ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2001/1/07.05.2001

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2001-05-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2001-05-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2001-04-25

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση συγχώνευσης των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑLΡΗΑ FΙΝΑΝCΕ) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση96/16.3.2001 θέμα 1)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνεται η συγχώνευση των ανωνύμων εταιριών ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑLΡΗΑ FΙΝΑΝCΕ) με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 2515/97, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
  • το Ν. 2076/92 Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις,
  • την από 27.2.2001 (ΑΠ 24455) σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνδυασμό με το ότι η απόκτηση μετοχών μητρικής εταιρίας από θυγατρική λόγω συγχώνευσης δεν αποτελεί επένδυση κατά την έννοια του άρθρου 17, παράγρ. 2 του Ν. 2190/20,
  • τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2515/97 περί συγχώνευσης πιστωτικών ιδρυμάτων (όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 2744/99) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγρ. 18, εδαφ. δ,
  • τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου του Κεφ. ΙΙ σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγρ. Α, εδαφ. (i) του Κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2053/92, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες η λογιστική αξία των ιδίων μετοχών που τυχόν κατέχει το πιστωτικό ίδρυμα αφαιρείται από τα στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων του που λαμβάνονται υπόψη σε ατομική και ενοποιημένη βάση για εποπτικούς σκοπούς από την Τράπεζα της Ελλάδος,
  • την απόφασή της 83/5/20.9.2000 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση από την ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. κεφαλαίων της για την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, προκειμένου το ποσό αυτό να διατεθεί για την εξαγορά από την τελευταία του ποσοστού συμμετοχής της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. στην εταιρία ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑLΡΗΑ FΙΝΑΝCΕ),
  • το από 10.1.2001 (ΑΠ 24157) έγγραφο της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. με το οποίο γνωστοποιούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος οι περί της συγχώνευσης αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της τράπεζας καθώς και της ΑΛΦΑ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΑLΡΗΑ FΙΝΑΝCΕ) συνοδευόμενες από το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης μετά των προβλεπομένων στον πιο πάνω νόμο (άρθρο 16) σχετικών εκθέσεων και στο οποίο γίνεται συνοπτική περιγραφή του Προγράμματος Επιχειρηματικής Δραστηριότητας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις. 1997/2515 1997
Ρυθμίσεις θεμάτων της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. 1999/2744 1999
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία