. 1905/90 «σχετικά με τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. δ) Την ΠΔ/ΤΕ 2168/8.1.93, όπως ισχύει, που αφορά στις προϋποθέσεις παροχής άδειας για τη λειτουργία ανωνύμων εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα και στους κανόνες εποπτείας των εταιριών αυτών από την Τράπεζα της Ελλάδος. ε) Τις ΠΔ/ΤΕ 2053/18.3.92 περί ιδίων κεφαλαίων, 2054/ 18.3.92 περί συντελεστή φερεγγυότητας, 2246/16.9.93 περί εποπτείας και ελέγχου των Μεγάλων Χρηματοδοτικών Ανοιγμάτων, των πιστωτικών ιδρυμάτων όπως ισχύουν καθώς και την ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99 περί της επάρκειας των προβλέψεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι απαιτήσεών τους από πιστοδοτήσεις. στ) Αιτήματα εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, με τα οποία ζητείται η εφαρμογή ισοδύναμων, με τους ισχύοντες για τα πιστωτικά ιδρύματα, κανόνες για τον υπολογισμό των ιδίων κεφαλαίων τους καθώς και των χρηματοδοτικών τους ανοιγμάτων. ζ) Την από 27.4.2000 (ΑΠ 24717) σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα εξής: 1.Τροποποιούνται οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2168/8.1.93, όπως ισχύουν, και καθορίζεται ότι: 1)Για τον υπολογισμό και τη στάθμιση των στοιχείων που καθορίζουν τα ίδια κεφάλαια , το συντελεστή φερεγγυότητας και τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων θα εφαρμόζονται, αντίστοιχα, οι διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 2053/ 18.3.92, 2054/18.3.92 και 2246/16.9.93, όπως ισχύουν. 2)Οι εκάστοτε προβλέψεις, που σχηματίζονται από τις εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων έναντι των απαιτήσεών τους, πρέπει να ανέρχονται, όσον αφορά την αξιολόγηση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, τουλάχιστον στο συνολικό ποσό που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή των συντελεστών που προβλέπονται στην ΠΔ/ΤΕ 2442/29.1.99 για τις αντίστοιχης διάρκειας απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων. 2.Οι λοιπές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2168/8.1.93, όπως ισχύει, που αφορούν το ελάχιστο όριο του συντελεστή φερεγγυότητας, το ανώτατο ύψος επενδύσεων σε πάγια στοιχεία, τον υπολογισμό του συντελεστή ρευστότητας, καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις για την παροχή άδειας σύστασης και λειτουργίας ανωνύμων εταιριών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, παραμένουν αμετάβλητες. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2001-06-06
Τροποποίηση Τύπος
A/2001/113
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία